A NIVEA KÖZÖSSÉGI MÉDIA OLDALAIN (FACEBOOK, INSTAGRAM) 2022 ÉVBEN MEGHIRDETETT NYEREMÉNYJÁTÉKOKRA VONATKOZÓ JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A NIVEA közösségi média oldalain (Facebook, Instagram) 2022. évben meghirdetett nyereményjátékokra vonatkozó játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató

I. Nyereményjáték-szabályzat

A Beiersdorf Kft. üzemelteti a Facebook közösségi oldalon (https://www.facebook.com/; a továbbiakban: „Facebook”) a NIVEA hivatalos magyarországi oldalát, amely a http://www.facebook.com/niveamagyarorszag cím alatt található (a továbbiakban: „Facebook Oldal”). Továbbá a Beiersdorf Kft. üzemelteti az Instagram közösségi oldalon (https://www.instagram.com/?hl=hu; a továbbiakban: „Instagram”) a NIVEA hivatalos magyarországi oldalát, amely a www.instagram.com/nivea_hu cím alatt található (a továbbiakban: „Instagram Oldal”; Facebook Oldal és Instagram Oldal a továbbiakban együttesen: „NIVEA Oldalak”).

A Beiersdorf Kft. rendszeresen szervez nyereményjátékokat a NIVEA Oldalakon. Jelen szabályzat célja, hogy a NIVEA Oldalakon a 2022. évben meghirdetésre kerülő nyereményjátékok (a továbbiakban: „Játékok” vagy „Játék”) közös szabályait rendezze.

Ahol a jelen szabályzat eltérően nem rendelkezik, ott az ebben foglaltakat mind a Facebook Oldalon, mind az Instagram Oldalon szervezett Játékok tekintetében irányadónak kell tekinteni.

A jelen szabályzatot minden esetben kiegészítik az egyes Játékok meghirdetésekor a Beiersdorf Kft. által a NIVEA Oldalakon közzétett információk – ezek a jelen szabályzattal együttesen alkotják a vonatkozó Játék nyereményjáték-szabályzatát. A meghirdetéskor közzétett információk, illetve a jelen szabályzat esetleges eltérése esetén a Játékok meghirdetésekor közzétett információk az irányadók.

Az egyes Játékok résztvevői (a továbbiakban: „Játékosok” vagy „Játékos”) a jelen szabályzat előírásain túl kötelesek betartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit (https://hu-hu.facebook.com/legal/terms), valamint az Instagram vonatkozó felhasználási feltételeit is (https://help.instagram.com/581066165581870).

A Játékok – a Facebook és az Instagram használatán túl – nem állnak kapcsolatban a Facebookkal és az Instagrammal, ezeket a Facebook és az Instagram nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

1. A szervező és a lebonyolító

Szervező:                  Beiersdorf Kft.(a továbbiakban:„Szervező”)
székhelye:                  1126 Budapest, Tartsay V. u. 3.
cégjegyzékszáma:     01-09-160767

Lebonyolító:              Isobar Budapest Zrt. (a továbbiakban:„Lebonyolító”)
székhelye:                 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
cégjegyzékszáma:     01-10-044680

A Játékokkal kapcsolatban a Szervező végzi a Játékosok személyes adatainak rögzítését és rendszerezését, a Lebonyolító pedig a nyertesek sorsolását és kiértesítését, az adatok egyeztetését, valamint a nyeremények kézbesítését.

2. A Játékban való részvétel feltételei

2.1. A Facebook Oldalon szervezett nyereményjátékok

A Játékba nevezés feltétele, hogy a Játékos a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben feltett kérdésre a bejegyzés alatt a Játék időtartama alatt komment formájában válaszoljon.

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói.

A Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a http://www.nivea.hu/nyeremenyjatek oldalon, valamint a Facebook Oldalon is, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a Játékban nyertes Játékos által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. név- vagy lakcímelírás, adatok megváltozása, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban.

A Szervező Facebook üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), valamint a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) teljes mértékben felmenti minden, a Játékokkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen szabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja, így egyebek mellett úgy is nyilatkozik, hogy a Játékban való részvétel feltételeinek megfelel.

2.2. Az Instagram Oldalon szervezett nyereményjátékok

Szervező két típusú Játékot szervez az Instagram Oldalon: (i) olyat, amelyre a Játékos a Szervezőnek a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzéséhez fűzött, a bejegyzésben feltett kérdésre a helyes választ tartalmazó hozzászólással (kommenttel) jelentkezhet; (ii) olyat, amelyre a Játékos a Szervező által a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben megadott hashtaggel, valamint az Instagram Oldal bejelölésével (betagelésével) a saját profiljára feltöltött, meghatározott tartalmú fényképpel vagy videóval jelentkezhet.

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.

A Játékban nem vehetnek részt Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói.

Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a http://www.nivea.hu/nyeremenyjatek oldalon, valamint az Instagram Oldalon is, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a Játékban nyertes Játékos által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. rossz/hibás hashtaggel, privát Instagram profillal regisztráló Játékos, név- vagy lakcímelírás, adatok megváltozása, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban.

A Szervező az Instagram üzemeltetőjét Instagram, LLC-t (1601 Willow Rd., Menlo Park California 94025, USA) teljes mértékben felmenti minden, a Játékokkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen szabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja, így egyebek mellett úgy is nyilatkozik, hogy a Játékban való részvétel feltételeinek megfelel.

3. A Játék menete

3.1. A Facebook Oldalon szervezett nyereményjátékok


A Játékosok a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben feltett kérdésre a bejegyzés alatt a Játék időtartama alatt komment formájában válaszolhatnak.

A Játék időtartamát (azaz kezdetét és végét) a Szervező minden Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben év-hónap-nap-óra-perc bontásban megjelöli.

Amennyiben a Játékos valamelyik bejegyzéshez hozzászól (kommentel) és/vagy képet tölt fel, hozzájárulását adja a hozzászólás és/vagy kép nyilvánosságra hozatalához, továbbá, hogy a Facebook profiljában használt neve és profilképe megjelenjen, továbbá ezzel kapcsolatban tudomásul veszi, hogy ezen adatokat a Szervező jogosult megismerni.

A Szervezőnek joga van a Facebook Oldalt moderálni és minden vulgáris, erőszakot vagy szexet ábrázoló fényképet, ide értve nemi aktusra utaló fényképeket is, továbbá bármilyen, a Szervező vagy Lebonyolító jóhírnevét sértő tartalmat azonnal törölni. Továbbá a Szervezőnek joga van a rasszista vagy más, a közízlést sértő vagy egyébként általában elfogadhatatlan, illetve jogsértő közléseket tartalmazó kommenteket, bejegyzéseket és fotókat azonnal törölni az oldalról. 

3.2. Az Instagram Oldalon szervezett nyereményjátékok

A Játékosok a Játék típusától függően (i) a Szervezőnek a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzéséhez fűzött, a bejegyzésben feltett kérdésre a helyes választ tartalmazó hozzászólással (kommenttel), vagy (ii) a Szervező által a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben megadott hashtaggel, valamint az Instagram Oldal bejelölésével (betagelésével) a saját profiljukra feltöltött, meghatározott tartalmú fényképpel vagy videóval jelentkezhetnek.

A (ii) típusú Játékban való részvétel feltételét képezi az is, hogy a Játékos Instagram profilja a Játék időtartama alatt nyilvános legyen (tehát ne legyen privátra beállítva), Szervező ugyanis csak a nyilvános Instagram profilokra feltöltött fényképeket vagy videókat tudja nyomon követni.

A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos által közzétett fénykép vagy videó – ideértve az ahhoz tartozó szöveges tartalmat (caption) is –, vagy az általa elküldött hozzászólás megfeleljen az alábbi követelményeknek:

 

 • a Játék időtartama alatt kerüljön a Játékos által közzétételre,
 • nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
 • erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket nem tartalmazhat,
 • nem lehet pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,
 • nem tartalmazhat a Szervezőre, a Lebonyolítóra vagy a NIVEA márkára vonatkozó negatív kijelentéseket,
 • nem sértheti a Szervező vagy a Lebonyolító jóhírnevét,
 • nem tartalmazhat sem a Szervező, sem a NIVEA márka versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket,
 • nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
 • nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot,
 • nem lehet a Játék témájával vagy címével összefüggésben nem álló, 
 • nem valósíthat meg szerzői jogsértést,
 • nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,
 • nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat,
 • szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző közléseket,
 • nem sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését,
 • nem lehet olyan kép vagy videó, amely üzletek biztonsági berendezését rögzíti,
 • illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.

Szervező az (i) típusú Játék esetén jogosult a fenti feltételeknek nem megfelelő tartalmat törölni.

Szervező a (ii) típusú Játék esetén a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben teszi közé azt, hogy korlátozza-e, és ha igen, milyen mértékben, a Játékosok által a Játékban való részvétel érdekében feltölthető képek vagy videók számát.

A Játék időtartamát (azaz kezdetét és végét) a Szervező minden Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben év-hónap-nap-óra-perc bontásban megjelöli.

Amennyiben a Játékos valamelyik bejegyzéshez hozzászól (kommentel), továbbá a Szervező által a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben megadott hashtaggel, valamint az Instagram Oldal bejelölésével (betagelésével) meghatározott tartalmú fényképet vagy videót tölt fel, hozzájárulását adja a hozzászólás, kép vagy videó nyilvánosságra hozatalához, továbbá, hogy hozzászólás esetén az Instagram profilban használt neve is megjelenjen a hozzászólása mellett, valamint ezzel kapcsolatban tudomásul veszi, hogy ezen adatokat a Szervező jogosult megismerni.

4. A nyeremények

A nyeremények Játékról Játékra eltérnek, bár a Játékosok tipikusan NIVEA termékekből összeállított ajándékcsomagokat nyerhetnek, nyertesenként 1 db-ot. 

A nyeremények készpénzre nem válthatóak.

A nyeremények listáját a Szervező a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben teszi közé.

5. Nyertesek kiválasztása vagy kisorsolása, nyertesek értesítése és nyeremények kézbesítése

5.1. A Facebook Oldalon szervezett nyereményjátékok

A helyesen válaszoló kommentelők közül a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben megjelölt számú Játékos kerül kiválasztásra, véletlenszerű sorsolással.

A sorsolásra a Játék lezárását követő 7 munkanapon belül kerül sor, és a Szervező ugyanezen határidőn belül hozza nyilvánosságra a nyertesek – Facebook profiljukban használt - nevét a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzés alatti kommentszekcióban a nyertesek megemlítésével (betagelésével).

A Szervező fenti hozzászólásának közzétételét követően Facebook (Messenger) üzenetben felveszi a kapcsolatot a nyertesekkel, akik ezen üzenetre haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül kötelesek válaszolni, és válaszüzenetben elküldeni a Szervezőnek a teljes nevüket, ha az eltér a Facebook profilban megadott nevüktől, valamint postázási címüket a nyeremények átadásának lebonyolítása érdekében. A határidő jogvesztő, annak eredménytelen eltelte esetén a nyertes a nyereményre való jogosultságát véglegesen elveszíti. A határidőt elmulasztó nyertes helyett pótnyertes kerül kiválasztásra. A pótnyertes értesítésére és a kapcsolatfelvételre a nyertesre vonatkozó szabályok alkalmazandók. A pótnyertes helyett újabb pótnyertes kiválasztására nem kerül sor.

A nyertesekkel történő adategyeztetést követően a Szervező a http://www.nivea.hu/nyeremenyjatek weboldalon is tájékoztatást nyújt a nyertesek keresztnevéről és a lakóhelyük szerinti városnévről.

A nyereményeket futárszolgálat igénybevételével juttatja el a Lebonyolító a nyertesekhez az általuk megadott címre, egyszeri alkalommal, a Játék lezárását és a nyertessel való adategyeztetést követő 30 napon belül. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

5.2. Az Instagram Oldalon szervezett nyereményjátékok

A Játék típusától függően eltér a nyertesek kiválasztásának módja. 

(i) Ha olyan Játékról van szó, amelyre a Játékos a Szervezőnek a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzéséhez fűzött, a bejegyzésben feltett kérdésre a helyes választ tartalmazó hozzászólással (kommenttel) jelentkezhet, a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben megjelölt számú nyertest a Szervező véletlenszerű sorolással választja ki.

(ii) Ha olyan Játékról van szó, amelyre a Játékos a Szervező által a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben megadott hashtaggel, valamint az Instagram Oldal bejelölésével (betagelésével) a saját profiljára feltöltött, meghatározott tartalmú fényképpel vagy videóval jelentkezhet, a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben megjelölt számú nyertest a Szervező munkatársai alkotta zsűri választja ki.

A sorsolásra, illetve zsűrizésre a Játék lezárását követő 7 munkanapon belül sor, és a Szervező a nyertes Játékosokat ugyanezen határidőn belül az Instagram funkciói segítségével értesíti a következő módon: 

A Szervező az (i) típusú Játék esetén a nyertesek – Instagram profiljukban használt – nevét a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzés alatti kommentszekcióban hozza nyilvánosságra a nyertesek megemlítésével (betagelésével).

A Szervező a (ii) típusú Játék esetén a nyertes kép vagy videó alá írt hozzászólásban értesíti az egyes Játékosokat arról, hogy nyertek, megemlítve (betagelve) a kép vagy videó feltöltőjének – Instagram profilban – használt nevét.

Mindkét típusú Játék esetén a Szervező fenti hozzászólásainak közzétételét követően Instagram direkt üzenetben felveszi a kapcsolatot a nyertesekkel, akik ezen üzenetre haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül kötelesek válaszolni, és válaszüzenetben elküldeni a Szervezőnek a teljes nevüket, ha az eltér az Instagram profiljukban megadott nevüktől, valamint postázási címüket a nyeremények átadásának lebonyolítása érdekében. A határidő jogvesztő, annak eredménytelen eltelte esetén a nyertes a nyereményre való jogosultságát véglegesen elveszíti. A határidőt elmulasztó nyertes helyett pótnyertes kerül kiválasztásra. A pótnyertes értesítésére és a kapcsolatfelvételre a nyertesre vonatkozó szabályok alkalmazandók. A pótnyertes helyett újabb pótnyertes kiválasztására nem kerül sor.

A nyertesekkel történő adategyeztetést követően a Szervező a www.nivea.hu/nyeremenyjatek weboldalon is tájékoztatást nyújt a nyertesek keresztnevéről és a lakóhelyük szerinti városnévről.

A nyereményeket futárszolgálat útján juttatja el Lebonyolító a nyertesekhez az általuk megadott címre, egyszeri alkalommal, a Játék lezárását és a nyertessel való címegyeztetést követő 30 napon belül. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

II. Adatvédelmi tájékoztató

A Szervező a Játékosok által a Játék céljaira megadott személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül (a továbbiakban úgy is, mint: „Adatkezelő”).

A Játékosok a Játékkal összefüggő adatkezelés érintettjei.

A jelen szabályzat, mint adatvédelmi tájékoztató, irányadó a Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelése tekintetében.

A Szervező általános adatvédelmi tájékoztatója (https://www.nivea.hu/rolunk/adatvedelmi-nyilatkozat) és a jelen szabályzat közötti bármilyen esetleges eltérés esetén a jelen szabályzatban foglaltak irányadóak.

A Facebook adatkezelési szabályzata itt érhető el.

Az Instagram adatkezelési szabályzata itt érhető el.

1. Adatkezelő és adatfeldolgozók elérhetőségei

Adatkezelő:

Név: Beiersdorf Kft.
Postai cím: 1126 Budapest, Tartsay V. u. 3.
E-mail cím: info[kukac]nivea.hu
Telefonszám: +36-1-457-3900

Adatfeldolgozók:

Név: Isobar Budapest Zrt.
Postai cím: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
Ellátott feladat: a Játék lebonyolítása


Név: COMPLEXPRESS LOGISZTIKA Kft.
Postai cím: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
Ellátott feladat: Az Isobar Budapest Zrt.., mint adatfeldolgozó, által igénybe vett al-adatfeldolgozó, akinek feladata a nyeremények kézbesítése a nyertes Játékosoknak

(a továbbiakban együttesen: „Adatfeldolgozók”)

2. A kezelt személyes adatok köre

2.1. A Facebook Oldalon szervezett nyereményjátékok

A Játékba történő jelentkezés nyilvános felületen zajlik. A Játékosok által nyilvánosságra hozott adatok közül (Facebook profilban használt vezeték- és utónév; Facebook profilkép; Facebook ID, a Játékos által a kommentjében esetlegesen – az Adatkezelő ilyen felhívása nélkül – rendelkezésre bocsátott személyes adat) az Adatkezelő a Játékkal kapcsolatos adminisztráció és a sorsolás lebonyolítása érdekében kizárólag az alábbi személyes adatokat kezeli:

• Játékosok – Facebook profilban megadott – neve;
• Facebook ID.

A nyerteseknek az alábbi személyes adatokat kell megadniuk a Szervezővel történő adategyeztetés során:

• teljes név (vezeték- és utónév); 
• kézbesítési (postai) cím (irányítószám, település, utca, házszám).

2.2. Az Instagram Oldalon szervezett nyereményjátékok

A Játékba történő jelentkezés nyilvános felületen zajlik. A Játékosok által nyilvánosságra hozott adatok közül (Instagram profilban használt név; Instagram profilkép; Instagram ID; a Játékos által közzétett fénykép vagy videó esetén képmás; a Játékos kommentjében, a közzétett fényképben vagy videóban esetlegesen – az Adatkezelő ilyen felhívása nélkül – rendelkezésre bocsátott egyéb személyes adat) az Adatkezelő a Játékkal kapcsolatos adminisztráció és a nyertesek kiválasztása, kisorsolása érdekében kizárólag az alábbi személyes adatokat kezeli:

• Játékosok – Instagram profilban megadott – neve;
• Instagram ID.
A nyerteseknek az alábbi személyes adatokat kell megadniuk a Szervezővel történő adategyeztetés során:

• teljes név (vezeték- és utónév); 
• kézbesítési (postai) cím (irányítószám, település, utca, házszám).

3. Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok nyilvántartása, a sorsolás lebonyolítása, kapcsolattartás (adategyeztetés), adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. 

A személyes adatok kezelésének időtartama elkülönül (i) azon Játékosok esetében, akik nem minősülnek sem nyertesnek, sem tartaléknyertesnek, valamint (ii) a Játék tartaléknyertesei (iii) és nyertesei esetében.

(i) Azon Játékosok esetében, akik nem minősülnek sem nyertesnek, sem tartaléknyertesnek:

Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg a Játékos vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, de legkésőbb a nyereménnyel kapcsolatos eredményhirdetés közzétételéig.

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetében a Játékos a Játékban a továbbiakban nem jogosult részt venni.

(ii) Azon Játékosok esetében, akik tartaléknyertesnek minősülnek:

Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg a Játékos vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, de legkésőbb a nyereményeknek a nyertesek részére történő sikeres kézbesítésig. Amennyiben a tartaléknyertes valamely nyertes részére történő sikertelen kézbesítés miatt nyertessé válik, az adatkezelés időtartamára a nyertesekre vonatkozó rendelkezések lesznek irányadóak.

(iii) Azon Játékosok esetében, akik nyertesnek minősülnek:

A nyertesek esetében az adatkezelés főszabály szerint az Adatkezelőnek a nyeremények nyertesek részére történő sikeres kézbesítéséről való tudomásszerzéséig tart. Bármely okból való sikertelen kézbesítés esetén a nyertesek adatainak kezelése Adatkezelőnek a nyeremény Lebonyolítóhoz történő visszaérkezéséről való tudomásszerzéséig tart.

Amennyiben a megadott személyes adatokra számviteli szempontból szükség van, akkor a vonatkozó adatok (teljes név és postai cím) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §–aalapján a Játék végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre.

4. Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

A Játékos a jelen fejezetben rögzített jogait az adatkezelés időtartama alatt elektronikus úton, az info@nivea.hu e-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja. 

A Játékos kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:
arról, hogy milyen adatokat kezel a Játékosról; 

 • az adatkezelés céljairól;
 • azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • a Játékos jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről. 

A Játékos kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy a Játékos által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog]

Az Adatkezelő a Játékos kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) a Játékos általa kezelt személyes adatát [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog]. A személyes adat megváltozása esetén az adatváltozás Adatkezelőnek történő bejelentése a Játékos felelőssége.

A Játékos adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat.

A Játékos kérelmére Adatkezelő törli a Játékos személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

A Játékos a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A Játékos jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
 • ha az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de a Játékos kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)].

Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak a Játékos hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk. 

A Játékos jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja a Játékos adatait a Játékos által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

Adatkezelő a Játékos kérelmének beérkezését követő legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Amennyiben a Játék megfelelő lebonyolítása azt megkívánja, az Adatkezelő igyekszik késedelem nélkül intézkedni a Játékos kérelmével kapcsolatban, ideértve például a nyertes kézbesítési címének megváltozásának esetét.

A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha a Játékos az adatairól másolatot kér, vagy ha a Játékos kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó).
Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor a Játékos személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha a Játékos a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt a Játékosnak lehetősége van - elektronikus úton, az info@nivea.hu e-mail címre benyújtható - panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Játékost írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő a Játékos panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor az Adatkezelő a Játékos adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Játékos érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal a Játékosadatait továbbította. Jelen pontban szabályozott panaszeljárás a Játékossal történő kapcsolattartás keretében az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok kiküszöbölésére szolgál és nem vonatkozik Adatkezelő termékeinek helyszíni megvásárlása esetén az azokkal kapcsolatos fogyasztói jogok (szavatossági igények, jótállás, elállás, felmondás) érvényesítése érdekében tett jognyilatkozatokra

5. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. 

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Játékos megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu.
Amennyiben a Játékos megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével a Játékosnak okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén a Játékos a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

7. Egyéb rendelkezések

Jelen szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) az irányadóak. 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. 

Budapest, 2022. január 1.