Adatvédelmi Tájékoztató

Beiersdorf Kft. adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

Beiersdorf Kft. adatvédelmi tájékoztató

ADATAID VÉDELME FONTOS SZÁMUNKRA!

A NIVEA számára nem csak a bőröd ápolása és védelme fontos. A személyes adataid védelmének szintén nagy jelentőséget tulajdonítunk. Ezért tiszteletben tartjuk a magánéletéd és szeretnénk, ha ugyanannyira meg tudnál bízni bennünk az adatvédelmet illetően, mint a bőrápolást illetően. Mindig átlátható módon tájékoztatjuk arról, hogy milyen célból van szükségünk az adataidra, valamint arról, hogy tároljuk-e azokat és mennyi ideig. Ez lehetővé teszi a, hogy eldöntsd, milyen célokra használhatjuk az adataidat.

TARTALOMJEGYZÉK 

1. Általános Információk

1.1. Személyes adatok kezelése
1.2. Adatkezelő
1.3. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek
1.4. Közlés a hatóságokkal

 

2. Személyes adatok gyűjtése és kezelése a honlapunk meglátogatásakor

2.1 Cookie-k
2.1.1 Technikai cookie-k (A típus)
2.1.2 Funkció és Teljesítmény cookie-k (B típus)
2.1.3 Beleegyezésen alapuló cookie-k (C típus)
2.1.4 A cookie-k kezelése és törlése

2.2 Webelemzések
2.2.1 Google Analytics
2.2.2 A Google Analytics Reklám Jellemzői (Google Analytics Advertising Features)

2.3 Közösségi Beépülő Modulok
2.4 Közösségi Bejelentkezés
2.5 YouTube-Videók
2.6 Online marketing
2.6.1 Google Adwords konverzió
2.6.1.1   Google Ads konverzió
2.6.1.2   Google Ads Remarketing
2.6.2 Adform
2.6.3Facebook Custom Audiences (“Facebook Pixel”)
        2.6.4 Hol vásárolj (Swaven)
2.7 Google Tag Manager (magyarul: Google Címkekezelő)
2.8 Chatbot (Loyjoy)
2.9 Captcha

3.További szolgáltatások (online és offline) és az ezekhez kapcsolódó adatkezelések

3.1 Kapcsolatfelvétel
3.2 Hírlevél
3.3 Kampányok (pl. nyereményjátékok, felmérések, terméktesztek)
3.4 Bejelentkezési Profil, Regisztráció
3.5 NIVEA Klub Hűségprogram
3.6 Címzett reklámküldemények küldése postai címre
3.7 Értékelések és Vélemények 


Általános Információk

1. Általános Információk

A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy információt nyújtson a honlapunk és a kapcsolódó szolgáltatások használata során történő személyes adatok kezelését illetően. Ezen adatvédelmi tájékoztató minden honlapra és szolgáltatásra vonatkozik, amely a jelen adatvédelmi tájékoztatóra utal.

 

1.1.Személyes adatok kezelése

 

Az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 4. cikkének 1. pontja értelmében a személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkozó bármely információ, például név, lakcím, e-mail cím, stb.

A személyes adataid tekintetében Te minősülsz jogosultnak, azaz érintettnek (a továbbiakban: „Érintett”).

 

1.2.Adatkezelő

A GDPR 4. cikk 7. pontja szerinti adatkezelőnek a Beiersdorf Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3., email címe: info[kukac]nivea.hu, telefonszám: +36-1-457-3900) minősül (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő (DPO) nem került kinevezésre. Adatkezelő szervezetén belül azonban Adatkezelő kijelölt egy adatvédelemmel foglalkozó személyt, ún. adatvédelmi koordinátort, aki közvetlenül az alábbi címeken érhető el: info_hu(kukac)beiersdorf.com vagy az Adatkezelő postai címe alatt az “adatvédelmi koordinátor” figyelmébe. (Impresszum)

 

1.3.Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

 

Adatkezelő lehetőséget biztosít az Érintett számára, hogy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az Adatkezelő fenti elérhetőségein az alábbi módok bármelyikén előterjessze: (i) postai úton, (ii) e-mail útján, (iii) telefonon.

 

Adatkezelő az Érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az Érintettet. A kérelem esetleges megtagadásáról Adatkezelő szintén ezen a határidőn belül dönt és szintén a fentiek szerint tájékoztatja az Érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az Érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

 

Adatkezelő az Érintett kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban az Érintett postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az Érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az Érintett a személyazonosságát igazolta. Adatkezelő az Érintett e célra megadott postai címét vagy telefonszámát semmilyen más célra nem használja fel.

 

Adatkezelő az Érintett – alább részletezett – kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha az Érintettől azonos adatkörre vonatkozó, azonos tartalmú, újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

 

Az Érintettek egyes jogai a következők.

1.3.1. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon [GDPR 15. cikk; hozzáférési jog]:

o hogy milyen adatokat kezelünk az Érintettről,

o az adatkezelés céljai,

o azon címzettek kategóriái, akik számára a személyes adatokat átadhatjuk,

o az adatkezelés időtartama,

o a jogairól és a jogorvoslati lehetőségek, továbbá

o ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. Az Érintett ezen igénye mások jogait és szabadságait hátrányosan nem érintheti.

1.3.2. Az Érintett kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát. A személyes adatok helyesbítésére egyébként regisztráció esetén (ld.: 3.4. pont)a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosítunk [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog]. 

1.3.3. Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így különösen az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

1.3.4. Abban az esetben, ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, az Érintett ezen hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja Ebben az esetben az Érintett adatkezeléssel érintett személyes adatait – más jogalap hiányában – Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból [GDPR 7. cikk (3) bek.;hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét (ld.: 4. pont).

Ha érdekmérlegelésre alapozzuk személyes adataidnak a kezelését [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont], lehetőséged van az adatkezelés ellen tiltakozni [GDPR 21. cikk; tiltakozáshoz való jog] (ld.: 4. pont).

1.3.5. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását 

o ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatkezelés korlátozását, amíg az Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;

o ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

o ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

o ha az Érintett tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog].

 

Adatkezelő az Érintett adatkezelés korlátozása irántikérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Az Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

1.3.6. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően az Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

 

1.3.7. Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az Érintett jogosultpanaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben (pl. a kezelt adatok Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak). Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal érintett adatot továbbította.

 

Az irányadó jogszabályok szerint az Érintett jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél is, azaz panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36-1/391-1400; faxszám: +36-1/391-1400; a továbbiakban: „NAIH”), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal, illetve a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság, illetve a NAIH részére kiadja (GDPR 77. és 79. cikkei; panasztételhez és bírósági jogorvoslathoz való jog).

 

1.4.Közlés a hatóságokkal

 

Ilyen jogszabályi kötelezettségünk esetén fenntartjuk a jogot, hogy információkat közöljünk Rólad, amennyiben kötelesek vagyunk azokat az illetékes hatóságok vagy végrehajtó szervek részére átadni.


Az adattovábbítás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis jogi kötelezettség teljesítése.


2. Személyes adatok gyűjtése és kezelése a honlapunk meglátogatásakor

Amikor csak tájékozódási céllal látogatod meg és használod a honlapunkat, például nem regisztrálsz vagy nem nyújtasz más módon információt a részünkre, csak azokat, a böngésződ által a szerverünknek továbbított személyes adatokat gyűjtjük, amelyek technikailag szükségesek ahhoz, hogy megjelenítsük a honlapunkat számodra, és hogy garantáljuk a stabilitást és a biztonságot, továbbá amelyek honlapunknak az érdeklődésédhez való igazítását szolgálják. 

A kívánt célokkal (a weboldal megjelenítése és tartalmának elrendezése) összhangban a begyűjtött adatokat továbbítjuk a megfelelő belső adatkezelési osztályokra és a Beiersdorf AG és leányvállalati részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (például tárhely, tartalomkezelő rendszer). 

A látogatásokkal kapcsolatos naplóállományokat (log fájlok) a látogatástól számított 7 nap elteltével töröljük.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – adatkezelői jogos érdek.


2.1 Cookie-k

A fent említett adatok mellett a számítógéped cookie-kat tárol akkor, amikor meglátogatod és használja a honlapunkat. A cookie-k kisméretű szövegfájlok, amelyeket a böngésződ tárol az eszközödö bizonyos információk mentése érdekében. Amikor a következő alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével látogatod meg honlapunkat, a cookie-kban mentett információ vagy a honlapunkra („Első Fél cookie-ja”) továbbítódik vagy egy másik olyan honlapra, amelyhez a cookie tartozik („Harmadik Fél cookie-ja”). 

A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy korábban már beléptél oda és meglátogattad azt az eszközön használt böngészővel. Ezt az információt arra használjuk, hogy a honlapot a preferenciáiddal összhangban optimális módon tervezzük és jelenítsük meg. Ebben a vonatkozásban csak maga a cookie kerül azonosításra az eszközödön. Ezen a mértéken túl a személyes adatait csak a kifejezett hozzájárulásoddal, vagy abban az esetben mentjük, ha az feltétlenül szükséges a részédre felkínált és az általad elért szolgáltatás használatához. 

Ez a honlap a cookie-k alábbi típusait használja, amely cookie-k terjedelmére és funkciójára vonatkozó magyarázat alább található:

 

 • Téchnikai cookie-k (A típus)
 • Funkció és Teljesítmény cookie-k (B típus)
 • Hozzájáruláson alapuló cookie-k (például marketing) (C típus)

 Jelen adatvédelmi tájékoztatóban további információkat találsz a honlapunkon használt eszközök leírásában rögzített és használt cookie-k típusairól.

 

A cookie-k kezelése és törlése

 A böngészőjdet beállíthatod úgy, hogy az a cookie-k mentését főszabályként ne engedje meg, és/vagy úgy, hogy a böngésző minden alkalommal rákérdezzen arra, hogy egyetértesz-e a cookie-k bekapcsolásával. Bármikor törölheted is azokat a cookie-kat, amelyeket ismételten bekapcsolsz.

A böngésződ súgó funkciója használatával részletes tájékoztatást kaphatsz ennek működéséről.

Kérjük, vedd figyelembe, hogy a cookie-k használatának általános érvénnyel történő kikapcsolása korlátozhatja a honlapunk bizonyos funkcióinak működését.

 

2.1.1 Technikai cookie-k (A típus)

 

Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok:

A technikai cookie-k olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlapjaink nem használhatók rendeltetésszerűen. Ezen cookie-kat kizárólag mi használjuk, ezért ezek az első fél cookie-jai. Ez azt jelenti, hogy a cookie-kban tárolt valamennyi információ visszakerül a honlapunkra. 

A technikai cookie-k figyelemmel kísérik a honlapon végzett műveleteidet, így például arra szolgálnak, hogy Te, mint regisztrált felhasználó mindig bejelentkezve maradj, amikor a honlapunk különböző aloldalaira belépsz, és így ne kelljen minden alkalommal újra beírnod a belépési adataid egy új oldalra történő belépéskor.

 

 Az adatkezelés jogalapja:

A technikai cookie-k használata a honlapunkon a beleegyezésed nélkül lehetséges, annak jogalapját a GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont jelenti, tekintettel arra, hogy a honlap rendeltetésszerű működtetéséhez ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek.

A technikai cookie-k ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Ugyanakkor bármikor kikapcsolhatja a cookie-kat a böngésződben (lásd fentebb). 


 Az adatkezelés időtartama:

Ezen cookie-k által az Adatkezelő a fenti személyes adataidat a munkamenet végéig kezeli.

 

Címzettek:

 

- adatfeldolgozók:

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Consultix GmbH

DE-28195 Bremen,

Wachstr. 17-24.

Honlap működtetése

Etnetera Motion s.r.o.

CZ-170 00 Praha,

Jankovcova 49.

Honlap karbantartása

  

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az Érintett nem tudja a honlap minden funkcióját rendeltetésszerűen használni.

 

2.1.2 Funkció és Teljesítmény cookie-k (B típus)

 

Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok:

A funkció cookie-k lehetővé teszik, hogy a honlapunk már megadott adatokat tároljon (mint például a regisztrált név vagy nyelvválasztás), és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb funkciókat kínáljon. Ezen cookie-k csak anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy ne tudják követni az egyéb honlapokon való mozgásodat. 

A teljesítmény cookie-k arról gyűjtenek adatokat, hogy a látogatók hogyan használják a honlapjainkat, annak érdekében, hogy a honlapok vonzerejét, tartalmát és funkcióit javítsuk. Ezen cookie-k segítenek például meghatározni, hogy a honlapunk aloldalai látogatottak-e, illetve hogy mely aloldalak a látogatottak, valamint hogy a felhasználókat különösen mely tartalmak érdeklik.

Rögzítjük egy oldal látogatásainak a számát, az aloldalakra való belépések számát, a honlapunkon eltöltött időt, a látogatott oldalak sorrendjét, azt, hogy melyik keresési kifejezések vezették el a látogatókat hozzánk, az országot, a régiót és adott esetben a várost, ahonnan belépnek, valamint a honlapunkra belépő mobil eszközök arányát. Rögzítjük továbbá a számítógép egerének mozgását, az egérrel végrehajtott kattintásokat és görgetést is, hogy megértsük, hogy a honlapunk mely területei érdeklik különösen a felhasználókat. Ennek eredményeként a felhasználóink igényeinek megfelelően tudjuk alakítani a honlapunk tartalmát és optimalizálni tudjuk a kínálatunkat. A számítógépének technikai okok miatt továbbított IP címe automatikusan anonimizált és nem enged következtetéseket levonni az egyéni felhasználóra nézve.

 

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, azaz az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a honlapján személyre szabottabb funkciót kínáljon, továbbá, hogy a honlapot annak felhasználóinak igénye alapján fejleszthesse és javíthassa.

Az adatkezelés időtartama:

Ezen cookie-k által az Adatkezelő a fenti személyes adataidat a következő látogatásáig kezeli.

 

Címzettek:

 

- adatfeldolgozók:

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Consultix GmbH

DE-28195 Bremen,

Wachstr. 17-24.

Honlap működtetése

Etnetera Motion s.r.o.

CZ-170 00 Praha,

Jankovcova 49.

Honlap karbantartása

 

 

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az Érintett nem tudja a honlapot a saját igényeihez igazítottan, személyre szabott módon használni.

 

2.1.3 Beleegyezésen alapuló cookie-k (C típus)

 

Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok:

Azon adatokat, amelyekhez a honlapunk látogatói szokásainak az anonim elemzéséből a cookie-k által hozzá, felhasználjuk annak érdekében, hogy a saját honlapjainkon bizonyos termékeink egyes reklámjait megjelenítsük. Hisszük, hogy ez Neked, mint felhasználónak, is előnyére válik, mert olyan reklámot vagy tartalmat jelenítünk meg, amelyről úgy gondoljuk, hogy érdekel a böngészési szokásaid alapján, így kevesebb olyan véletlenszerűen megjelenő reklámot vagy tartalmat fogsz látni, amely kevésbé érdekelhet.

 

A marketing cookie-k külső reklámtársaságoktól érkeznek (harmadik fél cookie-jai), és ezek a felhasználó által látogatott honlapokról gyűjtenek információt annak érdekében, hogy a felhasználónak célcsoportra irányuló reklámot készítsenek.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Azon cookie-kat, amelyek nem technikai (A típus) és nem funkció vagy teljesítmény cookie-k (B típus), így például a marketing cookie-kat, csak a kifejezett hozzájárulásával használjuk [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

 

Az online reklámozáshoz használt cookie-k letiltása

Sok cég online reklámozásra használt cookie-jait kezelheti olyan, önszabályozó programok keretében számos országban létrehozott eszközök révén, amelyek biztosítják a fogyasztók választási lehetőségének az érvényesülését, mint amilyen például az amerikai https://www.aboutads.info/choices/ vagy az európai http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

 

A hozzájáruláson alapuló cookie-k (C típus) használatához való hozzájárulását egyénileg, a jövőre nézve bármikor visszavonhatja a cookie beállításainak megfelelő módosításával.

 

Az adatkezelés időtartama:

Ezen cookie-k által gyűjtött személyes adataidat az Adatkezelő a következő látogatásodig kezeli.

 

Címzettek:

 

- adatfeldolgozók:

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Consultix GmbH

DE-28195 Bremen,

Wachstr. 17-24.

 

Honlap működtetése

Etnetera Motion s.r.o.

CZ-170 00 Praha,

Jankovcova 49.

Honlap karbantartása

 

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az Érintett több olyan véletlenszerűen megjelenő reklámot vagy tartalmat fog látni, amely kevésbé érdekelheti. Az Adatkezelő a honlap tartalmát és az azon megjelenő reklámokat nem tudja az Érintettre szabni.

2.2 Webelemzések

 

2.2.1 Google Analytics

 

Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok:

Jelen honlap Google Analyticset, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását használja. A Google Analytics a cookie egy meghatározott formáját használja, amelyet a számítógéped tárol, és amely lehetővé teszi a honlapunk általad történő használatának elemzését. A cookie által a jelen honlap általad történő használatáról létrehozott információ általában egy, az USA-ban található Google szerverre kerül továbbításra, majd ott tárolásra.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a Google Analytics azért került kiterjesztésre a jelen honlapra, hogy használja a “gat._anonymizeIp();” kódot az IP címek anonimizált nyilvántartásának (az úgynevezett IP álcázásnak) a biztosítása érdekében. A jelen honlap szerinti IP anonimizálás miatt az EU és az Európai Gazdasági Térség tagállamai területén a Google lerövidíti az IP címét. Kivételes esetekben a Google Analytics a teljes IP címet az USA-ban lévő Google szerverre továbbítja és annak lerövidítésére ott kerül sor. A Google alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak  (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

A Google a nevünkben használja ezt az információt, hogy elemezze ennek a honlapnak az általad történő használatát annak érdekében, hogy jelentéseket állítson össze a honlapon folytatott tevékenységekről, valamint hogy a honlap- és internethasználattal kapcsolatos kiegészítő szolgáltatásokat nyújtson. A Google ezt az információt harmadik feleknek is továbbíthatja, amennyiben ezt jogszabályok előírják, vagy ha ezen harmadik felek a Google nevében végzik ezen adatok feldolgozását. A böngészője által a Google Analyticsszel összefüggésben továbbított IP címet a Google nem egyesíti egyéb Google adatokkal.

A cookie-k tárolását megakadályozhatja, ha a böngészőszoftverének használata során a megfelelő beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatod, hogy a Google rögzítse és kezelje a cookie által létrehozott, a jelen honlap Ön által történő használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét).

Információk a harmadik félről: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Google Analytics Szolgáltatási Feltételek: https://www.google.com/analytics/terms/hu.html, Általános Áttekintés a Google Analytics biztonsági és adatvédelmi elveiről: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu, valamint a Google adatvédelmi szabályzata: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu.

Jelen honlap a Google Analyticset használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. Az általad történő használat különböző eszközök közötti követését kikapcsolhatod a Google fiókodban az „Információim”, „Személyes információk” alatt.

Használt cookie-k: B típus. További információkért lásd a Cookie-k című fejezetet.

 

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy elemezze a honlapja felhasználók általi használatát.

 

Az adatkezelés időtartama:

A honlapon beállított cookie-k maximális élettartama: 12 hónap.

Az adatok maximum tárolási ideje 26 hónap.

 

Címzettek:

 

- adatfeldolgozók:

 

Név

Székhely

 

Adatfeldolgozói feladat

Consultix GmbH

DE-28195 Bremen,

Wachstr. 17-24.

 

Honlap működtetése

Etnetera Motion s.r.o.

CZ-170 00 Praha,

Jankovcova 49.

Honlap karbantartása

 

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az Érintett nem tudja a honlapot a saját igényeihez igazítottan, személyre szabott módon használni.

 

2.2.2. A Google Analytics Reklám Jellemzői (Google Analytics Advertising Features)

 

Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok:

Amennyiben beleegyezik a Google Analytics Reklám Jellemzőinek a használatába, ez a honlap a Google Analytics kiterjesztett funkcióit használja az alapfunkciókon kívül. A Google Analytics Reklám Jellemzőinek ezen honlapon történő alkalmazása magában foglalja a Google Analytics Demographics és Interest Reporting funkciókat is.

Mi Első Fél cookie-kat (pl. Google Analytics cookie) és Google reklámcookie-kat és azonosítókat együttesen használunk annak érdekében, hogy honlapunkat fejlesszük.

Ezen követéseket több módon is megakadályozhatod:

a) a böngészőjének megfelelő beállításával;

b) a Google ad settingsen kereszül (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=hu);

c) a saját cookie beállításainak megtételével.

Felhívjuk a figyelmed, hogy ezen esetben nem biztos, hogy a honlap minden funkcióját tudja használni.

Használt cookie-k fajtája:

C típusú. További információkért lásd a Cookie-k című fejezetet.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis a Te hozzájárulásod.

 

Az adatkezelés időtartama:

A honlapon beállított cookie-k maximális élettartama:12hónap.

 

Címzettek:

 

- adatfeldolgozók:

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Consultix GmbH

DE-28195 Bremen,

Wachstr. 17-24.

 

Honlap működtetése

Etnetera Motion s.r.o.

CZ-170 00 Praha,

Jankovcova 49.

Honlap karbantartása

 

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az Érintett nem tudja a honlapot a saját igényeihez igazítottan, személyre szabott módon használni.

 

2.3 Közösségi Beépülő Modulok

 

Honlapunkon használjuk a közösségi hálók beépülő moduljait („beépülő modulok”), különösen a Facebook „Megosztás” vagy „Megosztás az ismerősökkel” gombját. A Facebook honlapját, a facebook.com-ot a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) üzemelteti. A Facebook.com-ért a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) a felelős Európában. A beépülő modulok általában Facebook logóval vannak megjelölve.

 

A Facebook mellett a „Google+” (szolgáltató: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), a „Twitter” (szolgáltató: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) és a „Pinterest” (szolgáltató: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA) beépülő moduljait is használjuk.

 

Adatvédelmi okokból tudatosan úgy döntöttünk, hogy nem használjuk a közösségi hálók közvetlen beépülő moduljait honlapjainkon. Ehelyett a „Shariff” megoldást használjuk. A Shariff segítségével magunk határozhatjuk meg, hogy mikor kerülnek továbbításra, illetve hogy továbbításra kerülnek-e az adatok az érintett közösségi háló üzemeltetőjének. Ezen okból nem történik automatikus adattovábbítás a közösségi hálók, mint például a Facebook, a Google+, a Twitter vagy a Pinterest részére, amikor belépsz a honlapunkra. Az adatok csak akkor kerülnek továbbításra a közösségi hálók részére, ha a megfelelő közösségi háló gombjára kattintasz. Ebben az esetben az internetböngésződ kapcsolódik az érintett közösségi háló szervereihez. A megfelelő gombra kattintással (pl.: „Továbbítás”, „Megosztás” vagy „Megosztás ismerősökkel”) beleegyezel abba, hogy a böngésződ kapcsolatot teremtsen az érintett közösségi háló szervereivel, és továbbítsa a használati adatokat a közösségi háló megfelelő üzemeltetőjéhez és fordítva. Nem tudjuk befolyásolni, hogy a közösségi hálók ezután milyen jellegű és terjedelmű adatokat gyűjtenek.

 

A közösségi háló szolgáltató felhasználói profilként tárolja a gyűjtött adatokat, és azokat reklámozás, piackutatás és/vagy a honlapjának keresletorientált tervezése céljából használja. Az ilyen értékelés különösen a keresletnek megfelelő reklámtevékenység kialakítása érdekében történik (a nem bejelentkezett felhasználóknak is), valamint azért, hogy a közösségi háló más felhasználóit tájékoztassa a honlapunkon folytatott tevékenységeidről. Jogában áll tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, amely esetben ezen jog gyakorlása érdekében fel kell venned a kapcsolatot az érintett beépülő modul szolgáltatójával. A beépülő modulokon keresztül felkínáljuk számodra a lehetőséget, hogy a közösségi hálókkal és más felhasználókkal felvehesse a kapcsolatot, hogy fejleszteni tudjuk a kínálatunkat és érdekesebbé tehessük azt a Te, mint felhasználó, számodra.

 

Az adatok arra tekintet nélkül kerülnek továbbításra, hogy van-e fiókod a beépülő modul szolgáltatójánál és be vagy-e oda jelentkezve. Ha bejelentkezetél a beépülő modul szolgáltatójához, az általunk gyűjtött adataid közvetlenül hozzárendelésre kerülnek a beépülő modul szolgáltatódnál meglévő fiókjához. Ha az aktivált gombra kattintasz, és például kapcsolódsz az oldalhoz, a beépülő modul szolgáltatója is tárolja az információt a felhasználói fiókodban és nyilvánosan megosztja azt az ismerőseiddel. Javasoljuk, hogy rendszeresen jelentkezz ki a közösségi háló használata után, különösen mielőtt aktiválod a gombot, így elkerülheted, hogy hozzárendeljenek a beépülő modul szolgáltatódnál meglévő profilodhoz.

 

Az adatgyűjtés céljával és terjedelmével, valamint a beépülő modul szolgáltatója általi adatkezeléssel kapcsolatos további információért kérjük, nézd meg ezen szolgáltatók alább megjelölt adatvédelmi nyilatkozatait, amelyek további információval szolgálnak az ebbe a tárgykörbe tartozó jogaival, valamint az adataid védelmét szolgáló beállítási lehetőségekkel kapcsolatban is:

 

a)         Facebook Inc., (1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA);
           
http://www.facebook.com/policy.php további információ az adatgyűjtésről:
           
http://www.facebook.com/help/186325668085084
           
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, valamint http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
            A Facebook alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

b)        Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; 
           
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu
            A Google alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

c)         Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; 
           
https://twitter.com/privacy
            ATwitter alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 

2.4 Közösségi Bejelentkezés

 

A regisztrációkor és az ügyfélfiókodba történő belépéskor lehetőséged van a következő közösségi hálók egyikén, a Facebookon, Twitteren vagy Google+-on meglévő profilodsal igazolni magad, és végül regisztrálni vagy bejelentkezni.

E célból a regisztrációs oldalon vagy a bejelentkezési oldalon megtalálod a honlapunk által támogatott közösségi hálók egyes szolgáltatóihoz tartozó megfelelő szimbólumokat. A szolgáltatóhoz történő kapcsolódást megelőzően kifejezetten bele kell egyezned az alább meghatározott adatok kezelésébe és továbbításába.

A megfelelő szimbólumra kattintva egy új felugró ablak (úgynevezett alkalmazás) nyílik meg, amelyben be kell jelentkezned a közösségi hálóhoz tartozó belépési adataiddal. Miután sikeresen bejelentkeztél, a közösségi háló tájékoztat, hogy hitelesítés céljából mely adatok kerülnek továbbításra a részünkre a regisztráció vagy a bejelentkezési folyamat részeként. Ha belegyeztél ezen adattovábbításba, az általunk a regisztrációhoz igényelt mezők kitöltésre kerülnek a továbbított adatokkal. Az információk, amelyeket a regisztrációhoz vagy a bejelentkezéshez kérünk: (i) a neved és (ii) az e-mail címed.

Az adataidat csak a továbbított és szükséges adatok használatához való kifejezett hozzájárulássodat követően tároljuk és használjuk a jelen adatvédelmi tájékoztatóban megállapított célokra. A hitelesítési folyamaton túl semmilyen kapcsolat nincs a nálunk létrehozott felhasználói fiókod és a megfelelő közösségi hálón lévő fiókod között.

A regisztrációhoz és a bejelentkezéshez szükséges hitelesítési folyamat végrehajtása érdekében az IP címed továbbítjuk a megfelelő közösségi háló szolgáltatód részére. Az adatgyűjtés céljára és terjedelmére, valamint a közösségi háló megfelelő szolgáltatód általi további adatkezelésre nincs befolyásunk. További információért kérjük, olvasd el a megfelelő szolgáltató adatvédelmi információit:

a)         Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;
           
http://www.facebook.com/policy.php 
            további információ az adatgyűjtésről: 
http://www.facebook.com/help/186325668085084
           
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications valamint
           
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo 
            A Facebook alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

b)        Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu
            A Google alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak,  
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

c)         Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy
            ATwitter alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 

Facebook Connect

Ha egy úgynevezett „Facebook Connect Gomb” van elhelyezve a jelen honlapon, a honlapunkra be tudsz jelentkezni a Facebook felhasználói adataiddal. Emellett a Facebook Connect automatikusan a Facebook profiljába tudja foglalni az Ön honlapunkon folytatott tevékenységeidre vonatkozó információkat. Ebben a tekintetben, amikor aktiválod a gombot, lehetőséget kapsz, hogy kifejezetten hozzájárulj a Facebook felhasználói adataidhoz való hozzáféréshez, valamint az információknak és tevékenységeknek a Facebook profilodban történő közzétételéhez. További adatok felhasználására (pl. az e-mail címeden keresztül történő kapcsolatfelvételre) csak előzetes, kifejezett hozzájárulással kerül sor. Kérjük, vedd figyelembe, hogy a Facebook a Facebook Connecten keresztül kap információt az alkalmazásról vagy a honlapról, ideértve azt is, hogy éppen mit csinálsz. A kapcsolódási eljárás egyéniesítése érdekében a Facebook néhány esetben korlátozott mennyiségű információt kaphat az alkalmazás vagy honlap engedélyezését megelőzően. A Facebook adatvédelmi szabályzatában megtalálható az adatgyűjtés célja és terjedelme, az adatok Facebook általi további kezelése és felhasználása, valamint ott kerültek rögzítésre az ezen tárgykörbe tartozó jogaid, továbbá az adataidnak védelmét szolgáló beállítási lehetőségek:

Facebook Inc. (1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA); http://www.facebook.com/policy.php további információ az adatgyűjtésről: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, valamint http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

A Facebook alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 

2.5 YouTube-Videók

 

Honlapunkra YouTube videókat integráltunk, amelyek a http://www.YouTube.com-on kerülnek tárolásra, és amelyek közvetlenül lejátszhatók a honlapunkról. Ezek mind integrálva lettek a „kiterjesztett adatvédelmi eljárásba”, vagyis Róland, mint felhasználóról, nem kerül továbbításra adat a YouTube részére, ha nem kattintasz a videókra, hogy elindítsd a lejátszásukat. Csak a videók lejátszása esetén kerülnek a következő bekezdésben hivatkozott adatok a YouTube részére továbbításra. Erre az adattovábbításra nincs befolyásunk.

A honlap meglátogatásakor a YouTube tájékoztatást kap arról, hogy beléptél a honlapunk megfelelő aloldalára. Továbbá a jelen adatvédelmi tájékoztató 2. fejezetében meghatározott adatok kerülnek továbbításra. Ez független attól, hogy a YouTube nyújt-e felhasználói fiókot, amelyen keresztül be vagy jelentkezve vagy nem létezik felhasználói fiók. Ha be vagy jelentkezve a Google-ba, az adataidat közvetlenül összekapcsolják a fiókoddal. Ha nem szeretnéd, hogy összekapcsoljanak a YouTube profiloddal, a gomb aktiválása előtt ki kell jelentkezned. A YouTube felhasználói profilokként tárolja az adataidat és reklámozás, piackutatás és/vagy a honlapjának keresletorientált tervezése céljából használja azokat. Az ilyen értékelés különösen a keresletorientált reklámtevékenység nyújtása érdekében történik (a nem bejelentkezett felhasználóknak is), valamint azért, hogy a közösségi háló más felhasználóit tájékoztassa a honlapunkon folytatott tevékenységeiről. Jogodban áll tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, amely esetben ezen jog gyakorlása érdekében fel kell venned a kapcsolatot a YouTube-bal.

 

A YouTube általi adatgyűjtés céljával és terjedelmével, valamint a YouTube általi adatkezeléssel kapcsolatos további információért kérjük, nézd meg az adatvédelmi szabályzatot, amelyben további információkat találsz a jogaidról, valamint az adataid védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu.

A Google alávetette magát EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 

2.6 Online Reklámozás

 

2.6.1 Google Ads / Google Reklámok (korábban Google Adwords)

 

2.6.1.1 Google Adwords konverzió

 

A Google Adwords szolgáltatásait használjuk annak érdekében, hogy külső honlapokon reklámanyagok segítségével (úgynevezett Google Ads) felhívjuk a figyelmet a vonzó ajánlatainkra. A reklámkampányok adataival kapcsolatban meg tudjuk állapítani, hogy az egyedi reklámozási intézkedések mennyire sikeresek. Érdekeltek vagyunk abban, hogy olyan reklámokat mutassunk Neked, amelyek érdekelnek Téged, hogy érdekesebbé tegyük a honlapunkat a számodra, és hogy sikerüljön a hirdetési költségeket pontosan kiszámítani.

A Google az úgynevezett „Ad Servers”-en keresztül szolgáltatja a reklámanyagokat. E célból ad server cookie-kat használunk, amelyeken keresztül a siker mérésére szolgáló bizonyos paraméterek mérhetők, mint például a hirdetések közzététele vagy a felhasználók általi kattintások. Ha a Google aden keresztül lépsz be a honlapunkra, a Google Adwords tárol egy cookie-t az eszközödön. Ezen cookie-k általában 30 nap után járnak le és nem céljuk az Ön személyes azonosításod. Ezen cookie számára általában az egyedi cookie azonosító, a reklámhatások elhelyezésenkénti száma (gyakoriság), az utolsó benyomás (a megnézés utáni átváltáshoz lényeges) és az opt-out információ (annak megjelölése, hogy a felhasználó nem kíván a továbbiakban címzett lenni) kerül tárolásra elemzési értékként.

Ezen cookie-k lehetővé teszik a Google számára, hogy felismerje az Internetböngésződet. Ha egy felhasználó egy Ads ügyfél honlapjának bizonyos oldalait meglátogatja és az eszközödön tárolt cookie nem járt le, a Google és az ügyfél felismerheti, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott és átirányították erre az oldalra. Minden egyes Ad Words ügyfél részére különböző cookie van kijelölve. Ennek következtében a cookie-k nem követhetők az Ad Words ügyfeleinek honlapjain keresztül.

Nem gyűjtünk és nem kezelünk semmilyen személyes adatot a fent említett reklámintézkedések keretében. Csak statisztikai értékeléseket kapunk a Google-től. Ezen értékelések alapján fel tudjuk ismerni, hogy a használt reklámintézkedések közül melyek a különösen hatékonyak. Nem kapunk semmilyen további adatot a reklámanyagok felhasználására vonatkozóan; különösen nem tudjuk ezen információk alapján azonosítani a felhasználókat.

A használt marketingeszközöknek köszönhetően a böngésződ automatikusan közvetlen kapcsolatot kezdeményez a Google szerverrel. Nincs befolyásunk azon adatok terjedelmére és további felhasználására, amelyeket a Google ezen eszköz használatán keresztül gyűjt, és ezért tudomásunk szerint tájékozatunk Téged: Az Ad Words konverzió integrálásával a Google megkapja az információt, hogy az Internetes megjelenésünk megfelelő részét lehívtad vagy az egyik hirdetésünkre kattintottál. Ha regisztráltál valamelyik Google szolgáltatásra, a Google társíthatja a látogatását a fiókoddal. Akkor is lehetséges, hogy a szolgáltató megszerzi és tárolja az IP címed, ha nem regisztráltál a Google-ön vagy nem jelentkeztél be.

2.6.1.2 Google Ads Remarketing

 

A Google Ads szolgáltatásban a remarketing funkciót is használjuk. A remarketing funkció lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználóknak olyan reklámokat mutassunk, amelyek a Google reklám hálózaton belüli más honlapon kifejezett érdeklődési körüknek megfelel (a Google keresésben vagy a YouTube és az úgynevezett "Google ads" vagy más honlapokon). Ezért a felhasználóknak a honlapon történt interakcióit elemezzük – pl.: milyen ajánlat tetszett a látogatónak – annak érdekében, hogy célzott reklámot tudjunk mutatni neki, ha más honlapokat látogat. Ennek érdekében a Google sütiket tárol el azon látogatók böngészőjében, akik bizonyos Google szolgáltatásokat használnak vagy oldalakat látogatnak meg a Google Display hálózatban. Ezt acookie-t arra használják, hogy a látogatásukat rögzítsékés egyedileg azonosítani tudják a böngészőt egy bizonyos eszközön.

Használt cookie-k: C típus. További információkért lásd a Cookie-k című fejezetet.

Cimzettek:

A Google általi adatgyűjtés céljával és terjedelmével, valamint a Google általi adatkezeléssel kapcsolatos további információért kérjük, olvasd el az adatvédelmi szabályzatot, amely további információval szolgál a jogaival, valamint az adataidvédelmét szolgáló beállítási lehetőségekkel kapcsolatban is:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu; a Google alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Vagylagosan további információt talál a Network Advertising Initiative (NAI) honlapján is a http://www.networkadvertising.org címen.

Az ezen követési eljárásban való részvételt különböző módokon akadályozhatja meg:

 1. a böngészőszoftvered megfelelő beállításával (különösen a harmadik fél cookie-jainak kikapcsolásával nem fogsz harmadik fél szolgáltatóktól semmilyen reklámot kapni); 
 2. a konverziókövető cookie-k kikapcsolásával, a böngésződ olyan beállításával, hogy a cookie-k a www.googleadservices.com, https://adssettings.google.hu/authenticated domain által blokkolva legyenek, azzal, hogy eza beállítás törlőd, amikor törlöd a cookie-jaidat; 
 3. a http://www.aboutads.info/choices linken keresztül azon szolgáltatók érdeklődés alapú reklámjainak a kikapcsolásával, amelyek „A reklámokról” elnevezésű önszabályozó kampány résztvevői. Azáltal, hogy törlöd a cookie-jaidat, ez a beállítás törlődik.
 4.  a böngészőiben a Firefox, az Internet Explorer vagy a Google Chrome végleges kikapcsolásával a http://www.google.com/settings/ads/plugin linken
 5.  az cookie preferenciáidnak megfelelő beállításával (kattints ide). Kérjük, vedd figyelembe, hogy ebben az esetben lehetséges, hogy nem tudod ezen ajánlat minden funkcióját teljes terjedelmében használni. 

A honlapon beállított cookie-k maximális élettartama: 180 nap.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (az érintett hozzájárulása)

 

2.6.2 Adform

Jelen honlap az Adform A/S Denmark által kínált Adform online marketing eszközt is használja. Az Adform cookie-kat használ a felhasználók számára releváns hirdetések megjelenítéséhez, a kampány teljesítményjelentéseinek a javításához, vagy annak megakadályozásához, hogy a felhasználó ugyanazt a hirdetést egynél többször lássa. Az Adform cookie-azonosítót használ annak követésére, hogy mely hirdetések mely böngészőben jelennek meg, valamint annak megakadályozására, hogy a hirdetések ne jelenjenek meg egynél többször. Ezenkívül az Adform cookie-azonosítókat használhat a hirdetési kérelmekkel kapcsolatos konverziók gyűjtésére. Ez az eset áll fenn például akkor, amikor egy felhasználó egy Adform hirdetést lát, később pedig a hirdető honlapját ugyanazzal a böngészővel látogatja meg és ott vásárol valamit. Az Adform szerint a cookie-k semmilyen személyes információt, például e-mail címet, nevet vagy címet nem tartalmaznak.

A honlapunk meglátogatásával a böngésződ automatikusan közvetlen kapcsolatot hoz létre az Adform szerverrel. Nincs befolyásunk az Adform által az eszköz használatával gyűjtött adatok terjedelmére és további felhasználására, ezért a legjobb tudomásunk szerint tájékoztatunk Téged: Az Adform integrálásával az Adform megkapja azt az információt, amelyet az internetes jelenlétünk megfelelő részeként megneveztél, vagy amelyre a hirdetésünkön keresztül rákattintottál.

Ezenkívül az Adform cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy megértsük, végrehajtasz-e bizonyos műveleteket a honlapunkon, miután megnézted az Adformon vagy más platformokon megjelenő grafikus- vagy video hirdetéseinket az Adform vagy egy hirdetésre történő kattintás (konverziókövetés) segítségével. Az Adform annak érdekében használja ezt a cookie-t, hogy megértse a tartalmat, amellyel a honlapunkon kapcsolatba léptél, hogy később célzott hirdetést küldhessen Neked.

Az ezen követési eljárásban való részvételed  különböző módokon akadályozhatod meg: a) a böngészőszoftvered megfelelő beállításával, különösen a harmadik fél cookie-jainak kikapcsolásával nem fogsz harmadik fél szolgáltatóktól semmilyen reklámot kapni; b) az Adform cookie-knak a böngésződön keresztül, a https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ címen történő deaktiválásával; c) a cookie preferenciáidnak megfelelő beállításával (kattints ide). Kérjük, vedd figyelembe, hogy ebben az esetben lehetséges, hogy nem tudod ezen ajánlat minden funkcióját teljes terjedelmében használni.

Az Adformról további információk érhetők el a https://site.adform.com/ címen, az Adform A/S Denmarknál biztosított adatvédelemről pedig a https://site.adform.com/privacy-center/overview címen.

Használt cookie-k: C típus. További információkért lásd a Cookie-k című fejezetet.

A honlapon beállított cookie-k maximális élettartama: az utolsó interakciótól számított 180 napig.

Az adatok maximum tárolási ideje 13 hónap.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (az érintett hozzájárulása).

 

2.6.4  Facebook Custom Audiences (“Facebook Pixel”)

 

A jelen honlap a Facebook Inc. („Facebook”) „Custom Audiences” újraértékesítési funkcióját is használja annak érdekében, hogy 180 napon belül újra felvegyük Veled a kapcsolatot. Ez lehetővé teszi a honlap felhasználói számára, hogy érdeklődés alapú hirdetéseket lássanak („Facebook hirdetések”), amikor a Facebook közösségi hálót vagy egyéb olyan honlapokat látogatnak, amelyek szintén használják ezt az eszközt.

Az böngésződ automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szerverrel. Nincs befolyásunk azon adatok terjedelmére és további felhasználására, amelyeket a Facebook ezen eszköz használatán keresztül gyűjt, és ezért tudomásunk szerint tájékozatunk: A Facebook Custom Audiences integrálásával a Facebook megkapja az információt, hogy Te az Interneten való jelenlétünk megfelelő részét felhívtad vagy az egyik hirdetésünkre kattintottál. Ha regisztráltál valamelyik Facebook szolgáltatásra, a Facebook társíthatja a látogatásodat a fiókodhoz. Akkor is lehetséges, hogy a szolgáltató megszerzi és tárolja az IP címed, ha nem regisztráltál a Facebookon vagy nem jelentkezetél be.

A “Facebook Custom Audiences” funkció kikapcsolható a  Cookie Beállításokban és bejelentkezett felhasználóknak a https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_címen.

Használt cookie-k: C típus. További információkért lásd a Cookie-k című fejezetet.

Címzettek:

Facebook Inc. (1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA); http://www.facebook.com/policy.php további információ az adatgyűjtésről: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, valamint http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
A Facebook alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

Az adatkezelés időtartama:

A “Facebook Custom Audiences” funkció kikapcsolható a  Cookie Beállításokban és bejelentkezett felhasználóknak a https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_címen.

A honlapon beállított cookie-k maximális élettartama: az utolsó interakciótól számított 180 nap.

Az adatok maximum tárolási ideje 13 hónap.

Az adatkezelés jogalapja: 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az Érintett előzetes hozzájárulása.

 

2.6.5. Hol vásárolj (Swaven)

Honlapunkon lehetőséget nyújtunk Neked arra, hogy termékeinket online viszonteladói honlapokon keresztül megvásárold. A funkció a bevásárlókosár szimbólumra kattintással érhető el. Ezen funkció használatával kizárólag teljesítmény- és elemzési adatokat gyűjtünk, amelyek alapján – cookie-k használatával – nyomon követhetjük a funkció hatékonyságát. A funkció hatékonyságának nyomon követéséhez jogos érdekünk fűződik. Azon honlap forgalmát, amelyre a funkció használatával továbblépsz, nem ismerjük meg, így arról nem gyűjtünk adatot, hogy  a viszonteladói honlapon keresztül vásárolál-e valamit.

A funkció által gyűjtött adatokat partnerünk, a Swaven SAS (71 Ruedu Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris, France) felé továbbítjuk. A Swaven SAS által végzett adatkezelésről bővebb információt itt találsz: https://www.swaven.com/cookie-policy/.

A honlapon beállított cookie-k maximális élettartama: 12 hónap.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az Adatkezelő fent említett jogos érdeke).

 

2.7 Google Tag Manager (magyarul: Google Címkekezelő)

Jelen honlap a Google Tag Manager-t használja. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a honlap címkék kezelését egy interfészen keresztül. A Google Tag Manager csak címkéket hoz létre. Ez azt jelenti, hogy nem használ cookie-kat és nem gyűjt személyes adatokat. A Google Tag Manager ugyanakkor nem fér hozzá ezen adatokhoz. Ha a kikapcsolásra domain vagy cookie szinten került sor, az érvényes lesz valamennyi követési címke tekintetében, ha azokat a Google Tag Managerrel hozták létre.

 

2.8 Chatbot (Loyjoy)

 

Az adatkezelés célja:

Jelen honlap az Veled való személyre szabott párbeszéd folytatása érdekében használja ezt a funkciót. Ezen chatbot igénybevételével részt vehetsz felméréseinkben, nyereményjátékainkon, továbbá feliratkozhat hírlevelünkre. Mindezekre tekintettel az általad megadott, különböző kommunikációs, kapcsolattartási adataidat gyűjtjük. A funkció lehetővé teszi azt is, hogy ezen adatokat elemezzük, valamint statisztikai céllal értékeljük.

Az összegyűjtött adatokat a kívánt célokkal [chatbot és az ezen keresztül igénybe vett szolgáltatás (pl. hírlevél-küldés) működtetése] összhangban adatkezelés/adatfeldolgozás céljából továbbítjuk a megfelelő belső osztályainkra és a Beiersdorf AG és leányvállalatai részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (pl. tárhely-szolgáltatóknak, más adatfeldolgozást végző szolgáltatónak). A legfőbb szolgáltató a Loyjoy GmbH (Kapuzinerstraße 20, 48149 Münster, Németország). A platform/tárhely-szolgáltatók hozzáférhetnek harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból) származó személyes adatokhoz. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal, vagy pedig ezek a szolgáltatók (ezen túlmenően) az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek. További információ a témáról itt olvasható: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

A chatboton belüli párbeszédek (chatek) 48 órát követően automatikusan törlésre kerülnek. Neked a chatbot felhasználójaként lehetőséged van a párbeszédet a chatbot menüjében ennél korábban is törölni, illetve további, a Téged érintettként megillető, jogaidat gyakorolni. Az adatkezelés időtartama egyébként a chatbot használatának céljának megfelelően (nyereményjáték, felmérés vagy hírlevél-küldés) alakul – ezekről bővebb információt a jelen tájékoztató lenti 3. pontjának megfelelő alpontjaiban találsz.

 

Használt cookie-k: B típus. További információkért lásd a Cookie-k című fejezetet.

 

A honlapon beállított cookie-k maximális élettartama: 24 hónap.

 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy (i) a chatbot használatával lehetővé tegye a honlapja felhasználói számára, hogy könnyebben kapcsolatba lépjenek vele, továbbá (ii) hogy statisztikai elemzéseket végezzen a honlap használatával kapcsolatban.

 

2.9 Captcha

Jelen honlap meghatározott esetekben ún. „Google reCAPTCHA v2” funkciót használ a szöveges felületekkel kapcsolatban az automata rendszerek vagy robotok általi használat megakadályozása érdekében. Ezen funkció elősegíti a honlapunk biztonságát, valamint az ún. SPAM üzenetek kiszűrését. A honlap biztonságának elősegítése és az ún. SPAM üzenetek kiszűrése jogos érdekünket képezi, valamint eleget teszünk vele a ránk irányadó jogi kötelezettségnek.

Ezen funkció által hardverre és szoftverre vonatkozó adatokat gyűjtünk, így például a használt eszközre, alkalmazásra vonatkozó adatokat és az adatépségi vizsgálatok (integrity checks) eredményeit. Ezen adatokat továbbítjuk a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) felé. A Google személyre szabott hirdetések céljából ezen adatokat nem használja fel.

Bővebb információt az adatkezeléséről a Google adatvédelmi szabályzatában találsz: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

További tájékoztatás itt érthető el: https://developers.google.com/recaptcha.

 

Jogalap:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése);
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az Adatkezelő fent említett jogos érdeke).


3. További szolgáltatások (online és offline) és az ezekhez kapcsolódó adatkezelések

A honlapunk tisztán információs célú használata mellett különböző szolgáltatásokat kínálunk, amelyek céljából kezeljük a személyes adataidat. 

Ha szerződött szolgáltatókat veszünk igénybe a kínálatunk szerinti egyes funkciók ellátására, vagy ha az adataidat reklámozási célra szeretnénk használni, részletesen tájékoztatni fogunk Téget az alábbi eljárásokról.

A külső szolgáltatók kiválasztása és megbízása során a megfelelő gondossággal jártunk el, az utasításainknak megfelelően kötelesek eljárni és tevékenységüket rendszeresen ellenőrizzük.

Ha a szolgáltatóink székhelye az Európai Gazdasági Térségen (EGT-n) kívül található, ezen körülmény következményeiről Téged a szolgáltatás alábbi leírásában tájékoztatunk.

3.1 Kapcsolatfelvétel

 

Az adatkezelés célja:

Amikor felveszed velünk a kapcsolatot, pl. e-mail-en vagy a honlapunkon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, az általad megadott adatokat a kérdéseid megválaszolása, továbbá belső ellenőrzések végrehajtása érdekében tároljuk.

A kapcsolatfelvétel során felmerülő adatok kezelése során jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy az adatokat belső ellenőrzések végrehajtása érdekében, vagy későbbi esetleges jogvitákra tekintettel kezeljük.

A terrorizmus elleni küzdelem érdekében törvényi kötelességünk összehasonlítani az adatokat a szankciós listákkal. Erre tekintettel az adataidat abból a célból is kezeljük, hogy meg tudjunk felelni azoknak a jogi követelményeknek, amelyek az adatoknak ezen listákkal való összehasonlítására vonatkoznak. Ezenkívül, a Beiersdorf AG-n és annak leányvállalatain belül a bűncselekmények és más kötelességszegések megelőzése és kivizsgálása, a kockázatok értékelése és ellenőrzése, a belső kommunikáció céljából, valamint a megfelelő adminisztratív célok érdekében kezeljük az adataidat.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az Érintett között esetlegesen létrejövő szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, azaz az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a megadott személyes adatokat belső ellenőrzések végrehajtása érdekében kezelje.

 

A kezelt személyes adatok köre:

Az  általad megadott személyes adatok.

Amennyiben a kapcsolatfelvételre a honlapunkon található kapcsolatfelvételi űrlapot használod, ezek az alábbiak: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, születési időpont.

 

Az adatkezelés időtartama:

A kapcsolatfelvétel során közölt személyes adatokat töröljük, miután a tárolásukra a továbbiakban már nincs szükség, tehát például a vonatkozó kérdés megválaszolásra került.

A belső fogyasztó kezelési eszközünkön keresztül beérkező fogyasztói megkeresések esetén a személyes adatokat két év után töröljük. Hosszabb ideig őrizzük meg az adatokat, ha jogszabály szerinti megőrzési kötelezettségek állnak fenn (ekkor az adatkezelés időtartama a jogszabály által megkövetelt időtartam) vagy a személyes adatok megőrzése jogi igény érvényesítése során szükséges (ekkor a vonatkozó elévülési időt kell figyelembe venni).

Az adatkezelés ellen az 1.3.4. pontban foglaltak szerint tiltakozhatsz.

 

Címzettek:

 

- adatfeldolgozók:

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Consultix GmbH

DE-28195 Bremen,

Wachstr. 17-24.

Honlap működtetése

Etnetera Motion s.r.o.

CZ-170 00 Praha,

Jankovcova 49.

Honlap karbantartása

 

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

 

- más adattovábbítás:

 

A kívánt célokkal (kapcsolatok és ügyfélszolgálat kialakítása) összhangban a begyűjtött adatokat adatkezelés céljából továbbítjuk a megfelelő belső osztályokra és a Beiersdorf AG és leányvállalatai részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (pl. tárhely-szolgáltatóknak). A platform/tárhely-szolgáltatók hozzáférhetnek harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból) származó személyes adatokhoz. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal, vagy pedig ezek a szolgáltatók (ezen túlmenően) az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek. További információ a témáról itt olvasható: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

A címzettek pontos listája az Adatkezelőtől igényelhető.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az érintett Adatkezelővel nem tudja felvenni a kapcsolatot.

 

3.2 Hírlevél

 

Az adatkezelés célja:

A hírlevél híreket, ajánlatokat és a kiválasztott Beiersdorf márkákra vonatkozó további információkat tartalmaz. A hírlevélre történő feliratkozással személyre szabott információkat fogsz kapni a termékekről, szolgáltatásokról vagy a nyereményjátékokhoz vagy terméktesztekhez hasonló promóciókban e-mail vagy a saját vagy harmadik fél csatornáján (pl. közösségi médián keresztül) megjelenő hirdetések útján történő részvételre vonatkozó ajánlatokról.

Adatkezelő speciális hírlevél-programokat is szervez, amikre vonatkozóan külön adatvédelmi tájékoztatót tesz közzé. Ezekben a speciális adatvédelmi tájékoztatókban nem szabályozott kérdésekben ugyanakkor a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak irányadók azzal, hogy a speciális adatvédelmi tájékoztató és a jelen adatvédelmi tájékoztató közötti esetleges eltérésekben a speciális adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak irányadóak.

Rendszerint havonta egyszer küldünk hírlevelet („rendszeresen”). Egyedi esetekben (pl. különleges akciók esetén) ennél gyakoribb e-mail küldés is előfordulhat.

A hírlevélre kétféle módon iratkozhatsz fel:

 • egyszerűsített formában, kizárólag az e-mail címed megadásával;
 • egy, ún. NIVEA Fiók létrehozásával.

 

Az első esetben általános hírleveleket fogsz kapni, míg utóbbi esetben már a saját igényeidre szabott („személyre szóló”) hírleveleket. A számodra releváns információk összeállítása érdekében értékeljük a honlapjainkon vagy a hírlevélben tanúsított vásárlási és kattintási szokásaidat. Újraértékesítési intézkedéseket is alkalmazunk, hogy a releváns online hirdetéseket mutassuk Neked. Ezzel kapcsolatos tájékoztatóért lásd a jelen tájékoztató 3.4. pontját is.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az Érintett hozzájárulása. Ezt az Érintett a hírlevélre való feliratkozással adja meg.

 

A kezelt személyes adatok köre:

 • Egyszerűsített feliratkozás esetében: e-mail cím;
 • egy, ún. NIVEA Fiók létrehozásával: név, e-mail cím, születési dátum.

 

Az adatkezelés időtartama:

Az összegyűjtött adatok a hírlevélre történő regisztrációtól számított 12 hónap után automatikusan törlésre kerülnek, ha többé nem válaszolnak a hírlevelekre, pl. nem nyitják meg őket (inaktivitás).

Amennyiben nem kívánsz a továbbiakban hírlevelet kapni, bármikor leiratkozhatsz róla. Kattints a valamennyi hírlevélben megtalálható linkre, ami után végigvezetünk a leiratkozási folyamaton, vagy küldd el részünkre e-mailen a visszavonásról szóló nyilatkozatodat.

 

Címzettek:

Az adatokat az ügyfélkezelő platformunkra továbbítják, amely szolgáltatók (adatfeldolgozók) a hírlevélben foglaltak támogatása és végrehajtása céljából szintén rendelkezhetnek hozzáféréssel.

- adatfeldolgozók:

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Consultix GmbH

DE-28195 Bremen,

Wachstr. 17-24.

Honlap működtetése

Etnetera Motion s.r.o.

CZ-170 00 Praha,

Jankovcova 49.

Honlap karbantartása

 

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

- más adattovábbítás:

A kívánt célokkal (hírlevél küldése az arra feliratkozóknak) összhangban a begyűjtött adatokat adatkezelés céljából továbbítjuk a megfelelő belső osztályokra és a Beiersdorf AG és leányvállalatai részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (pl. tárhely-szolgáltatóknak). A platform/tárhely-szolgáltatók hozzáférhetnek harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból) származó személyes adatokhoz. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal, vagy pedig ezek a szolgáltatók (ezen túlmenően) az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek. További információ a témáról itt olvasható: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

A címzettek pontos listája az Adatkezelőtől igényelhető.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Részedre az Adatkezelő hírlevelet nem tud küldeni.

 

3.3 Kampányok (pl. nyereményjátékok, felmérések, terméktesztek)

 

Az adatkezelés célja:

Amikor nyereményjátékban, felmérésben vagy hasonló kampányban vesz részt, az általad megadott személyes adatokat felhasználjuk a kampány lebonyolításához. A célokról további információt a kampány megfelelő feltételeiben találsz.

A kampányokkal kapcsolatban Adatkezelő külön, speciális adatvédelmi tájékoztatókat bocsát ki. Ezekben a speciális adatvédelmi tájékoztatókban nem szabályozott kérdésekben ugyanakkor a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak irányadók azzal, hogy a speciális adatvédelmi tájékoztató és a jelen adatvédelmi tájékoztató közötti esetleges eltérésekben a speciális adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak irányadóak.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, azaz az adatkezelés szükséges az Érintettel kötött szerződés, vagy a szerződéshez hasonló helyzethez fűződő kötelezettségek teljesítése, a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtétele érdekében.
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, azaz az Érintett előzetes hozzájárulása.

 

A kezelt személyes adatok köre:

A kezelt személyek adatok köre eltér a különböző kampányok vonatkozásában. Lásd az adott kampányra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatóban.

 

Az adatkezelés időtartama:

Az adataidat az egyes kampányok teljes lebonyolítása után töröljük (lásd a részvételi feltételeket), kivéve, ha ez törvényes adatmegőrzési kötelezettségbe vagy elévülési szabályokba ütközik.

Az adatkezelések pontos időtartama a különböző kampányok vonatkozásában eltérhet. Lásd az adott kampányra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatóban.

 

Címzettek:

 

- adatfeldolgozók:

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Consultix GmbH

DE-28195 Bremen,

Wachstr. 17-24.

Honlap működtetése

Etnetera Motion s.r.o.

CZ-170 00 Praha,

Jankovcova 49.

Honlap karbantartása

 

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

 

- más adattovábbítás:

 

A kívánt célokkal (kampány lebonyolítása) összhangban a begyűjtött adatokat adatkezelés céljából továbbítjuk a megfelelő belső osztályokra és a Beiersdorf AG és leányvállalatai részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (pl. tárhely-szolgáltatóknak, szállítási szolgáltatásokat nyújtó társaságoknak vagy adatkezelési szolgáltatóknak). A platform/tárhely-szolgáltatók hozzáférhetnek harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból) származó személyes adatokhoz. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal, vagy pedig ezek a szolgáltatók (ezen túlmenően) az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek. További információ a témáról itt olvasható: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

A címzettek pontos listája az Adatkezelőtől igényelhető.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Ha nem adod meg az adataidat, nem vehetsz részt a kampányban.

További információt a kampány megfelelő feltételeiben talál.

 

3.4 Bejelentkezési Profil, Regisztráció

 

Az adatkezelés célja:

A regisztrációval lehetőséget nyújtunk Neked, hogy termékértékeléseket írj, létrehozz egy kedvencek listát, hírlevelet kapj, valamint hogy a jövőben a szokásai alapján csak személyre szóló tartalmat szolgáltassunk Neked. A regisztrációval hozzájárulsz ahhoz, hogy az adataidat tároljuk, valamint piackutatási és hirdetési célokra használjuk. Ezt követően a termékeinkre vagy a szolgáltatásinkra vonatkozó, egyénre szabott reklámokat tudunk Neked küldeni.

A kezelt személyes adatok köre:

Név, e-mail cím, születési dátum.

 

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az Érintett előzetes hozzájárulása.

 

Az adatkezelés időtartama:

Az adataid törlésre kerülnek, amint a profilodat törölted, kivéve, ha ez jogszabályi adatmegőrzési kötelezettségekbe vagy elévülési szabályokba ütközik. Az adatai törlése érdekében kérjük, jelentkezz be az ügyfélfiókodba és használd a „törlés” funkciót, vagy küldd el részünkre e-mailen az adatkezelésre vonatkozó visszavonási nyilatkozatodat. Személyes adataidat 12 hónapnyi inaktivitást követően automatikusan töröljük.

 

Címzettek:

 

- adatfeldolgozók:

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Consultix GmbH

DE-28195 Bremen,

Wachstr. 17-24.

Honlap működtetése

Etnetera Motion s.r.o.

CZ-170 00 Praha,

Jankovcova 49.

Honlap karbantartása

 

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

 

- más adattovábbítás:

 

A kívánt célokkal (a reklámtevékenység végzése stb.) összhangban a begyűjtött adatokat adatkezelés céljából továbbítjuk a megfelelő belső osztályokra és a Beiersdorf AG és leányvállalatai részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (pl. tárhely-szolgáltatóknak, fogyasztói adatbázis szolgáltatóknak, marketing ügynökségnek, értékelési szolgáltatást nyújtóknak). A platform/tárhely-szolgáltatók hozzáférhetnek harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból) származó személyes adatokhoz. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal, vagy pedig ezek a szolgáltatók (ezen túlmenően) az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek. További információ a témáról itt olvasható: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

A címzettek pontos listája az Adatkezelőtől igényelhető.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Nem tudsz termékértékeléseket írni, kedvencek listát létrehozni, hírlevelet kapni, valamint a jövőben a szokásaid alapján csak személyre szóló tartalmat kapni.

 

3.5. NIVEA Klub Hűségprogram

Cél / információ:

NIVEA Klub Hűségprogram regisztrációdat követően, exkluzív és személyre szabott tartalmakat fogsz kapni, ideértve a NIVEA világáról szóló információkat, ingyenes termékmintákat vagy különleges ajánlatokat. Ezeket az információkat e-mailben, postai úton, SMS-ben vagy online hirdetés formájában , illetve saját csatornáinkon vagy harmadik személyek csatornáin keresztül, így például közösségi média útján (pl. Facebook) juttatjuk el hozzád, ideértve az elektronikus úton történő kereskedelmi kommunikációt is, amelyhez a NIVEA Klub Hűségprogramba történő regisztrációval hozzájárulsz (ld. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (4) bekezdés). Erre a célra az általad megadott kapcsolattartási adatokat (pl. e-mail cím, postai cím, illetve telefonszám), valamint a közösségi média profilodhoz kapcsolódó bármely elérhetőséget használhatjuk. Ezeket a kapcsolati adatokat kódolt formában hangoljuk össze a közösségi média szolgáltatókkal.

Annak érdekében, hogy releváns, személyre szabott – megfelelő időben, megfelelő csatornán keresztül, számodra releváns tartalommal és megfelelő üzenetben – élményt nyújthassunk számodra, az adataidat összekapcsoljuk és további információval gazdagítjuk, például földrajzi adatokkal és minden kapcsolódási pont profil adataival, ideértve a webhelyeket és a közösségi média csatornákat is. Ebből a célból, annak érdekében, hogy a számodra releváns tartalmat biztosíthassunk, kiértékeljük a (korábbi) kattintásaidat, e-mail megnyitásaidat, vásárlási és böngészési szokásaidat saját webhelyeinken és mások által üzemeltetett webhelyeken /alkalmazásokon, közösségi média oldalakon (például az ott elhelyezett hirdetéseken keresztül) vagy egy hírlevélen belül. A fentiek alapján következtetéseket vonhatunk le az aktivitásaidról, és inaktivitás esetén automatikusan törölhetjük a fiókodat (lásd lejjebb). Továbbá ezeket az adatokat arra használjuk, hogy egyénileg kapcsolatba lépjünk veled a már megkezdett, illetve végrehajtott vásárlási tranzakciókra tekintettel. Ezért létrehozunk egy felhasználói profilt a személyre szabott tartalom összeállításához.

A NIVEA Klub felhasználói fiókon belül lehetőséged van termékeink értékelésére, véleményezésére, nyereményjátékokon, felmérésekben, kvízjátékokon, valamint egy egész éven át tartó pontgyűjtő játékon való részvételre. A NIVEA Klub szabályai itt találhatók.A klubtagok pontgyűjtő nyereményjátékára vonatkozó szabályzat itt, az éppen zajló játékokra vonatkozó szabályok pedig itt találhatók:

Személyes adataidat szolgáltatásaink elemzésére és azok hatékonyságának növelésére is felhasználjuk, így azokat piaci elemzés céljából is megőrizzük és felhasználjuk. Ez magába foglal olyan adatokat is, amelyeket kampányokkal, egyéb aktivitásokkal összefüggésben bocsátasz a rendelkezésünkre. Ezzel kapcsolatban a személyes adataidat csak akkor kezeljük, ha megadod azokat, részt veszel a hűségprogramban, illetve a klubtagoknak szóló exkluzív aktivitásokban. A regisztrált felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy weboldalunkon – a felhasználási feltételeknek megfelelően – termékeinkről értékelést adjanak, megírják véleményüket. Az értékelést a megadott keresztnév megjelölésével tesszük közzé, amennyiben annak tartalma nem sérti a felhasználási feltételekben meghatározott szabályokat. A véleményed tartalmát nem vizsgáljuk felül, mielőtt közzétesszük. Azonban fenntartjuk a jogot az észrevételek törlésére, különösen akkor, ha a vélemény harmadik személyt, vagy harmadik személy jogait sérti, vulgáris, diszkriminatív, vagy egyébként a jó erkölccsel ellentétes tartalmú, vagy tartalmát tekintve nem az adott termékre vonatkozó vélemény. Ha részt veszel a hűségprogram bármelyik tevékenységében, akkor hozzájárulsz a személyes adataid ezzel kapcsolatos kezeléséhez azáltal, hogy beleegyezel ebbe a tevékenységbe. Ezt a hozzájárulást bármikor vissza lehet vonni.

 

Címzettek:

Az összegyűjtött adatokat az illetékes belső osztályunk számára továbbítjuk további kezelésre, valamint a Beiersdorf Csoporthoz tartozó társaságokhoz, illetve külső szolgáltatókhoz, szerződéses adatfeldolgozókhoz (pl. tárhely-, szállítási, feldolgozási szolgáltatók) a szükséges céloknak megfelelően (a kiadványok, termékminták, hirdetések, kommunikáció kiküldése, stb.). A platform-/tárhelyszolgáltatók hozzáférhetnek harmadik országokból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országból) származó személyes adatokhoz. Megfelelő biztosítékként ezekkel a szolgáltatókkal a GDPR 46. cikkével összhangban megállapodtunk általános adatvédelmi kikötésekben, vagy ezek a szolgáltatók (ráadásul) az úgynevezett EU–USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítást szereztek a személyes adatok védelme érdekében. Mindezekről további információ az alábbi linkre kattintva található: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

 

Törlés / visszavonás / tiltakozás:

Amint törlöd felhasználói fiókodat / profilodat, töröljük az adataidat, kivéve azokat az eseteket, amikor ez a törlés ellentmond a jogszabály által előírt megőrzési kötelezettségünknek vagy az elévülésre vonatkozó szabályoknak. Az adatok törléséhez, kérjük, jelentkezz be a fiókodba, és használd a megfelelő törlési funkciót, vagy írj nekünk e-mailt az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáról. A fiókodban / profilodban az egyes kapcsolattartási módok ellen is tiltakozhatsz úgy, hogy letiltod az adott kapcsolattartási módot, vagy úgy, hogy ezt a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül igényled. 24 hónap tétlenség után automatikusan töröljük személyes adataidat. Bármikor jogod van kifogást emelni a direktmarketing tevékenység ellen, és visszavonhatod hozzájárulásodat. Az elektronikus hírlevelekben elutasíthatod a kereskedelmi célú kommunikáció elektronikus úton történő fogadását is.

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az ahhoz fűződő jogos érdekünk, hogy elemezzük és fejlesszük a szolgáltatásaink hatékonyságát és hogy összekapcsoljuk a profiladatokat. GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett előzetes hozzájárulása a hűségprogramban történő részvételhez.

 

3.6. Címzett reklámküldemények küldése postai címre

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő a kiválasztott ügyfelei, valamely termékének tesztelésében résztvevő személyek részére postai úton a termékeiről, az ajánlatairól szóló híreket és tájékoztatást, valamint termékmintákat küld.

Az Adatkezelő azért alkalmazza a közvetlen üzletszerzésnek ezen módját, hogy exkluzív információknak a fenti személyek részére való megküldésével ezen személyek hűségét elősegítse.

A kezelt személyes adatok köre:

Név, postai cím.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy ügyfelei részére postai úton címzett reklámküldeményeket küldjön a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (4) bekezdésének megfelelően.

 

Az adatkezelés időtartama:

Az adataid törlésre kerülnek, amint ezen szolgáltatásról leiratkozol, kivéve, ha ez jogszabályi adatmegőrzési kötelezettségekbe vagy elévülési szabályokba ütközik. Bármikor jogosult ezen szolgáltatásról leiratkozni, illetve ingyenesen és korlátozás nélkül megtiltani az ilyen reklámküldemények küldését (ld.: 4. pont). A fentieken túl személyes adataidat 12 hónapnyi inaktivitást követően automatikusan töröljük.

Címzettek:

- adatfeldolgozók:

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Consultix GmbH

DE-28195 Bremen,

Wachstr. 17-24.

 

Honlap működtetése

Etnetera Motion s.r.o.

CZ-170 00 Praha,

Jankovcova 49.

 

Honlap karbantartása

Isobar Budapest Zrt.

HU-1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

Címzett reklámküldemények kézbesítéséről való gondoskodás

 

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

- más adattovábbítás:

A kívánt célokkal (címzett reklámküldemények küldése postai címre) összhangban a begyűjtött adatokat adatkezelés céljából továbbítjuk a megfelelő belső osztályokra és a Beiersdorf AG és leányvállalatai részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (pl. ügyfélszolgálati szolgáltatók, marketing ügynökségek, postai szolgáltatást nyújtók, futárszolgálat). A platform/tárhely-szolgáltatók hozzáférhetnek harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból) származó személyes adatokhoz. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal, egyes szolgáltatók ezen túlmenően az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvánnyal is rendelkeznek. További információ a témáról itt olvasható: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

A címzettek pontos listája az Adatkezelőtől igényelhető.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Nem kapsz címzett reklámküldeményt a postai címedre.

 

3.7 Értékelések és Vélemények 

 

Az adatkezelés célja:

A regisztrált felhasználóknak lehetőségük van termékek, eljárások értékelését és bírálatát vagy a honlapon megtalálható ajánlatokra vonatkozó egyéb értékeléseket írni a honlapra a felhasználási feltételekkel összhangban. Jogos érdekünk, hogy a felhasználók kinyilváníthassák a termékekre vonatkozó szabad véleményüket, és hogy ezen vélemények álnevesített formában megjelenhessenek harmadik személyek honlapján is.

A közzététel előtt lehetőségünk van a véleményed áttekintésére. Fenntartjuk a jogot, hogy töröljük a hozzászólásokat, ha azokat, mint jogelleneseket harmadik felek kifogásolják. További információt ezzel kapcsolatban itt találsz: https://www.nivea.hu/rolunk/felhasznalasi-feltetelek.

 

A kezelt személyes adatok köre:

Véleményedet az általad választott felhasználónévvel együtt teheted közzé, a megadott vezetékneved rövidítjük. 

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a honlapján közzétegye a termékeivel, eljárásaival kapcsolatban a honlap regisztrált használóinak honlapra feltöltött véleményét.

 

Az adatkezelés időtartama:

A regisztrált felhasználók véleményeit és értékeléseit a felhasználói fiók törlésével egyidejűleg töröljük. Nem regisztrált felhasználók véleményét, értékelését ezen felhasználó igazolt törlési kérelme esetén töröljük.

 

Címzettek:

 

- adatfeldolgozók:

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Consultix GmbH

DE-28195 Bremen,

Wachstr. 17-24.

Honlap működtetése

Etnetera Motion s.r.o.

CZ-170 00 Praha,

Jankovcova 49.

Honlap karbantartása

 

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

 

- más adattovábbítás:

 

A kívánt célokkal (a honlapon történő közzététel) összhangban a begyűjtött adatokat adatkezelés céljából továbbítjuk a megfelelő belső osztályokra és a Beiersdorf AG és leányvállalatai részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (pl. tárhely szolgáltatók, ügyfélszolgálati szolgáltatók). A platform/tárhely-szolgáltatók hozzáférhetnek harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból) származó személyes adatokhoz. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal, vagy pedig ezek a szolgáltatók (ezen túlmenően) az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek. További információ a témáról itt olvasható: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

 

A címzettek pontos listája az Adatkezelőtől igényelhető.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Nem tudsz értékelést, véleményt írni a honlapra.

 


4. Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás, személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonása

Ha a személyes adataidnak kezelése a Tőled kapott hozzájáruláson alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], ezt a hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, a további adatkezelés jogszerűségét azonban vizsgálnunk kell. Amennyiben más jogalappal nem rendelkezünk a további adatkezelésre, személyes adataidat töröljük.

Ha a személyes adataidnak kezelése érdekmérlegelésen alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont], lehetőséged van az adatkezelés ellen tiltakozni. Ez az eset áll fenn különösen akkor, amikor az adatkezelés a Veled kötött szerződés teljesítéséhez nem szükséges. Ezen körülményre az adott szolgáltatás leírásában hivatkozunk. Kérjük, hogy a tiltakozásodban ismertesd azokat az okokat, hogy miért nem úgy kellene kezelnünk a személyes adataidat, ahogyan tettük. Amennyiben a tiltakozásod megalapozott, megvizsgáljuk a tiltakozással érintett helyzetet, és (i) vagy felhagyunk a vonatkozó adatkezeléssel, (ii) vagy megfelelően módosítjuk az adatkezelést, (iii) vagy felhívjuk a figyelmed azon kényszerítő erejű jogos okokra, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeiddel, jogaiddal és szabadságoddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak – ebben az esetben az adatkezelés a tiltakozásod ellenére folytatható.

Természetesen bármikor kifogásolhatod a személyes adataidnak reklámtevékenységhez kapcsolódó és adatelemzés céljára történő kezelését. Kifogásodat az 1.2. pontban jelzett elérhetőségeiken keresztül terjesztheted elő.