Fedezd fel a NIVEÁ-t!

Információt vagy termékeket a következő kategóriában:

NIVEA

Adatvédelmi Szabályzat

Beiersdorf Kft. adatvédelmi szabályzat

1. Bevezetés


A Beiersdorf Kft. (1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.) (a továbbiakban BDF) fontosnak tartja személyes adatainak védelmét, és az adatainak felhasználására vonatkozó megfelelő tájékoztatást. A jelen Adatkezelési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) többek között tájékoztatást nyújt a BDF és a nemzetközi Beiersdorf cégcsoport, valamint külsős szolgáltatóink által kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról és időtartamáról, az Ön személyes adatokkal kapcsolatos jogairól és választási lehetőségeiről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat az adatvédelmi gyakorlatainkkal kapcsolatban felmerülő kérdéseire is.

A BDF, mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos jogszabályoknak, valamint a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak.


I. Általános tájékoztatás

A. Az Ön személyes adatai kizárólag akkor kezelhetők, (i) ha ahhoz Ön - az érintett - hozzájárul, vagy (ii) kötelező adatkezelés esetén azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

B. Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

C. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
16 éven aluli személyek nem iratkozhatnak fel a BDF hírlevelére, nem hozhatnak létre fiókot és promócióiban vagy más adatkezeléssel járó a BDF-hez köthető tevékenységben. A BDF mindent megtesz, hogy kiszűrje a 16 éven aluli személyek személyes adatainak kezelését. Minden 16 éven aluli érintett köteles írásban tájékoztatni a BDF-et, ha a törvényes képviselője nem járult hozzá a személyes adatainak kezeléséhez és kérvényeznie az adatainak törlését, illetve amennyiben a tény a BDF tudomására jut, törölheti a személyes adatait.

D. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában (i) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy (ii) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

E. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

F. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

G. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

H. Az érintett (Ön) írásban kérelmezheti az adatkezelőnél (BDF) (i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (ii) személyes adatainak helyesbítését, valamint (iii) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

I. A BDF minden adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatás egyértelmű, közérthető és részletes, amely magába foglalja az adatkezelés célját és jogalapját, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyeket, valamint az adatkezelés időtartamát. Az érintett – Ön - kötelessége az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásának megadása előtt átolvasni az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást és az érintett – Ön - felelőssége, hogy kizárólag abban az esetben járuljon hozzá az adatkezeléshez, ha az adatkezelés feltételeit elfogadta. 

J. Az érintett (Ön) írásbeli kérelmére az adatkezelő külön tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Az adott tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.


II. Adatkezelési összefoglaló

A jelen pontban lévő összefoglaló célja, hogy a www.nivea.hu honlapon történő adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást és a teljes Szabályzatot kivonatos formájában jelenítse meg a könnyebb átláthatóság érdekében készült. Kérjük, olvassa el az egyes adatkezelésekre vonatkozó teljes tájékoztatást, amelyeket a 2. ponttól talál meg.


A. NIVEA fiókkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: A termékek véleményezésének és értékelésének lehetősége.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: nem, vezeték- és keresztnév, email cím, születési idő. Mint regisztrált felhasználó termékértékeléseket is beküldhet a termékeinkről. Ebben az esetben a kereszt nevét és az értékelését fel fogjuk tüntetni, amely látható lesz más látogatók által.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig

Adatkezelő: Beiersdorf Kft.

Adatfeldolgozó: Etnetera Motion s.r.o. (székhely: Jankovcova 1037/49 Praha 7, 17000, Czech Republic)

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-93626/2016.


B. NIVEA Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: A NIVEA márkával kapcsolatos információk, nyereményjátékok, akciókról és promóciókról való tájékoztatás.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. 

A kezelt adatok köre: nem, vezeték- és keresztnév, email cím

Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törléséig, hírlevélről történő leiratkozásáig. 

Adatkezelő: Beiersdorf Kft.

Adatfeldolgozó: Etnetera Motion s.r.o. (székhely: Jankovcova 1037/49 Praha 7, 17000, Czech Republic)

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-89321/2015.


C. Cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés

A honlapon cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kicsi adat egységek, amelyeket a böngészője a számítógépe a merevlemezén tárol. Céljuk és működésük alapján a www.nivea.hu oldalon használt cookie-k  a következők (1) Google Analytics, (2) Google AdWords, (3) Google DoubleClick, (4) Optimizely, (5) Bunchbox és a következő kategóriákba sorolhatók: (i) feltétlenül szükséges cookie-k; (ii) funkcionális cookie-k és (iii) teljesítménynövelő cookie-k. 

A cookie-kal kapcsolatos részletes tájékoztatást itt találja.

Az adatkezelés célja: A weboldal használhatóságának elősegítése, hogy megkönnyítse az azon való tájékozódást és lehetővé tegye a weboldal használatának elemzését.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont

Az adatkezelés időtartama: cookie kategóriától függően eltérhet  

Adatkezelő: Beiersdorf Kft., Beiersdorf cégcsoport, közösségi hálók, Google, Optimizely Inc., Bunchbox

Ön saját számítógépéről bármikor jogosult törölni a cookie-kat, valamint letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A letiltás módja a különböző böngészőkben eltérő lehet, azonban általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van rá lehetőség.


D. BDF által szervezett promóciók

A BDF időről időre promóciókat/játékokat szervez melynek keretében a játék lebonyolítása érdekében szükséges az Ön személyes adatainak a kezelése és feldolgozása. Ezen játékokon való részvétel feltétele, hogy az érintett (Ön) az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékban történő részvétellel kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a BDF, mint adatkezelő és a játék Lebonyolítói mint adatfeldolgozók a regisztráció során megadott személyes adatokat kezeljék. Az adatkezelés és -feldolgozás jogalapja az érintett előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása. A játékokkal kapcsolatos pontos adatkezelési szabályzatot minden játék külön tartalmazza és elérhető a feliratkozás során. Kérjük, hogy minden esetben olvassa el az egyes játékokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót.

Az adatkezelés célja: A promóciók / játékok lebonyolítása és a nyeremények kézbesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett (Ön) hozzájárulása. 

A kezelt adatok köre: A játékok során kezelt személyes adatok köre játékonként eltérő lehet. Kérjük, olvassa el az adott  játékhoz kapcsolódó személyes adatkezelési szabályzatot a www.nivea.hu/nyeremenyjatek oldalon. 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama játékokként eltérő lehet, azonban a legtöbb esetben a cél megvalósulásáig, azaz a játék lebonyolításáig tart.  Kérjük, olvassa el az adott játékhoz kapcsolódó személyes adatkezelési szabályzatot a www.nivea.hu/nyeremenyjatek oldalon.

Adatkezelő: Beiersdorf Kft.

Adatfeldolgozó: A BDF a játékokban eltérő adatfeldolgozókat is igénybe vesz/vehet. Kérjük, olvassa el a játékhoz kapcsolódó személyes adatkezelést.

Adatkezelési nyilvántartási szám: A jelenleg hatályos jogszabályok alapján amennyiben az adatkezelés célja eltérő új adatkezelési nyilvántartási szám igénylése szükséges. A BDF minden promócióra / játékra külön adatkezelési nyilvántartási számot igényel, amelyet a játékkal kapcsolatos adatkezelési szabályzatban talál.  Kérjük, olvassa el a játékhoz kapcsolódó személyes adatkezelési szabályzatot, amely elérhető a www.nivea.hu/nyeremenyjatek oldalon. 


E. Személyes adatok felhasználása kapcsolatfelvétel során

Amennyiben a Ön a http://www.nivea.hu/Rolunk/kapcsolat oldalon kapcsolatot vesz fel a BDF-fel amely során megadja a személyes adatait, valamint bejelöli, hogy elolvasta és elfogadta az adatvédelmi nyilatkozatban (jelen nyilatkozat) foglaltakat akkor Ön a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy BDF, mint adatkezelő a megadott személyes adatait kezelje. Az adatkezelés és -feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása.

Az érintett tudomásul veszi, hogy személyes adatai rendszer szerint és automatikusan kerülnek feldolgozásra és egyben hozzájárul ahhoz, hogy ezek a személyes adatai nem, vezeték- és keresztnév, email cím, lakcím: irányítószám, helység, utca, házszám, telefonszám és email cím lentebb leírt terjedelemben és céllal kezelésre és feldolgozásra kerüljenek a BDF által. 

A checkbox kijelölésével és az üzenet beküldésével érintett (Ön) kifejezetten hozzájárult, hogy személyes adatait kapcsolat felvételi célból a BDF tárolja, illetve folyamatosan felhasználja, tehát a megadott elérhetőségen üzenetet küldjön az érintettnek (Önnek), 

A személyes adatok kezelése határozatlan ideig, de legkésőbb az érintett (Ön) törlés iránti kérelmének feldolgozásáig tart.

Az érintett (Ön) tudatában van a jelen szabályzat és az Infotv. 14.§. és 15.§ foglalt jogaival, így annak is, hogy kérelmezheti a BDF-nél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását a BDF címén e-mailben az info@nivea.hu e-mail címen és postai úton a következő postai címen: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. , mindkét esetben a levelezési cím megadásával. 

Az adatkezelés célja: A BDF-fel való kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. 

A kezelt adatok köre: nem, vezeték- és keresztnév, születési dátum, email cím, lakcím (irányítószám, helység, utca, házszám), telefonszám, email cím

Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig. 

Adatkezelő: Beiersdorf Kft.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-100798/2016


2. Adatkezelő

Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) értelmében az adatkezelő:

Beiersdorf Kft. 

székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.

cégjegyzékszám: 01 09 160767

adószám: 10679232-2-44

Telefonszám: 1/457-39-00

Email cím: info@nivea.hu

 a továbbiakban: Adatkezelő.

A www.nivea.hu honlap (a továbbiakban: “honlap” vagy „honlapunk”) látogatói (a továbbiakban: „Felhasználó”,„Felhasználók” vagy „Ön”) által megadott adatok kezelője a honlapot üzemeltető BDF.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Jelen Szabályzat célja, hogy tájékoztassa Önt, mint érintettet a személyes adatainak gyűjtéséről, kezeléséről, feldolgozásáról és tárolásáról (továbbiakban együtt: Felhasználás). Az Infotv. alapján a személyes adatainak felhasználása elleni tiltakozással kapcsolatos további információt itt találja.

A BDF adatkezeléseivel kapcsolatos szabályok folyamatosan elérhetők a http://www.nivea.hu/Rolunk/Adatvedelmi-nyilatkozat oldalon. A BDF fenntartja magának a jogot a Szabályzatban foglaltak megváltoztatására, amelyről kellő időben értesíti az érintetteket. 

A BDF törekszik a minél teljesebb tájékoztatásra, így amennyiben Önnek / Felhasználóknak/játékosoknak a Szabályzattal kapcsolatosan kérdése lenne, írjon kollégánknak a fenti email címen vagy a honlapunkon elhelyezett üzenő felületen, amelyet a https://www.nivea.hu/rolunk/kapcsolat oldalon talál.

A BDF fontosnak tartja a felhasználók személyes adatainak védelmét és tiszteletben tartja, valamint elősegíti az információs önrendelkezési joguknak a gyakorlását. A BDF a személyes adatokat bizalmasan kezeli és biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét. A BDF megfelelő biztonsági, technikai és szervezési intézkedéssel védi az adatok biztonságát. 

A BDF adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal különösen az alábbiakkal:

  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.); 
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 
  • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.); 
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) ;
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)


3. A BDF által végzett személyes adatok gyűjtésének és kezelésének a köre

A személyes adatok olyan információ, amely Önt azonosítja, mint például név, email cím, postai cím. A BDF nem gyűjt személyes adatokat Öntől kivéve, ha Ön ezeket kifejezetten megadta (hírlevélre való feliratkozás, közvélemény kutatásban való részvétel, nyereményjátékban való részvétel, minták vagy katalógus rendelése vagy információkérés) és az adatkezeléshez hozzájárult.

Kizárólag az Ön hozzájárulásának megfelelően - figyelemmel a terjedelmére és időbeli korlátozásra – történik az Ön személyes adatainak a tárolása, Felhasználása vagy továbbítása és csak olyan mértékben amennyiben az szükséges, például annak érdekében, hogy válaszoljunk a kérdéseire, teljesítsük a kéréseit vagy tájékoztassuk a nyereményjátékok eredményéről.

Ennek érdekében a BDF-nek szüksége lehet arra, hogy a személyes adatait továbbítsa más cégeknek a nemzetközi Beiersdorf csoportban vagy külsős szolgáltatók részére további adatfeldolgozás céljából. Szolgáltatók igénybevételére például termékek kiszállítása, reklámanyagok terjesztése vagy nyereményjátékok során kerülhet sor. A BDF elvárja hogy ezen külsős szolgáltatók olyan adatfeldolgozási szabályzatot fogadjanak el amely megfelel az instrukcióinknak és összhangban vannak a jelen Szabályzattal. 

Az érintett (Ön) személyes adatainak bármilyen más továbbítása, mint például az érintett belépési adatainak weboldalainkról valamely harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalra vagy szolgáltató oldalra, amilyen például a Facebook vagy a Twitter, kizárólag az érintett (Ön) kifejezett, előzetes hozzájárulása alapján történhet. A BDF garantálja, hogy nem értékesít, ill. ad kölcsön személyes adatot harmadik felek részére. Bizonyos, törvény által megkövetelt esetekben, ill. végrehajtandó állami rendelkezések nyomán azonban előfordulhat, hogy kénytelenek vagyunk érintettel kapcsolatos információkat kiszolgáltatni.

A. Felhasználói profil készítése a NIVEA fiók alapján

Regisztrált NIVEA felhasználóként lehetősége van a termékek értékelésére és véleményezésére. Ha regisztrál, akkor létrehozunk Önnek egy felhasználói fiókot, amiben minden a honlapon történt korábbi és jövőbeli aktivitását összegyűjtjük (nyereménysorsoláson való részvétel, NIVEA hírlevélre való feliratkozás, értékelések beküldése stb.). A személyre szabott felhasználói profilja lehetőséget ad számunkra, hogy kimagaslóan személyre szabott tartalmat kínáljunk Önnek a termékeinkkel és szolgáltatásinakkal  kapcsolatosan. A felhasználói profiljának az elemei és tartalma mindig látható Önnek. Mint regisztrált felhasználó termékértékeléseket is beküldhet a termékeinkről. Ebben az esetben a keresztnevét és az értékelését fel fogjuk tüntetni, amely látható lesz más látogatók által.

Amennyiben a felhasználói profiljában tárolt személyes adatokat promóciós célokra használnánk, minden esetben beszerezzük az Ön előzetes és kifejezett hozzájárulását (a NIVEA hírlevére való feliratkozáson keresztül).

Amennyiben a továbbiakban nem lenne érdekelt abban, hogy NIVEA fiókja legyen, Ön ezt bármikor törölheti. A törléshez kérjük lépjen be a NIVEA fiókjába és végezze el a kiregisztrálási folyamatot vagy küldjön nekünk emailt a vásárlói fiókjának létrehozásához való hozzájárulásának visszavonásáról. 

Amennyiben felhasználói profilt és a NIVEA fiókot kíván készíteni a fenti tájékoztatás elolvasása után kérjük, adja meg a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását, amit az alábbi mintanyilatkozat elfogadásával tehet meg:

„A tájékoztatást megértettem, a Nyilatkozatot elolvastam és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat bejelölésével kifejezetten hozzájárulok, hogy Beiersdorf Kft. a megadott személyes adataimat a Nyilatkozatban meghatározottak szerint a felhasználói profil és a NIVEA fiók létrehozása céljából kezelje és feldolgozza. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható. ”

B. NIVEA Hírlevél

A NIVEA Hírlevél híreket, ajánlatokat és más információt tartalmaz a NIVEA-ról, és a Beiersdorf más márkáiról (például Labello). A NIVEA Hírlevélben személyre szabott reklámokat kap a termékekről és szolgáltatásokról illetve ajánlatot, hogy vegyen részt olyan kampányokban, mint nyereménysorsolás vagy terméktesztelés.

A NIVEA Hírlevélre történő regisztrációval hozzájárulását adja ahhoz, hogy egy személyre szabott összeállítást készítsünk Önnek NIVEA Hírlevélben a hírekből, ajánlatokból és más információkból   és megküldjük Önnek, ehhez értékeljük a vásárlási és klikkelési szokásait a honlapon annak érdekében, hogy olyan hírlevelet állítsunk össze, ami az Ön feltételeinek megfelel és érdekli Önt. Az Ön adatai továbbá mentésre és piackutatási, valamint promóciós célra is felhasználásra kerülnek. Ezen célból kizárólag e-mailben fogjuk felvenni Önnel a kapcsolatot. Továbbá az Ön adatait arra is felhasználjuk, hogy a honlapjaink hatékonyságát értékeljük és javítsuk. 

Amennyiben a továbbiakban nem kívánja, hogy hírlevelet küldjünk, az Ön részére bármikor kérheti (opt-out) ennek a felfüggesztését és leiratkozhat róla. A leiratkozáshoz kérjük klikkeljen a linkre ami minden hírlevélben szerepel. Ezután végigvezetjük Ön a leiratkozási folyamaton vagy küldhet nekünk egy emailt amiben visszavonja a hírlevél küldéshez való hozzájárulását.

Amennyiben szeretne, NIVEA Hírlevelet kapni, kérjük a fenti tájékoztatás elolvasása után adja meg a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását, amit az alábbi mintanyilatkozat elfogadásával tehet meg:

„A tájékoztatást megértettem, a Nyilatkozatot elolvastam és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat bejelölésével kifejezetten hozzájárulok, hogy Beiersdorf Kft. a megadott személyes adataimat a Nyilatkozatban meghatározottak szerint a NIVEA Hírlevél küldése céljából kezelje és feldolgozza. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.”


4. Adatkezelés időtartama

Az Ön által megadott személyes adatokat csak addig tároljuk ameddig az az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges, amihez hozzájárulását adta vagy jogszabályi kötelezettségünknek eleget együnk.

Amennyiben kifejezett hozzájárulását adta, hogy felhasználjuk a személyes adatait promóciós célokra (például NIVEA Hírlevélre feliratkozás) akkor a személyes adatait addig kezeljük, amíg a hozzájárulását nem vonja vissza. A hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja.


5. Korlátozott adat átadás - Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A kérésének teljesítése során szükséges lehet, hogy a BDF átadja a személyes adatait más a Beiersdorf Csoporthoz kapcsolódó céghez vagy külsős szolgáltatóhoz, amelyek esetlegesen olyan európai országokban honosak, amelyek az EU kívül esnek, de kizárólagosan az érdekünkben végeznek tevékenységet. Ilyen szolgáltatást nyújtó cégeket például megbízhatunk azzal, hogy Önnek termékmintákat, promóciós anyagokat küldjenek, vagy nyereményjátékokat bonyolítsanak le. BDF minden Beiersdorf Csoporthoz kapcsolódó cégtől vagy külsős szolgáltatóitól elvárja, hogy a személyes adatait az elvárásainknak, valamint a Szabályzatnak, továbbá az adatfeldolgozásra vonatkozó szabályoknak megfelelően tárolja.

Más esetben nem adunk tovább személyes adatot harmadik személyeknek az Ön hozzájárulása nélkül, továbbá nem értékesítünk vagy adunk kölcsön adatot. Azonban fenntartjuk magunknak a jogot, hogy kiadjunk információt Önről, amennyiben erre jogszabály kötelez bennünket vagy jogosan fellépő hivatali vagy rendvédelmi szervek megkeresése esetén.


6. A honlap látogatásakor automatikusan mentett információk / cookie-k használata

A honlapon cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kicsi adat egységek, amelyeket a böngészője a számítógépének a merevlemezén tárol.

a. COOKIES

Annak érdekében, hogy honlapunk használatát elősegítsük cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kicsi adat egységek, amelyeket a böngészője a számítógépének a merevlemezén tárol és amelyek szükségesek a honlapunk használatához. A cookie-kat arra használjuk, hogy jobban megértsük, miként használják a honlapunkat és lehetővé tegyék a javított navigációt. A cookie-k segítnek megállapítani, hogy egy oldalt a honlapunkon megnéztek-e már. A cookie-k segítnek például abban, hogy megállapítsuk Ön korábban ellátogatott-e már a honalapunkra vagy Ön egy új látogató. Az általunk használt cookie-k nem tárolnak személyes adatokat vagy más személy beazonosítására alkalmas információt. Amennyiben nem kíván cookie-kat fogadni kérjük állítsa úgy be az internet böngészőjét, hogy töröljön minden cookie-t a számítógépének merevlemezéről és blokkoljon minden cookie-t vagy kapjon egy figyelmeztetést mielőtt egy cookie elmentésre kerül.

A honlapunkra történő látogatással Ön hozzájárul ahhoz, hogy a BDF a jelen tájékoztatóban írt adatokat, információkat rögzítse, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezze.

Regisztrált felhasználóként Önnek lehetősége van a honlapunkra a regisztrációs adataival való bejelentkezésre. Erre is cookie-kat használunk annak érdekében, hogy Önt mint regisztrált felhasználót azonosítsuk amikor 28 napon belül meglátogatja a honlapunkat és ezáltal elősegítse, hogy addig bejelentkezve maradjon.  

b. Online reklámra használt cookie-k

Fenntartjuk a jogot az olyan információ felhasználására is, melyet  cookie-k használatával nyertünk a honlapounk látogatói tevékenységének anonim elemzése révén. Ennek alapján saját honlapunk, saját termékeinkről specifikus reklámokat tudunk mutatni Önnek. Úgy gondoljuk, hogy Önnek, mint felhasználónak ez hasznos, mert olyan hirdetéseket mutatunk, amelyekről a felhasználói magatartása alapján okunk van feltételezni, hogy érdekelik Önt, ezért kevesebb véletlenszerű hirdetéssel, kevésbé érdeklő tartalommal fog találkozni.

Vállalatként önkéntesen alávetjük magunkat a Német Adatvédelmi Tanács Online Reklámokra vonatkozó (DDOW) önszabályozásának. 

c. Így tudja meggátolni a merevlemezén a cookie-k tárolását  és/vagy tudja törölni őket 

Beállíthatja a böngészőjét oly módon, mely általánosságban meggátolja a cookie-k mentését a számítógépére, és/vagy minden alkalommal felteszi a kérdést, hogy hozzájárul-e a cookie-k használatához. Ezenkívül bármikor törölheti a korábban engedélyezett cookie-kat. Ezeknek a funkcióknak a működését részletesen megismerheti böngészője "Segítség" menüpontjában. Leírással és képekkel ellátott magyarázatot talál a Firefox, a Microsoft Internet Explorer és a Google Chrome böngészőkre vonatkozóan a következő linken: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k általános kikapcsolása korlátozhatja weboldalunk használhatóságát.

d. Általunk használt cookie-k

(1) Google Analytics

Ez a weboldal a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatását, a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics úgynevezett „cookie”-kat használ, vagyis olyan szöveges fájlokat, melyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra, és lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. Azokat az információkat, melyeket a cookie-k hoznak létre a weboldal használatáról (beleértve az Ön anonimizált IP címét is), a Google az USA-ban található szerverekre továbbítja, illetve azokon tárolja. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy honlapunkon a Google Analytics szolgáltatást kibővítettük a “gat._anonymizeIp();” kóddal, ami biztosítja az IP-címek anonim rögzítését (az úgynevezett IP-maszkolást). A honlapunkon használt IP-maszkolás következtében az Ön IP-címét a Google lerövidíti az EU és az Európai Gazdasági Közösség tagállamainak területén. Kivételes esetekben előfordulhat, hogy a teljes IP- cím az USA-ban található Google szerverekre kerül továbbításra, és a lerövidítés ott történik. 

A Google ezen információkat honlapunk használatának kiértékelésére használja, valamint arra, hogy jelentéseket készítsen a honlapunkon tapasztalható aktivitásokról, illetve a weboldal és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetői számára.  A Google Analytics használata során rögzített IP cím nem kerül összevonásra a Google által rögzített más adatokkal. A böngésző megfelelő beállításaival Ön megakadályozhatja a cookie-k használatát: lásd a fenti 7c) bekezdést.  Ezenkívül a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout linken található beépülő modul letöltésével és telepítésével Ön megakadályozhatja, hogy a Google rögzítse és felhasználja a weboldal látogatásával kapcsolatos adatokat, melyeket a cookie-k generálnak. A felhasználási feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos további információt a http://www.google.com/analytics/terms/us.html, http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html és http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ érheti el.

(2) Google AdWords

Ez a honlap Google AdWords-öt használ, ami a Google egy elemző és beszélgetés követő szolgáltatása, ami a Google AdWords része. Ez a következők szerint működik: ha ráklikkel egy reklámra, amit a Google megjelenít az AdWords eltárol egy beszélgetés követő cookie-t („beszélgetés cookie”) a számítógépe merevlemezén. Ezen cookie-k elveszítik az érvényességüket 30 nap után és nem teszik lehetővé az Ön egyedi beazonosítását. Amennyiben bizonyos oldalakat meglátogat a honlapunkon akkor, mi és a Google felismerjük, hogy rákattintott a reklámra és át lett irányítva erre az oldalra.

A beszélgetés cookie-k által megszerzett információknak a célja, hogy statisztikát készítsen az AdWords ügyfelek részére, akik a beszélgetés követést alkalmazzák. Ezen statisztikák révén megtudhatjuk a felhasználók teljes számát, akik arra a reklámra klikkeltek, amelyet a Google jelenített meg és ellátogattak az oldalra a beszélgetés követő jelzéssel.

A Google Analytics szolgáltatást statisztikai célból az AdWords adatok és a “DoubleClick” cookie-k elemzésére is használjuk. Ha ezzel Ön nem ért egyet, a funkciót az Ad Preferences Manager/Hirdetésbeállítások segítségével (http://www.google.com/settings/ads/onweb) letilthatja.

A Google remarketing funkciójával elérhetjük azon felhasználókat akik már ellátogattak a honlapunkra. Például reklámokat tudunk megjeleníteni azon célcsoportunknak, akik már érdeklődésüket fejezték ki a termékeink és a szolgáltatásaink iránt. Továbbá a Google reklám hálózatában („hálózat”) lévő honlapokon az utolsó 30 napban tanúsított felhasználói szokások alapján és a szövegérteleméhez kapcsolódó keresőmotor segítségével az AdWords meghatározza milyen közös érdeklődésen osztoznak a honlapunkra látogatók. Ezen információk alapján az AdWords új potenciális vásárlókat keres marketing célból, akiknek az érdeklődése és a karaktere hasonló a honlapunkat meglátogató felhasználókéval. A célcsoport specifikus remarketinget a Google Analytics és Google DoubleClick cookie-k segítségével történik.

További információért a Google AdWords-szel kapcsolatos felhasználási feltételekről és az adatvédelemről  kérjük látogasson el ide: http://www.google.de/policies/technologies/ads/.

(3) Google DoubleClick

A honlapon Google DoubleClick funkciót használunk annak érdekében, hogy értékeljük a honlap használatát és lehetővé tegyük számunkra, a Google és más a DoubleClick-kel együttműködő hirdetők részére, hogy Önnek releváns felhasználóhoz kapcsolódó reklámot mutassunk be.

Ebből a célból egy cookie-t telepítünk a számítógépének a merevlemezére. Ezen cookie segítségével az Ön böngészőjéhez hozzárendelünk egy anonim azonosító számot, valamint a böngészőjében bemutatott hirdetésről információt, amihez hozzáférünk és azt gyűjtjük.  Azon információkat, amelyeket a cookie a weblapok használatáról készít általában Google szervereire kerülnek továbbításra és az Amerikai Egyesült Államokban tárolják. Az összegyűjtött információk alapján érdekeltséghez kapcsolódó kategóriákat rendelnek az Ön böngészőjéhez. Ezen kategóriákat használják fel, hogy érdekeltséghez köthető reklámokat jelenítsenek meg.

A böngészőjének a beállításainak az átállításán kívül, Ön véglegesen kikapcsolhatja a DoubleClick cookie-t egy böngésző plug-in segítségével. Ezzel a plug-in-nel az Ön böngészőjének a kikapcsolási beállításait elmentheti még akkor is ha minden cookie-t töröl. A kikapcsoláshoz szükséges böngésző plug-in-t itt találja.

A honlapunk használatával hozzájárul a DoubleClick cookie beillesztéséhez tehát ahhoz, hogy Öntől felhasználási adatokat gyűjtsünk, tároljunk és felhasználjunk a fent leírt célból. Továbbá hozzájárul, hogy az Ön adatait a cookie-ban tovább tároljuk mint a böngészési periódus és például újra hozzá lehet férni amikor legközelebb honlapokat keres fel. Ön bármikor visszavonhatja ezen hozzájárulását a jövőre nézve azonnali hatállyal a DoubleClick cookie törlésével és annak végleges kikapcsolásával.

(4) Optimizely

Annak érdekében, hogy ideális megjelenítést és funkciót biztosítsunk az ajánlataink fejlesztése A/B teszten és multi variáns analízisen alapszik, amit bizonyos esetekben úgy valósítunk meg, hogy az Optimizely optimalizációs szolgáltatást vesszük igénybe, amit az Optimizely Inc. nyújt. Ezen szolgáltatás cookie-kat használ a látogatók böngészőjének az azonosításához és a honlap használatának optimalizálásához. További információt arról, hogy az Optimizely hogyan használja az adatait itt találhat. Ön bármikor kikapcsolhatja az Optimizely követést a következő linken található útmutató követésével: https://www.optimizely.com/opt_out/, vagy klikkeljen következő linkre: http://www.nivea.de/?optimizely_opt_out=true Amenniyben a későbbiekben vissza kívánja kapcsolni az Optimizely követést kattintson a következő linkre: http://www.nivea.de/?optimizely_opt_out=false.

(5) Bunchbox

Annak érdekében, hogy ideális megjelenítést és funkciót biztosítsunk az ajánlataink fejlesztése A/B teszten és multi variáns analízisen alapszik, amit bizonyos esetekben úgy valósítunk meg, hogy egy oldal optimalizációs eszközt a Bunchbox-ot („Bunchbox”) alkalmazunk. Ezen szolgáltatás cookie-kat használ a látogatók böngészőjének az azonosításához és a honlap használatának optimalizálásához. Ön bármikor kikapcsolhatja a Bunchbox követést a következő linkre kattintva: http://www.nivea.de/?_bb_optout=1. Amennyiben a későbbiekben vissza kívánja kacsolni a Bunchbox követést kérjük használja a következő linket: http://www.nivea.de/?_bb_optout=0.


7. Social plug-ins/integration through Shariff

Weboldalaink lehetővé teszik a közösségi hálózatok és oldalak (továbbiakban: közösségi oldal) úgynevezett beépülő moduljainak (social plug-in) használatát, különösen a Facebook “Share” és “Share with friends” gombját, amelynek a honlapja www.facebook.com és a Facebook Inc. , 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA működteti. Azonban a facebook.hu magyar weboldalért a Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland felelős. A beépülő modulokon rendszerint fel van tüntetve a Facebook logo. A Facebook beépülő modulokon túlmenően oldalaink a "Google+" (szolgáltató: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), a "Twitter" (szolgáltató: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103 ) és Pinterest” (szolgáltató: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA)  szolgáltatást is használják.

Adatvédelmi okokból szándékosan úgy döntöttünk, hogy nem használunk direkt közösségi oldal plug-in-eket a honlapunkon. Ehelyett a „Shariff” megoldást használjuk. A Shariff segítségével mi magunk határozhatjuk meg mikor és milyen adatot továbbítunk közösségi oldalak üzemeltetőinek.  Ezért szinte nincsen automatikus adattovábbítás a közösségi oldalaknak, mint például a Facebook, Google+, Twitter vagy Pinterest ha az oldalunkra látogat. Ha Ön aktívan klikkel a vonatkozó gombra kizárólag akkor létesít kapcsolatot a böngészője a vonatkozó közösségi oldal szervereivel, tehát a vonatkozó gombra való kattintással (például “Pass on”, “Share” or “Share with friends”) Ön hozzájárul, hogy a böngészője kapcsolatot létesítsen a vonatkozó közösségi oldal szerverével és felhasználási adatokat küldjön a vonatkozó közösségi oldal üzemeletetőjének. 

Nincsen ráhatásunk azon adatok természetére és terjedelmére, amelyeket ezek után a közösségi oldalak gyűjtenek. Amennyiben további információt szeretne a közösségi oldalak által gyűjtött információkról, azok céljáról és terjedelméről illetve ezek feldolgozásáról és használatáról továbbá az Ön jogairól és azon beállítási opciókról, amelyek a magán szféráját védik ezzel kapcsolatosan kérjük nézze meg az adatvédelmi tájékoztatóját a vonatkozó közösségi oldalnak, a Facebook-é itt http://www.facebook.com/about/privacy/ és itt http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084 érhető el. A “Google+” és a  “Twitter” által használt adatokról információt itt  http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ és itt http://twitter.com/privacy, és  a Pinterest-tel kapcsolatosan itt http://about.pinterest.com/privacy.


8. Social log-in

Amikor NIVEA fiókjával regisztrál, vagy abba kíván belépni, Önnek lehetősége van, hogy önmaga azonosítására és azután regisztrációhoz és belépéshez a már létező profilját használja a következők közösségi oldalaknál: Facebook, Twitter or Google+.

Erre a célra a vonatkozó közösségi oldal szolgáltatójának megfelelő szimbólumot, amelyet az honlapunk támogat, megtalálja a regisztrációs és a belépési oldalon. Mielőtt a szolgáltatóval kapcsolat jönne létre Önnek kifejezetten hozzá kell járulnia, hogy egyetért az alább leírt eljárással és adattovábbítással:

amikor a vonatkozó szimbólumra klikkel egy új ablak (app) nyílik meg, ahol be kell jelentkeznie a közösségi oldalhoz tartozó bejelentkezési adataival. Miután sikeresen belépett a közösségi oldal tájékoztatja azon adatokról (név és email cím) amelyeket megküldenek részünkre azonosításra a regisztrációs és bejelentkezési folyamat céljából. Amennyiben hozzájárul az adattovábbításhoz, akkor a regisztrációhoz általunk elvárt szükséges mezők kitöltésre kerülnek a továbbított adatokkal. A regisztrációhoz és a belépéshez részünkre szükséges mezők a következők (i) név és (ii) email cím.

Kizárólag ha kifejezetten hozzájárult az szükséges adatok továbbításához, akkor tároljuk és használjuk fel az Ön adatait és használjuk fel őket a Szabályzatban foglaltak szerint. Az azonosítási folyamat során nem jön létre kapcsolat a NIVEA vásárlói fiók és a megfelelő közösségi oldalnál lévő fiók között.

Az regisztrációhoz vagy a belépéshez szükséges azonosítási folyamat befejezéséhez az Ön IP címét megküldjük a vonatkozó közösségi oldalnak. Nincsen befolyásunk arra, hogy milyen célból  és terjedelemben gyűjtik valamint dolgozzák fel az adatot amit továbbítunk a vonatkozó közösségi oldal szolgáltatójának. Ezzel kapcsolatosan további információért kérjük olvassa el a vonatkozó közösségi oldal szolgáltatójának az adatvédelmi tájékoztatóját.

Facebook adatvédelmi tájékoztató - https://www.facebook.com/about/privacy/

Google+ adatvédelmi tájékoztató - http://www.google.com/policies/privacy/

Twitter adatvédelmi tájékoztató - https://twitter.com/privacy?lang=de


9. A felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban úgy mint személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás kérése, visszavonás, zárolás és törlés  

BDF az Ön kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@nivea.hu e-mail címen és postai úton a következő postai címen: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. , mindkét esetben a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol. 

Ön jogosult a megadott adatai módosítását, helyesbítését kérni az info@nivea.hu  e-mail címen és postai úton a következő címen: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. mindkét esetben a levelezési cím megadásával. BDF a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet. 

Ön a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a Hírlevél leiratkozással, a NIVEA fiók törlésével vagy  info@nivea.hu  e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3., ingyenesen, indokolás nélkül, a levelezési cím megadásával. BDF a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából. 

Törlés helyett a BDF zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben a BDF az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az BDF tájékoztatja a Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az BDF vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az BDF a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha Ön a BDF döntésével nem ért egyet, illetve ha az BDF a fenti határidőt elmulasztja, Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.


10. Adatvédelem

Olyan technikákat és szervezeti intézkedéseket tettünk, amelyek védik az ön adatait azoknak az elvesztésétől, módosításától vagy harmadik személyek általi hozzáféréstől. Az általunk használt eljárásokat rendszeresen fejlesztjük, hogy megfeleljen a technológia fejlődésének. 

A BDF kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

A BDF gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa őket nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. 

A BDF megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az BDF az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az BDF megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

Ön elismeri és elfogadja, hogy személyes és banki adatainak a honlapunkon való megadása esetén – annak ellenére, hogy a BDF az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén a BDF nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért illetve Önnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.


11.  Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. postai címre vagy e-mailben az info@nivea.hu, illetve a következő weboldalon adatai megadásával: https://www.nivea.hu/rolunk/kapcsolat#kontaktus-form.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).  

Továbbá amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.


12. Frissítések és módosítások

A Szabályzatot módosíthatjuk, vagy annak részeit frissíthetjük az Ön előzetes tájékoztatása nélkül. Kérjük mindig ellenőrizze a Szabályzatot a honlap használata előtt, annak érdekében hogy tájékozódjon annak legfrissebb állapotáról ha módosítás vagy frissítés történt. A szabályzat legutolsó változata: 2016. június 1.