Adatvédelmi Tájékoztató

Beiersdorf Kft. adatvédelmi tájékoztató


ADATAID VÉDELME FONTOS SZÁMUNKRA!


A NIVEA számára nem csak a bőröd ápolása és védelme fontos. A személyes adataid védelmének szintén nagy jelentőséget tulajdonítunk. Ezért tiszteletben tartjuk a magánéleted, és szeretnénk, ha ugyanannyira meg tudnál bízni bennünk az adatvédelmet illetően, mint a bőrápolást illetően. Mindig átlátható módon tájékoztatunk arról, hogy milyen célból van szükségünk az adataidra, valamint arról, hogy tároljuk-e azokat és mennyi ideig.

TARTALOMJEGYZÉK 

1. Általános Információk

1.1. Személyes adatok kezelése
1.2. Adatkezelő
1.3. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek
1.4. Adattovábbítás címzettjei (általános információ)

 

2. Személyes adatok gyűjtése és kezelése a honlapunk meglátogatásakor

2.1 Hosting
2.2 Bejelentkezési funkciók
2.2.1 Központi Bejelentkezési Profil 2.2.2 Közösségi bejelentkezés

2.3 Értékelések és Vélemények 2.4 Cookie-k / Eszközök 2.4.1 Hozzájárulás kezelő CMP (Központi Cookie Kezelési Felület) 2.4.2 Beiersdorf Simplicity 2.4.3 Google Analytics 2.4.4 Google Ads / Google Reklámok (korábban Google Adwords) 2.4.5 A Google Analytics Reklám Funkció (Google Analytics Advertising Features) 2.4.6 A Google Campaign Manager 2.4.7 Floodlight activities/ DV360 2.4.8 Adform 2.4.9 Facebook Custom Audiences / Konverzió /Conversion (“Facebook Pixel”) 2.4.10 „Megveszem most” fukció (Swaven) 2.4.11 Pinterest Pixel 2.4.12 Közösségi Beépülő Modulok / Social Plug-ins 2.4.13 YouTube Videók 2.4.14 Google Tag Manager (Google Címkekezelő) 2.4.15 Loyjoy chat   2.4.16 Barátságos Captcha / Friendly Captcha 2.4.17 Contentsquare 2.4.18 LinkedIn Insight Tag 2.4.19 Tik Tok Pixel 2.4.20 Awin Preformance Advertising Network

 

3.További szolgáltatások (online és offline) és az ezekhez kapcsolódó adatkezelések

3.1 Kapcsolatfelvétel/Kommunikáció/Együttműködés
3.2 Hírlevél
3.3 Kampányok (pl. nyereményjátékok, felmérések, terméktesztek)
3.4 Hűségprogram (NIVEA Klub)
3.5 Postai küldemények
3.6 Felmérések


A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy információt nyújtson a honlapunk és a kapcsolódó szolgáltatások használata során történő személyes adatok kezelését illetően. Ezen adatvédelmi tájékoztató minden honlapra és szolgáltatásra vonatkozik, amely a jelen adatvédelmi tájékoztatóra utal.

 

1.1. Személyes adatok kezelése

 

Az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 4. cikkének 1. pontja értelmében a személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkozó bármely információ, például név, lakcím, e-mail cím stb.

A személyes adataid tekintetében Te minősülsz jogosultnak, azaz érintettnek (a továbbiakban: „Érintett”).

 

 

1.2. Adatkezelő

 

A GDPR 4. cikk 7. pontja szerinti adatkezelőnek a Beiersdorf Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3., email címe: info[kukac]nivea.hu, telefonszám: +36-1-457-3900) minősül (a továbbiakban: „Adatkezelő”) (lásd Impresszum)

Egyes adatkezelési műveletek más adatkezelők felelősségi körébe tartoznak. Ezen esetekben az alábbiakban ismertetett adatkezeléseknél feltüntetésre kerülnek. 

 

1.3. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

 

Adatkezelő lehetőséget biztosít az Érintett számára, hogy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az Adatkezelő fenti elérhetőségein az alábbi módok bármelyikén előterjessze: (i) postai úton, (ii) e-mail útján, (iii) telefonon.

Adatkezelő az Érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az Érintettet. A kérelem esetleges megtagadásáról Adatkezelő szintén ezen a határidőn belül dönt és szintén a fentiek szerint tájékoztatja az Érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az Érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

Adatkezelő az Érintett kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban az Érintett postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az Érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az Érintett a személyazonosságát igazolta. Adatkezelő az Érintett e célra megadott postai címét vagy telefonszámát semmilyen más célra nem használja fel.

Adatkezelő az Érintett – alább részletezett – kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha az Érintettől azonos adatkörre vonatkozó, azonos tartalmú, újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

Az Érintettek egyes jogai a következők.

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon [GDPR 15. cikk; hozzáférési jog]:

hogy milyen adatokat kezelünk az Érintettről, 

az adatkezelés céljai, 

azon címzettek kategóriái, akik számára a személyes adatokat átadhatjuk, 

az adatkezelés időtartama, 

a jogairól és a jogorvoslati lehetőségek, továbbá

ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. Az Érintett ezen igénye mások jogait és szabadságait hátrányosan nem érintheti.

1.3.2. Az Érintett kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát. A személyes adatok helyesbítésére egyébként regisztráció esetén (ld.: 3.4. pont) a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosítunk [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog]. 

1.3.3. Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így különösen abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

1.3.4. Abban az esetben, ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, az Érintett ezen hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja Ebben az esetben az Érintett adatkezeléssel érintett személyes adatait – más jogalap hiányában – Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból [GDPR 7. cikk (3) bek.; hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét (ld.: 4. pont). 
Ha érdekmérlegelésre alapozzuk a személyes adataidnak a kezelését [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont], lehetőséged van az adatkezelés ellen tiltakozni [GDPR 21. cikk; tiltakozáshoz való jog] (ld.: 4. pont).

1.3.5. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását 

  • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatkezelés korlátozását, amíg az Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát; 
  • ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri; 
  • ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • ha az Érintett tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog].

Adatkezelő az Érintett adatkezelés korlátozása iránti kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Az Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk. 

1.3.6. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően az Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

1.3.7. Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az Érintett jogosultpanaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben (pl. a kezelt adatok Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak). Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal érintett adatot továbbította.

Az irányadó jogszabályok szerint az Érintett jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél is, azaz panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36-1/391-1400; faxszám: +36-1/391-1400; a továbbiakban: „NAIH”), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal, illetve a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság, illetve a NAIH részére kiadja (GDPR 77. és 79. cikkei; panasztételhez és bírósági jogorvoslathoz való jog).

 
 

1.4. Adattovábbítás címzettjei (általános információ)

 

Minden szekcióban a címzettek bekezdésben megjelölteken felül továbbítjuk az összegyűjtött személyes adatokat a releváns belső osztályok részére feldolgozásra és más a Beiersdorf csoportba vállalatai részére vagy külső szolgáltatóknak vagy szerződött adatfeldolgozók részére a kívánt céllal összhangban. Az adatokat az alábbi címzettek részére is továbbítjuk:

platform/tárhely-szolgáltatók hozzáférhetnek a származó személyes adatokhoz harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból). Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. További információért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

Az analitikai szolgáltatók hozzáférhetnek a származó személyes adatokhoz harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból). Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. További információért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

Az IT támogató szolgáltatók hozzáférhetnek a származó személyes adatokhoz harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból). Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. További információért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

A hatóságok: jogszabályi kötelezettségünk esetén fenntartjuk a jogot, hogy információkat közöljünk rólad, amennyiben kötelesek vagyunk azokat az illetékes hatóságok vagy rendvédelmi szervek részére átadni. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c9 pont.

További adatfeldolgozók:

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Consultix GmbH

DE-28195 Bremen,

Wachstr. 17-24.

 

Honlap működtetése

Etnetera Motion s.r.o.

CZ-170 00 Praha,

Jankovcova 49.

 

Honlap karbantartása

Dentsu Hungary Kft.

HU-1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

Termékértékelések moderálása

 

További információ a címzettek bekezdésben található minden szekcióban.

 

Amikor meglátogatod a honlapunkat már gyűjtünk rólad adatokat. Ebben a szekcióban további információt találsz a konkrét adatkezelésről és eszközökről különösen külsős partnerek által biztosított eszközökről. További információ arról, hogy milyen adatkezelés valósul meg offline módon a 3. szekcióban található.

 


2.1 Hosting

Cél/Tájékoztatás:

Amennyiben tájékozódási céllal látogatod meg a honlapunkat, azaz nem regisztrálsz vagy adsz át más információt, csak azon személyes adatokat gyűjtjük, amelyeket a böngésződ továbbít a szerverünkre, amelyek technikailag szükségesek számunkra annak érdekében, hogy megmutassuk a honlapunkat neked és biztosítsuk annak stabilitását és biztonságát.

Használt Cookie-k/Eszközök: A típus. További információ a Cookie/Eszközök részben található. 

Címzettek:

A platform/tárhely-szolgáltatók hozzáférhetnek a származó személyes adatokhoz harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból). Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak, azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. További információért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint. 

Az IT támogató szolgáltatók hozzáférhetnek a származó személyes adatokhoz harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból). Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak, azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. További információért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint. 

További címzetteket az általános címzettek szekcióban találsz.

Törlés:

A logok törlése 7 nap.

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont2.2 Bejelentkezési funkciók

Ez a honlap különféle bejelentkezési funkciókat biztosíthat az alábbiak szerint.2.2.1 Központi Bejelentkezési Profil

Cél/Tájékoztatás:  

Ez a honlap központi bejelentésesei profilt biztosíthat a számodra, amennyiben ez a funkció be van kapcsolva és külön hozzájárulást is tartalmaz a regisztráció során: Amikor regisztrálsz, a Beiersdorf AG lehetőséget biztosít a számodra, hogy létrehozz egy fiókot jelszóval (bejelentkezési profil). Ez a bejelentkezési profil a központi márka bejelentkezési profil adatbázisban jön létre és igazolja, hogy Te vagy a hiteles tulajdonosa a fióknak és/vagy e-mail címnek. Ez az adatbázis általában csak azzal a szolgáltatással van kapcsolatban, amelyre regisztráltál és kizárólag az ellenőrzési részét intézi a bejelentkezési profilnak. A bejelentkezési profil ezért továbbításra kerül az adott helyi Beiersdorf vállalat számára, akitől a szolgáltatást kéred.  

Amennyiben további szolgáltatást igényelsz egy másik Beiersdorf vállalattól/márkától (azaz egy másik bejelentkezési profil készítése egy másik ország oldalán) a bejelentkezési profilod, beleérve a jelszót, opcionálisan újra használható az általad igényelt szolgáltatásokra ezen a márkán belül. 

Használt Cookie-k/Eszközök: A típus. További információ a Cookie/Eszközök részben található. 

Adatkezelő:  

A centralizált profil adatkezelője a Beiersdorf AG, Beiersdorfstr. 1-9, 22529, Hamburg, Németország.  

Az adatvédelmi tisztviselő: Dataprotection[at]Beiersdorf.com. Az adatvédelmi tisztviselő: Zoltan.Czibulka[at]Beiersdorf.com.  

Címzettek:  

A platform/tárhely-szolgáltatók hozzáférhetnek a származó személyes adatokhoz harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból). Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak, azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. További információért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint. 

További címzetteket az általános címzettek szekcióban találsz.

Törlés/Visszavonás:


A bejelentkezési profil automatikusan törlésre kerül, amint törlöd a helyi márka fiókodat azon a honlapon, amelyen regisztráltál, kivéve, ha ez ellentétes az adattárolásra vonatkozó jogi kötelezettségeknek vagy más elévülési irányelveknek. Abban az esetben, ha több mint egy helyi márka oldalra regisztráltál, a profilod akkor kerül törlésre, ha valamennyi helyi márka fiókját törölted. A helyi márka fiókok automatikus törlése általában 24 hónap inaktivitás után történik. 

Amennyiben a login profilt úgy hoztad létre, hogy nem regisztráltál helyi márka fiókot, akkor ezen bejelentkezés egy nap után automatikusan törlésre kerül.  

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás) 2.2.2 Közösségi bejelentkezés

Cél/Információ:

A regisztrációhoz és az ügyfélfiókodba történő belépéskor lehetőséged van a következő közösségi hálók egyikén, a Facebookon, Twitteren vagy Apple-en meglévő profiloddal igazolni magad, és végül regisztrálni vagy bejelentkezni.

E célból a regisztrációs oldalon vagy a bejelentkezési oldalon megtalálod a honlapunk által támogatott közösségi hálók egyes szolgáltatóihoz tartozó megfelelő szimbólumokat. A szolgáltatóhoz történő kapcsolódást megelőzően kifejezetten bele kell egyezned az alább meghatározott adatok kezelésébe és továbbításába.

A megfelelő szimbólumra való kattintással egy új felugró ablak nyílik meg, amelyben a közösségi hálóhoz tartozó bejelentkezési adataiddal be kell jelentkezned. 

Miután sikeresen bejelentkeztél, a közösségi háló tájékoztat, hogy hitelesítés céljából mely adatok kerülnek továbbításra a részünkre a regisztráció vagy a bejelentkezési folyamat részeként. Ha belegyeztél ezen adattovábbításba, az általunk a regisztrációhoz igényelt mezők kitöltésre kerülnek a továbbított adatokkal. Az információk, amelyeket a regisztrációhoz vagy a bejelentkezéshez kérünk: az e-mail címed.

Az adataidat csak a továbbított és szükséges adatok használatához való kifejezett hozzájárulásodat követően tároljuk és használjuk a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megállapított célokra. A hitelesítési folyamaton túl semmilyen kapcsolat nincs a nálunk létrehozott felhasználói fiókod és a megfelelő közösségi hálón lévő fiókod között.

A regisztrációhoz és a bejelentkezéshez szükséges hitelesítési folyamat végrehajtása érdekében az IP címed továbbítjuk a megfelelő közösségi háló szolgáltatód részére. Az adatgyűjtés céljára és terjedelmére, valamint a közösségi háló megfelelő szolgáltatód általi további adatkezelésre nincs befolyásunk. További információért, kérjük, olvasd el a megfelelő szolgáltató adatvédelmi információit.

Adatkezelő:

Amennyiben ez a funkció a központi bejelentkezési profillal kapcsolatos, akkor a közösségi média funkcióval kapcsolatos adatkezelő a Beiersdorf AG, Beiersdorfstr. 1-9, 22529, Hamburg, Németország.  

Az adatvédelmi tisztviselő: Dataprotection[at]Beiersdorf.com. Az adatvédelmi tisztviselő: Zoltan.Czibulka[at]Beiersdorf.com.  

Minden más esetben az 1.2 pontban megjelölt az adatkezelő. 

Címzettek/Forrás:

- Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország
- X Corp., Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
- Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA
- Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. 

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. További információért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint. 

 További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.


Törlés:

A törlés a fő szolgáltatás nyújtójának a feladata. 

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)2.3 Értékelések és Vélemények

Cél/Információ:

A felhasználóknak lehetőségük van a honlapon a termékek értékelésére, illetve a honlapon megtalálható ajánlatokra vonatkozó egyéb értékeléseket írni a felhasználási feltételekkel összhangban. Az értékelés és vélemények beküldése során megadott adatokat gyűjtjük és kezeljük.  

Amennyiben a honlap kér külön hozzájárulást érzékeny személyes adatokhoz, akkor ezen érzékeny adatokat (képeken keresztül vagy tartalom leírással) is kezeljük, főleg az egészségedre vagy az etnikumodra vonatkozóan, amelyre a termék alkalmazásával és bőrrel kapcsolatos problémák esetén sor kerülhet. 
Jogos érdekünk, hogy a felhasználók kinyilváníthassák a termékekre vonatkozó szabad véleményüket, és hogy ezen vélemények álnevesített formában megjelenhessenek harmadik személyek honlapján is.

A megadott adatokat arra használjuk, hogy az értékeléseket és véleményeket a honlapon fenntartsuk a felhasználási feltételekkel összhangban. Az értékelésed a beceneveddel/álneveddel kerül közzétételre. Az értékelésed ellenőrzésre kerülhet a közzététel előtt, annak biztosítása érdekében, hogy megfelel a felhasználási feltételeknek. Fenntartjuk a jogot, hogy töröljük a véleményedet, amennyiben harmadik felek azt jogellenesnek ítélik. További információ a felhasználási feltételek között található.

A megadott adatokat a jogos érdekünk alapján annak szűrésére is használjuk, hogy vélemények és értékelések nem csaló magatartásból származnak vagy automatikus programok / botok készítik. Ezért lehetséges, hogy megerősítő e-mailt kapsz az e-mail címed jóváhagyása érdekében.

Az értékeléseddel kapcsolatosan e-mailt kaphat (pl. megerősítése az értékelés jóváhagyásának/elutasításának, az értékeléssel kapcsolatos megjegyzés). Önnek mindig lehetősége van ezen e-mailekről leiratkozni az e-mailekben lévő link használatával.

Használt Cookie-k/Eszközök: A típus. További információ a Cookie/Eszközök részben talá


A honlapunk online használata mellett különböző szolgáltatásokat kínálunk, amelyek céljából offline kontextusban kezeljük a személyes adataidat. 

Az 1.2 ponttól eltérően, néhány esetben a Beiersdorf vállalkozás az Adatkezelő a lent felsorolt kínált szolgáltatások esetében, amely már megnevezésre került a kommunikáció során. Amennyiben a jelen adatkezelési tájékoztató bármely szekciójára történik utalás pl. link és az Adatkezelő már megnevezésre került pl. egy e-mail lábjegyzetében / aláírásában vagy egy kampány kártyán akkor ezen személy minősül a GDPR 4. cikk 7 pontja alapján Adatkezelőnek. 

 

3.1 Kapcsolatfelvétel/Kommunikáció/Együttműködés

Cél/Információ:  

Ha kommunikálsz és/vagy együttműködsz velünk pl. e-mail vagy a honlapon lévő kapcsolatfelvételi űrlap használatával, adatcsere platform használatával, mint vásárló, teszt alany vagy üzleti partner, az adatot, amit megadsz (e-mail cím, amennyiben alkalmazandó név és telefonszám vagy személyes adat, amelyet a beszélgetés során átadsz) annak érdekében tároljuk és feldolgozzuk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet, kéréseidet vagy üzlettel kapcsolatos levelezésedet.

A szolgáltatókkal való együttműködés tekintetében bevezettünk egy belső értékelési folyamatot, amely a jogos érdekünk és melynek célja, hogy javítsa az üzleti kapcsolatokat egy "akció terv" kidolgozásával. Főszabályként csak vállalkozásokkal kapcsolatos adatokat kezelünk, de következtetéseket lehet levonni rád, mint kapcsolattartó személyre vonatkozóan, ha a szolgáltatókkal folytatott kommunikációt megvizsgáljuk a válaszadási idő, megbízhatóság és átláthatóság szempontjából.

Amikor telefonon lépsz kapcsolatba velünk, mint fogyasztó, megkérhetjük, hogy a hívást minőségbiztosítási és képzési okokból rögzíthessük. Amennyiben hozzájárulsz a felvétel készítéséhez akkor a hívás során rendelkezésünkre bocsátott adatokat (beszélgetés során elhangzottak, esetlegesen érzékeny (egészségügyi) adatok, telefonszám, hang és más személyes adat) kezeljük. 

A kommunikáció során keletkezett adatok kezelésére jogos érdekünk van jogszabályi előírásoknak megfelelőn, belső ellenőrzésekhez vagy az adott kommunikációs kérelemnek megfelelően.

A személyes adataidnak a megadása szerződés teljesítése vagy ahhoz hasonló helyzet miatt szükséges. Nem vagy köteles megadni a személyes adataidat. Amennyiben nem adod meg a személyes adataidat akkor nem tudod használni a leírt szolgáltatást.

Címzettek és források:

A terrorizmus elleni küzdelem érdekében törvényi kötelességünk összehasonlítani az adatokat a szankciós listákkal. Erre tekintettel az adataidat abból a célból is kezeljük, hogy meg tudjunk felelni azoknak a jogi követelményeknek, amelyek az adatoknak ezen listákkal való összehasonlítására vonatkoznak. Ezenkívül, a Beiersdorf AG-n és annak leányvállalatain belül a bűncselekmények és más kötelességszegések megelőzése és kivizsgálása, a kockázatok értékelése és ellenőrzése, a belső kommunikáció céljából, valamint a megfelelő adminisztratív célok érdekében kezeljük az adataidat. Amennyiben egy kapcsolt vállalkozás jelzi, hogy Veletek, mint beszállítóval dolgozni szeretne, a Veletek való tapasztalatainkat megosztjuk a kapcsolt vállalkozással.

Amennyiben Te egy üzleti partner vagy, akkor az adataidat összehasonlítjuk a közzétett megtévesztő beszállítókkal (pl. a World Intellectual Property Organization és a Bundesanzeiger Verlag GmbH listái) annak érdekében, hogy tájékozott döntést hozzunk a lehetséges fizetésekre vonatkozóan. Rendszeresen ellenőrizzük a fizetőképességet egyes esetekben (pl. szerződéskötés). Jogos érdekünk a pénzügyi kockázat minimalizálása. Ezen cél érdekében együttműködünk hitelintézetekkel, akiktől megkapjuk a szükséges információt. Ezen cél érdekében a neveteket és kapcsolati adataitokat a hitelintézet részére továbbítjuk.

Amennyiben Te egy üzleti vásárló vagy partner vagy, lehetséges, hogy szükségessé válik a személyes adataidnak továbbítása az adott lehetséges vásárló részére a vállalati tranzakció keretében. Az átvilágítás eljárás során általában anonimizált adatokat kezelnek. Azonban egyes konkrét esetekben szükséges lehet a személyes adatok kezelése. A jogos érdekünk a vállalati tranzakció végrehajtása. 

Továbbá a személyes adataidat az alábbi címzetteknek továbbítjuk:

- Ügyfélszolgálati szolgáltatást nyújtó szolgáltatók 
- Platform és Hoszting szolgáltatók

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. További információért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint. 

További címzetteket az általános címzettek szekcióban találsz.

Törlés/Tiltakozás:

Az adatokat, amelyek ezen kontextusban keletkeznek töröljük, amint azokra már nincsen szükség, hacsak nem jogszabályok adatmegőrzési időt írnak elő vagy korlátozási időtartamoknak meg kell felelni. 

A belső fogyasztói menedzsment eszközön keresztül érkezett fogyasztói megkeresések esetében a személyes adatokat általában 1 év után töröljük, ha más adatmegőrzési idő nem vonatkozik rá. Kivételként az adatot megtartjuk amennyiben az szükséges jogi igények megállapítására, érvényesítésére vagy védelmére.

A hívásokat legfeljebb 90 napig tároljuk.

Tiltakozhat ezen adatkezelések ellen a 4. pont. szerinti feltételek szerint.

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a GDPR 9. cikk (2) bekezdése a) pontja (hozzájárulás a telefonbeszélgetés rögzítéséhez)
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, (ha az adatkezelés a szerződés megkötéséhez vagy ahhoz hasonló helyzetekhez szükséges)
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, (ha az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges);
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (ha az adatkezelés a fent írt jogos érdeken alapszik) 

 
3.2 Hírlevél

Cél/Információ: 

A hírlevél híreket, ajánlatokat és a kiválasztott Beiersdorf márkákra vonatkozó további információkat tartalmaz. A hírlevélre történő feliratkozással a hozzájárulással összehangban személyre szabott információkat fogsz kapni a termékekről, szolgáltatásokról vagy a promóciókban (pl.: nyereményjátékok vagy terméktesztek) e-mail útján történő részvételre vonatkozó ajánlatokról.

A hírlevélre való regisztrációval az igényeidnek megfelelően személyre szabott hírlevelet fog kapni (amennyien a hírlevél perszonálizát vagy egyéniesített). 

Mérjük klikkelési szokásaidat a honlapon vagy a hírlevélben annak érdekben, hogy Neked releváns információt adjunk.

Amennyiben a honlap hűségprogramot kínál, akkor a hírlevél annak a része.

Címzettek: 

- Platform és hoszting szolgáltatók
- Ügyfélszolgálati szolgáltatást nyújtó szolgáltatók
- Külső ügynökségek, akik a hírlevél küldését támogatják 

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. További információért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint. 

További címzetteket az általános címzettek szekcióban találsz.

Törlés/Visszavonás: 

A gyűjtött adatokat automatikusan 24 hónap után töröljük, amennyiben nem reagálsz a hírlevélre (inaktivitás). Amennyiben nem szeretnél a jövőben hírlevelet kapni, bármikor leiratkozhatsz. Klikkelj a leiratkozási linkre, amely minden hírlevélben megtalálható és ezután végig vezetünk a leiratkozási folyamaton, vagy küldj egy visszavonást e-mailben.

Amennyiben a profilod nem lett megerősítve az úgynevezett „double opt-in” eljárás során, a profilod 6 hónap után törlésre kerül.

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás)

 

3.3 Kampányok (pl. nyereményjátékok, felmérések, terméktesztek)

Cél/Információ:

Amikor nyereményjátékban, felmérésben vagy hasonló kampányban veszel részt, az általad megadott személyes adatokat felhasználjuk a kampány lebonyolításához. A célokról további információt a kampány megfelelő feltételeiben találsz.

A személyes adataidnak a megadása szerződés teljesítése vagy ahhoz hasonló helyzet miatt szükséges. Nem vagy köteles megadni a személyes adataidat. Amennyiben nem adod meg a személyes adataidat akkor nem tudod használni a leírt szolgáltatást.

Címzettek:

- Platform és hoszting szolgáltatók
- Ügyfélszolgálati szolgáltatást nyújtó szolgáltatók
- Kézbesítők (pl. minták és nyeremények kézbesítése)
- Külső ügynökségek, akik támogatják a kampányt
- Fizetési szolgáltató (pl.cashback)

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. További információért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint. 

További címzetteket az általános címzettek szekcióban találsz.

Törlés

Az adataid a kampány befejezésével törlésre kerülnek (nézd meg a szabályzatot / feltételeket) kivéve amennyiben jogszabályi megőrzési idők vagy elévülési idők ezzel nem ellentétesek. 

Jogalap: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, (szerződéshez hasonló helyzet)

 

3.4 Hűségprogram (NIVEA Klub) 

Cél/Információ: 

A program célja, hogy egy személyre szabott élményt kapjál, mint tag. A hűségprogramban való részvétellel (online vagy offline) exkluzív és személyre szabott tartalmakhoz jutsz hozzá, így hírlevél, termékmintákhoz vagy különleges ajánlatokhoz, e-mailben, postai úton, SMS vagy online reklám a saját vagy harmadik fél csatornáin úgy mint közösségi média (Facebook). Ennek érdekében kezeljük az általad e célból megadott kapcsolattartási adatokat (pl.: e-mail cím, postai cím, telefonszám) és minden más kapcsolati információ, ami a közösségi média profilodhoz kapcsolódik. 

Annak érdekében, hogy releváns egyéniesített élményt nyújtsunk Neked, a megfelelő időben a megfelelő csatornán keresztül, olyan tartalommal, amely releváns számodra és a megfelelően személyre szabott üzenettel rendelkezik, az adataidat összekapcsoljuk és felgazdagítjuk további információval pl. helymeghatározási adatok és profil adat minden kontakt pontról, beleértve weblapokat és közösségi média csatornákat. 

Ezen célból elemezzük a (korábbi) klikkeléseidet, e-mail megnyitásokat, vásárlásokat és böngészési szokásokat a saját és más honlapokon, applikációkban, közösségi média oldalakon (pl. elhelyezett hirdetések tekintetében) vagy a hírlevélben annak érdekében, hogy a tartalom számodra releváns legyen. Ez magába foglalja az eShopból származó adatokat amennyiben ez az oldal rendelkezik eShoppal. Az aktivitási szintjét is ezzel tudjuk felmérni és automatikusan törölni a fiókodat inaktivitás esetén (lásd lent). Ezen felül ezeket az adatokat felhasználjuk arra, hogy külön kapcsolatba lépjünk Veled, figyelembe véve a vásárlásokat, amelyeket már megkezdtél vagy befejeztél (eShop esetén). Ezért felhasználói profilt hozunk létre a személyre szabott információk gyűjtésére.  

Továbbá szenzitív adatok, mint egészségügyi adat (allergia vagy bőrbetegség) is gyűjthetünk. Azonban ezeket csak akkor kezeljük, ha ehhez hozzájárultál.

Végezetül az információkat arra is használjuk, hogy elemezzük és javítsuk a szolgáltatásunk hatékonyságát. Az adataidat tehát tároljuk és felhasználjuk piaci elemzés és termék információs célból. Ebbe beletartozik az információ, amit kampányok vagy tevékenységek során adsz meg.

Címzettek:

- Platform és hoszting szolgáltatók
- Ügyfélszolgálati szolgáltatást nyújtók
- Kézbesítők (pl. minták küldése)
- Külsős ügynökségek, akik támogatják a kampányokat
- Közösségi média csatornák
- Online marketing beszállítók, a 2.5 pontban „Cookie-k/Eszközök” részben részletezve

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. További információért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint. 

További címzetteket az általános címzettek szekcióban találsz.

Törlés/Visszavonás/Tiltakozás:

Az adataid azonnal törlésre kerülnek, amint törlöd a fiókodat/profilodat, kivéve ha ez ellentétes jogszabályi megőrzési időkkel vagy elévülési időkkel. Az adataid törlése érdekében kérjük lépj be a fiókodba és használd a megfelelő törlési funkciót vagy küldd el e-mailben a visszavonással kapcsolatos nyilatkozatodat. Tiltakozhatsz az egyes kapcsolatfelvételi lehetőségek ellen a fiókodban/profilodban úgy, hogy a lehetőséget kikapcsolod. A kapcsolatfelvételi formanyomtatványban is kérelmezheted ugyanezt. A személyes adataidat legkésőbb 24 hónap inaktivitás után töröljük. 

Amennyiben a profilod nem lett megerősítve az úgynevezett „double opt-in” eljárásban a profil 6 hónap után törlésre kerül.

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (jogos érdek: a szolgáltatás fejlesztésének az elemzése és javítása, valamint profil összekapcsolása azon adatokkal, amelyet a jogos érdek alapján áll rendelkezésre).
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont (hozzájárulás a hűségprogramhoz)

 

3.5 Postai küldemények

Cél/Információ:

Kiválasztott vásárlóként, üzleti partnerként, teszt alanyként vagy fogyasztóként lehet, hogy egyedi termékinformációt, ajánlatot, híreket vagy termékmintákat kapsz postai úton. 

Ez a direkt marketing speciális formája szintén a jogos érdekünk és erősíti a hűséget azáltal, hogy a fent nevezett személyek részére exkluzív információt ad. 

Címzettek:

- Platform és hoszting szolgáltatók
- Kommunikációs szolgáltatást nyújtók
- Kézbesítők 

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. További információért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint. 

További címzetteket az általános címzettek szekcióban találsz.

Törlés/Tiltakozás:

Az adataid azonnal törlésre kerülnek, amint leiratkozol, kivéve, ha ez ellentétes jogszabályi megőrzési időkkel vagy elévülési időkkel. Leiratkozhatsz vagy tiltakozhatsz a további postai küldeményekkel kapcsolatosan a levélben leírtak szerint vagy az alábbi szekció  szerint. Továbbá a személyes adataidat 24 hónap inaktivitást (pl. nem használod a kuponokat) követően automatikusan töröljük.

Jogalap: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek)

 

3.6 Felmérések

Cél/Információ: 

Amennyiben részt veszel felmérésekben vagy hasonló kampányokban, akkor a személyes adataidat a hozzájárulásban meghatározott célból kezeljük. A gyűjtött adatok a felmérés vagy hasonló kampányok céljának elérése érdekében feltett kérdésekre való válaszok és más szociális és demográfiai adatok. Részt vehetsz anélkül is, hogy azonosítod magad kivéve, ha ez része a hozzájárulásnak.
 
A felmérésekhez szükséges annak biztosítása, hogy többször részvétel vagy újra kitöltés ne legyen lehetséges. Ez egyedi linkek vagy cookie-k használatával lehetséges. 

Használt Cookie-k/Eszközök: A típus. További információ a Cookie/Eszközök részben található.

Címzettek:

- Platform és hoszting szolgáltatók
- Fogyasztók menedzselésével kapcsolatos szolgáltatók
- Külső ügynökségek a felmérés támogatására 

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. További információért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint. 

További címzetteket az általános címzettek szekcióban találsz.

Törlés: 

Az adataid a felmérés vagy hasonló kampány befejezését követően törlésre kerülnek (kérjük, nézd meg az egyedi szabályzatot vagy feltételeket), kivéve amennyiben jogszabályi megőrzési idők vagy elévülési idők ezzel nem ellentétesek. Az adatok általában 2 év után törlésre kerülnek.

Cookie élettartama: legfeljebb 180 nap (csak azon cookie-kra vonatkozik, amelyeket ez a honlap állított be).

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás)