Luminous garancia

NIVEA Luminous630
Pénzvisszafizetési garancia-
promóció adatvédelmi tájékoztató 


A jelen adatvédelmi tájékoztató irányadó a Beiersdorf Kft. által szervezett „NIVEA Luminous630 pénzvisszafizetési garancia” elnevezésű promóció („Promóció”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelése tekintetében. 

A Beiersdorf Kft. a Promóció céljaira megadott személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül („Adatkezelő”).

A Promócióban résztvevők a Promócióval összefüggő adatkezelés érintettjei („Érintett”).

 


1. Adatkezelő és adatfeldolgozók neve és elérhetőségei

Adatkezelő:

Név: Beiersdorf Kft.
Postai cím: 1126 Budapest, Tartsay V. u. 3.
E-mail cím: info[kukac]nivea.hu
Telefonszám: +36-1-457-3900

Adatfeldolgozók:


Név: Go Digital! Direct s.r.o.
Postai cím:   CZ-530 02 Pardubice, Masarykovo náměstí 2655
E-mail cím: direct[kukac]go-digital.cz 
Ellátott feladat: a Promóció lebonyolítása, ideértve többek között az Érintettekkel való kapcsolattartást, a megvásárolt termékek nevét is tartalmazó, vásárlást igazoló nyugták vagy számlák (a továbbiakban együttesen: „Bizonylatok”) ellenőrzését, a pénzvisszafizetési igények elbírálását és a Promócióban részt vevő termékek („Termékek”) árának az Érintettek által megadott bankszámlaszámra történő banki átutalásáról való gondoskodást
(„Lebonyolító”)

Név: Etnetera Motion s.r.o.
Postai cím: 170 00 Praha 7, Jankovcova 1037/49, Cseh Köztársaság
Ellátott feladat: a Promócióhoz tartozó internetes honlap karbantartása, működtetése, adatbázis kezelése 

Név: Dentsu Creative Hungary Zrt.
Postai cím: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.
Ellátott feladat: az Érintettek e-mailes vagy telefonos megkeresésére történő válaszadás, információnyújtás a Promócióval kapcsolatban

Név: Ceska Sporitelna A.S. 
Postai cím: 140 00 Praha 4, Olbrachtova 1929/62, Cseh Köztársaság
Ellátott feladat: az Érintettek részére történő banki átutalás (a Go Digital! Direct s.r.o. al-adatfeldolgozójaként)

(Lebonyolító, Etnetera Motion s.r.o., Dentsu Creative Hungary Zrt. és Ceska Sporitelna A.S. a továbbiakban együttesen: Adatfeldolgozók)

 

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei
Név: Czibulka Zoltán
Postai cím: 1126 Budapest, Tartsay V. u. 3. 
E-mail cím: Zoltan.Czibulka[kukac]Beiersdorf.com 
Telefonszám: +36-1-457-3900 

 

3. A kezelt személyes adatok köre

A Promócióba történő jelentkezés során az Érintetteknek az alábbi személyes adataikat kell megadniuk:

Az Érintett neve (családnév és utónév), magyarországi bankszámlaszáma, e-mail címe, annak ténye, hogy az Érintett elmúlt 16 éves;
A Bizonylat következő adatai: a vásárlás helye (az üzlethálózat neve, ahol a vásárlás történt), a vásárlás dátuma (napja), a Termékekre kiterjedő bármely esetleges kedvezmény;
A Bizonylat képe a Promóció szabályzat 5.1.(ii) pontjában foglalt minimális adattartalommal [a vásárlás helye (üzletlánc neve), a vásárlás dátuma, a vásárolt és pénzvisszafizetés által érintett Termékek neve és vételára, az érintett Termékekre kiterjedő bármely esetleges kedvezmény, a Bizonylat sorszáma, a Bizonylat NAV ellenőrző kódja]; 

 

4.  Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Promócióval összefüggésben, a Promóció lebonyolítási időtartama alatt az Érintettek a Promóció céljaira használt a www.nivea.hu/luminous weboldalon megtett feltöltéseinek („Feltöltés”) nyilvántartása, az Érintettekkel való kapcsolattartása, a Bizonylatok ellenőrzése, a pénzvisszafizetési igények elbírálása és a Termékek árának az Érintettek által megadott bankszámlaszámra történő banki átutalása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. 


5. Az adatkezelés jogalapja és az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

A Promócióval kapcsolatos adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], amit az Érintett a vonatkozó jelölőnégyzet bejelölésével ad meg.

Azon Résztvevők esetében, akiknek a pénzvisszafizetési igényét a Lebonyolító jóváhagyja, a jóváhagyást követően a pénzvisszafizetés teljesítése vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont], valamint a pénzvisszafizetéssel kapcsolatos számviteli jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]. 

A Promócióban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, annak elmaradása esetén azonban az Érintett a Promócióban nem vehet részt.  

Az Érintett kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha az Érintett harmadik személy személyes adatait adja meg, vagy egyébként visszaélésszerűen vesz részt a Promócióban.

 

6. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok kezelésének időtartama elkülönül azon Résztvevők esetében, (i) akiknek a pénzvisszafizetési igényét a Lebonyolító elutasítja, valamint (ii) akiknek a pénzvisszafizetési igényét a Lebonyolító jóváhagyja.

(i) Azon Résztvevők esetében, akiknek a pénzvisszafizetési igényét a Lebonyolító elutasítja

Adatkezelő a Promócióval összefüggésben kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg az Érintett vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, de legkésőbb a pénzvisszafizetési igény elutasításáról szóló értesítés Résztvevőnek történő megküldéséig.

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetben az Érintett a Promócióban a továbbiakban nem jogosult részt venni.

(ii) Azon Résztvevők esetében, akiknek a pénzvisszafizetési igényét a Lebonyolító jóváhagyja:

Adatkezelő a Promócióval összefüggésben kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg az Érintett vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, de legkésőbb a következő időpontok közül addig, ami az adott Résztvevőre irányadó:

- Az adatkezelés alapvetően a Promóció 4.2. pontban meghatározott határidőtől számított 15. napig, tehát 2023. október 30. 23:59-ig tart. Ennek indoka, hogy a Lebonyolító ellenőrizni kívánja azt, hogy minden bankszámlaszámról legfeljebb kétszer igényeljék vissza Termékek árát, amihez a korábbi sikeres utalások adatait meg kell tartania az utolsó lehetséges Feltöltés időpontjától számított 15 napig (ameddig a Lebonyolító még elutasíthatja pl. az esetleges ismételt visszafizetési igényt). 
- Azoknak az Érintetteknek az adatait, akik részére a Lebonyolító a fenti végső ellenőrzési határidőt követően teljesíti a visszafizetést, az adatkezelés az ilyen Résztvevőknek történő visszafizetés megtörténtéig, de legkésőbb az e határidő lejártát követő 1 hónapig, azaz 2023. november 15. 23:59-ig tart. 

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetben az Érintett a Promócióban a továbbiakban nem jogosult részt venni.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a sikeresen átutalt pénzvisszafizetésekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogvitákra tekintettel az pénzvisszafizetésben részesülő Résztvevők által megadott adatok közül az Érintett nevét és e-mail címét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szerinti elévülési idő végéig, tehát a pénzvisszafizetések sikeres átutalását követő 5 évig kezelje [GDPR 17. Cikk (3) e) pont].

Amennyiben a megadott személyes adatokra számviteli szempontból szükség van, akkor a vonatkozó adatok (teljes név, e-mail cím, bankszámlaszám) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §–a alapján a Promóció végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre [GDPR 17. Cikk (3) b) pont].

 


7. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre az Adatkezelőn belül, a személyes adatok címzettjeinek kategóriái


Az Adatkezelő szervezetén belül a személyes adatok megismerésére az Adatkezelő következő munkatársai jogosultak: (i) az Adatkezelő képviseletét ellátó személyek, (ii) az Adatkezelő marketinggel foglalkozó munkatársai.

A személyes adatok megismerésére címzettként az Adatkezelő megbízásából eljáró, az 1. pontban megjelölt Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint, valamint az 1. pontban meghatározott feladataik ellátásához szükséges körben és mértékben jogosultak. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen szabályzat módosításával tájékoztatja az Érintetteket.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Résztvevő kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek az Érintett személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 


8. Az Érintett jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban


Az Érintett a jelen pontban rögzített, érintettként őt megillető jogait az adatkezelés időtartama alatt elektronikus úton, az info[kukac]nivea.hu e-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja.  
Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:
arról, hogy milyen adatokat kezel az Érintettről; 
az adatkezelés céljairól;
azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja;
az adatkezelés időtartamáról;
az Érintett jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről. 
Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog].
Az Adatkezelő az Érintett kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) az Érintett személyes adatát [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog].
Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].
Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)
ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;
ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)].
Adatkezelő az Érintett zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az Érintettet.
Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].
Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül (i) tájékoztatja az Érintettet az általa meghozott intézkedésekről, illetve (ii) a kérelem megtagadása esetén tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának indokairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság), illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Adatkezelő igyekszik intézkedni az Érintett kérelmével kapcsolatban.
A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó.
Adatkezelő fenntartja a jogát, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

 


9. Adatbiztonság


Az Adatkezelő vállalja, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Adatkezelő vállalja azt is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, ne módosíthassa és ne törölhesse. 
Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a személyes adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozók részére is előírja.

 


10. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu.
Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 


11. Egyéb rendelkezések


A jelen adatvédelmi tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (GDPR), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az Adatkezelő általános adatvédelmi tájékoztatója (https://www.nivea.hu/rolunk/adatvedelmi-nyilatkozat) és a jelen adatvédelmi tájékoztató közötti bármilyen esetleges eltérés esetén a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak irányadóak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. 

Budapest, 2023. augusztus 16.