A NIVEA KLUB PONTGYŰJTŐ VERSENYÉNEK SZABÁLYAI

A NIVEA KLUB PONTGYŰJTŐ VERSENYÉNEK SZABÁLYAI
- Magyarország –

1. Bevezető rendelkezések

1.1 A jelen szabályzat célja a Magyarországon működő NIVEA Klub tagjai (NIVEA Klub tag) számára szervezett pontgyűjtő verseny, valamint annak pontozási szabályainak és jutalmazási rendszerének, valamint a NIVEA Klub pontok beváltásának általános rendezése.

1.2 A jelen szabályzat teljeskörűen szabályozza a NIVEA Klub pontgyűjtő versenyének feltételeit, ideértve a pontgyűjtő verseny felépítését, azon tevékenységek körét, amelyekért pont szerezhető és az ezen tevékenységekért megszerezhető pontokat, a pontgyűjtés jutalmainak (díjak) elosztási módját, stb. Bármely más dokumentum, tájékoztatás és a jelen szabályzat közötti esetleges eltérés esetén a jelen szabályzatban foglaltak irányadók az alábbi kivétellel.
A NIVEA Klub egyes pontgyűjtésre lehetőséget nyújtó tevékenységeinek külön feltételeit egyedi szabályzatok határozhatják meg. Ezek, valamint a jelen szabályzat közötti esetleges ellentmondás esetén az egyedi szabályzatok rendelkezései az irányadók.

1.3 A jelen szabályzat csak írásban módosítható, a módosítás minden esetben a közzétételkor meghatározott napon lép hatályba.

1.4 A NIVEA Klub tag bármely pontgyűjtésre lehetőséget nyújtó tevékenységen való részvételének feltételét képezi, hogy a NIVEA Klub tag elfogadja – az adott tevékenységre vonatkozó, esetleges egyedi szabályzatban foglaltakon túl – a jelen szabályzatot, továbbá hogy az adott tevékenységben való részvétel céljából megadott személyes adatok kezeléséhez hozzájáruljon, és úgy nyilatkozzon, hogy a jelen szabályzatban – valamint az adott tevékenységre vonatkozó, esetleges egyedi szabályzatban – foglalt feltételeknek megfelel, azok rendelkezéseit betartja.


2. A pontgyűjtő verseny működtetése


2.1 A pontgyűjtő versenyt a Beiersdorf Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-160767; a továbbiakban: „Szervező”) szervezi.

2.2 A pontgyűjtő versenyt az Dentsu Creative Hungary Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.; cégjegyzékszám: 01-10-044680; a továbbiakban: „Lebonyolító”] bonyolítja le.

2.3 A verseny informatikai, technikai hátterét az Etnetera Motion s.r.o. [székhelye: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Prága 7, Csehország; IČO (statisztikai számjel): 028 32 020; nyilvántartásba vétel: a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásban, C. szakasz, 224167 sz. bejegyzés; a továbbiakban: „Technikai Lebonyolító”) biztosítja.

2.4 A Szervező a NIVEA Klub pontgyűjtő versenyét megszüntette. A NIVEA Klub pontokat 2023. június 30. napjáig van lehetőség gyűjteni. A NIVEA Klub pontokat 2023. augusztus 31. napjának 23:59:59 óráig lehet beváltani.

3. A pontgyűjtő verseny időtartama és helyszíne

3.1 A pontgyűjtő verseny 2023. január 1. 00:00:00 órától 2023. június 30-ig 23:59:59 óráig tart és a pontgyűjtő versenyek ezután megszüntetésre kerülnek.
3.2 A pontgyűjtő versenyre Magyarország területén, a magyarországi NIVEA Klub tagjai számára meghirdetve kerül sor, a https://www.nivea.hu honlapon keresztül.

3.3 A Szervező a pontgyűjtő versenyt függetlenül értékelt körökre osztja, amelyek időtartama 2023. január 1. és 2023. június 30. között minden hónapban egy naptári hónapot ölel fel. 

3.4 A pontok értékelése (összeadása) mindig csak azon versenykör során lehetséges, amelynek során a pontszerzésre lehetőséget nyújtó tevékenységre sor került. Egy tevékenységért csak egyszer, egy versenykör alkalmával szerezhető pont.


4. A pontgyűjtő verseny lényege, jelentkezés a versenyre


4.1 A verseny alapelve a pontok gyűjtése. A NIVEA Klub tag pontokat gyűjthet az egyes pontszerzésre lehetőséget nyújtó tevékenységek során. A Szervező a NIVEA Klub pontgyűjtő eseményeit / versenyeit megszünteti. A pontgyűjtő eseményeken / versenyeken való részvételre (pontgyűjtésre) még 2023. június 30. napjáig van lehetőség. A NIVEA Klub tagjai a pontgyűjtésben ezen határidőig részt vehetnek minden olyan tevékenységben, amelyet a Szervező a NIVEA Klub tagjai számára meghirdet. Mivel a pontgyűjtő versenyek megszüntetésre kerülnek így nem kerül jutalmazásra a legaktívabb NIVEA Klub tag.

4.2 Az egyes pontszerzésre lehetőséget nyújtó tevékenységekben való részvétel jutalmazásának és a legaktívabb versenyzők jelen szabályzat szerinti havi értékelésének fő alapelve az, hogy azon tagok közül, akik pontszerzésre lehetőséget nyújtó tevékenységekben vesznek részt, azok a tagok, akik a versenykörben a legtöbb pontot szerezték, megnyerik a verseny fordulójára meghirdetett díjakat. Az utolsó versenyforduló lezárása 2023. június 30. napja.

4.3 Ahhoz, hogy a versenyző a pontgyűjtő versenyben részt vehessen, az alábbi lépéseket kell követnie:

4.3.1. bejelentkezni a NIVEA Klub tagsági fiókjába (ezt megelőzően, ha még nem tagja a NIVEA Klubnak, regisztrálnia a https://www.nivea.hu oldalon az ott leírt módon);

4.3.2. regisztrálni a pontgyűjtő versenyben, és e körben az erre szolgáló négyzet bejelölésével elfogadni a pontgyűjtő verseny szabályait, valamint hozzájárulni a személyes adatok kezeléséhez a verseny és a verseny szabályai által meghatározott mértékben és feltételekkel;

4.3.3. részt venni legalább egy, pontszerzésre lehetőséget nyújtó tevékenységben.

5. Versenyzők (NIVEA Klub tag)

5.1 A pontgyűjtő eseményben kizárólag azok a fogyasztók (vagyis: a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek) vehetnek részt, akik a 18. életévüket betöltötték.

5.2 A pontgyűjtő eseményben való részvétel – az 1.4. pontban foglaltakon túl – további feltétele, hogy a NIVEA Klub tag a pontgyűjtő verseny teljes időtartama alatt aktív regisztrációval rendelkezzen a NIVEA Klubban. Ez azt jelenti, hogy ezen időtartam alatt a NIVEA Klub tagság nem szűnhet meg, illetve nem szakadhat meg. Egy NIVEA Klub tagnek csak egy NIVEA Klub fiókja lehet.

5.3 A pontgyűjtő eseményben nem vehetnek részt a Szervező, továbbá a Lebonyolító és a Technikai Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azoknak – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározottak szerinti – hozzátartozói.

5.4 Azokat a személyeket, akik nem felelnek meg a versenyen való részvétel feltételeinek, a Szervező kompenzáció nélkül kizárja a pontgyűjtő versenyből. 

5.5 Bármilyen, a pontgyűjtő versennyel kapcsolatos jogellenes magatartás, így különösen a versenyre vonatkozó szabályok kijátszása, csalás, harmadik személyeknek okozott károk vagy hamis információk szolgáltatása, esetén a Szervező kompenzáció nélkül kizárja az ilyen magatartást tanúsító NIVEA Klub tagot a pontgyűjtő versenyből. A NIVEA Klub tagot terheli annak bizonyítása, hogy az általa tanúsított magatartás jogszerű volt.


6. Az egyes pontszerzésre lehetőséget nyújtó tevékenységek, és azokért járó pontok


6.1 A Szervező 2023. június 30. napjáig szervez pontszerzésre lehetőséget nyújtó tevékenységeket hirdetni a pontgyűjtő verseny időtartama alatt. A Szervező minden versenykörben meghatározza a pontszerzésre lehetőséget nyújtó tevékenységeket. Az ezzel kapcsolatos bejelentést a Szervező e-mailben és/vagy a NIVEA honlapján való közzététellel teszi meg.

6.2 A NIVEA Klub tag a pontgyűjtő esemény / versenykör végén, annak értékelésében tájékoztatást kap a pontszerzésre lehetőséget nyújtó tevékenységekből származó pontjairól.

6.3. Pontszerzésre lehetőséget nyújtó tevékenységek különösen az alábbiak:

6.3.1. Kérdőívek kitöltése:
• A NIVEA Klub tag 2023. június 30. napjáig 25 pontot kap minden kitöltött és a Szervezőnek elküldött kérdőívért.
• A NIVEA Klub tag nem jogosult többször kitölteni ugyanazt a kérdőívet, ha mégis megteszi, pontot akkor is csak egy kitöltésért kap.

6.3.2. Terméktesztelés nyereményjáték:

• A NIVEA Klub tag 2023. június 30. napjáig 15 pontot kap a terméktesztelésért meghirdetett nyereményjátékon való részvételért.
• A NIVEA Klub tag nem jogosult többször jelentkezni ugyanazon termék tesztelésére, ha mégis megteszi, pontot akkor is csak egy tesztelésért kap.

6.3.3. Termékminta-tesztelés nyereményjáték:

• A NIVEA Klub tag 2023. június 30. napjáig 15 pontot kap minden termékminta-tesztelés nyereményjátékban való részvételért.
• A NIVEA Klub tag nem jogosult többször jelentkezni ugyanazon termékminta tesztelésére, ha mégis megteszi, pontot akkor is csak egy részvételért kap.

6.3.4. Kvízjátékok:
• A kvízjátékban részt vevő NIVEA Klub tag minden kérdésre adott helyes válaszáért 2023. június 30. napjáig 30 pontot kap. 
• Ha a NIVEA Klub tag minden kérdésre helyes választ adott, többször nem jogosult részt venni a versenyen, ha mégis megteszi, pontot akkor is csak egy részvételért kap.

6.3.5. Feladványok megfejtése:
• Egy NIVEA Klub tag feladványok helyes megfejtéséért 2023. június 30. napjáig 20 pontot kap.
• Ha a NIVEA Klub tag helyes választ adott, többször nem jogosult részt venni a versenyen, ha mégis megteszi, pontot akkor is csak egy részvételért kap.

6.3.6. Termékvásárlással kapcsolatos nyereményjáték:
• A NIVEA Klub tag 2023. június 30. napjáig 30 pontot kap a NIVEA termékek megvásárlásával összefüggő nyereményjátékban való részvételért – ehhez a NIVEA termék megvásárlásáról szóló számlán szereplő kódot kell a https://www.nivea.hu oldal megfelelő aloldalán regisztrálni. 
• Egy NIVEA Klub tag egy ilyen nyereményjátékban való részvételért csak egyszer szerezhet pontot.

6.3.7. Egyéb nyereményjátékokon való részvétel:
• A Szervező egyéb nyereményjátékokat is meghirdethet, amiken való részvételért pont szerezhető. A megszerezhető pontok mennyiségét és feltételeit a Szervező a nyereményjáték meghirdetésével egyidejűleg teszi közé.

6.3.8. Termékértékelés:
• A NIVEA Klub tag 2023. június 30. napjáig 5 pontot kap minden, a termékértékelésekre vonatkozó szabályoknak megfelelően kitöltött és elküldött termékértékelésért.
• A NIVEA Klub tag ezen tevékenységgel naptári évenként összesen legfeljebb 500 pontot szerezhet.
• A jelen szabályzat szerinti, pontgyűjtésre alkalmas értékelésnek az minősül, amelyet a NIVEA Klub tag a NIVEA Klub tagsági fiókjába bejelentkezve megír, és az értékelés a Szervező kiválasztott termékével kapcsolatban mind csillagozást (minimum 1, maximum 5 csillag adható), mind szöveges véleményt tartalmaz. A szöveges értékelésnek a NIVEA Klub tag saját véleményét, tapasztalatát kell tartalmaznia. 
• A jó erkölcsbe ütköző, nem a termékkel kapcsolatos, érthetetlen, harmadik személyeket sértő, idegen nyelvű, vagy illegális vagy veszélyes tartalmat tartalmazó véleményeket a Szervező jogosult nem közzétenni vagy törölni, továbbá ilyen értékelésekért pont nem szerezhető. Az ilyen értékelésért már esetlegesen megszerzett pontokat a Szervező levonja a NIVEA Klub tag pontjaiból, továbbá jogosult a NIVEA Klub tagot kizárni a pontgyűjtő versenyből. 
Csak a Szervező – illetve a Szervező jóváhagyásával a Lebonyolító – jogosult megítélni, hogy a NIVEA Klub tag értékelése megfelel-e a verseny feltételeinek, és így ő jogosult arról dönteni, hogy pontokat ad-e érte a NIVEA Klub tagnek.
• A Szervező az adott versenykörben megírt értékeléseket legkésőbb az adott versenykörön belüli verseny értékeléséig veszi figyelembe.

6.3.9. Ajánlás:
• A NIVEA Klub tag 2023. június 30. napjáig 50 pontot kap minden olyan sikeres ajánlás után, amely alapján a NIVEA Klubhoz új személy csatlakozik tagként. 
• A NIVEA Klub tag e tevékenységgel naptári évenként összesen legfeljebb 500 pontot szerezhet.
• A NIVEA Klub tag akkor tud részt venni az ajánlási tevékenységben, ha a pontgyűjtő verseny ideje alatt 
- bejelentkezik a NIVEA Klub tagsági fiókjába;
- a fiókban generált linket meghívóként elküldi az ajánlott személynek 
• A NIVEA Klub tag az ajánlási tevékenységben történő részvételre meghívó link generálását követően a szervező utasításainak elfogadását követően, az új tag regisztrációjának pillanatában válik jogosulttá.
• A NIVEA Klub tag önkéntesen és saját választása szerint jogosult eldönteni, hogy kinek ajánlja a NIVEA Klub tagságot és hogy milyen módon hívja meg a lehetséges új tago(ka)t. Ugyanakkor a NIVEA Klub tag vállalja, hogy a tevékenysége nem ütközik jogszabályba, a jelen pontgyűjtő szabályzat előírásaiba, illetve egyébként nem sérti a Szervező, a Lebonyolító, a Technikai Lebonyolító, illetve jogait vagy törvényes érdekeit. Így különösen a NIVEA Klub tag vállalja, hogy
- nem terjeszti harmadik felek személyes adatait (például több címzettnek szóló e-mailben feltüntetve azt),
- nem folytat kéretlen kereskedelmi kommunikációt, illetve nem valósít meg kéretlen elektronikus hirdetést vagy egyéb kéretlen megkeresést (pl. a Szervező bármely hírlevelének továbbításával – ld. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §),
- az ajánlás során, illetve azzal kapcsolatban nem használ vulgáris, diszkriminatív, illetve a jó erkölcsbe ütköző egyéb tartalmat,
- az ajánlás során, illetve azzal kapcsolatban nem terjeszt meghívókat vagy egyéb (akár negatív) kommunikációt a Szervező versenytársainak termékeivel kapcsolatban.
• A NIVEA Klub tag ajánlása akkor minősül sikeresnek, és a NIVEA Klub tag akkor válik jogosulttá az ezért járó pontokra, ha a NIVEA Klub tag által meghívott személy a jelen pontgyűjtő szabályzat és a NIVEA Klub szabályai szerint regisztrál a NIVEA Klubba és annak új tagjává válik.
• Az ajánlási tevékenységért járó pontokat a Technikai Lebonyolító a jogosulttá válás fenti időpontjától számított 7 munkanapon belül rögzíti a NIVEA Klub tag javára.

6.3.10. A NIVEA Klub minden új regisztrálónak 2023. június 30. napjáig 40 pontot ír jóvá a regisztráció véglegesítésekor.

6.3.11. Amennyiben a NIVEA Klub tag megadja a születési dátumát akkor a NIVEA Klub minden évben a születésnapján megajándékozza 50 ponttal. Amennyiben a NIVEA Klub tag születésnapja 2023. június 30. napja utánra esik akkor a pontszerzési lehetőség megszüntetése következtében a Lebonyolító már nem tudja megajándékozni a NIVEA Klub tagot 50 ajándékponttal.

6.4 A Szervező jogosult további pontszerzésre lehetőséget nyújtó tevékenységeket meghatározni, vagy a jelen szabályzat szerint megszerezhető pontokat megváltoztatni.

6.5 A pontszerzésre lehetőséget nyújtó tevékenységekben főszabály szerint csak a NIVEA Klub tagjai vehetnek részt. Ugyanakkor előfordulhatnak olyan tevékenységek is, amelyekben bárki – NIVEA Klub tagságtól függetlenül – részt vehet, pontot azonban kizárólag a NIVEA Klub tagjai szerezhetnek.

7. A versenykör értékelése és a nyertesek kiválasztása

7.1 A Szervező minden versenykör végén (utolsó versenykör vége 2023. június 30.) meghatározott díjakat juttat azon 10 versenyzőnek, akik betartották ezeket a pontgyűjtő versenyre vonatkozó szabályokat, és a legtöbb pontot szerezték az adott versenykörben. Ha az első 10 pozícióban a pontszámok egyenlők, sorsolás dönt a 10 nyertes sorrendjéről, továbbá sorsolás dönt akkor is, ha több versenyző kerülne az 1-10. helyezett közé, mint 10, azzal, hogy jobb rangsorolást mindig csak azok a versenyzők kaphatnak, akik azonos pontszámmal rendelkeznek.
Az egyes pontszerzésre lehetőséget nyújtó tevékenységek során összegyűjtött pontok számát a Szervező külön-külön értékeli az egyes versenykörök végén.

7.2 Amennyiben a 10 nyertes meghatározásához sorsolásra van szükség, a sorsolást a Lebonyolító végzi el a versenykör végét követő 7 naptári napon belül, és a sorsolásról írásbeli jegyzőkönyvet készít.

7.3 Minden versenykör értékelésére legkésőbb 7 naptári nappal a versenykör vége után sor kerül.

7.4 A Lebonyolító a nyertesekkel a versenykör értékelésétől számított 21 munkanapon belül a NIVEA Klub regisztráció során megadott e-mail címen veszi fel a kapcsolatot. A tájékoztató e-mailben a Szervező egyúttal tájékoztatást ad a díjak átvételének szabályairól, amelyeket a nyertes köteles tiszteletben tartani.

7.5 Egy versenyző egy versenykör végén csak egy díjat nyerhet. A Szervező minden versenykörben más díjakat hirdet meg. A díjak listáját a https://www.nivea.hu/nivea-klub/attekintes oldalon teszi közé. A Szervező egyoldalúan, mérlegelési jogkörében dönthet a már meghirdetett díjak más díjakra cseréléséről.

7.6 A díj kézbesítésének feltétele, hogy a versenyző 5 munkanapon belül válaszoljon az előző bekezdésben meghatározott e-mailre. Amennyiben a Szervező vagy a Lebonyolító olyan dokumentumokat igényel, amelyek igazolják a versenyen való részvétel feltételeinek megvalósulását, a díj kézbesítésének feltétele ezek elküldése és a Szervező általi megerősítése. A fent meghatározott határidő leteltével a versenyző a díjat kompenzáció nélkül elveszti. Ebben az esetben a díj további felhasználásáról a Szervező jogosult dönteni, ideértve például tartaléknyertes választását.

7.7 A Szervező és a Lebonyolító fenntartják a jogot, hogy a pontgyűjtő versenyen való részvétel feltételeinek teljesítésével kapcsolatban felmerült kétségek esetén felhívják a versenyzőt annak igazolására, hogy a verseny feltételeinek megfelel, így például személyazonosító igazolvány bemutatását annak igazolására, hogy a 18. életévét betöltötte. Ha a versenyző a Szervező vagy Lebonyolító felhívásának nem tesz eleget, a Szervező kizárja őt a versenyből. Ebben az esetben a versenyző a díjat kompenzáció nélkül elveszti, és annak további felhasználásáról a Szervező dönt, ideértve például tartaléknyertes választását.
A versenyző köteles a Szervező és a Lebonyolító bármely felhívására válaszolni az adott felhívás elküldésétől számított öt munkanapon belül.

7.8 Azokat a díjakat, amelyet nem lehet elektronikus úton elküldeni, a Szervező postai szolgáltatón keresztül küldi meg a versenyzőnek a versenyző által megadott magyarországi postai címre. A díj Magyarországon kívüli címre való kézbesítésének lehetőségét a Szervező kizárja.

7.9 Abban az esetben, ha a verseny idején kevesebb versenyző van, vagy kevesebb versenyző vonható be a versenykör értékelésébe, mint ahány díj meghirdetésre került, továbbá ha a díjakat, vagy azok egy részét más – a jelen szabályzatban foglalt - okból nem lehet kiosztani, a Szervező jogosult dönteni ezen díj(ak) további felhasználásáról.

 

8. A szerzett pontok felhasználása

8.1. A NIVEA Klub tag a pontgyűjtő eseményeken / versenyeken szerzett pontokat a 2023. augusztus 31. napjának 23:59:59 óráig felhasználhatja oly módon, hogy azokat NIVEA jutalmakra váltja be. A NIVEA Klub tagok pontjai 2023. augusztus 31. napjának 23:59:59 óra után törlésre kerülnek.

8.2 A Szervező 2023. augusztus 31. napjának 23:59:59 óráig véletlenszerű időpontokban bizonyos típusú és számú jutalmat hirdet meg kiosztásra úgy, hogy az aktuális jutalmak típusát, számát és pontértékét mindig feltünteti a https://www.nivea.hu oldalon. A jutalmak jellege a következő:
- NIVEA ajándéktárgyak;
- virtuális jutalmak.
A jutalmak száma korlátozott és azok a véletlenszerű meghirdetés időpontjától a készlet erejéig a meghirdetett számban elérhetőek. 

8.3 A NIVEA Klub tag az összegyűjtött NIVEA Klub pontokat a meghirdetett aktuális jutalmakra a meghirdetéskor feltüntetett pontértéken jogosult beváltani a fenti időszakon belül oly módon, hogy 
- a NIVEA Klub tagsági fiókjába bejelentkezik;
- kiválasztja az aktuálisan meghirdetett és a pontjai alapján elérhető jutalmat.

8.4 A NIVEA Klub tag a fenti időszakon belül minden fenti jutalomtípusból legfeljebb egyet szerezhet meg a pontjai beváltásával.

8.5 Az a NIVEA Klub tag, akit kizártak a pontgyűjtő versenyből, illetve akinek a NIVEA Klub tagsága bármilyen oknál fogva megszűnt, a pontjai beváltására sem jogosult.

8.6 A Lebonyolító a pontokat jutalomra beváltó NIVEA Klub tagokkal a beváltás időpontjától számított 7 munkanapon belül a NIVEA Klub regisztráció során megadott e-mail címen veszi fel a kapcsolatot. A tájékoztató e-mailben a Szervező egyúttal tájékoztatást ad a jutalom átvételének szabályairól, amelyeket a NIVEA Klub tag köteles tiszteletben tartani.

8.7 A jutalom kézbesítésének feltétele, hogy a NIVEA Klub tag 5 munkanapon belül válaszoljon az előző bekezdésben meghatározott e-mailre. Amennyiben a Szervező vagy a Lebonyolító olyan dokumentumokat igényel, amelyek igazolják a versenyen való részvétel feltételeinek megvalósulását, a jutalom kézbesítésének feltétele ezek elküldése és a Szervező általi megerősítése. A fent meghatározott határidő leteltével a NIVEA Klub tag a jutalmat kompenzáció nélkül elveszti. Ebben az esetben a jutalom további felhasználásáról a Szervező jogosult dönteni.

8.8 A Szervező és a Lebonyolító fenntartják a jogot, hogy a pontgyűjtő versenyen való részvétel feltételeinek teljesítésével kapcsolatban felmerült kétségek esetén felhívják a NIVEA Klub tagot annak igazolására, hogy a verseny feltételeinek megfelel, így például személyazonosító igazolvány bemutatását annak igazolására, hogy a 18. életévét betöltötte. Ha a NIVEA Klub tag a Szervező vagy Lebonyolító felhívásának nem tesz eleget, a Szervező megtagadhatja a jutalom kiadását. Ebben az esetben a NIVEA Klub tag a jutalmat kompenzáció nélkül elveszti, és annak további felhasználásáról a Szervező dönt.

8.9 A NIVEA Klub tag köteles a Szervező és a Lebonyolító bármely felhívására válaszolni az adott felhívás elküldésétől számított 5 munkanapon belül.

8.10 Azokat a jutalmakat, amelyeket nem lehet elektronikus úton elküldeni, a Szervező postai szolgáltatón keresztül küldi meg a NIVEA Klub tagnek a NIVEA Klub tag által megadott magyarországi postai címre. A jutalom Magyarországon kívüli címre való kézbesítésének lehetőségét a Szervező kizárja.

8.11 Abban az esetben, ha a jutalmakat, vagy azok egy részét bármely okból nem lehet a NIVEA Klub tagnek átadni, a Szervező jogosult dönteni ezen jutalmak további felhasználásáról.

8.12 A NIVEA Klub tag által megszerzett jutalmakat a Lebonyolító a beváltás időpontjától számított 30 munkanapon belül elküldi a NIVEA Klub tag javára.


9. A személyes adatok és a személyes adatok kezelése


9.1 Minden, itt nem szabályozott kérdésben a https://www.nivea.hu/rolunk/adatvedelmi-nyilatkozat oldalon található adatvédelmi tájékoztató irányadó, a jelen szabályzat és az adatvédelmi tájékoztató közötti esetleges ellentét esetén pedig az jelen szabályzat rendelkezései irányadóak.

9.2 A NIVEA Klub tag a pontgyűjtő eseményben való regisztráció során hozzájárulását adja, hogy a Szervező a NIVEA Klub profiljában megadott személyes adatok közül a pontgyűjtő versennyel kapcsolatban a következő személyes adatokat kezelje: 

nem, vezeték- és utónév, kézbesítési cím, e-mail cím, születési év;
a verseny idején , illetve a pontok jutalmakra beváltásával kapcsolatban szolgáltatott egyéb adatok: a Szervező termékeinek értékelése, válaszok valamilyen verseny kérdéseire, a kérdőívekben megadott adatok, a pontgyűjtési versenyben versenykörönként, vagy egyes pontszerzésre lehetőséget nyújtó tevékenységekből származó pontok, információk a pontszerzésre lehetőséget nyújtó tevékenységekben való részvételről, a regisztráció dátuma és időpontja, annak a készüléknek az IP címe, amelyről a regisztráció megtörtént, annak a készüléknek az IP címe, amelyről a pontszerzésre lehetőséget nyújtó tevékenységeket végezték, annak a készüléknek az IP-címe, ahonnan a jutalomért cserélhető pontok beváltásra kerültek, a NIVEA Klub tag által kapott díjakra vonatkozó információ, a díj kézbesítése, a jutalomra vonatkozó információk, a jutalom kézbesítése és az ezekhez kapcsolódó kommunikáció.

9.3 A fenti személyes adatok tekintetében adatkezelőnek a Szervező minősül, míg adatfeldolgozónak minősül a Lebonyolító és a Technikai Lebonyolító. A személyes adatok címzettjeinek teljes listája a https://www.nivea.hu/rolunk/adatvedelmi-nyilatkozat oldalon található adatvédelmi tájékoztatóból ismerhető meg.

9.4 A személyes adatokat a Szervező a pontgyűjtő verseny megszervezése és annak értékelése, valamint a pontok jutalmakra történő beváltása céljából kezeli, ideértve a következőket: pontszerzésre lehetőséget nyújtó tevékenységek szervezése, lebonyolítása és ellenőrzése, a NIVEA Klub tag pontjainak nyilvántartása, díjak és jutalmak átadása. A nyertesek esetében az adatkezelés célja az esetleges jogi igények érvényesítése, az ezekkel szembeni védelem is. E körben semmilyen más célra nem használja fel a Szervező a nyertes személyes adatait.

9.5 Az adatkezelés jogalapja a NIVEA Klub tag önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja]. A NIVEA Klub tag bármikor visszavonhatja hozzájárulását a klub(kukac)nivea(.)hu e-mail címere küldött kérelem útján, vagy a https://www.nivea.hu oldalon a „Kapcsolat” funkció használatával. A hozzájárulás visszavonásával a NIVEA Klub tag elveszti a jogosultságát a pontgyűjtő versenyben való részvételre, valamint a pontjai beváltására. Részletes információk ezen jogról, és minden más, a NIVEA Klub tagot, mint érintettet, megillető jogról a Beiersdorf adatvédelmi tájékoztatójában találhatók (https://www.nivea.hu/rolunk/adatvedelmi-nyilatkozat).
A nyertesek esetében az eredmény közzétételétől és a nyeremény, a pontokat jutalomra beváltó NIVEA Klub tagok esetén pedig a jutalmak kézbesítésétől, a számított elévülési idő leteltéig (5 év) az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

9.6 Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart, ennek hiányában az adatkezelés időtartama a pontgyűjtő verseny időtartama, azzal, hogy a nyertesek – ideértve az esetleges tartaléknyerteseket is - esetén ez a díjak, a pontokat jutalomra beváltó NIVEA Klub tagok esetén pedig a jutalmak kézbesítésétől számított, 2 éves elévülési idő leteltéig tart.

10. Záró rendelkezések:


10.1 A jelen szabályzatban foglaltakon túl sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem a Technikai Lebonyolító nem vállal semmilyen más kötelezettséget a NIVEA Klub tagokkal szemben.

10.2 A Szervező bármikor megváltoztathatja, lerövidítheti, meghosszabbíthatja, visszavonhatja vagy módosíthatja a pontgyűjtő verseny, illetve a pontok jutalmakra történő beváltásának szabályait, ha a verseny körülményei ezt megkövetelik. Így például a Szervező a bejelentett díjakat, illetve jutalmakat más, hasonló típusú és értékű díjakra, illetve jutalmakra cserélheti, továbbá megváltoztathatja a díjak, illetve jutalmak odaítélésének feltételeit. A verseny, illetve a pontok jutalmakra történő beváltása feltételeinek módosítása kizárólag írásban lehetséges, a módosításokat pedig közzé kell tenni a https://www.nivea.hu/ oldalon.

10.3 A verseny eredményei a közzétételükkel véglegesnek tekintendők, jogorvoslat ellenük nem lehetséges. A díjak, illetve jutalmak NIVEA Klub tag kérésére történő cseréje, pénzbeli megváltása, továbbá a versenyen való részvétel vagy díjak, illetve jutalmak iránti igény bírósági úton nem érvényesíthető.

10.4 A Szervező, a Lebonyolító, illetve a Technikai Lebonyolító nem vállal felelősséget az esetleges károkért vagy sérülésekért, amelyeket a NIVEA Klub tag a pontgyűjtő versenyen való részvétellel, a pontjai beváltásával vagy a díjak, illetve felhasználásával magának vagy harmadik személynek okoz. Továbbá, a Szervező, a Lebonyolító és a Technikai Lebonyolító a pontgyűjtő versenyben való részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a NIVEA Klub tagok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. név- vagy lakcímelírás, adatok megváltozása, stb.) semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező, a Lebonyolító és a Technikai Lebonyolító nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a pontgyűjtő versenyben való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező, a Lebonyolító, illetve a Technikai Lebonyolító nem vállal felelősséget a személyes adatok elektronikus úton, a NIVEA Klub tag által vagy a részére történő továbbításának esetleges technikai problémáiért. 


Budapest, 2023. június 15.