Fedezd fel a NIVEÁ-t!

Információt vagy termékeket a következő kategóriában:

JÁTÉKSZABÁLYZAT NIVEA - VÁSÁROLJ ÉS NYERJ A NIVEÁVAL!

JÁTÉKSZABÁLYZAT NIVEA - VÁSÁROLJ ÉS NYERJ A NIVEÁVAL!

A NIVEA „VÁSÁROLJON ÉS NYERJEN”
nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

 

 

 1. A promóció rövid leírása

   

  „Vásároljon legalább 1499 Ft értékben bármilyen, a Beiersdorf Kft. által forgalmazott NIVEA márkájú terméket, hogy megnyerhesse a Home&COOK vásárlási utalványokat!

   

  Fődíj: 3 x 250 000 Ft értékű vásárlási utalvány

   

  További nyeremények:

  Hetente 50 000 Ft értékű vásárlási utalvány

  Naponta 20 000 Ft értékű vásárlási utalvány

   

  Minden 10. kódfeltöltő egy NIVEA törülközőt kap!

   

  További részletek a www.NIVEA.hu weboldalon.”

   

  Mindazon vásárlók, akik a regisztrációt követően feltöltik a blokk AP kódját, nyugta számát (számla esetén a számlaszám utolsó 9 karakterét), vásárlás helyét és pontos időpontját a promóciós honlapra (www.NIVEA.hu/vasarolj-es-nyerj), megnyerhetik a játék fődíját a 3 darab, 250 000 Ft értékű Home&COOK vásárlási utalványt, a heti 1 darab 50 000 Ft értékű Home&COOK vásárlási utalványt, és a napi 1 db 20 000 Ft értékű Home&COOK vásárlási utalványt. Minden 10. kódfeltöltő 1 darab NIVEA törülközőt kap.

   

 1. A nyereményjáték szervezője

   

  A NIVEA „Vásároljon és nyerjen” nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Beiersdorf Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.; cégjegyzékszám: 01 09 160767; adószám: 10679232-2-44; a továbbiakban: "Szervező"). A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő") a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást az A Reklám Kft. (székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3., cégjegyzékszám: 01-09-293135, adószám: 13308982-2-43, a továbbiakban: "Lebonyolító"), együttesen végzi.

   

 2. A Játékban résztvevő személyek

   

  • 3.1.A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel rendelkező, a 3.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt vásárol legalább 1499 Ft értékben bármely magyarországi üzletben kiskereskedelmi forgalmazás keretében kapható, a jelen Játékszabályzat 4. pontjában meghatározott terméket, elektronikusan regisztrál a www.nivea.hu/vasarolj-es-nyerj domain alatti weboldalon (a továbbiakban: "Honlap"), és feltölti a termék vásárlását igazoló blokk vagy számla adatait az 6. pontban foglaltak szerint.

    

  • 3.2.A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

   Továbbá a Játékban nem vehetnek részt a Játékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi egységek tulajdonosai, vezető tisztségviselői.

    

 3. A Játékban résztvevő termékek

   

  A Játékban minden, a Beiersdorf Kft. által forgalmazott NIVEA márkájú, bármilyen kiszerelésű termék részt vesz.

   

 4. A Játék időtartama

   

  A Játék 2017. március 30. 00 óra 00 perctől - 2017. május 4. 23 óra 59 percig tart.

   

 5. A Játék menete

   

  Vásároljon a 4. pontban megjelölt NIVEA termékek közül egyidejűleg legalább 1499 Ft értékben bármely, NIVEA termékeket árusító üzletben és 2017. június 30-ig őrizze meg az eredeti blokkot vagy számlát.

   

  Szervező kizárólag azokat a blokkokat/számlákat fogadja el, amelyeken a vásárlás időpontja 2017. március 30. 00:00 és 2016. május 4. 23:59 közé esik.

   

  A nyereményjátékban csak azon blokkok (vagy számlák) vesznek részt, melyeken a vásárolt NIVEA termékek összértéke eléri az 1499 Ft-ot. Egy blokkal (vagy számlával) kizárólag egy Pályázat érvényesíthető függetlenül attól, hogy a blokkon szereplő NIVEA termékek az 1499 Ft-os minimum vásárlási feltételt milyen mértékben haladják meg (pl. ugyanazon blokkon szereplő, 3000 Ft értékű NIVEA termék vásárlása egy Pályázatra jogosít).

   

  A Játékban az alábbiak szerint vehet részt:

   

  A Játékban való részvételhez regisztráljon a www.nivea.hu/vasarolj-es-nyerj honlapon a "Regisztráció" címszó alatt. A Honlapon történő regisztráció során adja meg a személyes adatait (teljes név, születési dátum, e-mail cím, pontos lakcím, telefonszám), majd pipálja ki az adott mezőt, mellyel elfogadja jelen Játékszabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul a megadott személyes adatai (ideértve a megadott e-mail címet is) kezeléséhez a játékkal összefüggésben. Kérjük, ügyeljen arra, hogy valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az Ön által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét Ön, mint adatszolgáltató viseli.

   

  A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

   

  A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosult hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

   

  Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben másnak az adatait adja meg akkor ezt csak az érintett (akinek az adatait megadta) előzetes jóváhagyásával teheti meg miután tájékoztatta a Játékra vonatkozó adatkezelési szabályzatról. Tehát amennyiben más adatait adja meg akkor Ön, mint az érintett képviselője jár el.

   

  Felhívjuk a figyelmét, hogy a Ptk. szabályozza az álképviseletet, azaz azt az esetet, amikor valaki képviseleti jog nélkül vagy azt túllépve tesz más nevében jognyilatkozatot. Az álképviselő nyilatkozata a képviselt jóváhagyásával vált ki joghatást, azaz a képviselt személy (akinek az adatait megadta) jóváhagyásától függ. Ha a képviselt személy jóváhagyja az álképviselő nyilatkozatát azaz, hogy az érintett valóban hozzájárult a személyes adatainak a kezeléséhez akkor ez az adatkezelés jogalapját is jelenti egyben. Ha a képviselt személy nem hagyja jóvá az álképviselő jognyilatkozatát az adatkezelésnek sem lesz meg a jogalapja és az álképviselő (aki az érintett személyes adatait megadta) ebben az esetben olyan adatkezelővé válik, aki jogellenesen kezeli az érintett, azaz a képviselt személy adatait. A képviselt személy, aki az adatkezelés érintettje is egyben, az Infotv.22. §-a szerint a jogellenes adatkezelés miatt bírósághoz fordulhat, és az Infotv. 23. §-a szerint kártérítést és a személyiségi jogainak sérelme esetén sérelemdíjat követelhet az álképviselőtől.

   

  A Ptk. alapján az álképviselőnek kártérítési felelőssége van harmadik személyekkel szemben a jognyilatkozat megtételével kapcsolatos kárért, ha a nyilatkozatot a képviselt személy nem hagyja jóvá. Tehát az a személy, aki más személyes adatait adja meg kártérítési felelősséggel tartozik a Szervezővel és a Lebonyolítóval szemben.

   

  Az Adatközlő (az a személy aki a Játékban más adatait megadja) aki más személyes adatait adja meg és álképviselőknek minősül az adatok megadásával kifejezetten elfogadja és szavatolja, hogy amennyiben a megadott személyes adatok más jogát megsérti, akkor az ebből esetlegesen eredő a Szervezőnél és/vagy Lebonyolítóknál keletkezett kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség valamint költség (beleértve az ügyvédi munkadíjat is) megtérítésére személyes feltétlen és kifejezet kötelezettséget vállal.

   

  A Honlapon a megadott technikai útmutató figyelembevételével töltse fel a vásárlást igazoló blokkon található AP kódot vagy számlaszámot és a vásárlás adatait – vásárlás helye, dátuma és pontos időpontja. Minden AP kód és számlaszám a hozzá tartozó dátummal csak egy alkalommal vehet részt a Játékban. Maximum 3 darab olyan blokkot lehet feltölteni, melyeknek AP kódja és az időpontja azonos. Tehát ha a Játékos által vásárolt NIVEA termékek összértéke meghaladja az 1499 Ft-ot és a Játékos ezért a termékeket 1499 Ft-os tételekre megbontva vásárolja meg a Szervező egy Játékostól egy nap alatt azonos helyen és időben (azonos AP kód, dátum, óra és perc) történt vásárlást igazoló blokkokból maximum 3 darabot elfogad. Egy Játékos (a napi maximum 3 azonos helyen és időben történt vásárlás esetét kivéve) korlátlan számú vásárlást tölthet fel. A Szervező nem fogad el véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált számkódokat valamint azonos helyen és időben történt vásárlást igazoló blokkokból 3 darabnál többet.

   

  A Játékos tudomásul veszi, hogy a kódfeltöltés időpontjának Szervező a kódfeltöltésnek a feldolgozó rendszerbe történő beérkezésekor rögzített időpontját tekinti.

   

  A Honlapon történő kódfeltöltés a továbbiakban „Pályázat”. Egy Játékos (a napi maximum 3 azonos helyen és időben történt vásárlás esetét kivéve) korlátlan számú Pályázatot tölthet fel. Egy Pályázat csak egy AP kódot vagy számlaszámot tartalmazhat. Többször 1499 forintértékben történő NIVEA termék együttes vásárlását igazoló blokk feltöltött AP kódja vagy számla száma egy Pályázatnak minősül.

   

  Játékos minden feltöltött vásárlás után visszaigazolást kap arról, hogy sikeres vagy sikertelen volt a kódfeltöltése. Egy Játékos ugyanarról az e-mail címről és/vagy lakcímről egy nyeremény típusból egy alkalommal nyerhet csak. A Napi, vagy Heti nyeremény megnyerése nem zárja ki a főnyeremény sorsolásán való részvételt.

   

  Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyertesek feltöltés során megadott adatait ellenőrizzük, a nyereményre való jogosultság feltétele a vásárlást igazoló eredeti blokk vagy számla postai úton való beküldése a promóciót lebonyolító A Reklám Kft. címére (A Reklám Kft.: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3., Jelige: NIVEA). A blokk beérkezési határideje a nyereményértesítéstől számított legkésőbb 15. naptári nap!

   

  Eredeti blokk vagy számla visszapostázására csak abban az esetben van lehetőség, ha Ön megcímzett és felbélyegzett válaszborítékot mellékel pályázatához.

   

 6. „Nyerő pillanatok” meghatározása

   

  A Játékban résztvevő Játékosok közül a napi nyertesek meghatározása ún. „Nyerő pillanatok” alapján történik. A „Nyerő pillanatok” másodperc pontossággal, előzetes sorsolással kerülnek megállapításra. A Játék időtartama összesen harminchat (36) nap. Minden egyes nap tekintetében egy nyerő pillanat (összesen 36 nyerő pillanat), kerül meghatározásra. A Játékban a tárgyhét csütörtöktől szerdáig tart.

   

  A „Nyerő pillanatok” meghatározására gépi sorsolás útján, közjegyzői jelenlétében kerül sor 2017. március 20-án, 10:00 órakor Papné Dr. Csóka Anna közjegyző irodájában (2040 Budaörs, Szabadság út 137., fsz. 1.). A „Nyerő pillanatok” nem nyilvánosak. A „Nyerő pillanathoz” tartozó napi nyereményt azon résztvevő nyeri, akinek a pályázata (blokk vagy számla feltöltése), illetve annak beküldési időpontja a kisorsolt napi „Nyerő pillanatra” vagy az azt követő legközelebbi időpontra esik.

   

  A nyeremény pótnyerteseinek meghatározására szintén az aktuális „Nyerő pillanat” alapján kerül sor, azaz a fentiekben meghatározott nyertes valamely okból történő kiesése esetén a „Nyerő pillanatot” követő második legközelebbi időpontban pályázó Játékos lesz a nyeremény nyertese. Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképpen jogosulatlan a nyereményre, helyébe a 2. pótnyertes lép, akit kiesése esetén a következő pótnyertes követ.

   

  A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

 7. -nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak

  megfelelően vagy

 8. ha a nyertes a vásárlást igazoló blokkot, ill. számlát értesítése után az értesítését követő

  15 napon belül nem juttatja el a Lebonyolító ügynökségnek vagy,

 9. ha a Lebonyolító ügynökség a sorsolást követően a regisztráció során megadott email

  címen többszöri próbálkozás (2 email) ellenére sem éri el a nyertest, valamint

 10. ha, a nyertes a sorsolás alapján már más heti vagy napi nyereményre jogosult (Egy személy egy féle díjra jogosult), illetve
 11. ha a nyertes pályázatának érvénytelensége a sorsolást követően bizonyosodik be.

   

 12. Nyeremények

   

  A Játék időtartama alatt 35 db napi- illetve 5 db heti nyeremény, a játék időtartama után pedig 3 db főnyeremény talál gazdára.

   

  Ajándék és Nyereménykategória megnevezése, megnyerhető Nyeremények és számuk:

   

  • 8.1.Minden 10. feltöltő ajándéka: az első 500, minden 10., érvényes kódfeltöltéssel rendelkező Játékos 1 db NIVEA törülközőt kap (a játék ideje alatt összesen 500 darab törölköző). Szervező fenntartja a jogot arra, hogy azonos vagy magasabb értékű nyereményre cserélje a napi nyereményt.

    

  • 8.2.Napi nyeremények: gépi sorsolás útján, nyerő időpontok alapján napi 1 darab 20 000 Ft értékű Home&COOK vásárlási utalvány (A játék ideje alatt összesen 35 darab).

    

  • 8.3.Heti nyeremények: gépi sorsolás útján, tárgyhetet követő sorsolás alapján heti 1 darab 50 000 Ft értékű Home&COOK vásárlási utalvány (A játék ideje alatt összesen 5 darab).

    

  • 8.4.Főnyeremény: gépi sorsolás útján 3 darab 250 000 Ft értékű Home&COOK vásárlási utalvány.

    

  • 8.5.Ajándék az első 500, minden 10. érvényes pályázatot feltöltő Játékosnak: A játék megkezdését követően minden 10. érvényes kódfeltöltéssel rendelkező Játékos 1 db NIVEA törülközőt kap. Az ajándékra az a Játékos jogosult, aki minimum 1499 Ft értékben vásárolt az akciós időszakban, regisztrált honlapunkon (www.nivea.hu/vasarolj-es-nyerj) és feltöltötte vásárlásának adatait. A Szervező a kézbesítő hibás teljesítéséért a felelősségét kizárja. Az elveszett termékeket nem pótolja.

    

  • 8.6.Napi nyeremények: A Szervező a Játék megkezdése előtt, elektronikus sorsoló program segítségével határozza meg a napi nyereményekhez tartozó, véletlenszerűen kiválasztott nyerő időpontokat, minden nap 00 óra 00 perc 00 másodperc és 23 óra 59 perc 59 másodperc között, másodpercnyi pontossággal, a Játék teljes időtartamára, összesen 35 napi időpontot. A nyerő időpontok mindenki számára titkosak. A jelen Játékszabályban meghatározott napi nyereményeket az a Játékos fogja megnyerni, aki az adott nyerő időpontban (óra-perc-másodperc) vagy az adott időpont utáni legközelebbi időpontban tölti fel az érvényes Pályázatot a promóciós honlapra (www.NIVEA.hu/vasarolj-es-nyerj). Holtverseny esetén (tehát amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban vagy az adott nyerő időpont után másodpercre azonos idővel tölt fel Pályázatot) a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, aki korábban regisztrált a Weboldalon. A napi nyeremény napi 1 darab 20 000 Ft értékű Home&COOK vásárlási utalvány.

    

  • 8.7.Heti nyeremények: Az adott tárgyhéten beérkező pályázatok közül a szervező a tárgyhetet követő 5. napon, a tárgyhéten beérkezett valamennyi érvényes pályázat közül sorolja ki a heti nyereményeket. A Játékban a tárgyhét csütörtöktől szerdáig tart. A sorsolásra közjegyző jelenlétében gépi sorsoló program segítségével kerül sor. A sorsolás helyszíne: Papné Dr. Csóka Anna közjegyző irodája (2040 Budaörs, Szabadság út 137., fsz. 1.). A sorsolások időpontja: 2017. április 10. 10:00, 2017. április 18. 10:00, 2017. április 24. 10:00, 2017. május 2. 10:00, 2017. május 8. 10:00. A sorsolásokon 1 heti nyertes és 5 tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A játék heti nyereménye 1 db 50 000 Ft értékű Home&COOK vásárlási utalvány.

    

  • 8.8.Főnyeremény: A 2017. május 7. 23 óra 59 percig beérkezett, de 2017. május 4. 23 óra 59 percig történt vásárlásokat igazoló valamennyi érvényes Pályázat közül sorsoljuk ki a főnyereményeket. A sorsolásra közjegyző jelenlétében gépi sorsoló program segítségével kerül sor. A sorsolás helyszíne: Papné Dr. Csóka Anna közjegyző irodája (2040 Budaörs, Szabadság út 137., fsz. 1.). A sorsolás időpontja: 2017. május 8., 10:00. A sorsoláson 3 főnyertes és 5 tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A Játék főnyereménye 3 db 250 000 Ft értékű Home&COOK vásárlási utalvány.

    

  • 8.9.A napi, heti és főnyeremények felhasználási feltételei:

   •  Nyereményének teljes összegét levásárolhatja személyesen, a Home&COOK Corvin Plaza üzletben (1083 Budapest, Futó utca 37-45., 1. emelet), vagy online a www.homeandcook.hu webshopban, a Home&COOK teljes termékkínálatára. 

   •  A kupon beváltásának határideje személyes vásárlás esetén a Corvin Plaza üzletben 2017. június 25., online vásárlás esetén 2017. augusztus 31.

   •  Felhívjuk a figyelmét, hogy a kupon teljes értékének beváltására kizárólag 1 vásárlás alkalmával van lehetősége. A kupon értéke így nem osztható több részre.

   •  Mind a személyesen történő, mind az online vásárlás regisztrációhoz kötött a www.homeandcook.hu webshopban - a kuponkód és a nyeremény összegének vásárlási végösszegből történő levonása kizárólag így érvényesíthető. A Home&COOK munkatársai a személyes vásárlás esetén egy tableten biztosítanak lehetőséget a www.homeandcook.hu felületen való regisztrációra vagy a belépésre és a vásárlás lebonyolítására.

   •  A kuponkódot a www.homeandcook.hu webshopban történő vásárlást követően a ‘KOSÁR’ menüpontban, a vásárlási tételek alatti ‘KEDVEZMÉNY/KUPON’ résznél lehet beírni, majd beváltani.

   •  Felhívjuk a figyelmét, hogy a www.homeandcook.hu webshopon és a Corvin Plaza üzletben elérhető termékek, illetve a termékek árai  adott esetben eltérőek lehetnek. A nyereménykupon beváltásánál minden esetben a www.homeandcook.hu webshopban elérhető árakat kell alapul venni.

  • 8.10.Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy amennyiben vásárlásának összege alacsonyabb a kupon értékénél, úgy a fennmaradó összeget nem áll módunkban készpénzben, utalványban, vagy egyéb módon az Ön részére átadni. Amennyiben vásárlásának összege meghaladja a kupon összegét, úgy a fennmaradó összeget személyes vásárlás esetén készpénzben vagy bankkártyával, online vásárlás esetén pedig utánvétes készpénzes fizetéssel tudja rendezni.

    

   Amennyiben egy nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, Szervező a 7. pontban meghatározott nyerő időpontokat követően elsőként beküldött Pályázat beküldőjét választja nyertesnek a napi nyeremények tekintetében. A Tartaléknyertesek a nyerőidőpont utáni, azt követő első időpillanatokban beküldött Pályázatok időpontjának sorrendjében válnak jogosulttá a napi nyereményre az 8. pontban foglaltak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül vagy a napi nyereményt az 8. pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át.

    

   A heti- és főnyeremények elektronikus úton történő sorsolása során egy utasítással a weboldal adatbázisában tárolt adatokból Szervező/Lebonyolító véletlenszerűen kisorsolja a heti- és főnyeremények Nyertesét és a Tartaléknyerteseket, akik kihúzásuk sorrendjében válhatnak nyertes Játékossá, amennyiben az eredetileg kihúzott nyertes vagy az előttük álló Tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előttük álló Tartaléknyertes a Játékból kizárásra kerül.

    

   Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig a tartaléknyertesként meghatározott Játékos (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) minősül nyertes Játékosnak.

    

   A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabály 9. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

    

   Egy címen lakó és azonos vezetéknevű Játékosok családtagnak számítanak a szabályzat értelmében. A Játékosok családonként minden típusú nyereményből (napi, heti és főnyeremény) egy nyereményre jogosultak, így a Pályázatoknál a legkorábbi időpontban feltöltött Pályázatot vesszük figyelembe. Keresztnevek esetében egy név több beceneve egy névnek számít így az egy Játékosnak számít.

    

   A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

    

 1. Nyeremények átvétele

   

  A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:

   

  A Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti, a Játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján a játéknapot, a játékhetet ill. a sorsolást követően 72 órán belül, majd visszajelzés hiányában, további 48 órán belül ismételten. Amennyiben a Szervező észleli, hogy a Nyertes „nem elérhető”, (a második értesítést követő nyolc (8) naptári napon belül nem küld a Játékos visszajelzést vagy a vásárlást igazoló blokkot, vagy számlát a második nyereményértesítéstől számított legkésőbb 15. naptári napon belül nem küldte meg) - vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, a tudomásszerzést követően sor kerül a Tartaléknyertes kiértesítésére, ami szintén elektronikus úton történik, a Játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, melyről a Nyertes Pályázat érkezett, a tudomásszerzést követő 72 órán belül, majd visszajelzés hiányában további 48 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második értesítést követő nyolc (8) naptári napon belül köteles az adatait megerősíteni a nyereményértesítőben megküldött módon és megadni szállítási címét. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból, továbbá a Tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek és a neki küldött második értesítést követően nyolc (8) naptári napos határidőn belül visszajelzett.

   

  A nyereményre való jogosultság feltétele a vásárlást igazoló blokk vagy számla eredeti példányának postai úton való beküldése a promóciót lebonyolító A Reklám Kft. címére (A Reklám Kft.: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3., Jelige: NIVEA), ezért a Játékban résztvevő blokkokat és számlákat – 2017. június 30-ig meg kell őrizni. A blokk vagy számla beérkezési határideje a nyereményértesítéstől számított legkésőbb 15. naptári nap. Más beküldési módot a Szervező nem fogad el. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül és a tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre.

   

  A főnyereményre és a vásárlási helyhez kötött főnyereményre való jogosultság feltétele teljes jelen Játékszabályzatnak való megfelelés.

   

  A Játékban korlátozottan cselekvőképesek vagy cselekvőképtelenek nem vehetnek részt.

   

  A nyeremények szállítási költségét a Szervező viseli.

   

  Szervező a nyereményeket futárszolgálattal szállítja ki. A nyeremények kiszállítását Szervező kétszer kíséreli meg, a megadott postázási címtől eltérő helyen való személyes átvételének lehetőségét nem biztosítja, valamint a nyeremények további kiküldését nem vállalja.

  Amennyiben a második kiszállítás is sikertelen, úgy Játékos elveszti nyereményre való jogosultságát, a nyereményre a Tartaléknyertes lesz jogosult, vagy Tartaléknyertes hiányában a nyeremény visszakerül Szervezőhöz.

   

  Amennyiben a nyertes 2017. június 30-ig nem kapja meg a nyereményét, a promóció ügyfélszolgálatán érdeklődhet az átadásról. 2017. július 5.-e után reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

   

  1. Információ a játékról

    

   A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak rövidített formában a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, és a www.nivea.hu/vasarolj-es-nyerj internetes oldalon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.nivea.hu/vasarolj-es-nyerj internetes oldalon jelenik meg. A nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse a Lebonyolító ügyfélszolgálatát a promóció teljes időtartama alatt, 9-18 óráig a 06 30 624 2829-as telefonszámon, vagy az nivea@areklam.hu e-mail címen.

    

  2. Személyi jövedelemadó

    

   A Nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertes Játékosok nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót (SZJA) és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő egészségügyi hozzájárulást (EHO). Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

    

  3. Vegyes rendelkezések

    

   • 11.1.A Szervező kizárólag azokat a vásárlást igazoló, eredeti blokkokat/számlákat fogadja el a pályázatok érvényességének bizonyítására, amelyeken a Játékban résztvevő termékek – márkanevet is tartalmazó – megnevezése, illetve a teljes, jól látható AP kód, vagy egyedi azonosító számlaszám is szerepel. A Játékos kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a vásárlás igazolásaként. Az így elkészített – márkaneveket és termék megnevezéseket tartalmazó - számlákat is érvényesnek fogadja el a Szervező. Számla adatok feltöltésénél a számla számlaszámának utolsó 9 karakterét kell feltölteni az AP kód helyére, és a vásárlás idejének a számlán szereplő időpont kerül feltüntetésre.

    A Szervező nyertesség esetén kizárólag azokat a postai úton beküldött eredeti blokkokat/számlákat fogadja el a nyertesség bizonyítására, melynek AP kódja/számlaszáma megegyezik a nyertes pályázat feltöltött vagy beküldött AP kódjával/számlaszámával és egyéb vásárlási adataival. A beküldött blokk/számla nem lehet szennyezett, tépett, elmosódott, olvashatatlan, illetve nem eshetett át bármely egyéb rongálódáson.

     

   • 11.2.A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával / gyártójával / forgalmazójával szemben érvényesítheti.

     

   • 11.3.A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 8. pontjában szerepel.

     

   • 11.4.A vásárlóhelyi kommunikációs anyagok nyomtatási hibáiért a Szervező, és annak leányvállalatai, valamint a Játékban résztvevő üzletek továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

     

   • 11.5.A hamisított promóciós termék vásárlását igazoló, vagy nem valós AP kódot tartalmazó blokkok vagy számlák érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a promóciós termék vásárlását igazoló blokkok vagy számlák felületének bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő blokkok és számlák és az azokon szereplő vásárlási adatok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita, vagy a Játék során esetlegesen felmerülő csalás, a Játékkal történő visszaélés esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a blokkok/számlák és a rajtuk szereplő vásárlási adatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

     

   • 11.6.A Játékosok és a Honlapon regisztrálók a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhassa, továbbá publikálhassa vagy ismertethesse a nyertes Játékosok nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és képmásuk nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező és annak bármely anya vagy leányvállalata időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.

     

   • 11.7.A nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan eredeti AP kódot vagy számlaszámot és a hozzájuk tartozó dátumokat töltöttek fel a Honlapon, melyet a rendszer azonosított és elfogadott, majd a nyertesség tényéről visszaigazoló üzenetet küldött.

     

   • 11.8.A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények átadására.

     

   • 11.9.A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.

     

   • 11.10.A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Honlap, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

     

   • 11.11.Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

     

   • 11.12.A Játékosok a regisztráció során a megfelelő mező bejelölésével elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályzatot, amely megtalálható a www.nivea.hu/vasarolj-es-nyerj honlapon, valamint a jelen Játékszabályzat 3. számú Mellékletét képező Adatkezelési Szabályzatot, amely megtalálható a www.nivea.hu/vasarolj-es-nyerj oldalon.

     

   • 11.13.Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathassa külön értesítés és indoklás nélkül.

     

   • 11.14.Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse.

     

   • 11.15.A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a nyereményének az átadását. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

 

Budapest, 2017. március 30.