sweepstake

JÁTÉKSZABÁLYZAT NIVEA Protect & Refresh

I. A Szervező és a Lebonyolító

Szervező:                   Beiersdorf Kft. (a továbbiakban Szervező)

székhelye:                  1126 Budapest, Tartsay V. u. 3.

cégjegyzékszáma:      01-09-160767

Lebonyolító:              MULTICOM Contact Kft. (a továbbiakban Lebonyolító)

székhelye:                  1121 Budapest, Zsigmondy Vilmos utca 8/b.

cégjegyzékszáma:      01-09-686596

 

Szervező megbízása alapján a MULTICOM Contact Kft., mint Lebonyolító végzi a NIVEA SUN Protect & Refresh naptej Termékteszt elnevezésű nyereményjátékának - a továbbiakban: Játék - sorsolását és a résztvevők személyes adatainak feldolgozását.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-101133/2016

II. Játékban való részvétel feltételei

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a felhasználó (továbbiakban: Játékos) a NIVEA hírlevél szolgáltatásra feliratkozva legyen, illetve a www.nivea.hu/campaigns/local/hu/sun-protect-refresh-2016 oldalon regisztrál valós adatainak önkéntes megadásával és elfogadja a Játék feltételeit a jelen szabályzatban foglaltak szerint.

A Játékos a Játékban történő részvétellel a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes személyek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek,  a Szervező által előre meghatározott kritériumoknak megfelel, továbbá a NIVEA hírlevél szolgáltatásra feliratkozott. Egy Játékos csak egyszer regisztrálhat és egy nyeremény átvételére jogosult.

A Játékban nem vehetnek részt Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése) valamint felel az általa megadott adatok valódiságáért és helyességéért.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.nivea.hu/nyeremenyjatek oldalon, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím és lakcím elírás, stb.) illetve valódiságáért Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező és Lebonyolító nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező és Lebonyolító nem felelősek azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

III. A Játék menete

A sorsoláson történő részvétel érdekében a Játékos a kampány időszakában valós adatainak megadásával regisztrál a www.nivea.hu/campaigns/local/hu/sun-protect-refresh-2016  weboldalon a megfelelő panelen. A Játékban csak azok vehetnek részt, akik a NIVEA Hírlevélre feliratkoztak, a Szervező által előre meghatározott kritériumoknak megfelel, továbbá kitölti az űrlapot és helyesen válaszol egy adott kérdésre.

A helyes választ adók között Szervező 50 db NIVEA SUN Protect & Refresh FF30 200ml naptej terméket sorsol ki.

IV. A Játék időtartama és a nyeremények

A Játékban a www.nivea.hu/campaigns/local/hu/sun-protect-refresh-2016 oldalán 2016. július 18. 00:00 óra és 2016. augusztus 07. 23:59 óra között regisztráló játékosok vehetnek részt, ez a Játék időtartama.

Nyeremény:

Összesen 50 db NIVEA SUN Protect & Refresh FF30 200ml naptej

A Nyeremény készpénzre át nem váltható és másra át nem ruházható.

V. Nyertesek kiválasztása/kisorsolása

A nyeremény nyertesei a Játék időtartama alatt szabályszerűen a www.nivea.hu/campaigns/local/hu/sun-protect-refresh-2016 oldalon regisztrált Játékosok közül elektronikus sorsoló program igénybevételével kerülnek kisorsolásra 2016. augusztus 11-én 11 órakor Lebonyolító székhelyén.

Az 50 db nyeremény nyertesei mellett 10 tartalék nyertes kerül kisorsolásra. A tartalék nyertesek a kisorsolásuk sorrendjében lépnek az eredeti nyertes helyébe, ha az eredeti nyertes hibás, vagy hiányos adatokkal regisztrált, és emiatt a nyeremény nem kézbesíthető. Amennyiben a nyeremény nem kézbesíthető hibás adatok miatt, vagy a nyertes nem veszi át a nyereményt, úgy Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget és a nyeremény szabadon felhasználható.

Amennyiben két vagy több Játékosnak megegyezik a vezetékneve, és azonos a lakcíme, akkor ők családtagnak számítanak a szabályzat értelmében. Családonként egy nyereményre jogosultak a felhasználók, így a regisztrációknál a legkorábbi időpontban történt regisztrációt vesszük figyelembe. Keresztnevek esetében egy név több beceneve egy névnek, akkor így az egy regisztrációnak számít.

VI. Értesítés, nyeremények átvétele

A nyertesek értesítése - Lebonyolító által - a regisztráció során megadott e-mail címre küldött email útján történik a Játék lezárását és a sorsolás után.

Az email cím helyessége és működése, valamint megadott postai cím (lakcím) helyessége, valamint a postafiókra érkező levelek figyelemmel követése és a nyeremény átvétele Játékos felelőssége.

A nyereményeket postai úton juttatja el Lebonyolító a nyertesekhez a regisztráció során megadott címre, postai úton történik egyszeri alkalommal, a Játék lezárását és a sorsolást követő 30 napon belül. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

VII. Hírlevélről leiratkozás

Résztvevőknek lehetőségük van a hírlevélről való leiratkozásra. A Játékos nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja a Szervező alábbi elérhetőségein: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. (postai úton) vagy elektronikus úton a hírlevélben lévő leiratkozás gombra kattintva.

VIII. Személyes adatok kezelése

A 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szervező, mint adatkezelő a Játékosok által a regisztráció során megadott személyes adatokat kezelje, továbbá, hogy Lebonyolítót, mint adatfeldolgozót igénybe vegye. Az adatkezelés-, és feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása. Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása, ideértve a nyeremények átadását. A Játékosok személyes adatainak kezelése és feldolgozása - a Játékosok által megadott - alábbi személyes adatokra terjed ki: nem (férfi vagy nő), vezeték- és keresztnév, email cím, születési idő (év, hónap, nap), és postai cím (irányítószám, település, utca, házszám), és dezodor használatra vonatkozó adatok.

A Játékos tudomásul veszi, hogy személyes adatai rendszer szerint és automatikusan kerülnek feldolgozásra. Játékos egyben hozzájárul ahhoz, hogy ezek a személyes adatai a fentebb leírt terjedelemben és céllal kezelésre és feldolgozásra kerüljenek a Szervező és Lebonyolító által.

A nyereményjátékkal kapcsolatos személyes adatok kezelése a nyeremények kiküldéséig tart. A Játékosnak a hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos személyes adatainak a kezelése a leiratkozásáig tart, ezt követően a Játékos személyes adatai törlésre kerülnek.

Játékos tudatában van az Adatvédelmi törvény 14.§. és 15.§ foglalt jogainak, így annak is, hogy az érintett kérelmezheti a Szervezőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását a Szervező címén (1125 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.). A tájékoztatás megtagadása esetén a Szervező írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Szervező tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Ezen kívül a résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a résztvevő bírósághoz fordulhat az Infotv-ben foglaltak feltételek szerint.

Jelen pontban foglalt kötelezettségek, valamint a Játékkal kapcsolatos adatvédelmi kötelezettségek teljesítéséért a Szervező, mint adatkezelő felel. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az Infotv-ben és egyéb vonatkozó jogszabályokban rögzített rájuk vonatkozó kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére.

Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatainak zárolása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való részvétele - a nyereményre való jogosultságával együtt - megszűnik.

A Szervező vállalja, hogy a Játék során tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli és azt harmadik személyeknek át nem adja, hozzáférhetővé nem teszi, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz.

IX. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a Szervező az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást a Játékos részére, valamint ha személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben a Szervező a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 30 napon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, a Játékos jogosult jogorvoslattal élni.

Továbbá amennyiben a Játékos a Szervezőnek kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Budapest, 2016. július 15.