Fedezd fel a NIVEÁ-t!

Információt vagy termékeket a következő kategóriában:

meória játék

NIVEA Q10plus C Memória Játék nyereményjáték szabályzat

NIVEA Q10plus C Memória Játék nyereményjáték szabályzat

 

I. A Szervező és a Lebonyolító

Szervező: Beiersdorf Kft. (a továbbiakban Szervező)
székhelye: 1126 Budapest, Tartsay V. u. 3.
cégjegyzékszáma: 01-09-160767

Lebonyolító: Mindea Kft. (a továbbiakban Lebonyolító)
székhelye: 1173 Budapest Pesti út 128. 3/10.
cégjegyzékszáma: 01-09-988415

Szervező megbízása alapján a Mindea Kft., mint Lebonyolító végzi a NIVEA Q10plus C Memória Játék elnevezésű nyereményjátékának - a továbbiakban: Játék - sorsolását és a résztvevők személyes adatainak feldolgozását.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH 128085/2017

 

II. Játékban való részvétel feltételei

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a felhasználó (továbbiakban: Játékos) a https://www.nivea.hu/nyeremenyjatek oldalon regisztráljon valós adatainak önkéntes megadásával és elfogadja a Játék feltételeit a jelen szabályzatban foglaltak szerint.
A Játékos a Játékban történő részvétellel a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.
A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes felnőttek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek, a Szervező által előre meghatározott kritériumoknak megfeleljenek. Egy Játékos csak egyszer regisztrálhat és egy nyeremény átvételére jogosult.
A Játékban nem vehetnek részt Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.
Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése) valamint felel az általa megadott adatok valódiságáért és helyességéért.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.nivea.hu/nyeremenyjatek oldalon, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.
A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.
A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím és lakcím elírás, stb.) illetve valódiságáért Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező és Lebonyolító nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező és Lebonyolító nem felelősek azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos a Honlapon történő regisztráció során adja meg a személyes adatait (teljes név, születési dátum, e-mail cím, pontos lakcím, telefonszám), majd pipálja ki az adott mezőt, mellyel elfogadja jelen Játékszabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul a megadott személyes adatai (ideértve a megadott e-mail címet is) kezeléséhez a Játékkal összefüggésben. Kérjük, ügyeljen arra, hogy valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az Ön által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét Ön, mint adatszolgáltató viseli.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosult hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben másnak az adatait adja meg akkor ezt csak az érintett (akinek az adatait megadta) előzetes jóváhagyásával teheti meg miután tájékoztatta a Játékra vonatkozó adatkezelési szabályzatról. Tehát amennyiben más adatait adja meg akkor Ön, mint az érintett képviselője jár el.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Ptk. szabályozza az álképviseletet, azaz azt az esetet, amikor valaki képviseleti jog nélkül vagy azt túllépve tesz más nevében jognyilatkozatot. Az álképviselő nyilatkozata a képviselt jóváhagyásával vált ki joghatást, azaz a képviselt személy (akinek az adatait megadta) jóváhagyásától függ. Ha a képviselt személy jóváhagyja az álképviselő nyilatkozatát azaz, hogy az érintett valóban hozzájárult a személyes adatainak a kezeléséhez akkor ez az adatkezelés jogalapját is jelenti egyben. Ha a képviselt személy nem hagyja jóvá az álképviselő jognyilatkozatát az adatkezelésnek sem lesz meg a jogalapja és az álképviselő (aki az érintett személyes adatait megadta) ebben az esetben olyan adatkezelővé válik, aki jogellenesen kezeli az érintett, azaz a képviselt személy adatait. A képviselt személy, aki az adatkezelés érintettje is egyben, az Infotv.22. §-a szerint a jogellenes adatkezelés miatt bírósághoz fordulhat, és az Infotv. 23. §-a szerint kártérítést és a személyiségi jogainak sérelme esetén sérelemdíjat követelhet az álképviselőtől.

A Ptk. alapján az álképviselőnek kártérítési felelőssége van harmadik személyekkel szemben a jognyilatkozat megtételével kapcsolatos kárért, ha a nyilatkozatot a képviselt személy nem hagyja jóvá. Tehát az a személy, aki más személyes adatait adja meg kártérítési felelősséggel tartozik a Szervezővel és a Lebonyolítóval szemben.
Az Adatközlő (az a személy aki a Játékban más adatait megadja) aki más személyes adatait adja meg és álképviselőknek minősül az adatok megadásával kifejezetten elfogadja és szavatolja, hogy amennyiben a megadott személyes adatok más jogát megsérti, akkor az ebből esetlegesen eredő a Szervezőnél és/vagy Lebonyolítónál keletkezett kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség valamint költség (beleértve az ügyvédi munkadíjat is) megtérítésére személyes feltétlen és kifejezet kötelezettséget vállal.

 

III. A Játék menete

A sorsoláson történő részvétel érdekében a Játékos a kampány időszakában valós adatainak megadásával regisztrál a https://www.nivea.hu/nyeremenyjatek weboldalon a megfelelő panelen, valamint végigjátssza a memóriajátékot.

A válaszadók között a Szervező hetente 20 db, összesen 80 db NIVEA Q10plus C ajándékcsomagot sorsol ki.

A Játék 4 fordulóból áll:
1. Forduló: 2017. szeptember 18-24.
2. Forduló: 2017. szeptember 25. - október 1.
3. Forduló: 2017. október 2-8.
4. Forduló: 2017. október 9-15.

Egy Játékos 1 db Nyeremény megnyerésére jogosult.

 

 

IV. A Játék időtartama és a nyeremények

A Játékban a https://www.nivea.hu/nyeremenyjatek oldalán 2017. szeptember 18. és 2017. október 15. között regisztráló játékosok vehetnek részt, ez a Játék időtartama.

Nyeremény:

Összesen 80 db NIVEA Q10plus C ajándékcsomag.

Az ajándékcsomag tartalma:
• Q10plus C Energetizáló Ránctalanító Éjszakai Arckrém, 40 ml
• Q10plus C Energetizáló Ránctalanító Nappali Arckrém, 50 ml
• Q10plus C Szemkörnyékápoló, 15 ml

A Nyeremény készpénzre át nem váltható és másra át nem ruházható.

 


V. Nyertesek kiválasztása/kisorsolása


A nyereményjáték nyertesei a Játék időtartama alatt szabályszerűen a https://www.nivea.hu/nyeremenyjatek oldalon regisztrált Játékosok közül elektronikus sorsoló program igénybevételével kerülnek kisorsolásra az alábbi időpontokban:
1. 2017. szeptember 25. 10 óra
2. 2017. október 2. 10 óra
3. 2017. október 9. 10 óra
4. 2017. október 16. 10 óra

A 80 db nyeremény nyertesei mellett 10 db tartalék nyertes kerül kisorsolásra. A tartalék nyertesek a kisorsolásuk sorrendjében lépnek az eredeti nyertes helyébe, ha az eredeti nyertes hibás, vagy hiányos adatokkal regisztrált, és emiatt a nyeremény nem kézbesíthető. Amennyiben a nyeremény nem kézbesíthető hibás adatok miatt, vagy a nyertes nem veszi át a nyereményt, úgy Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget és a nyeremény szabadon felhasználható.
Amennyiben két vagy több Játékosnak megegyezik a vezetékneve, és azonos a lakcíme, akkor ők családtagnak számítanak a szabályzat értelmében. Családonként egy nyereményre jogosultak a felhasználók, így a regisztrációknál a legkorábbi időpontban történt regisztrációt vesszük figyelembe. Keresztnevek esetében egy név több beceneve egy névnek, akkor így az egy regisztrációnak számít.

 

VI. Értesítés, nyeremények átvétele

A nyertesek értesítése - Lebonyolító által - a regisztráció során megadott email címre küldött email útján történik a Játék lezárását követően és a sorsolás után.
Az email cím helyessége és működése, valamint megadott postai cím (lakcím) helyessége, valamint a postafiókra érkező levelek figyelemmel követése és a nyeremény átvétele Játékos felelőssége.
A nyereményeket postai úton juttatja el Lebonyolító a nyertesekhez a regisztráció során megadott címre, a kézbesítés postai úton történik egyszeri alkalommal a Játék lezárását és a sorsolást követő 30 napon belül. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

 

VII. Hírlevélre feliratkozás

Résztvevőknek lehetőségük van a regisztrációkor hírlevélre való feliratkozásra. Amennyiben a játékos regisztrációkor bejelöli, hogy szeretne a jövőben hírlevelet kapni, akkor a későbbiekben Szervező marketing célból hírlevelet küldhet ki a számára. A Játékos nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja a Szervező alábbi elérhetőségein: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. (postai úton) vagy elektronikus úton a hírlevélben lévő leiratkozás gombra kattintva.

VIII. Személyes adatok kezelése
A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Beiersdorf Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-160767; adószám: 10679232-2-44; a továbbiakban: Adatkezelő) által szervezett „NIVEA Q10plus C Memória Játék” elnevezésű nyereményjáték (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.
A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért a Beiersdorf Kft. felel, mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából a Mindea Kft. (székhely: 1173 Budapest, Pesti út 128., cégjegyzékszám: 01-09-988415) végzi, mint adatfeldolgozó.

A. A kezelt személyes adatok köre

Regisztráció esetén és a Játék lebonyolítása során:

• vezeték- és keresztnév,
• email cím,
• születési idő (év, hónap, nap),
• postai cím (irányítószám, település, utca, házszám),
• nem (férfi vagy nő),
A Játékba történő regisztráció során a Játékosoknak a fenti személyes adataikat kell megadniuk.

Direkt marketing tevékenység - Adatkezelő által küldött hírlevél során:

• teljes név;
• születési dátum;
• e-mail cím;


B. Az adatkezelés célja és időtartama


Regisztráció esetén és a Játék lebonyolítása során:
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás (e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve ha a nyeremények átadására a Játék lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását követően törli.
A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma: lásd I.pont

Direkt marketing tevékenység során:
Amennyiben a Játékos a regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával ehhez hozzájárult, az Adatkezelő a Játékos regisztráció során megadott adatait termékminta küldése, valamint marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések (a termékeik és szolgáltatásaik ajánlása, hirdetéseik továbbítása, elektronikus hírközlési úton illetve postai úton érdekében kezeli és felhasználja.

Az adatkezelő a személyes adatokat direkt marketing célból addig kezeli, amíg a Játékos az ehhez adott hozzájárulását vissza nem vonja.

Adatkezelő direkt marketing tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-89321/2015.

C. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg.

Regisztráció esetén és a Játék lebonyolítása során:

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Amennyiben a Játékos részt kíván venni a Játékban akkor a jelen Adatvédelmi Szabályzat elolvasása után kérjük, adja meg a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását, amit az alábbi mintanyilatkozat check box bejelölésével tehet meg a regisztráció során:

"A tájékoztatást megértettem, az Adatvédelmi Szabályzatot elolvastam és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat bejelölésével kifejezetten hozzájárulok, hogy Beiersdorf Kft. a megadott személyes adataimat az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint a promóció lebonyolítása céljából kezelje és feldolgozza. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.”

Amennyiben a Játékos megadja a személyes adatait, valamint bejelöli, hogy elolvasta és elfogadta a Szabályzatban foglaltakat akkor Ön a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében, a Játékos a Játékban történő részvétellel (az online regisztrációs adatlap kitöltésével) és a vonatkozó mező kipipálásával önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő és az adatfeldolgozók jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kezelje, illetve dolgozzák fel.

Direkt marketing tevékenység során:

Amennyiben szeretne, direkt marketing céljából a Beiersdorf Kft. felvegye Önnel a kapcsolatot, kérjük a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglalt tájékoztatás elolvasása után adja meg a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását a regisztráció során a Hírlevélre való feliratkozásra amit az alábbi mintanyilatkozat check box bejelölésével tehet meg:

„A tájékoztatást megértettem, a Adatvédelmi Szabályzatot elolvastam és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat bejelölésével kifejezetten hozzájárulok, hogy direkt marketing céljából a Beiersdorf Kft. felvegye velem a kapcsolatot és a megadott személyes adataimat az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint direkt marketing céljából kezelje és feldolgozza. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.”

Amennyiben a Játékos megadja a személyes adatait, valamint bejelöli, hogy elolvasta és elfogadta az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat akkor Ön a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Beiersdorf Kft., mint adatkezelő a megadott személyes adatait kezelje. Az adatkezelés és -feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása.
A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az Adatközlő kötelessége az érintett írásos hozzájárulásának előzetes beszerzése. Az Adatközlő (az a személy aki a Játékban más adatait megadja) aki más személyes adatait adja meg és álképviselőknek minősül az adatok megadásával kifejezetten elfogadja és szavatolja, hogy amennyiben a megadott személyes adatok más jogát megsérti, akkor az ebből esetlegesen eredő a Szervezőnél és/vagy Lebonyolítóknál keletkezett kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség valamint költség (beleértve az ügyvédi munkadíjat is) megtérítésére személyes feltétlen és kifejezet kötelezettséget vállal.

D. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:

• Mindea Kft. (székhely: 1173 Budapest, Pesti út 128. 3/10., cégjegyzékszám: 01-09-988415) Az adatfeldolgozás célja: a Játék lebonyolítása;
• Complexpress Logisztikai Kft (székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95., cégjegyzékszám: 01-09-980739) Az adatfeldolgozás célja: a nyeremények kézbesítése.


Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Játékosokat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

E. Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

Az Adatkezelő a Játékos kérésére tájékoztatást ad a Játékos általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

A Játékos jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Játékost.
A Játékos a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Játékost a nyilvántartásából.
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadja: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3 postai címen vagy e-mailben az info@nivea.hu, illetve a következő weboldalon adatai megadásával: https://www.nivea.hu/rolunk/kapcsolat#user=1
Amennyiben az adatkezelő a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne keresse meg őt marketing kapcsolattartása keretében, direkt marketing üzenetekkel, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címere történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve) 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3 postai címen vagy e-mailben az info@nivea.hu, illetve a következő weboldalon adatai megadásával: https://www.nivea.hu/system-pages/services/newsletter-unsubscribe?prcmp=hu-NIVEA--272-8004&prcuid=DA94A123-A862-4171-8930-795A6DBB4054

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az Adatkezelő a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

A Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

• a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

F. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

G. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. postai címre vagy e-mailben az info@nivea.hu, illetve a következő weboldalon adatai megadásával: https://www.nivea.hu/rolunk/kapcsolat#user=1 .
Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).
Továbbá amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.


H. Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Budapest, 2017. szeptember 10.