sweepstake

JÁTÉKSZABÁLYZAT NIVEA Micellás Arctisztító nyereményjáték

I. A Szervező

Szervező:                   Beiersdorf Kft (a továbbiakban Szervező)

székhelye:                  1126 Budapest, Tartsay V. u. 3.

cégjegyzékszáma:      01-09-160767

Lebonyolító:              MULTICOM Contact Kft. (a továbbiakban Lebonyolító)

székhelye:                  1121 Budapest, Zsigmondy Vilmos utca 8/b.

cégjegyzékszáma:      01-09-686596

Szervező végzi az Micellás arctisztító nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték - a továbbiakban: Játék - teljes körű lebonyolítását.

A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása a Szervező által, az adatok egyeztetése a Lebonyolítók által fog történni.

Adatkezelési nyilvántartási szám:  igénylése folyamatban

II. Játékfeltételek

A Játékba nevezés feltétele, hogy a Játékos a www.facebook.com/niveamagyarorszag FB oldalt kedvelője legyen és vagy a 2016. október 24. 10:05 óra és 2016. október 28. 23:59 óra között tartott első fordulóban, vagy a 2016. november 03. 18:05 óra és 2016. november 07. 23:59 óra között tartott második fordulóban az első 30 helyes megfejtő között szerepel, aki megválaszolja, hogy hány darab Micellás arctisztító található  a NIVEA Magyarország hivatalos Facebook oldalára posztolt 360°-os képen, ami a www.facebook.com/niveamagyarorszag oldalán található. A keresendő micellás vizeket a –nivea.hu oldalán az Arctisztítás szekcióban, a következő linken tekintheted meg: https://www.nivea.hu/shop/arcapolas/arctisztitas/ - user=1
  

II/A. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.

A Játékban nem vehetnek részt Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.nivea.hu/nyeremenyjatek oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

A Szervező üzemelteti a Facebook közösségi hálón a NIVEA hivatalos magyarországi oldalát, amelyet a www.facebook.com/niveamagyarorszag alatt található. Amennyiben a Játékos valamelyik post-hoz hozzászól (kommenttel) és képet tölt fel, kifejezett hozzájárulását adja a post, valamint kép nyilvánosságra hozatalához továbbá, hogy a profil képe megjelenjen.

A niveamagyarország oldalra képek feltöltése kizárólag akkor engedélyezett, ha a feltöltő személy (i) hozzájárul a saját képmásának a felhasználásához és nyilvánosságra hozatalához, valamint (ii) vállalja és szavatolja, hogy a feltöltött képeken szereplő más személyek írásban hozzájárultak képmásuk felhasználásához, és a fenti oldalon való nyilvánosságra hozatalához és feltöltéséhez.

Amennyiben a képet feltöltő személy által felhasznált, feltöltött és megosztott fényképek a feltöltéssel és/vagy nyilvánosságra hozatalával más, személyhez fűződő jogát megsérti, akkor az ebből esetlegesen eredő a Szervezőnél keletkezett kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség megtérítésére a feltöltő személy feltétlen és kifejezet kötelezettséget vállal.

A Szervezőnek joga van a niveamagyarország oldalát moderálni és minden vulgáris, erőszakot vagy szexet ábrázoló fényképet, ide értve aktusra utaló fényképeket azonnal törölni. Továbbá a Szervezőnek joga van a rasszista vagy más általában elfogadhatatlan közléseket tartalmazó kommenteket, post-okat és fotókat azonnal törölni az oldalról. A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja

II/B. A Játék menete

A játékos megválaszolja, hogy hány darab Micellás arctisztító található  a NIVEA Magyarország hivatalos Facebook oldalára posztolt 360°-os képen, ami a www.facebook.com/niveamagyarorszag oldalán található. A keresendő micellás vizeket a –nivea.hu oldalán az Arctisztítás szekcióban, a következő linken tekintheted meg: https://www.nivea.hu/shop/arcapolas/arctisztitas/ - user=1

III. A Játék időtartama és a nyeremények

Regisztrálni, illetve a Játékban részt venni két fordulóban van lehetőség.

Első forduló: 2016. október 24. 10:05 óra és 2016. október 28. 23:59 óra

Második forduló:  2016. november 03. 18:05 óra és 2016. november 07. 23:59 óra

Nyeremények:

A regisztrált játékosok között  30 db Micellás arctisztító  kerül kiosztásra. Nyertesenként 1 db.

IV. Nyertesek kiválasztása

Az a 30 játékos jogosult a nyereményre, aki a leggyorsabban válaszolt helyesen arra a kérdésre, hogy hány darab Micellás arctisztító található a 360°-os képen, ami a www.facebook.com/niveamagyarorszag oldalon kerül kiposztolásra.  A nyerteseket a promóciós poszt alatti komment szekcióban hozzuk nyilvánosságra a játék lezárása után 3 munkanapon belül, valamint a www.nivea.hu/nyeremenyjatek weboldalon tájékoztatjuk.

A nyertes, neve közzétételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles elküldeni postázási címét Facebook üzenetben a nyeremények átadásáról történő egyeztetés lebonyolítása érdekében. A határidő jogvesztő, annak eredménytelen eltelte esetén a nyertes, illetve a tartaléknyertes a nyereményre való jogosultságát véglegesen elveszíti. A határidőt elmulasztó nyertes helyett pótnyertes kerül kiválasztásra. A pótnyertes értesítésére és a kapcsolatfelvételre a nyertesre vonatkozó szabályok alkalmazandók. A pótnyertes helyett újabb pótnyertes kiválasztására nem kerül sor.

V. Értesítés, nyeremények átvétele

A nyertesek értesítése a Játék lezárása után követő 3 munkanapon belül történik meg www.facebook.com/niveamagyarorszag oldalán. A Játékos Facebook „postaládájába” érkező levelek figyelemmel követése Játékos felelőssége.

A nyereményeket postai úton juttatja el Lebonyolító a nyertesekhez az általa megadott címre, postai úton történik egyszeri alkalommal, a Játék lezárását és a nyertessel való címegyeztetést követő 30 napon belül. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

A sikertelen értesítés, illetve késedelmes válasz miatti kiesés okán át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

VIII. Személyes adatok kezelése

A 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó regisztráció során megadott személyes adatokat kezelje. Az adatkezelés és -feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása. Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása, ideértve a nyeremények átadását. A Játékosok személyes adatainak kezelése és feldolgozása - a Játékosok által megadott - alábbi személyes adatokra terjed ki: nem, vezeték- és keresztnév, email cím, születési idő, lakcím (irányítószám, helység, utca, házszám).

A Játékos tudomásul veszi, hogy személyes adatai rendszer szerint és automatikusan kerülnek feldolgozásra. Játékos egyben hozzájárul ahhoz, hogy ezek a személyes adatai a fentebb leírt terjedelemben és céllal feldolgozásra kerüljenek a Szervező által.

A nyereményjátékkal kapcsolatos személyes adatok kezelése a Játék teljeskörű lebonyolításáig tart ezt követően törlésre kerülnek.

Játékos tudatában van az Adatvédelmi törvény 14.§. és 15.§ foglalt jogainak, így annak is, hogy az érintett kérelmezheti a Szervezőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását a Szervező címén (1125 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.). A tájékoztatás megtagadása esetén a Szervező írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Szervező tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Ezen kívül a résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a résztvevő bírósághoz fordulhat az Infotv-ben foglaltak feltételek szerint.

Jelen pontban foglalt kötelezettségek, valamint a Játékkal kapcsolatos adatvédelmi kötelezettségek teljesítéséért a Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó felel. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az Infotv-ben és egyéb vonatkozó jogszabályokban rögzített kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére.

Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatainak zárolása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való részvétele - a nyereményre való jogosultságával együtt - megszűnik.

A Szervező vállalja, hogy a Játék során tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli és azt harmadik személyeknek át nem adja, hozzáférhetővé nem teszi, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.

IX. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a Szervező az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást a Játékos részére, valamint ha személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben a Szervező a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 30 napon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, a Játékos jogosult jogorvoslattal élni.

Továbbá amennyiben a Játékos a Szervezőnek kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2016. október 18.