NYEREMÉNYJÁTÉK

Részvételi- és Játékszabályzat „HALA MADRID” NYEREMÉNYJÁTÉK

 

Részvételi- és Játékszabályzat
„HALA MADRID” NYEREMÉNYJÁTÉK


1. A Szervező és Lebonyolító

 

1.1 A nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Beiserdorf Kft. (székhely: 1126. Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.) (”Szervező”)

1.2 A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az A Reklám Kft. (székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3., adószám: 13308982-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-293135) (”Lebonyolító”) látja el, úgymint a nyeremények kisorsolását, kiszállítását, ügyfélszolgálat üzemeltetését, és a résztvevők személyes adatainak feldolgozását. Adatkezelési nyilvántartási szám: folyamatban.

2. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban részt vehet

- Minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár, természetes személy, aki Magyarországon állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel (vagyis Magyarország területén az adott évben legalább 183 napot tartózkodik) rendelkezik.
- Aki a Játék időtartama alatt (2017. november 2. és 2017. december 20. között) vásárol NIVEA ajándékcsomagot minimum 3000 Ft értékben, bármely magyarországi Tesco áruházban, és a vásárlást igazoló blokk vagy számla adatait (AP-kód, vásárlás dátuma és időpontja) jelen játékszabályban írtak szerint feltölti a https://www.nivea.hu/karacsonyirealmadrid (a továbbiakban Honlap vagy weboldal) weboldalra ("Pályázat").

Egy blokkal (vagy számlával) kizárólag egy Pályázat érvényesíthető függetlenül attól, hogy a blokkon szereplő NIVEA termék(ek) a 3000 Ft-os minimum vásárlási feltételt milyen mértékben haladják meg (pl. ugyanazon blokkon szereplő, 6000 Ft értékű NIVEA termék(ek) vásárlása 1 Pályázatra jogosít). A Játékos a sértetlen és olvasható blokk vagy számla ellenében jogosult nyereménye átvételére.

A játékból ki vannak zárva a Szervezőnek, illetve leányvállalatainak, a vállalatcsoport további tagjainak alkalmazottai, munkavállalói, ügynökei (ideértve a Lebonyolítót is), valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek alkalmazottai, munkavállalói és mindezen felsorolt személyek Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése, valamint felel az általa megadott adatok valódiságáért és helyességéért.

A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos a Honlapon megjelenő űrlap kitöltésével megadja személyes adatait (teljes név, e-mail cím, pontos lakcím, telefonszám), majd kipipálja az adott mezőt, mellyel elfogadja jelen Játékszabályzatban rögzített valamennyi feltételét, és hozzájárul a megadott személyes adatai (ideértve a megadott e-mail címet is) kezeléséhez a Játékkal összefüggésben. A játékos a saját személyes adataival jogosult regisztrálni, amennyiben a Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos, mint adatszolgáltató viseli.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt birtokolnia kell a jogosult írásbeli hozzájárulását, a jogosult hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosulatlanságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító kizár mindennemű felelősségét.

Amennyiben egy Játékos valaki más adatait adja meg, akkor ezt csak az érintett (akinek az adatait megadta) előzetes jóváhagyásával teheti meg, miután tájékoztatta a Játékra vonatkozó adatkezelési szabályzatról. Ebben az esetben mint az érintett képviselője jár el.

A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szabályozza az álképviseletet, azaz azt az esetet, amikor valaki képviseleti jog nélkül vagy azt túllépve tesz más nevében jognyilatkozatot. Az álképviselő nyilatkozata a képviselt jóváhagyásával vált ki joghatást, azaz a képviselt személy (akinek az adatait megadta) jóváhagyásától függ. Ha a képviselt személy jóváhagyja az álképviselő nyilatkozatát, azaz, hogy az érintett valóban hozzájárult a személyes adatainak a kezeléséhez, akkor ez az adatkezelés jogalapját is jelenti egyben. Ha a képviselt személy nem hagyja jóvá az álképviselő jognyilatkozatát, az adatkezelésnek sem lesz meg a jogalapja, és az álképviselő (aki az érintett személyes adatait megadta) ebben az esetben olyan adatkezelővé válik, aki jogellenesen kezeli az érintett, azaz a képviselt személy adatait. A képviselt személy, aki az adatkezelés érintettje is egyben, az Infotv.22. §-a szerint a jogellenes adatkezelés miatt bírósághoz fordulhat, és az Infotv. 23. §-a szerint kártérítést, és a személyiségi jogainak sérelme esetén sérelemdíjat követelhet az álképviselőtől.

A Ptk. alapján az álképviselőnek kártérítési felelőssége van harmadik személyekkel szemben a jognyilatkozat megtételével kapcsolatos kárért, ha a nyilatkozatot a képviselt személy nem hagyja jóvá. Tehát az a Játékos, aki más személyes adatait adja meg, kártérítési felelősséggel tartozik a Szervezővel és a Lebonyolítóval szemben.

Az Adatközlő, aki a Játékban más személyes adatait adja meg és álképviselőknek minősül, az adatok megadásával kifejezetten elfogadja és szavatolja, hogy amennyiben a megadott személyes adatok más jogát megsértik, akkor az ebből esetlegesen eredő a Szervezőnél és/vagy Lebonyolítónál keletkezett kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség, valamint költség (beleértve az ügyvédi munkadíjat is) megtérítésére személyesen, feltétlenül és kifejezetten kötelezettséget vállal.

 

3. A Játék menete

A Honlapon a megadott technikai útmutató figyelembevételével kell feltölteni a vásárlást igazoló blokkon található AP-kódot vagy blokksorszámot és a vásárlás adatait, – dátuma és pontos időpontja. Minden AP-kód és blokksorszám a hozzá tartozó dátummal és időponttal csak egy alkalommal vehet részt a Játékban. Maximum 3 darab olyan blokkot lehet feltölteni, melyeknek AP-kódja, a vásárlás dátuma és időpontja azonos. Tehát ha a Játékos által vásárolt NIVEA termékek összértéke meghaladja a 3000 Ft-ot, és a Játékos ezért a termékeket 3000 Ft-os tételekre bontva vásárolja meg, a Szervező egy Játékostól egy nap alatt azonos helyen és időben (azonos AP-kód, dátum, óra és perc) történt vásárlást igazoló blokkokból maximum 3 darabot elfogad. Egy Játékos, a napi maximum 3 azonos helyen és időben történt vásárlás esetét kivéve, a Játék időtartama alatt korlátlan számú vásárlást igazoló blokkot tölthet fel. A Szervező nem fogad el véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált számkódokat valamint azonos helyen és időben történt vásárlást igazoló blokkokból 3 darabnál többet.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a kódfeltöltés időpontjának Szervező a kódfeltöltésnek a feldolgozó rendszerbe történő beérkezésekor rögzített időpontját tekinti.
A Honlapon történő kódfeltöltés a továbbiakban „Pályázat”. Egy Játékos (a napi maximum 3 azonos helyen és időben történt vásárlás esetét kivéve) korlátlan számú Pályázatot tölthet fel. Egy Pályázat csak egy AP-kódot vagy számlaszámot tartalmazhat. Többszöri 3000 forintértéket meghaladó NIVEA termék együttes vásárlását igazoló blokk feltöltött AP-kódja vagy számlaszáma egy Pályázatnak minősül.

Minden feltöltött, érvényes AP-kód 1 esélyt jelent a sorsolásoknál.

A Játékos köteles a vásárlást igazoló blokkot a Játék teljes időtartama alatt sértetlenül és olvasható módon megőrizni, a nyeremény átvételénél bemutatni a Lebonyolítónak, mert a Játékos csak ebben az esetben jogosult a nyereményének átvételére. Amennyiben a Játékos kisorolása esetén a vásárlást igazoló blokkot vagy számlát nem tudja bemutatni a megadott határidőn belül, vagy az általa bemutatott anyagok nem egyértelműen azonosíthatók, úgy nyereményére nem jogosult, helyére automatikusan a sorsoláskor kisorsolt soron következő tartaléknyertes lép.
A Szervező azt a feltöltött AP-kódot, valamint a termék vásárlását igazoló tételes blokkot vagy számlát fogadja el a Pályázatok érvényességének bizonyítására, amelyeken a játékban résztvevő termék – márkanevet is tartalmazó – megnevezése (NIVEA termék) szerepel.

A szervező jogosult a pályázat valósságát, érvényességét, meglétét ellenőrizni.

A sikeres pályázathoz (a továbbiakban: Pályázat) szükséges lépések:
1. Űrlap kitöltése a személyes adatok megadásával: (teljes név, e-mail cím, pontos lakcím, telefonszám).
2. Blokk vagy számla adatainak feltöltése: az űrlap kitöltése során adja meg a vásárlást igazoló blokk vagy számla adatai (AP-kód, vásárlás helye, dátuma, és pontos időpontja).

4. A Játék időtartama, szakaszai, valamint a beérkezési határidők

4.1. A Játék időtartama:

A Játék 2017. november 2. 00:00-tól 2017. december 20. 23:59-ig tart.

Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt jogosult korlátlan számú AP-kódfeltöltésre, az alábbi szempontokat figyelembe véve:
- Maximum 3 darab olyan blokkot tölthet fel, melyeknek AP-kódja és a vásárlási dátuma és időpontja azonos.
- Egy Játékos minden típusú nyereményből (havi és főnyeremény) egy nyereményre jogosult.
- A 2017. november 2. napja előtt vásárolt NIVEA termékekkel nem lehet pályázni.

4.2 A Játék szakaszai

A Játék teljes időtartamát a havi nyeremények szempontjából a Szervező 2 szakaszra bontotta. Minden szakaszban ugyanaz a nyeremény.

A szakaszok a következők:
1. szakasz: 2017. november 2. – november 30. A 2017. november 2. 00.00-tól november 30. 23:59-ig regisztrált (a játék időtartama alatti vásárlási adatokkal), érvényes feltöltők között sorsoljuk ki a 3 db 50 000 Ft értékű Tesco vásárlási utalványt.
2. szakasz: 2017. december 1. – december 20. A 2017. december 1. 00.00-tól december 20. 23:59-ig regisztrált (a játék időtartama alatti vásárlási adatokkal), érvényes feltöltők között sorsoljuk ki a 3 db 50 000 Ft értékű Tesco vásárlási utalványt.

4.3 Pályázatok beérkezésének határideje

A pályázó Játékos az érvényes Pályázat feltöltésének időpontjában az adott időszak nyereményére, valamint a Játék végén az összes érvényes Pályázat közül kisorsolt fődíjra is pályázik egyúttal. A havi nyertesek is részt vesznek a fődíj sorsolásban a Játék végén.

4.4 Nyertesek kiválasztása

A Játékosok közül a nyertesek kisorsolása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével a Lebonyolító alkalmazottai közül kiválasztott sorsoló bizottság előtt, közjegyző jelenlétében történik.

5. Nyeremények


5.1 Havi nyeremények

Havi nyeremények: mindkét időszakban 3 db 50 000 Ft értékű Tesco vásárlási utalvány, összesen 6 db.

Nyertesek kiválasztása:

A Lebonyolító 2017.12.04. 14:00 órakor sorsolás keretében a Játék 1. szakaszára (2017. november 2. 00:00-tól 2017. november 30. 23:59-ig) kisorsol 3 db havi nyertest és 6 tartaléknyertest. A nyertes a nyereményt postai úton veheti át.
A Lebonyolító 2017.12.21. 14:00 órakor sorsolás keretében a Játék 2. szakaszára (2017. december 1. 00:00-tól 2017. december 20. 23:59-ig) kisorsol 3 db havi nyertest és 6 tartaléknyertest. A nyertes a nyereményt postai úton veheti át.

 

5.2 Fődíjak

Fődíjak: kétszer két fő részére részvétel a Real Madrid – Atlético Madrid futballmérkőzésén. (Egy fődíj tartalmazza: utazás Madridba repülővel 2 fő részére, 3 éjszakára, szállással, reggelivel, 2 db belépő a mérkőzésre).
A szervező fenntartja a jogot, hogy más La Liga meccsre cserélje be a felajánlott jegyeket, illetve az utazás meghiúsulása esetén fődíjként 500 000 Ft költőpénzt adjon át Festipay kártyán. (A Festipay kártyáról bővebben a http://getaprepaid.hu/)
Nyertesek kiválasztása: A Lebonyolító 2017.12.21. 14:00 órakor sorsolás keretében a Játék teljes szakaszára (2017. november 2. 00:00-tól 2017. december 20. 23:59-ig) kisorsol 2 db fődíj nyertest és 5 tartaléknyertest. A nyertesek a nyereményeket személyesen vehetik át a Szervező megbízottjával előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen.

5.3 A nyertesek jogosultsága

A nyertesek nyereményük átvételére kizárólag a vásárlást igazoló tételes blokk/számla megléte és bemutatása esetén, illetve személyazonosságuk igazolásával jogosultak. Előzetes ellenőrzésre mindezeket Lebonyolítónak elektronikus úton, fotó, vagy scannelt másolat formájában kell beküldenie az nivea@areklam.hu e-mail címre.

Azonos címen lakó és azonos vezetéknevű Játékosok családtagnak számítanak a szabályzat értelmében. A Játékosok családonként a havi nyereményből és a főnyereményből is egy nyereményre jogosultak. Keresztnevek esetében egy név több beceneve egy névnek számít, így ezeket az eseteket a Szervező egy Játékosnak tekinti.

Lebonyolító a beérkezett Pályázatokat megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek. Az ezen feltételeknek meg nem felelő Pályázatok érvénytelenek, így azok a Játékban nem vehetnek részt. Amennyiben a Szervező vagy a Lebonyolító tudomására jut, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltak ellenére valamely Pályázat Szervezőnek vagy Megbízottnak nem felróhatóan mégis részt vett a Játékban, a Szervező az érvénytelen Pályázatot beküldő vagy kizárásra kerülő Játékostól az esetlegesen már átadott nyereményt visszakövetheti.

A nyereménysorsolások alkalmával Lebonyolító tartaléknyerteseket sorsol. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, abban az esetben, amennyiben a nyertes vagy a sorrendben következő tartaléknyertes nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és/vagy alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított 48 órán belül a Játékban megadott telefonszámon és e-mail címen nem elérhető vagy nem nyilatkozik, valamint, ha a nyereményéről önkéntesen, írásban lemond.
A Szervező a sorsolások eredményét a www.nivea.hu weboldalon teszi közzé. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve és lakcíme (csak település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékba történő részvétellel kifejezetten hozzájárul. Csak azon nyertesek kerülnek feltöltésre a weboldalon, akik sikeresen igazolták jogosultságukat a nyereményre.

A fődíjak esetében, amennyiben a kisorsolt nyertesek bármilyen okból nem vállalják az utazást, abban az esetben 48 órán belül írásban rögzítik a Lebonyolító részére, hogy a nyereményéről lemondanak.

Amennyiben a kisorsolt nyertes a nyereményről nem kíván lemondani, de nem tud részt venni az utazáson, úgy a résztvevők személye 2018.03.15-ig módosítható, feltéve, hogy a módosítással kapcsolatos valamennyi felmerülő költséget a nyertes viseli.
A Lebonyolító a nyerteseket legkésőbb a sorsolást követő napon, telefonon, majd írásban (email) értesíti. A nyertesek a nyertes blokk meglétét kötelesek az értesítést követően 72 órán belül Lebonyolítónak igazolni. A nyertesek kizárólag a fentiek bemutatásával válnak jogosulttá nyereményükre.


6. Nyeremények átadása

A fődíjak átadása személyesen történik, a nyertesekkel előre egyeztetett időpontban és helyszínen.

A havi nyeremények kiszállítása a jogosultság igazolását követően a postai szolgáltatás igénybevételével történik, 90 napon belül.

A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására a sorsolást követő maximum 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére adott nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, mert az űrlap kitöltése során feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak, tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

8. Adózás

A Nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli.

9. A Játék lebonyolítása

A nyereményjáték internetes szolgáltatását a Szervező biztosítja.
A Pályázatok hiányosságáért / hibájáért (hibás adatokkal való regisztráció, az AP-kód helytelensége stb.) a Szervező és a Lebonyolító a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállal, a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytat, felvilágosítást kizárólag az nivea@areklam.hu e-mail címen ad.
A Játékfeltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja minden olyan, a Szervezőn, illetve a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, kapcsolati hibák. Sikertelen feltöltés esetén, amennyiben az a rendszer hibájából ered, a Játékos a nivea@areklam.hu email címen jelezheti azt Lebonyolítónak. A Szervező, illetve a Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a Játékosnak a Játékban való részvétele bármely tőle független okból kifolyólag meghiúsul.

10. Adatvédelem

Az 2. pontban írt adatszolgáltatás és a játékban való részvétel önkéntes. A játékosok a feltöltés során a megfelelő négyzet kipipálásával és Pályázatuk elküldésével tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat a jelen Játékszabályzat 1. számú Mellékletét képező Adatkezelési Szabályzat szerint kezeljék és feldolgozzák. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH- 89321/2017.


11. Általános rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a nyereményének az átadását. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
A nyeremények másra át nem ruházhatók, és kézpénzre át nem válthatók, a fődíj más úti célra nem cserélhető. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget, valamint az ajándékok kiszállítási költségét a Szervező viseli, az egyéb, esetlegesen felmerülő költségek a nyertes Játékosokat terhelik.
A Játékkal kapcsolatos információk, a Részvételi és Játékszabályzat megtalálható a www.nivea.hu/nyeremenyjatek és a www.nivea.hu/karacsonyirealmadrid internetes oldalon.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult a Játékost kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.nivea.hu/nyeremenyjatek oldalon, a Játékosok felelőssége, hogy erről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező kizár minden, a Játékban való részvételből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.
A Játékban való részvétellel a Játékos kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a Játék feltételeit. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi és Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár a Játék időtartama alatt módosítsa vagy megszűntesse. A Részvételi és Játékszabályzatban tett módosításait, illetve a játék esetleges megszűntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a játék weboldalán.

A jelen Szabályzat elválaszthatatlan részét képező mellékletek:
1. számú melléklet: Adatvédelmi szabályzat
Budapest, 2017. november 1.