GARDRÓBFRISSÍTÉST

„NYERJ GARDRÓBFRISSÍTÉST” NYEREMÉNYJÁTÉK

 

Részvételi- és Játékszabályzat
„NYERJ GARDRÓBFRISSÍTÉST” NYEREMÉNYJÁTÉK


1. A Szervező és Lebonyolító

 

1.1 A nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Beiserdorf Kft. (székhely: 1126. Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.) (”Szervező”)
1.2 A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Human Telex Kft. (székhely: 1036. Budapest, Lajos utca 74-76., adószám: 10301539-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-064170) (”Lebonyolító”) látja el, úgymint a nyeremények kisorsolását, kiszállítását, ügyfélszolgálat üzemeltetését, és a résztvevők személyes adatainak feldolgozását. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-126001/2017

2. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban részt vehet
• minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár, természetes személy, aki Magyarországon állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel (vagyis Magyarország területén az adott évben legalább 183 napot tartózkodik) rendelkezik.
• aki a Játék időtartama alatt (2017. augusztus 31. és 2017. október 26. között) vásárol legalább egy darab NIVEA terméket minimum 1499 Ft értékben, bármely NIVEA terméket árusító üzletben, és a vásárlást igazoló blokk vagy számla adatait (AP-kód, vásárlás időpontja) jelen játékszabályban írtak szerint – a regisztrációt követően - feltölti a https://www.nivea.hu/ujdonssg-a-niveatol/local/hu/2017/nyerj-gardrobfrissitest (a továbbiakban Honlap vagy weboldal) weboldalra ("Pályázat").

Azok a Játékosok, akik bármely NIVEA Q10, Q10 Plus, Q10 PlusC logóval ellátott terméket vásárolnak, és ezt a weboldalon a regisztrációnál jelzik a megfelelő négyzet kipipálásával, részt vesznek a különdíj sorsoláson.
Egy blokkal (vagy számlával) kizárólag egy Pályázat érvényesíthető függetlenül attól, hogy a blokkon szereplő NIVEA termékek az 1499 Ft-os minimum vásárlási feltételt milyen mértékben haladják meg (pl. ugyanazon blokkon szereplő, 3000 Ft értékű NIVEA termék vásárlása 1 Pályázatra jogosít). A Játékos a sértetlen és olvasható blokk vagy számla ellenében jogosult a nyeremény átvételére.

A játékból ki vannak zárva a Szervezőnek, illetve leányvállalatainak, a vállalatcsoport további tagjainak alkalmazottai, munkavállalói, ügynökei (ideértve a Lebonyolítót is), valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek alkalmazottai, munkavállalói és mindezen felsorolt személyek Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése, valamint felel az általa megadott adatok valódiságáért és helyességéért.

A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos a Honlapon történő regisztráció során adja meg a személyes adatait (teljes név, születési dátum, e-mail cím, pontos lakcím, telefonszám), majd pipálja ki az adott mezőt, mellyel elfogadja jelen Játékszabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul a megadott személyes adatai (ideértve a megadott e-mail címet is) kezeléséhez a Játékkal összefüggésben. A játékos a saját személyes adataival jogosult regisztrálni, amennyiben a Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos, mint adatszolgáltató viseli.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt a jogosult írásbeli hozzájárulását, a jogosult hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben egy Játékos másnak az adatait adja meg akkor ezt csak az érintett (akinek az adatait megadta) előzetes jóváhagyásával teheti meg miután tájékoztatta a Játékra vonatkozó adatkezelési szabályzatról. Amennyiben más adatait adja meg akkor, mint az érintett képviselője jár el.

A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szabályozza az álképviseletet, azaz azt az esetet, amikor valaki képviseleti jog nélkül vagy azt túllépve tesz más nevében jognyilatkozatot. Az álképviselő nyilatkozata a képviselt jóváhagyásával vált ki joghatást, azaz a képviselt személy (akinek az adatait megadta) jóváhagyásától függ. Ha a képviselt személy jóváhagyja az álképviselő nyilatkozatát azaz, hogy az érintett valóban hozzájárult a személyes adatainak a kezeléséhez akkor ez az adatkezelés jogalapját is jelenti egyben. Ha a képviselt személy nem hagyja jóvá az álképviselő jognyilatkozatát az adatkezelésnek sem lesz meg a jogalapja és az álképviselő (aki az érintett személyes adatait megadta) ebben az esetben olyan adatkezelővé válik, aki jogellenesen kezeli az érintett, azaz a képviselt személy adatait. A képviselt személy, aki az adatkezelés érintettje is egyben, az Infotv.22. §-a szerint a jogellenes adatkezelés miatt bírósághoz fordulhat, és az Infotv. 23. §-a szerint kártérítést és a személyiségi jogainak sérelme esetén sérelemdíjat követelhet az álképviselőtől.

A Ptk. alapján az álképviselőnek kártérítési felelőssége van harmadik személyekkel szemben a jognyilatkozat megtételével kapcsolatos kárért, ha a nyilatkozatot a képviselt személy nem hagyja jóvá. Tehát az a Játékos, aki más személyes adatait adja meg kártérítési felelősséggel tartozik a Szervezővel és a Lebonyolítóval szemben.

Az Adatközlő, aki a Játékban más személyes adatait adja meg és álképviselőknek minősül az adatok megadásával kifejezetten elfogadja és szavatolja, hogy amennyiben a megadott személyes adatok más jogát megsérti, akkor az ebből esetlegesen eredő a Szervezőnél és/vagy Lebonyolítónál keletkezett kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség valamint költség (beleértve az ügyvédi munkadíjat is) megtérítésére személyes feltétlen és kifejezet kötelezettséget vállal.

3. A Játék menete

A Honlapon a megadott technikai útmutató figyelembevételével kell feltölteni a vásárlást igazoló blokkon található AP-kódot vagy blokk szorszámot és a vásárlás adatait – vásárlás helye, dátuma és pontos időpontja. Minden AP-kód és blokk szorszám a hozzá tartozó dátummal csak egy alkalommal vehet részt a Játékban. Maximum 3 darab olyan blokkot lehet feltölteni, melyeknek AP-kódja és a vásárlás időpontja azonos. Tehát ha a Játékos által vásárolt NIVEA termékek összértéke meghaladja az 1499 Ft-ot és a Játékos ezért a termékeket 1499 Ft-os tételekre megbontva vásárolja meg a Szervező egy Játékostól egy nap alatt azonos helyen és időben (azonos AP-kód, dátum, óra és perc) történt vásárlást igazoló blokkokból maximum 3 darabot elfogad. Egy Játékos (a napi maximum 3 azonos helyen és időben történt vásárlás esetét kivéve) a Játék időtartama alatt korlátlan számú vásárlást tölthet fel. A Szervező nem fogad el véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált számkódokat valamint azonos helyen és időben történt vásárlást igazoló blokkokból 3 darabnál többet.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a kódfeltöltés időpontjának Szervező a kódfeltöltésnek a feldolgozó rendszerbe történő beérkezésekor rögzített időpontját tekinti.

A Honlapon történő kódfeltöltés a továbbiakban „Pályázat”. Egy Játékos (a napi maximum 3 azonos helyen és időben történt vásárlás esetét kivéve) korlátlan számú Pályázatot tölthet fel. Egy Pályázat csak egy AP-kódot vagy számlaszámot tartalmazhat. Többször 1499 forintértékben történő NIVEA termék együttes vásárlását igazoló blokk feltöltött AP-kódja vagy számla száma egy Pályázatnak minősül.

Minden feltöltött, érvényes AP-kód 1 esélyt jelent a sorsolásoknál.

A Játékos köteles a vásárlást igazoló blokkot a Játék teljes időtartama alatt sértetlenül és olvasható módon megőrizni, a nyeremény átvételénél bemutatni a Lebonyolítónak, mert Játékos csak ebben az esetben jogosult a nyereményének átvételére. Amennyiben a Játékos kisorolása esetén a blokkot nem tudja bemutatni a megadott határidőn belül, vagy az általa bemutatott anyagok olvashatatlanok, úgy nyereményére nem jogosult, helyére automatikusan a sorsoláskor kisorsolt soron következő tartaléknyertes lép.

A Szervező azt a feltöltött AP-kódot, valamint a termék vásárlását igazoló tételes blokkot vagy számlát fogadja el a Pályázatok érvényességének bizonyítására, amelyeken a játékban résztvevő termék – márkanevet is tartalmazó – megnevezése (NIVEA termék) szerepel.
A szervező jogosult a pályázat valósságát, érvényességét, meglétét ellenőrizni.

A sikeres pályázathoz (a továbbiakban: Pályázat) szükséges lépések:
1. regisztráció
- a személyes adatok megadásával: (teljes név, születési dátum, e-mail cím, pontos lakcím, telefonszám)
Regisztrációra csak egyszer van szükség.
2. AP-kódfeltöltés
- a regisztráció során adja meg a vásárlást igazoló blokk vagy számla adatait (AP-kód, blokk sorszám, vásárlás helye, dátuma, és pontos időpontja).

 

4. A Játék időtartama, szakaszai, valamint a beérkezési határidők

4.1. A Játék időtartama:

A Játék 2017. augusztus 31. 00:00-tól 2017. október 26. 23:59-ig tart.
Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt jogosult korlátlan számú AP-kódfeltöltésre, az alábbi szempontokat figyelembe véve:

• Maximum 3 darab olyan blokkot lehet feltölteni, melyeknek AP-kódja és a vásárlás időpontja azonos.
• Egy Játékos minden típusú nyereményből (napi, heti és főnyeremény) egy nyereményre jogosult, így a Pályázatoknál a legkorábbi időpontban feltöltött Pályázatot vesszük figyelembe.
A 2017. augusztus 31. napja előtt vásárolt NIVEA termékekkel nem lehet pályázni.

4.2 A Játék szakaszai

A Játék teljes időtartamát a napi és heti nyeremények szempontjából a Szervező 8 szakaszra bontotta. Minden szakaszban ugyanaz a napi és heti nyeremény.
A szakaszok a következők:
1. szakasz: 2017. augusztus 31. – szeptember 07. A 2017. augusztus 31. 00.00-tól szeptember 07. 23:59-ig regisztrált, érvényes feltöltők között sorsoljuk ki ennek a szakasznak napi és heti nyereményeit, amely 21 db NIVEA Q10 ajándékcsomag és 3db MÖMAX vásárlási utalványt jelent. A nyeremény részletes leírását lásd a jelen szabályzat 4. pontjában. Sorsolás időpontja és helyszíne: 2017.09.08. 11:00, 1036. Budapest, Lajos utca 74-76. V. emelet, Human Telex

2. szakasz: 2017. szeptember 08. – szeptember 14. A 2017. szeptember 08. 00.00-tól szeptember 14. 23:59-ig regisztrált, érvényes feltöltők között sorsoljuk ki ennek a szakasznak napi és heti nyereményeit, amely 21 db NIVEA Q10 ajándékcsomagot és 3db MÖMAX vásárlási utalványt jelent. A nyeremény részletes leírását lásd a jelen szabályzat 4. pontjában. Sorsolás időpontja és helyszíne: 2017.09.15. 11:00, 1036. Budapest, Lajos utca 74-76. V. emelet, Human Telex

3. szakasz: 2017. szeptember 15. – szeptember 21. A 2017. szeptember 15. 00.00-tól szeptember 21. 23:59-ig regisztrált, érvényes feltöltők között sorsoljuk ki ennek a szakasznak napi és heti nyereményeit, amely 21 db NIVEA Q10 ajándékcsomagot és 3db MÖMAX vásárlási utalványt jelent. A nyeremény részletes leírását lásd a jelen szabályzat 4. pontjában. Sorsolás időpontja és helyszíne: 2017.09.22. 11:00, 1036. Budapest, Lajos utca 74-76. V. emelet, Human Telex

4. szakasz: 2017. szeptember 22. – szeptember 28. A 2017. szeptember 22. 00.00-tól szeptember 28. 23:59-ig regisztrált, érvényes feltöltők között sorsoljuk ki ennek a szakasznak napi és heti nyereményeit, amely 21 db NIVEA Q10 ajándékcsomagot és 3db MÖMAX vásárlási utalványt jelent. A nyeremény részletes leírását lásd a jelen szabályzat 4. pontjában. Sorsolás időpontja és helyszíne: 2017.09.29. 11:00, 1036. Budapest, Lajos utca 74-76. V. emelet, Human Telex

5. szakasz: 2017. szeptember 29. – október 05. A 2017. szeptember 29. 00.00-tól október 05. 23:59-ig regisztrált, érvényes feltöltők között sorsoljuk ki ennek a szakasznak napi és heti nyereményeit, amely 21 db NIVEA Q10 ajándékcsomagot és 3db MÖMAX vásárlási utalványt jelent. A nyeremény részletes leírását lásd a jelen szabályzat 4. pontjában. Sorsolás időpontja és helyszíne: 2017.10.06. 11:00, 1036. Budapest, Lajos utca 74-76. V. emelet, Human Telex

6. szakasz: 2017. október 06. – október 12. A 2017. október 06. 00.00-tól október 12. 23:59-ig regisztrált, érvényes feltöltők között sorsoljuk ki ennek a szakasznak napi és heti nyereményeit, amely 21 db NIVEA Q10 ajándékcsomagot és 3db MÖMAX vásárlási utalványt jelent. A nyeremény részletes leírását lásd a jelen szabályzat 4. pontjában. Sorsolás időpontja és helyszíne: 2017.10.13. 11:00, 1036. Budapest, Lajos utca 74-76. V. emelet, Human Telex

7. szakasz: 2017. október 13. – október 19. A 2017. október 13. 00.00-tól október 19. 23:59-ig regisztrált, érvényes feltöltők között sorsoljuk ki ennek a szakasznak napi és heti nyereményeit, amely 21 db NIVEA Q10 ajándékcsomagot és 3db MÖMAX vásárlási utalványt jelent. A nyeremény részletes leírását lásd a jelen szabályzat 5. pontjában. Sorsolás időpontja és helyszíne: 2017.10.20. 11:00, 1036. Budapest, Lajos utca 74-76. V. emelet, Human Telex

8. szakasz: 2017. október 20. – október 26. A 2017. október 20. 00.00-tól október 26. 23:59-ig regisztrált, érvényes feltöltők között sorsoljuk ki ennek a szakasznak napi és heti nyereményeit, amely 21 db NIVEA Q10 ajándékcsomagot és 3db MÖMAX vásárlási utalványt jelent. A nyeremény részletes leírását lásd a jelen szabályzat 4. pontjában. Sorsolás időpontja és helyszíne: 2017.10.27. 11:00, 1036. Budapest, Lajos utca 74-76. V. emelet, Human Telex

 

4.3 Pályázatok beérkezésének határideje 

A pályázó Játékos az érvényes Pályázat feltöltésének időpontjában az adott napi, és heti nyereményre, valamint a Játék végén az összes érvényes Pályázat közül kisorsolt fődíjra és különdíjra – amennyiben NIVEA Q10 terméket vásárolt - is pályázik egyúttal. A heti és napi nyeremények nyertesei is részt vesznek a fődíj sorsolásban a Játék végén


4.4 Nyertesek kiválasztása és nyeremények

A Játékosok közül a nyertesek kisorsolása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai közül kiválasztott sorsoló bizottság előtt, közjegyző jelenlétében történik.
A napi és a heti nyeremények közjegyző jelenlétében kerülnek kisorsolásra az adott promóciós hét lezárását követő napon, a fődíj nyeremény sorsolására a teljes promóciós időszak lezárása után kerül sor.

 

5. Nyeremények

5.1 Napi nyeremények

Napi nyeremény: napi 3 db, NIVEA Q10 csomag (melynek tartalma egy darab NIVEA Q10 plus ránctalanító nappali arckrém 50 ml, valamint egy darab NIVEA Q10 plus ránctalanító szemkörnyékápoló 15 ml, bruttó értéke 2.999 Forint)
A Játék teljes időtartama alatt a napi nyeremények megegyeznek.

Nyertesek kiválasztása: Minden nap 00:00 perctől az aznap 23:59 percig beérkező érvényes Pályázatok számítanak a napi nyereményekre esélyesnek. A Lebonyolító a Játék promóciós heteinek lezárását követően napi 3 db - azaz a promóció teljes időtartama alatt összesen 171 db – 2.999 forint értékű NIVEA Q10 ránctalanító arcápoló csomagot (melynek tartalma egy darab NIVEA Q10 plus ránctalanító nappali arckrém 50 ml, valamint egy darab NIVEA Q10 plus ránctalanító szemkörnyékápoló 15 ml) sorsol ki.
Játékosok minden nap csak az adott napra vonatkozó nyereményt nyerhetik meg, tehát amennyiben a következő napi nyereményért is szeretnének indulni, úgy újabb NIVEA terméket kell vásárolniuk, és újabb AP-kódot kell feltölteniük a jelen szabályzatban megadottak szerint. Egy Játékos a játék teljes időtartama alatt összesen egy napi nyereményre jogosult, így a Pályázatoknál a legkorábbi időpontban feltöltött Pályázatot vesszük figyelembe.


5.2 Heti nyeremények

Heti nyeremény: heti 3 db 50.000 forint értékű Mömax vásárlási utalvány

Nyertesek kiválasztása: A Lebonyolító a Játék egyes promóciós heteinek lezárását követően hetente 3 db - azaz a promóció teljes időtartama alatt összesen 24 db - 50.000 forint értékű Mömax vásárlási utalványt sorsol ki.

A Játék teljes időtartama alatt a heti nyeremények megegyeznek.

A Játékosok minden héten csak az adott heti nyereményeket nyerhetik meg, tehát amennyiben következő heti nyereményért szeretnének indulni, úgy újabb NIVEA terméket kell vásárolniuk, és újabb érvényes AP-kódot kell feltölteniük a jelen szabályzatban megadottak szerint. Egy Játékos a játék teljes időtartama alatt összesen egy heti nyereményre jogosult, így a Pályázatoknál a legkorábbi időpontban feltöltött Pályázatot vesszük figyelembe.

 

5.3 Fődíj

Fődíj: Gardróbfrissítés Milánóban, personal shopperrel (Tartalma: milánói utazás repülővel, 2 főre, 1 éjszakára, szállással, félpanziós ellátással, stylist tanácsadás, 500.000 forint ruhavásárlásra fordítható költőpénz Festipay kártyán. A csomag bruttó értéke körülbelül 800.000 forint.)

Nyertesek kiválasztása: A Lebonyolító 2017. október 30-án 11:00 órakor egy újabb sorsolás keretében a Játék teljes szakaszára (2017. augusztus 31. 00:00–tól 2017. október 26. 23:59-ig) kisorsol 1 db fődíj nyertest, aki egy 2 személyre szóló gardróbfrissítést nyer, melynek tartalma egy két főre szóló milánói utazás, szállással, félpanziós ellátással. A nyertes a gardróbfrissítéshez Vajda Alexandra stylist segítségét veheti igénybe. Valamint Festipay kártyán 500.000 Forint ruhavásárlásra fordítható költőpénzt kap. (A Festipay kártyáról bővebben a http://getaprepaid.hu/) A nyertes a nyereményt személyesen veheti át a Szervező megbízottjával előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen.

 

5.4 Különdíj

Különdíj: NIVEA frissítő wellness hétvége a Caramell Premium Resort Superior wellness szállodában

A Szervező megbízottja 2017. október 30-án 11:00 órakor a Játék teljes szakaszára (2017. augusztus 31. 00:00–tól 2017. október 26. 23:59-ig) a NIVEA Q10 terméket vásárlók közül kisorsol 1 db különdíj nyertest, aki megnyeri a NIVEA frissítő wellness hétvégét (csomag tartalma: 2 fő részére, 2 éjszaka, standard szobában a Caramell Premium Resort Superior wellness szállodában, beváltható 6 hónapig, előzetes foglalással. A csomag bruttó értéke 73.600 forint.) A nyertes a nyereményt személyesen veheti át a Szervező megbízottjával előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen.
A nyeremények változtatásának jogát Szervező fenntartja!

 

5.5 A nyertesek jogosultsága

A nyertesek nyereményük átvételére kizárólag a vásárlást igazoló tételes blokk/számla megléte és bemutatása esetén, illetve személyazonosságuk igazolásával jogosultak. Előzetes ellenőrzésre mindezeket Lebonyolítónak elektronikus úton, fotó, vagy scannelt másolat formájában kell beküldenie az niveagardrobfrissítes@humantelex.hu e-mail címre.

Egy címen lakó és azonos vezetéknevű Játékosok családtagnak számítanak a szabályzat értelmében. A Játékosok családonként minden típusú nyereményből (napi, heti és főnyeremény) egy nyereményre jogosultak, így a Pályázatoknál a legkorábbi időpontban feltöltött Pályázatot vesszük figyelembe. Keresztnevek esetében egy név több beceneve egy névnek számít így az egy Játékosnak számít

Lebonyolító a beérkezett Pályázatokat megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek. Az ezen feltételeknek meg nem felelő Pályázatok érvénytelenek, így azok a Játékban nem vehetnek részt. Amennyiben a Szervező vagy a Lebonyolító tudomására jut, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltak ellenére valamely Pályázat Szervezőnek vagy Megbízottnak nem felróhatóan mégis részt vett a Játékban, a Szervező az érvénytelen Pályázatot beküldő vagy kizárásra kerülő Játékostól az esetlegesen már átadott nyereményt visszakövetheti.

A nyereménysorsolásának alkalmával a napi, heti díjak és a fődíj esetében a Szervező/Lebonyolító 1 nyertest, és 5 tartaléknyertest sorsol. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, abban az esetben, amennyiben a nyertes vagy a sorrendben előttük álló tartaléknyertes nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és/vagy alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított 72 órán belül a Játékban megadott telefonszámon és e-mail címen nem elérhető vagy nem nyilatkozik, valamint, ha a nyereményéről önkéntesen, írásban lemond.

A Szervező a sorsolások eredményét a www.nivea.hu weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve és lakcíme (csak település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékba történő regisztrálással kifejezetten hozzájárul. A nyertesek nevei hetente frissülnek. Csak azon nyertesek kerülnek feltöltésre a weboldalon, akik sikeresen igazolták jogosultságukat a nyereményre.

A fődíj esetében, amennyiben a kisorsolt nyertes bármilyen okból nem vállalja a Fődíj utazást, abban az esetben írásban rögzíti Lebonyolító részére, hogy a nyereményéről kiértesítést követően 72 órán belül lemond, azt aláírásával a nyertes igazolja, így a fődíjra a sorsolás sorrendje alapján következő tartaléknyertes jogosult.

Amennyiben a kisorsolt nyertes betegség miatt nem tudja vállalni a Fődíj utazást, abban az esetben, a betegség bekövetkezését követő 24 órában írásban rögzíti Lebonyolító részére, hogy a nyereményéről lemond, azt aláírásával a nyertes igazolja, így a fődíjra a sorsolás sorrendje alapján következő tartaléknyertes jogosult.
Amennyiben a kisorsolt nyertes a nyereményről nem kíván lemondani, de esetlegesen bekövetkezett megbetegedése miatt a már megállapodott (rögzített) utazási időponton nem tud részt venni, az utazás időpontja módosítható 2017. december 15-ig, feltéve, hogy a módosítással kapcsolatos valamennyi felmerülő költséget a nyertes viseli.

A Lebonyolító a nyerteseket a sorsolás napján telefonon, majd írásban értesíti. A nyertesek a nyertes blokk meglétét köteles az értesítést követően 72 órán belül Lebonyolítónak igazolni. A nyertes kizárólag a fentiek bemutatásával válik jogosulttá nyereményére.

6. Nyertesek értesítése

A Lebonyolító a nyerteseket az adott időszakot (nap, hét, hónap) követő első munkanapon telefonon, majd a regisztráció során megadott e-mailcímen értesíti. A nyertesek kötelesek a nyereményekre való jogosultságukat a vásárlást igazoló tételes blokk/számla megléte) az értesítést követően 72 órán belül Lebonyolítónak igazolni.

 

7. Nyeremények átadása

A fődíj átadása személyesen történik, a nyertessel előre egyeztetett időpontban és helyszínen.
A napi és heti nyeremények kiszállítása a jogosultság igazolását követően hetente történik a Sprinter Futárszolgálat Kft (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39., adószám: 12263840-2-43, cégjegyzékszám: 01 09 660447) igénybevételével, 30 napon belül. A nyertesnek lehetősége van arra, hogy két szállítási mód közül válasszon:

A) házhozszállítás

B) pick-pack ponton történő személyes átvétel

Házhozszállítás esetén a nyertesek mindegyike kap egy előzetes értesítést arról, hogy a nyereményüket a futárszolgálat várhatóan mikor fogja kézbesíteni a következő munkanapon. Az értesítés SMS-ben történik. Amennyiben a nyertes nem tudja átvenni a nyereményt, úgy annak kézbesítését a futárszolgálat újból megkísérli. Amennyiben a nyertes nem veszi át a nyereményét, az visszaszállításra kerül a Lebonyolítónak az irodájába: Human Telex Kft (székhely: 1036. Budapest, Lajos utca 74-76., adószám: 10301539-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-064170). Innentől kezdve a nyertesnek lehetősége van arra, hogy előzetesen egyeztetett időpontban, 30 napon belül személyesen vagy meghatalmazottja útján (írásos meghatalmazással) átvegye a fenti helyszínen nyereményét. Amennyiben erre 30 napon belül nem kerül sor, úgy a nyertes elveszti jogosultságát a nyereményre.

Pick-pack ponton történő személyes átvétel választása esetén a nyertes nyereménye egy általa kiválasztott pick-pack pont átvevő helyre kerül leszállításra. Ezen helyszínek listája a www.pickpackpont.hu/#map oldalon érhető el. A leszállítást követően a nyertes kap egy értesítést SMS-ben, miszerint a nyereménye megérkezett a kiválasztott átvevőpontra. A nyertes nyereményét személyesen veheti át a kiválasztott ponton az értesítést követő 10 munkanapon belül. Amennyiben a nyertes ezen időintervallumon belül nem veszi át a nyereményét, az ugyancsak visszaszállításra kerül a Lebonyolítónak az irodájába: Human Telex Kft (székhely: 1036. Budapest, Lajos utca 74-76., adószám: 10301539-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-064170). A személyes átvételre a nyertesnek a fent leírtak alapján ugyancsak 30 nap áll rendelkezésére.

A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására a sorsolást követő maximum 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére adott nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, mert a regisztráció során feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak, tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

8. Adózás

A Nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli.

 

9. A Játék lebonyolítása

A nyereményjáték internetes szolgáltatását a Szervező biztosítja.
A Pályázatok hiányosságáért / hibájáért (hibás adatokkal való regisztráció, az AP-kód helytelensége stb.) a Szervező és a Lebonyolító a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállal, a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytat, felvilágosítást kizárólag az niveagardrobfrissítes@humantelex.hu e-mail címen ad.

A Játékfeltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja minden olyan, a Szervezőn illetve a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, kapcsolati hibák. Sikertelen regisztráció esetén, amennyiben az a rendszer hibájából ered, a Játékos a niveagardrobfrissítes@humantelex.hu email címen jelezheti azt Lebonyolítónak. A Szervező, illetve a Lebonyolító nemvállal felelősséget azért, ha a Játékosnak a Játékban való részvétele bármely tőle független okból kifolyólag meghiúsul.

 

10. Adatvédelem

Az 2. pontban írt adatszolgáltatás és a játékban való részvétel önkéntes. A játékosok a regisztráció során a megfelelő négyzet kipipálásával és Pályázatuk elküldésével tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat a jelen Játékszabályzat 1. számú Mellékletét képező Adatkezelési Szabályzat szerint kezeljék és feldolgozzák.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-126001/2017

 


11. Általános rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a nyereményének az átadását. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és kézpénzre át nem válthatók, a fődíj más úti célra nem cserélhető. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget, valamint az ajándékok kiszállítási költségét a Szervező viseli, az egyéb, esetlegesen felmerülő költségek a nyertes Játékosokat terhelik.

A Játékkal kapcsolatos információk, a Részvételi és Játékszabályzat megtalálható a www.nivea.hu/nyeremenyjatek és a www.nivea.hu/oszifelfrissules internetes oldalon.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult a Játékost kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.nivea.hu/nyeremenyjatek oldalon, a Játékosok felelőssége, hogy erről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező kizár minden, a Játékban való részvételből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A Játékban való részvétellel a Játékos kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a Játék feltételeit. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi és Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár a Játék időtartama alatt módosítsa vagy megszűntesse. A Részvételi és Játékszabályzatban tett módosításait, illetve a játék esetleges megszűntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a játék weboldalán.

A jelen Szabályzat elválaszthatatlan részét képező mellékletek:
1. számú melléklet: Adatvédelmi szabályzat
Budapest, 2017. augusztus 31.