adventi naptár

Játékszabályzat NIVEA Adventi naptár 2015

I. A Szervező és a Lebonyolító

Szervező: Beiersdorf Kft (a továbbiakban Szervező)
székhelye: 1126 Budapest, Tartsay V. u. 3.
cégjegyzékszáma: 01-09-160767

Lebonyolító 1: Etnetera Vision s.r.o.(a továbbiakban Etnetera vagy Lebonyolító 1)
székhelye: Jankovcova 1037/49, 170 00, Praha 7, Csehország
cégjegyzékszáma: 25103814

Lebonyolító 2: MULTICOM CONTACT Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (a továbbiakban
Lebonyolító 2)

székhelye: 1121 Budapest, Zsigmondy Vilmos u 8/b.
cégjegyzékszáma: 01-09-686596

Szervező megbízása alapján az Etnetera és a MULTICOM CONTACT mint Lebonyolítók együtt
közreműködve végzik a “Nyerj minden nap! NIVEA Adventi naptár ”nyereményjáték - a
továbbiakban: Játék - teljes körű lebonyolítását. A sorsolást és a résztvevők személyes adatainak
feldolgozását a Lebonyolítók végzik.
Adatbejelentés nyilvántartási szám: NAIH-91731/2015.

II. Játékfeltételek
A Játékba való részvétel feltétele, hogy a felhasználó (továbbiakban: Játékos) a
www.NIVEA.hu/advent oldalról elérhető regisztrációs modulban valós adataival regisztrál és
elfogadja a Játék feltételeit a jelen szabályzata foglaltak szerint.
A Játékos a Játékban történő részvétellel a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul
ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

II/A. A Játékban való részvétel feltételei
A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik
magyar állampolgárok és bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek. Minden Játékos
kizárólag egy email címmel jogosult regisztrálni és a Játékban részt venni, többes regisztráció és
egy Játékosnak több profillal történő részvétele nem megengedett.
A Játékban nem vehetnek részt Szervező, továbbá a Lebonyolítók vezető tisztségviselői,
munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő
személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.
A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen
Játékszabályzatban foglaltakat.
Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése,
fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között:
Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a
Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy 
megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék
kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos
a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A
jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy
megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.nivea.hu/nyeremenyjatek oldalon,
a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a
Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és
kártalanítást.
A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén
elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.
A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező és Lebonyolítók
mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok
hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím és lakcím elírás, stb.) ill. valódiságáért Szervező
és Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező és Lebonyolítók nem vállalnak
semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel
összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező és Lebonyolítók nem
felelősek azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi
sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

II/B. A Játék menete
A Játékosnak a www.NIVEA.hu/advent oldalon valós személyes adatai megadásával kell
regisztrálnia a Játékban való részvételhez. A Játékba csak azok vesznek részt, akik helyesen
válaszolnak a feltett kérdésre és regisztrálnak.

III. A Játék időtartama és a nyeremények
Regisztrálni és ez által a Játékban részt venni 2015. december 1. 00:00 óra és 2015. december
24. 23:59 óra között lehet.

Nyeremények:
Minden napra 1 db nyereménytárgy kerül kisorsolásra. A Játék során az alábbi nyeremények
kerülnek kisorsolásra:

 • NIVEA bögre fehér színben 3 db
 • NIVEA zokni 2 db
 • NIVEA Sensitive Micellás arctisztító 200 ml 1 db
 • NIVEA bevásárló kosár 3 db
 • NIVEA bögre kék színben 3 db
 • NIVEA Creme Care krémtusfürdő 250 ml 1 db
 • NIVEA törölköző 3 db
 • NIVEA Q10Plus Ránctalanító Szérum Gyöngyök 40 ml 1 db
 • NIVEA Cashmere Moments krémtusfürdő 250 ml 1db
 • NIVEA Repair & Care Regeneráló kézkrém 50 ml 1 db
 • NIVEA pléd kék színben 3 db
 • NIVEA Q10Plus Ránctalanító Energetizáló nappali arckrém 50 ml 1 db
 • NIVEA Smooth Sensation testápoló olaj 250 ml 1 db

IV. Nyertesek kiválasztása/kisorsolása
A 24 db Nyertes a Játék időtartama alatt szabályszerűen regisztrált és a helyesen válaszoló
Játékosok közül elektronikus sorsoló program igénybevételével kerül kisorsolásra 2016. január 7.
11:00 órakor, Lebonyolító 1 székhelyén. Ugyanezen időpontban és módon 5 db tartaléknyertes is
kisorsolásra kerül.
Amennyiben két vagy több játékosnak azonos a lakcíme, akkor a szabályzat értelmében
családtagnak számítanak. Családonként egy nyereményre jogosultak a felhasználók, ilyenkor a
regisztrációknál a legkorábbi időpontban történtet vesszük figyelembe.
Keresztnevek esetében, ha egy név több beceneve egy névnek, így egy regisztrációnak számít a
nyeremények kiosztásánál.

V. Értesítés, nyeremények átvétele
A nyertesek értesítése - Lebonyolító 2 által - a regisztráció során megadott e-mail címre küldött
email útján történik. Az email cím helyessége és működése, valamint megadott postai cím (lakcím)
helyessége, valamint a postafiókra érkező levelek figyelemmel követése és a nyeremény átvétele
a Játékos felelőssége.
A nyereményeket postai úton juttatja el Lebonyolító 2 a nyertesekhez, egyszeri alkalommal, a
Játék lezárását és a sorsolást követő 30 napon belül.
A nyeremény automatikusan kiküldésre kerül egyszeri alkalommal a regisztrációkor megadott
postai címre. A kiküldés sikertelensége esetén a nyertes elesik nyereményétől. A kézbesítés
sikerességéért a Szervezőt és Lebonyolítókat felelősség nem terheli. A sikertelen értesítés, illetve
kézbesítés miatti kiesés okán át nem vett nyereményeket a tartaléknyertesek hiányában a
Szervező szabadon felhasználhatja.

VI. Hírlevélre feliratkozás
Résztvevőknek lehetőségük van a regisztrációkor hírlevélre való feliratkozásra. Amennyiben a
játékos regisztrációkor bejelöli, hogy szeretne a jövőben hírlevelet kapni, akkor a későbbiekben
Szervező marketing célból hírlevelet küldhet ki a számára. A Játékos nyilatkozatát bármikor
korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja a Szervező alábbi elérhetőségein: 1126
Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. (postai úton) vagy elektronikus úton a hírlevélben lévő leiratkozás
gombra kattintva.
A Játékos személyes adatainak kezelése ebben az esetben is a VII. pontban meghatározottak
szerint történik.

VII. Személyes adatok kezelése
A 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról
(továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő
részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szervező, mint adatkezelő a Játékosok által a
regisztráció során megadott személyes adatokat kezelje, továbbá, hogy Lebonyolítókat mint
adatfeldolgozót igénybe vegye. Az adatkezelés és -feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és 
részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása. Az adatkezelés célja a Játék
lebonyolítása, ideértve a nyeremények átadását, valamint azon Játékosok esetében, akik a
regisztráció során hozzájárultak és kérték, hogy részükre a Szervező marketing célokból hírlevelet
küldjön, a marketing célú hírlevelek kiküldése. A Játékosok személyes adatainak kezelése és
feldolgozása - a Játékosok által megadott - alábbi személyes adatokra terjed ki: vezetéknév,
keresztnév, e-mail cím, nem, lakcím (város, utca, házszám, irányítószám), születési dátum (év,
hónap, nap). Ezen felül a játékosnak meg kell adnia bőrtípusát a regisztráció során.
A Játékos tudomásul veszi, hogy személyes adatai rendszer szerint és automatikusan kerülnek
feldolgozásra. Játékos egyben hozzájárul ahhoz, hogy ezek a személyes adatai a fentebb leírt
terjedelemben és céllal kezelésre és feldolgozásra kerüljenek a Szervező és Lebonyolítók által.
Azon Játékosok esetében, akik a regisztráció során hozzájárultak és kifejezetten kérték, hogy a
részükre a Szervező marketing célból hírlevelet küldjön, a személyes adatok kezelése
határozatlan ideig, de legkésőbb az érintett Játékos hírlevél-szolgáltatásról történő leiratkozásáig
tart, ezt követően a Játékos személyes adatai törlésre kerülnek.
Játékos tudatában van az Adatvédelmi törvény 14.§. és 15.§ foglalt jogainak, így annak is, hogy az
érintett kérelmezheti a Szervezőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes
adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével -
törlését vagy zárolását a Szervező címén (1125 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.). A tájékoztatás
megtagadása esetén a Szervező írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására
mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Szervező
tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Ezen kívül a
résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása
alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a résztvevő bírósághoz fordulhat
az Infotv-ben foglaltak feltételek szerint.
Jelen pontban foglalt kötelezettségek, valamint a Játékkal kapcsolatos adatvédelmi
kötelezettségek teljesítéséért a Szervező, mint adatkezelő felel. Az adatkezelő és az
adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az Infotv-ben és egyéb vonatkozó jogszabályokban rögzített
rájuk vonatkozó kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére.
Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a játék érvényes időtartamának befejezése
előtt következik be személyes adatainak zárolása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való
részvétele - a nyereményre való jogosultságával együtt - megszűnik.
A Szervező vállalja, hogy a Játék során tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli és azt harmadik személyeknek át
nem adja, hozzáférhetővé nem teszi, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz.

VII. Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben a Szervező az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 30 napon belül
írásban nem adja meg a tájékoztatást a Játékos részére, valamint ha személyes adatok törlésére,
zárolására, helyesbítésére 30 napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben a Szervező a
Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 30 napon belül írásban nem
közli az elutasítás indokait, a Játékos jogosult jogorvoslattal élni.
Továbbá amennyiben a Játékos a Szervezőnek kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért
egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2015. november 20.