NIVEA SKINGUIDE nyereményjáték

Teljes játékszabályzat
a SKiN GUIDE alkalmazásban újonnan regisztráltak számára

- Magyarország számára -

Jelen teljes szabályzat célja a SKiN GUiDE alkalmazásban újonnan regisztrált felhasználók számára a nyereményjáték feltételeinek rögzítése. E teljes játékszabályzat (a továbbiakban: „Játékszabályzat“) az egyetlen olyan dokumentum, amely kötelezően szabályozza a nyereményjáték feltételeit a fogyasztók számára . Amennyiben a fogyasztóknak szánt promóciós anyagok tartalma és a jelen teljes szabályzat szövege különbözne, úgy a jelen teljes játékszabályzatban foglaltak az irányadóak.


Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett..


Szervező

Név: BEIERSDORF Kft.
Postai cím: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos. u. 3.
E-mail cím: info[kukac]nivea.hu
Telefonszám: +36-1-457-3900

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-09-160767 cégjegyzékszám alatt nyilvántartva (a továbbiakban: "szervező").


Lebonyolító

Etnetera Motion s.r.o., Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7 székhellyel, IČO: 028 32 020, bejegyezték a prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C. szakasz, 224167-as tétel (a továbbiakban: „rendező“).


Műszaki ügyintéző

Név: Dentsu Creative Hungary Zrt.
Postai cím: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

bejegyezték a Hradec Králové-i tartományi bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C. szakasz, 39888-as tétel (a továbbiakban: "műszaki ügyintéző").

Az eredeti Teljes Szabályzat a nyereményjáték teljes időtartama alatt megjelenik a https://www.nivea.hu/rolunk/rules/2022-09-skinguide-nyeremenyjatek weboldalon.

I. Időpont és helyszín:

1) A nyereményjáték 2022. 11. 2. 00:00:00-tól 2022. 12. 10. 23:59:59-ig (a továbbiakban: "dátum") zajlik Magyarország területén (a továbbiakban: "helyszín"), kizárólag a https://www.nivea.hu/tippek-es-tanacsok/skinguide címen található SKIN GUIDE alkalmazáson keresztül, az alkalmazás csak mobileszközön megtekintve működik (a továbbiakban: "SKIN GUIDE").II. Résztvevő:


1) A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy. 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez(a továbbiakban: „érdeklődő“). A postán kézbesített nyeremények csak a megadott szállítási címre kézbesíthetők Magyarország területén belül.

2) A nyereményjátékból ki kell zárni a szervezővel, a rendezővel vagy a műszaki ügyintézővel, valamint minden velük együttműködő céggel, ügynökséggel munka- vagy megbízási jogviszonyban álló személyeket, ill. mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói (úgy mint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér). 

3) Csak az a NIVEA Klub tag válhat résztvevővé és pályázhat a nyereményre, aki 2022. 11. 2. 00:00:00-tól 2022. 12. 10. 23:59:59-ig. napot követően regisztrált a SKIN GUIDE alkalmazásban és a regisztrációval egyidejűleg SKIN GUIDE digitális arcelemzési naplót hozott létre, és a játék teljes időtartama alatt a nyeremény átadásának pillanatáig aktív (megszakítás nélküli) tagsággal rendelkezik,. Ha a résztvevő nem tagja a NIVEA Klubnak, a nyereményjátékban való részvételhez regisztrálhat közvetlenül a NIVEA Klubba a SKiN GUIDE alkalmazásban egy digitális arcelemzési napló létrehozásával, vagy vagy regisztrálhat a NIVEA klubba a https://www.nivea.hu/klub oldalon ,. A NIVEA Klub tagság feltételeit a „NIVEA Klubtagsági Szabályzat” szabályozza, amely elérhető a https://www.nivea.hu/rolunk/rules/nivea-klub oldalon. A NIVEA klubtagságnak a játék időtartama alatt folyamatosnak, megszíkítás nélkülinek kell lennie.

4) Résztvevővé válik az a személy, aki megfelel a II.1-5. pontban meghatározott feltételeknek, és teljesíti a III. cikk szerinti feltételeket is (a továbbiakban: résztvevő).

5) Nem vehetnek részt a nyereményjátékban azok a személyek, akik nem felelnek meg a nyereményjátékban való részvétel feltételeinek, vagy a jelen Játékszabályzatba ütköző magatartást folytatnak, például: nincs NIVEA klub tagságuk, vagy tagságuk nem áll fenn folyamatosan a játék időtartama alatt . Abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy olyan személy vesz részt a nyereményjátékban, aki nem felel meg a jelen nyereményjátékban való részvétel feltételeinek, úgy a Szervező jogosult ezt a személyt kártérítés fizetési kötelezettség, illetve bármely kártalanítási kötelezettség nélkül kizárni.


III. Részvétel a nyereményjátékban:

1) A nyereményjáték tárgya azoknak a személyeknek a jutalmazása, azáltal, hogy részt vehetnek a nyereményjátékban, akik újonnan, aki 2022. 11. 2. 00:00:00-tól 2022. 12. 10. 23:59:59-ig. napot követően regisztálnak a SKiN GUiDE alkalmazásban ésdigitális arcelemzési naplót készítenek, és már NIVEA Klubtagok, vagy ezzel egyidejűleg a NIVEA Klub tagságot választják.

2) Az érdeklődő a nyereményjátékban úgy vehet részt, hogy 2022. 11. 2. 00:00:00-tól időpontban és 2022. 12. 10. 23:59:59-ig helyen:  

  • Digitális arcelemzési naplót készít a SKiN GUiDE alkalmazásban, mely során minden kötelező adat megfelelő és helyes megadásával regisztrál a NIVEA SKIN GUIDE-ba, és:
    - ha már tagja a NIVEA Klubnak, beleegyezik a SKiN GUiDE regisztrációjába, beleértve a személyes adatok ezzel kapcsolatos feldolgozását, vagy 
    - ha még nem tagja a NIVEA Klubnak, elfogadja a NIVEA Klub hűségprogram feltételeit, megismerkedik a NIVEA Klub tagságával kapcsolatos információkkal, valamint megfelelően megerősíti és elfogadja a tagságot, beleértve a SKiN GUiDE regisztrációt és a személyes adatok kapcsolódó kezelését is;
  • megerősíti a digitális arcelemzési napló létrehozását - a SKiN GUiDE alkalmazásban történő regisztrációt e-mailjének megerősítésével (az e-mail helyességének ellenőrzésével) igazolja; mivel ha az érdeklődő újonnan beleegyezett, hogy a NIVEA Klub tagjává váljon, megerősíti a Klub regisztrációját és létrehoz egy jelszót a NIVEA Klub fiókjához;
  • és a nyereményjáték ideje alatt nem kéri a jelen nyereményjátékban való részvétel megszüntetését, elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, valamint a személyes adatok kapcsolódó kezelését a jelen szabályok és a Személyes Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint. 

3) Az érdeklődő igazolja, hogy 18 évnél idősebb. Amennyiben fiatalabb, megküldi a törvényes képviselőinek beleegyezését. Az érdeklődő a jelentkezés kézbesítésének és a regisztráció kézhezvételének pillanatában regisztrált a nyereményjátékban, és egyúttal a SKiN GUiDE alkalmazásban (vagy a NIVEA Klubba történő regisztráció és jelszó visszaigazolásával) (a továbbiakban: „regisztráció“).

4) A nyereményjátékban ismételten nem lehet részt venni. A nyereményjátékban nem lehet részt az az érdeklődő, aki korábban, 2022. 11. 2. 00:00:00-tól időpontban és 2022. 12. 10. 23:59:59-ig. megelőezően (a nyereményjáték kezdetét megelőzően) már regisztrált a SKiN GUIDE alkalmazásban. 

5) A szervező, a rendező és a technikai ügyintéző nem vállal felelősséget a hibás kézbesítésért, hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az elektronikus úton történő adattovábbítás során fellépő technikai problémákért, illetve a SKiN GUiDE alkalmazás működéséért, haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 


IV. Nyeremények és a nyeremények átadása:

1) A SKIN GUIDE alkalmazásban újonnan regisztráltak között  kisorsolásra kerül 50 db csomag, amely csomagok mindegyike: 1 db Hydra Skin Effect nappali és 1 db éjszakai krémet, valamint 1 db micellás vizet tartalmaz ("nyeremény").

2) A nyereményt csak az a kisorsolt résztvevő kaphatja meg, aki a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően regisztrált a nyereményjátékban, és a SKiN GUiDE alkalmazásban a Játék végéig, ill. a nyeremény megszerzéséig regisztrálva maradt. A jelen nyereményjátékban való részvétel a jelen Játékszabályzat kifejezett elfogadásához kötött.

3) Minden nyertes maximum 1 nyereményt kaphat. 

4) A sorsolást a nyereményjáték műszaki ügyintézője végzi el a játékidőszak végétől számított 7 munkanapon belül. 

5) A nyerteseket a SKIN GUIDE alkalmazásban a regisztráció során megadott e-mail címen értesítjük, legkésőbb a nyertesek megállapítását követő 21 munkanapon belül. Az e-mail tartalmazni fog egy kérést a nyeremény kézbesítési címének megadására, ha ezt a címet még nem adták meg a regisztráció során. Amennyiben egy ilyen e-mailben kérdés is szerepel, a nyertesnek 5 munkanapon belül válaszolnia kell, ellenkező esetben a nyeremény elveszik, és ugyanilyen módon új nyertest sorsolnak ki. A nyereményt postai úton kézbesítjük a megadott szállítási címre.V. Személyes adatok kezelése:

1) Az érdeklődő a SKiN GUIDE alkalmazásban való regisztrációjával hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, valamint tudomásul veszi személyes adatainak jelen nyereményjáték lebonyolítása céljából történő kezelését az alábbiak szerint: 

Az adatkezelő a Szervező;

Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, szervezése, levezetése, értékelése, a nyeremények odaítélése, a nyeremények átadása, ellenőrzés;

Az adatkezelés jogalap a SKIN GUIDE alkalmazásban újonnan regisztráló és és digitális arcelemzési naplót készítő  személyek részére való ajándék kisorsolása és így az érintettek jutalmazásához fűződő jogos érdeke is. A nyereményjátékban való részvétel ellen az érintett bármikor tiltakozhat, amely után a nyereményjátékban való részvétel azonnali hatállyal megszűnik(nyeremény átadása nem lehetséges), ideértve a személyes adatok kezelését is, azonban ez nem hat ki  a NIVEA klubtagságra vagy a SKiN GUiDE digitális arcelemzési napló regisztrációjára; 

Az adatkezelés időtartama: a SKIN GUIDE alkalmazásba történő regisztráció pillanatától a nyereményjáték lejártát követő 6 hónap, ezt követően csak a felügyeleti hatósági ellenőrzés esetén szükséges dokumentumokat őrizzük meg. 

Adatok köre: e-mail és további információk a nyereményjátékban való részvételről, a regisztráció dátuma és időpontja, a regisztrációs eszköz IP-címe, a nyeremény és a szállítási cím adatai, kapcsolódó kommunikáció, 18 év feletti életkorra vonatkozó információk, 

a feldolgozásról, a címzettekről, valamint az alkalmazásuk jogairól és lehetőségeiről bővebb információ az „Adatvédelmi szabályzat“ című dokumentumban található 


VI. Záró rendelkezések:


1) A szervező, a rendező vagy a műszaki ügyintéző nem vállal felelősséget a résztvevő nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kockázatokért és kötelezettségekért. A nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos kockázatok és károk kizárólag a résztvevőt terhelik.

2) A nyeremények átadása és a nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint teljesíthető. 

3) A résztvevő a nyereményjátékból kizárásra kerül, ha a szervező, a rendező vagy a műszaki ügyintéző erkölcstelen, tisztességtelen vagy egyéb, a jó erkölcsbe ütköző magatartást vagy a jelen szabályzatot sértő magatartást észlel vagy annak megalapozott gyanúja merül fel a résztvevővel vagy az őt nyereményhez segítő személlyel kapcsolatban. 

4) A szervező a nyereményjáték idejét meghosszabbíthatja vagy lerövidítheti. A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa, a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett. A szabályok módosítása írásos, számozott módosítások formájában történik, amelyek a NIVEA.hu weboldalon történő közzétételükkor lépnek hatályba. 

5) A nyereményjáték szervezője minden vitatott kérdést megvizsgál és döntést hoz azokról. 

6) Amennyiben a nyereményjáték feltételeinek teljesítésével kapcsolatban a szervezőben kétségek merülnek fel, az érdeklődő köteles azokat eloszlatni (és a vonatkozó tényeket igazolni a szervező felé). 

7) A jelen eredeti, teljes játékszabályzat a nyereményjáték során a https://www.nivea.hu/rolunk/rules/2022-09-skinguide-nyeremenyjatek weboldalon kerül közzétételre.

Budapest, 2022. 09. 02.