Nyerj wellness hétvégét a NIVEA-val - Játékszabályzat

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT
A NIVEA „Nyerj wellness hétvégét a NIVEA-val”
nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata


1. A promóció rövid leírása

 

Mindazon vásárlók, akik az Azúr és a DDA üzletekben legalább 1499 Ft értékben NIVEA termék(ek)et vásárolnak, és regisztrációt követően feltöltik a vásárláskor kapott sorsjegyen a kaparós felület alatt található 6 jegyű kódot, valamint a vásárlást igazoló blokk AP kódját, nyugtaszámát (számla esetén a számlaszám utolsó 9 karakterét), vásárlás helyét és pontos időpontját a promóciós honlapra (www.NIVEA.hu/wellnesshetvege), megnyerhetik a nyeremények egyikét.

Az érvényes kódot feltöltő játékosok között naponta kisorsolásra kerül 3 db NIVEA törölköző (összesen 69 db), valamint hetente kisorsolásra kerül 1 db HUAWEI NOVA 5T kártyafüggetlen mobiltelefon (összesen 4 db).

Az összes érvényes kódot feltöltő Játékos között a promóció végén kisorsolásra kerül három főnyeremény: családi Wellness hétvége max. 2 felnőtt + 3 gyermek részére a ZENIT**** hotelben.


2. A nyereményjáték szervezője

A NIVEA „Nyerj wellness hétvégét a NIVEA-val” nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Beiersdorf Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.; cégjegyzékszám: 01 09 160767; adószám: 10679232-2-44; a továbbiakban: "Szervező").  A Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá adatfeldolgozást az A Reklám Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., cégjegyzékszám: 13-09-192569, adószám: 13308982-2-13, a továbbiakban: " Lebonyolító") végzi.


3. A Játékban résztvevő személyek

3.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel rendelkező, a 3.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt vásárol legalább 1499 Ft értékben az Azúr és a DDA üzletekben kapható NIVEA terméket, elektronikusan regisztrál a www.NIVEA.hu/wellnesshetvege domain alatti weboldalon (a továbbiakban: "Honlap"), és feltölti a kapott sorsjegyen a kaparós felület alatt található 6 jegyű kódot valamint a termék vásárlását igazoló blokk vagy számla adatait az 6. pontban foglaltak szerint. Az Azúr és a DDA üzletek listája az 1. számú mellékletben található.

3.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.3. Továbbá a Játékban nem vehetnek részt a Játékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi egységek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bek. 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.4. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a jelen pontban lévő kizáró okok fennállásával, valamint a Játékszabályzatban foglaltaknak való megfeleléssel kapcsolatosan a Szervező nyilatkozatot kér a Játékostól. A nyilatkozat tétel megtagadása esetén a Szervező jogosult a Nyereményt a tartalék nyertes részére átadni.


4. A Játékban résztvevő termékek

A játékban részt vesz minden típusú és kiszerelésű, az Azúr és a DDA üzletekben kapható NIVEA termék(ek), amely(ek) vásárláskori összértéke eléri az 1499 Ft-ot.


5. A Játék időtartama

A játék időtartama: 23 nap 2020. szeptember 1. 00 óra 00 perctől, 2020. szeptember 23. 23 óra 59 percig tart.


6. A Játék menete

Vásároljon a 4. pontban megjelölt NIVEA termékek közül egyidejűleg legalább 1499 Ft értékben az Azúr és a DDA üzletekben, és 2020. december 31-ig őrizze meg az eredeti blokkot vagy számlát. Az 1499 Ft értékben történő vásárláskor a vásárláskor a választott NIVEA termékért a vásárlás során kifizetett teljes összeg számít, tehát az az összeg, amelyet az akciók, kuponok és egyéb kedvezmények levonása után a Játékos a választott NIVEA termékekért együttesen fizetett.

Szervező kizárólag azokat a blokkokat/számlákat fogadja el, amelyeken a vásárlás időpontja 2020. szeptember 1. 00:00 és 2020. szeptember 23. 23:59 közé esik.

A nyereményjátékban csak azon blokkok (vagy számlák) adatai vesznek részt, melyeken a vásárolt NIVEA termékek összértéke eléri az 1499 Ft-ot. Az 1498 Ft értékű vásárlásokat nem fogadjuk el. Egy sorsjeggyel és blokkal (vagy számlával) kizárólag egy Pályázat érvényesíthető függetlenül attól, hogy a blokkon szereplő NIVEA termékek az 1499 Ft-os minimum vásárlási feltételt milyen mértékben haladják meg (pl. ugyanazon blokkon szereplő, 3000 Ft értékű NIVEA termék vásárlása 1 Pályázatra jogosít, ugyanígy több olyan NIVEA termék együttes vásárlása esetén, melyek értéke egyenként is meghaladja az 1499 Ft-os összeget, csak 1 Pályázatra jogosítanak, amennyiben ugyanazon blokkon szerepelnek).

A Játékban az alábbiak szerint vehet részt:

A Játékban való részvételhez regisztráljon a www.NIVEA.hu/wellnesshetvege honlapon a „Regisztráció" címszó alatt. A Honlapon történő regisztráció során adja meg a személyes adatait (teljes név, születési dátum, e-mail cím, pontos lakcím), majd pipálja ki az adott mezőt, mellyel elfogadja jelen Játékszabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul a megadott személyes adatai (ideértve a megadott e-mail címet is) kezeléséhez a játékkal összefüggésben. Kérjük, ügyeljen arra, hogy valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az Ön által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét Ön, mint adatszolgáltató viseli. A regisztrációt minden kódfeltöltés alkalmával meg kell ismételni. A Játékos téves, hamis vagy hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosult hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

A Honlapon a megadott technikai útmutató figyelembevételével töltse fel a vásárláskor kapott sorsjegy kaparós felülete alatt található 6 jegyű kódot, valamint a vásárlást igazoló blokkon található AP kódot, számlaszámot és a vásárlás adatait (vásárlás helye, dátuma és pontos időpontja). Minden AP kód és számlaszám a hozzá tartozó dátummal csak egy alkalommal vehet részt a Játékban. Maximum 1 darab olyan blokkot lehet feltölteni, melyeknek AP kódja és az időpontja azonos. A Szervező nem fogad el véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált számkódokat.

A Honlapon történő kódfeltöltés a továbbiakban „Pályázat”.

Egy Játékos legfeljebb 30 Pályázatot tölthet fel, amennyiben az a jelen játékszabályzatban foglaltaknak maradéktalanul megfelel. Egy szállítási címen lakó játékosok családtagnak számítanak a szabályzat értelmében. Egy család legfeljebb 30 Pályázatot tölthet fel. Egy Pályázat csak egy AP kódot vagy számlaszámot tartalmazhat.
 
Játékos minden feltöltött vásárlás után visszaigazolást kap arról, hogy sikeres vagy sikertelen volt a kódfeltöltése. Egy Játékos egy nyeremény típusból egy alkalommal egy darabot nyerhet csak. A napi nyeremény, heti nyeremény megnyerése nem zárja ki a főnyeremény-sorsolásán való részvételt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyertes feltöltés során megadott adatokat ellenőrizzük, a nyereményre való jogosultság feltétele a vásárlást igazoló eredeti blokk vagy számla postai úton való beküldése a promóciót lebonyolító A Reklám Kft. címére (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., Jelige: „Wellness hétvége a NIVEA-val!”). A blokk beérkezési határideje a nyereményértesítéstől számított legkésőbb 10. naptári nap! Eredeti blokk vagy számla visszapostázására nincs lehetőség semmilyen formában.


7. Nyeremények sorsolása

7.1. Napi nyeremény
Napi 3 db NIVEA törölköző.

7.2. Heti nyeremény
Heti 1 db Huawei Nova 5T kártyafüggetlen mobiltelefon.

7.3. Fődíj
3 db Családi Wellness hétvége max. 2 felnőtt + 3 gyermek részére a ZENIT**** hotelben.


8. Sorsolás időpontja

A Játék időtartama alatt 3 db napi, 1 db heti nyeremény, valamint 3 db főnyeremény talál gazdára.

8.1. Játékhetek, valamint a sorsolások időpontja

1. játékhét: 2020. szeptember 1. 00 óra 00 perc – szeptember 6. 23 óra 59 perc (6 nap)
2020. szeptember 1. 00 óra 00 perc és 2020. szeptember 10. 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok között sorsoljuk ki ennek a szakasznak napi nyereményeit. Sorsolás időpontja: 2020. szeptember 7. 15 óra 00 perc, az A Reklám Kft. székhelyén (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5.).

2. játékhét: 2020. szeptember 7. 00 óra 00 perc – szeptember 12. 23 óra 59 perc (6 nap)
2020. szeptember 7. 00 óra 00 perc és 2020. szeptember 12. 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok között sorsoljuk ki ennek a szakasznak napi nyereményeit. Sorsolás időpontja: 2020. szeptember 14. 15 óra 00 perc, az A Reklám Kft. sszékhelyén (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5.). 

3. játékhét: 2020. szeptember 13. 00 óra 00 perc – szeptember 18. 23 óra 59 perc (6 nap)
2020. szeptember 13. 00 óra 00 perc és 2020. szeptember 18. 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok között sorsoljuk ki ennek a szakasznak napi nyereményeit. Sorsolás időpontja: 2019. szeptember 21. 15 óra 00 perckor, az A Reklám Kft. székhelyén (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5.).

4. játékhét: 2020. szeptember 19. 00 óra 00 perc – szeptember 23. 23 óra 59 perc (5 nap)
2020. szeptember 19. 00 óra 00 perc és 2020. szeptember 23. 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok között sorsoljuk ki ennek a szakasznak napi nyereményeit. Sorsolás időpontja: 2020. szeptember 28. 15 óra 00 perc, az A Reklám Kft. székhelyén (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5.). 

8.2. A főnyeremény sorsolása

A 2020. szeptember 1. 0 óra 0 perc és a 2020 szeptember 23. 23 óra 59 perc között beérkezett valamennyi érvényes Pályázat közül sorsoljuk ki a 4 db heti nyereményt és a 3 db fődíjat közjegyző jelenlétében, gépi sorsoló program segítségével.

A sorsolás helyszíne:
Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf Közjegyzői Irodája (2040 Budaörs, Építők útja 2-4.).

A sorsolás időpontja:
2020. szeptember 29., 14.00.

A napi, heti, és a főnyeremény elektronikus úton történő sorsolása során egy utasítással a weboldal adatbázisában tárolt adatokból Lebonyolító véletlenszerűen kisorsolja a feltételeknek megfelelő a napi, heti nyeremények, illetve a főnyeremény Nyerteseit és a Tartaléknyerteseket. A nyertesekkel egyidejűleg a rendszer automatikusan kisorsol két-két (2-2) darab Tartaléknyertest, akik kihúzásuk sorrendjében válhatnak nyertes Játékossá, amennyiben az eredetileg kihúzott nyertes vagy az előttük álló Tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előttük álló Tartaléknyertes a Játékból kizárásra kerül, a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja.

Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig a soron következő tartaléknyertesként meghatározott Játékos (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) minősül nyertes Játékosnak.

A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabály 9. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.


9. Nyeremények átvétele

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:
A Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti, a Játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján a sorsolást követően 24 órán belül, majd visszajelzés hiányában, további 48 órán belül ismételten. Amennyiben a Szervező észleli, hogy a Nyertes „nem elérhető”, (a második értesítést követő tíz (10) naptári napon belül nem küld a Játékos visszajelzést vagy a vásárlást igazoló blokkot - vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye) a tudomásszerzést követően sor kerül a soron következő Tartaléknyertes kiértesítésére, ami szintén elektronikus úton történik, a Játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, melyről a Nyertes Pályázat érkezett, a tudomásszerzést követő 24 órán belül, majd visszajelzés hiányában további 48 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második értesítést követő tíz (10) naptári napon belül köteles az adatait megerősíteni a nyereményértesítőben megküldött módon és megerősíteni szállítási címét. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, úgy elveszti a jogosultságát az adott nyereményre, továbbá a soron következő Tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek és a neki küldött második értesítést követően tíz (10) naptári napos határidőn belül visszajelzett. 

A nyereményre való jogosultság feltétele a vásárlást igazoló blokk vagy számla eredeti példányának postai úton való beküldése a promóciót lebonyolító A Reklám Kft. címére (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., Jelige: „Wellness a hétvége a NIVEA-val!”), ezért a Játékban résztvevő blokkokat és számlákat – 2020. december 31-ig meg kell őrizni. A blokk vagy számla beérkezési határideje az első nyereményértesítéstől számított legkésőbb 10. naptári nap. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül és a Tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre.

A Játékban korlátozottan cselekvőképesek vagy cselekvőképtelen személyek nem vehetnek részt.

A nyeremények szállítási költségét a Szervező viseli, azonban minden egyéb felmerülő költség (pl. főnyeremény esetében költőpénz, stb.) a nyertes Játékost terhelik. 


10. Információ a játékról

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak rövidített formában a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, és a www.NIVEA.hu/wellnesshetvege internetes oldalon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.NIVEA.hu/wellnesshetvege internetes oldalon jelenik meg. A nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse a Lebonyolító ügyfélszolgálatát a promóció teljes időtartama alatt minden nap 9:00 és 18:00 között a +3630/684-3333-as telefonszámon, vagy az nivea@areklam.hu e-mail címen.


11. Személyi jövedelemadó

A Nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertes Játékosok nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót (SZJA) és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő egészségügyi hozzájárulást (EHO). Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

12. Vegyes rendelkezések

12.1. A Szervező kizárólag azokat kaparós sorsjegyeket ill. vásárlást igazoló, eredeti blokkokat/számlákat fogadja el a pályázatok érvényességének bizonyítására, amelyeken jól látható AP kód, vagy egyedi azonosító számlaszám is szerepel. A Játékos kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a vásárlás igazolásaként. Az így elkészített számlákat is érvényesnek fogadja el a Szervező. Számla adatok feltöltésénél a számla számlaszámának utolsó 9 karakterét kell feltölteni az AP kód helyére, és a vásárlás idejének a számlán szereplő időpont kerül feltüntetésre. 

A Szervező nyertesség esetén kizárólag azokat a postai úton beküldött eredeti kaparós sorsjegyeket ill. blokkokat/számlákat fogadja el a nyertesség bizonyítására, melyen a 6 jegyű kód ill. az AP kódja/számlaszáma megegyezik a nyertes pályázat feltöltött 6 jegyű kódjával és a AP kódjával/számlaszámával és egyéb vásárlási adataival. A beküldött kaparós sorsjegy ill. blokk/számla nem lehet szennyezett, tépett, elmosódott, olvashatatlan, illetve nem eshetett át bármely egyéb rongálódáson. 

12.2. A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/ gyártójával/ forgalmazójával szemben érvényesítheti. 

12.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket megváltoztassa és azokat ugyanolyan vagy nagyobb értékű nyereménnyel helyettesítse.

12.4. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 7. pontjában szerepel.

12.5. A vásárlóhelyi kommunikációs anyagok nyomtatási hibáiért a Szervező, és annak leányvállalatai, valamint a Játékban résztvevő üzletek továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

12.6. A hamisított promóciós termék vásárlását igazoló kaparós sorsjegy, vagy nem valós AP kódot tartalmazó blokkok vagy számlák érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a kaparós sorsjegy és a promóciós termék vásárlását igazoló blokkok vagy számlák felületének bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő kaparós sorsjegyek, blokkok és számlák és az azokon szereplő vásárlási adatok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita, vagy a Játék során esetlegesen felmerülő csalás, a Játékkal történő visszaélés esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a blokkok/számlák és a rajtuk szereplő vásárlási adatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

12.7. A Játékosok és a Honlapon regisztrálók a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhassa, továbbá publikálhassa vagy ismertethesse a nyertes Játékosok nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és képmásuk nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező és annak bármely leányvállalata időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.

12.8. A nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan eredeti AP kódot vagy számlaszámot és a hozzájuk tartozó dátumokat töltöttek fel a Honlapon, melyet a rendszer azonosított és elfogadott, majd a nyertesség tényéről visszaigazoló üzenetet küldött.

12.9. A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények átadására.

12.10. A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább, ez a Játékból való kizárást vonja maga után, valamint kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

12.11. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Honlap, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. 

12.12. Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

12.13. A Játékosok a regisztráció során a megfelelő mező bejelölésével fogadják el a jelen hivatalos Játékszabályzatot, amely megtalálható a www.NIVEA.hu/wellnesshetvege honlapon, valamint a jelen Játékszabályzat IV. számú Mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatót, amely megtalálható a www.NIVEA.hu/wellnesshetvege oldalon.

12.14. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse.

12.15. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a nyereményének az átadását. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

Budapest, 2020.08.05.

Mellékletek:

I. számú Melléklet: Azúr és DDA üzletek 
II. számú Melléklet: Heti nyeremény leírása
III. számú melléklet: Fődíj leírása
IV. számú melléklet: Adatkezelési Tájékoztató 
I. számú Melléklet: Azúr és DDA üzletek

Azúr üzletek listája:

Bácsalmás – 6430 Bácsalmás, Szent János u. 8. fsz 1.
Baja – 6500 Baja, Dr. Alföldi József tér 1.
Bátaszék – 7140 Bátaszék, Budai út 56-58.
Békéscsaba – 5600 Békéscsaba, Lencsési u. 17.
Bonyhád – 7150 Bonyhád, Gyár u. 2.
Csorna – 9300 Csorna, Szent István tér 33.
Csurgó – 8840 Csurgó, Széchenyi tér 16.
Dabas – 2370 Dabas, Dancsó u. 2256/15 hrsz.
Dombóvár – 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 20/B
Dunaföldvár – 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u 11.
Hőgyész – 7191 Hőgyész, Kossuth tér 12.
Izsák – 6070 Izsák, Szabadság tér 20.
Kadarkút – 7130 Kadarkút, Hősök Tere 4.
Kalocsa – 6300 Kalocsa, Széchenyi út 12.
Kaposvár Kis és Nagykereskedés – 7400 Kaposvár, Raktár u. 2.
Kapuvár – 9330 Kapuvár, Esterházy Pál sétány 1.
Kisbér – 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2/a
Kiskőrös – 6200 Kiskőrös, Szent István u. 1.
Kiskunmajsa – 6120 Kiskunmajsa, Félegyházi út 4.
Kistelek – 6760 Kistelek, Kossuth Lajos u. 22.
Komló – 7300 Komló, Kossuth Lajos u. 78. Fsz./2
Mohács – 7700 Mohács, Pécsi út 3353 hrsz.
Orosháza – 5900 Orosháza, Könd u. 68-70.
Paks – 7030 Paks, Tolnai út 2.
Pécs – 7300 Pécs, Pécs Rókus sétány 1.
Pécs – 7632 Pécs, Diána tér 18.
Pécs – 7632 Pécs, Megyeri út 64/1.
Pécs 1 – 7632 Pécs, Nagy Imre út 24-26.
Pécs 2 – 7622 Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. 10-12.
Sükösd – 6346 Sükösd, Dózsa György u. 168.
Szászvár – 7349 Szászvár, Május 1. tér 8.
Szeged – 6700 Szeged, Csongrádi Sugárút 71.
Szigetvár – 7900 Szigetvár, József Attila u. 21
Szombathely – 9700 Szombathely, Mártirok tere 2.
Zákányszék – 6787 Zákányszék, Vasút u. 1.
Franchise 1., Letenye – 8868 Letenye, Szabadság tér 16.
Franchise 2., Szentgotthárd – 9970 Szentgotthárd, Kossuth Lajos u. 9.

DDA üzletek listája:

AL-MA Natura Bt. – 2440 Százhalombatta, Piac tér 4/6.
Alba Ró-Ra Kft. Balatoni út – 8000 Székesfehévár, Balatoni út 44-46.
Alba Ró-Ra Kft. Budai út – 8000 Székesfehérvár, Budai út 48.
Arany Begónia Kft. – 1134 Budapest, Váci u. 9-15. (Lehel csarnok G608,G609,G610-619)
Aszódi Tiborné, Dunaújváros – 2400 Dunaújváros, Táncsics M. utca 3/c, Fszt.2. 
Aszódi Tiborné, Meztőtúr – 5400 Mezőtúr, Dózsa György út 10.
Bertalan Sándorné, 100 Ft-os bolt – 4200 Hajdúbörszörmény, Ady tér 10.
Best-Herb Kft. – 8230 Balatonfüred, Malom köz 1. (Vásárcsarnok)
Bolla Store Kft. – 1183 Budapest, Gyömrői út 79-83., 17. ép 125. 
Braun Jánosné – 2085 Pilisvörösvár, Fő út 57.
Cs-T Kerplusz Kft. –1191 Budapest, Kossuth tér V/2.üzlet 
Csejk Katalin – 2660 Ballasagyarmat, Rákóczi u. 22. 
Dienes Kereskedelmi Kft., Körmend – 9900 Körmend, IV. Béla király úti piac 190/5 hrsz.
Dienes Kereskedelmi Kft., Szombathely – 9700 Szombathely, Nádor út. 7. 
Dienes Kereskedelmi Kft., Zalalövő – 8999 Zalalövő, Kossuth u. 17.
E+J Kft. –5126 Jászfényszaru, Szabadság út 4. 
Ergocoop Kft. –2730 Albertirsa, Mikebudai u. 41. 
Erős Katalin – 2760 Nagykáta, Szabadság tér 7.
Erzo-Top Kft. – 9330 Kapuvár, Fő tér 5.
F-H Higiénia (Viad) –9437 Hegykő, Petőfi u. 10. 
Fábián András – 6090 Kunszentmiklós, Rákóczi út 7. 
Farkas Imre – 9730 Kőszeg, Rákóczi út 28.
Flóra Kft. – 3527 Miskolc, Zsolcai Kapu 4-6.
Goas Kereskedelmi Bt. – 5540 Szarvas, Vasút u. 63.
Green park Kft. – 8130 Enying, Kossuth u. 4. 
H-P: 8:00-19:00, Sz-V: 8:00-14:00
HL IKER Kft. – 2030 Érd, Kálvin tér 3-5.
Ildex Kft. – 2600 Vác, Galcsek György u. 8-10.
J&Z Ker.Kft. – 5430 Tiszaföldvár, Kossuth út 169.
Kaldi-Ker Kft. – 2370 Dabas, Bartók B. út 6.
Kállai József, Judit Illatszer – 4800 Vásárosnamény, Táncsics u. 49. 
Kállai József, Kitti Fodrászcikk – 4600 Kisvárda, Csillag út 13.
Keleti Drugstore Kft. – 1077 Budapest, Baross tér 22. 
Kenszlerné Kerkay Edit – 2220 Vecsés, Károly u. 1. 
Kézsmárkiné Aszódi Andrea – 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Knoll Jánosné – 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 35. 
Korall Kft.– 2600 Vác, Deákvári Főút 28.
Kovács Rudolf – 8960 Lenti, Alkotmány u. 22.
Kozmetika Plus Bt. – 2800 Tatabánya, Győri út 1/A.
Lapa Bt. –2700 Cegléd, Kossuth tér 4. 
Lehotai Istvánné – 3200 Gyöngyös, Koháry u. 15.
Lukácsné Csejtei Edit – 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 34. 
Mihacsi László, Léna Dorgéria – 5400 Mezőtúr Szabadság tér 16.
Misztrál 2000 Bt. – 3900 Szerencs. Rákócsz út 108. 
Nagy Lajosné – 5510 Dévaványa, Hold u. 27. 
Nam Cuong Kft. –1183 Budapest, Gyömrői út 79-83., D07-08
Négy Kelemen Kft. – 1028 Budapest, Hidegkúti út 62. 
Ngoc Son Good Mart Kft. (Quang Hieu volt) – 3100 Salgótarján, Rákóczi ú. 13. 
Ngoc Son Good Mart Kft.(Quang Hieu volt) – 3000 Hatvan, Horváth Mihály u. 7. 
Orbán Lászlóné, Csongrád – 6640 Csongrád, Dózsa György tér 14.
Orbán Lászlóné, Szentes – 6600 Szentes, Kossuth u. 12-16
Oross Dénes – 9063 Nagybajcs, Petőfi u. 71.
Panda 96 Bt. – 8900 Zalaegerszeg, Eötvös u. 12. 
Pichler Erika – 2440 Százhalombatta, Ifjúság u. 2. 
Pipere Illatszer Kft. – 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 13
Pistahegyi Kft., József A. – 1191 Budapest, József A. u. 44-48. 
Pistahegyi Kft., Pacsirta – 1204 Budapest, Pacsirta u. 157. 
Pistahegyi Kft., Sósmocsár – 1237 Budapest, Sósmocsár u. 8. 
Quang Hieu Kft. – 3000 Hatvan, Grassalkovich u. 14. 
Rebeka Text Bt. – 9798 Ják, Rákóczi u. 1.
Riva-Lux Aszod Kft. – 2170 Aszód, Kossuth. L. u. 24.
Rucifa Kft. – 9961 Rábagyarmat, Kisgyarmati u. 1. 
Schleinig Tamás – 9653 Répcelak, Petőfi 63/C/3.
Soleggiato Kft. – 2225 Üllő, József A. u. 1. 
Spaits Csaba – 9800 Vasvár, Kossuth u. 5. 
Superwash Kft. – 6440 Jánoshalma, Dózsa György u. 81. fsz.17
Szalai Gabor – 2314 Halásztelek,Kisgyár u. 42.
Szecsődi István – 6724 Szeged, Mars tér 1-3.
Székely Mária – 5720 Sarkad, Kossuth u. 3.
Szőke Krisztián – 5520 Szeghalom, Tildy u. 33.
Tatárné Papp Anikó – 5630 Békés, Ady E. u. 14.
Tien Trade – 1183 Budapest, Gyömrői út 79-83., 17-026-+027+028
Tokné Szegedi Éva – 7084 Simontornya, Beszedés u. 51.
Torico Kft. – 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2/A.
Trung-Anh 36 Kft. – 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 2-4. 
Tunel Kft. – 8660 Tab, Kossuth u. 95. 
Vénusz Illatszer, Szelőczei Lászlóné – 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 3/A. 
Veresi Vegyi Bt. – 2112 Veresegyház, Fő út 80.
Viad Kft. – 9400 Sopron, Erzsébet u. 5. 
Víglásiné Tóth Andrea – 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 3.
VIP Color Stúdió Kft. – 3257 Miskolc, Jószef A. u. 33. 
Vivien Illatszer Ker., Pilisvörösvár – 2085 Pilisvörösvár, Fő út 101. 
Vivien Illatszer Kft., Dorog – 2510 Dorog, Mária u. 5.
Vivien Illatszer Kft., Esztergom – 2500 Esztergom, Arany J. u. 14.
Vivien-Illatszer Ker., Nyergesújfalu – 2536 Nyergesújfalú, Kossuth L. u. 131. 
Windisch Gézáné – 8060 Mór, Dózsa Gy. u. 5.


II. számú Melléklet: Heti nyeremény leírása

Huawei Nova 5T mobiltelefon
Szélesség: 73,97 mm
Magasság. 154,25 mm
Mélység: 7,87 mm
Súly: kb. 174 g
Szín: kék
Kijelző
Méret: 6,26" (A képernyő átlósan, teljes téglalapként mérve, a lekerekített sarkok nélkül.)
Színek: 16,7 millió szín 
Színtartomány: Színtelítettség (NTSC): 96% (jellemző érték) 
Típus: LCD
Felbontás: FHD+ 2340 x 1080
A szabványos téglalapként mért felbontás, a lekerekített sarkok kialakításával a Dewdrop kijelzőn, a tényleges képpontok kissé kisebbek.
Processzorok
CPU: HUAWEI Kirin 980 Nyolcmagos (2 x Cortex-A76 Based 2,6 GHz + 2 x Cortex-A76 Based 1,92 GHz + 4 x Cortex-A55 1,8 GHz)
GPU: Mali-G76 720 MHz
NPU: Duál NPU (Neutrális Feldolgozó Egység)
Operációs rendszer
EMUI 9.1 (Android 9 alapszik)
Memória
6 GB RAM + 128 GB ROM
A felhasználók számára elérhető aktuális tárhely kisebb lehet, mint a specifikációban megadott memória kapacitás az előre telepített alkalmazások és az operációs rendszer miatt, továbbá változhat a frissítések, a felhasználói műveletek és egyéb kapcsolódó tényezők miatt.
Kamera
Hátlapi kamera: 48 MP (f/1.8 rekesznyílás AF) + 16 M (f/2.2 rekesznyílás FF) + 2 M (f/2.4 rekesznyílás FF) + 2 M (f/2.4 rekesznyílás FF) , támogatja az autofókuszt (fázis fókusz, kontraszt fókusz).
Előlapi kamera: 32 MP, f/2.0 rekesznyílás, támogatja a fix fókuszt.
A fényképek tényleges képpontszáma a választott fényképezési módtól függően változhat.
Akkumulátor
3750 mAh (jellemző érték)
3650 mAh (minimum érték)
Ez a kapacitás az akkumulátor névleges kapacitása. Az egyes telefonok tényleges akkumulátorkapacitása kissé alulmúlhatja vagy meghaladhatja a névleges akkumulátor kapacitást.

Töltés
5V / 4,5A or 5V / 2A
Támogatott (szupergyors töltés 5V / 4,5A, 9V / 2A-vel kompatibilis)
Kb. 1,5 óra
A laboratóriumi adatok előállításához a telefont a szabvány töltővel töltötték kikapcsolt képernyővel. A tényleges töltési idő a felhasználástól függően változhat.
Hálózat
Elsődleges SIM kártya: 
4G LTE TDD: B38 / B40 / B41 (2545 – 2655 MHz)
4G LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28
3G WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19
2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8
Másodlagos SIM kártya:
4G LTE TDD: B38 / B40 / B41 (2545 – 2655 MHz)
4G LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28
3G WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19
2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8
Az élő hálózaton elérhető funkciók a szolgáltató hálózatától függenek.
Kapcsolat
WLAN:
2,4G: 802.11b/g/n
5G: 802.11a/n/ac (wave2)
Bluetooth:
BT 5.0, BLE, SBC, AAC, LDAC és HWA Audió támogatott.
USB:
Type-C, USB 2.0 
Headset:
Jack Szabvány
TIA szabvány (LRGM)
C típusú - 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó adapterrel
Helymeghatározás
GPS támogatott (L1 + L5 dual-band) / AGPS / Glonass / BeiDou / Galileo (E1 + E5a dual-band) / QZSS (L1 + L5 dual-band) 
NFC
Kártyaolvasó mód / Point to point mód / Kártya szimulációs mód (Fizethet SIM kártyával*, or HCE-vel) támogatott. A SIM-kártya fizetéséhez használt kártya csak a SIM1-kártyanyílásba helyezhető. 
Érzékelők
Környezeti Fényérzékelő
Giroszkóp
Iránytű
Közelségérzékelő
Gravitációs érzékelő
Hall Szenzor
Ujjlenyomat-olvasó 
Audio
mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav, midi 
Video
3gp, mp4 
A doboz tartalma
1) Készülék
2) Beépített akkumulátor
3) Töltő
4) C típusú kábel
5) TPU védőtok
6) Gyorsútmutató
7) SIM tű
8) Jótállás 

III. számú melléklet: Fődíj leírása
Wellness hétvége a Zenit Hotel Balaton**** Superior szállodában

3 nap / 2 éjszaka szállás 2 + maximum 3 fő részére
Pezsgős büféreggeli helyi termékkínálattal
Büféasztalos vagy 4 fogásos vacsora (vendéglétszám függvényében)
Felfrissülés testnek és léleknek: finn szauna, infraszauna, gőzfürdő, jégkamra, merülő medence
Medencetér kicsiknek és nagyoknak: beltéri úszómedence, beltéri jakuzzi, kültéri jakuzzi festői panorámával (tavasztól őszig), melegvizes gyermekmedence csúszdával és élményelemekkel
Cardio-szobaTechnoGym cardiogépekkel, Eco Trainerekkel, ahol a teljesítményt vitamindús koktéllal jutalmazzuk
Felfrissülést követően balatoni panorámás wellness napozóteraszunkon relaxálhatnak Vendégeink
1 x 1.000,- Ft értékű wellness kupon, mely felhasználható masszázsainkra és kádfürdőinkre
Parkoló-használat
Wi-Fi elérhetőség
Szoba: a főépületi, tágas, elegáns szoba gazdag felszereltséggel minden kényelmi igényt kielégít. A szobákhoz terasz tartozik, részleges balatoni panorámával.
A foglalás szabad kapacitás függvényében módosítható, de nem lemondható. Az utalvány a szállodával történt előzetesen időpont-egyeztetés követően, szabad kapacitás függvényében használható fel.
Az ajándékutalvány felhasználható 2021. december 31-ig, kivéve ünnepi (Őszi szünet, Október 23., Karácsony, Szilveszter, Valentin nap, Március 15., Húsvét, Május 1., Pünkösd) időszakok.

IV. számú melléklet: Adatkezelési Tájékoztató 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató irányadó a Beiersdorf Kft. (székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3., cégjegyzékszáma:01-09-160767, adószáma: 10679232-2-44; a továbbiakban „Szervező”) által szervezett NIVEA „Nyerj wellness hétvégét a NIVEA-val” elnevezésű aktivitás (“Játék”, „Promóció”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. A Promócióval összefüggésben a megadott adatok kezeléséért Szervező felel, mint adatkezelő. A Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá adatfeldolgozást az A Reklám Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., cégjegyzékszám: 13-09-192569, adószám: 13308982-2-13, a továbbiakban: "Lebonyolító")

1.) Adatkezelő adatai

Székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.
Cégjegyzékszáma: 01-09-160767
Adószáma: 10679232-2-44
Postacíme: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.
E-mail cím: info@nivea.hu

2.) A kezelt személyes adatok körre

A Promócióban történő regisztráció (a továbbiakban: Regisztráció) során Játékosoknak a következő személyes adataikat kell megadniuk (a­ *-al jelölt adatok megadása kötelező)

 • teljes név*
 • e-mail cím*
 • pontos lakcím*
 • mobilszám*

A fenti adatok megadása a Promócióban való részvétel célját szolgálják.
A Regisztráció során történő adatmegadásra és így a Játékban való részvételre kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak

3.) Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelő és adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Promócióval összefüggésben, a Promóció lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint nyertesség esetén a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Adatkezelő és adatfeldolgozók a fentieken túl anonim statisztika készítése céljából használja fel a lakcím adatot. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben a Promóció meghosszabbításra kerül, ebben az esetben a megadott adatokat a meghosszabbítás időtartama alatt tovább kezeli a Promóció végleges lezárásáig, illetve addig, amíg a Játékos nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Ez utóbbi esetben a Játékos a Promócióban a továbbiakban nem jogosult részt venni.

A személyes adatok az adatkezelési cél megszűnésekor vagy az adatkezelési céllal kapcsolatos elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szerint ez az elévülési idő a Játék végét követő 5 év. Ha a személyes adatokra számviteli szempontból szükség van, akkor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján a Játék végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre.
Amennyiben Játékos a Regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával ehhez hozzájárult, a Beiersdorf Kft. a Regisztráció során megadott adatait marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, illetve szolgáltatásaik ajánlása érdekében kezeli és felhasználja. Adatkezelő a közvetlen megkeresést elektronikus direkt marketing levélben (eDM) teszi.
Az adatkezelő a személyes adatokat a fenti marketing célból a cél megvalósulásáig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. 
A Játékos bármikor kérheti, hogy Regisztrációját, valamint az abban tárolt személyes adatait Adatkezelő haladéktalanul törölje, amely kérésének Adatkezelő a kérelem beérkezését követően haladéktalanul eleget tesz. Adatkezelő a jelen pontban foglalt feltételekről és eljárásról a törlési kérelem beérkezését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót. A Játékos a Játékban történő részvételre a Regisztrációja törlését követően nem jogosult. Jelen pontban foglaltak irányadóak abban az esetben is, ha a Játékos a Regisztrációját önmaga törli. 

4.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Promócióban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás kifejezett és önkéntes, amelyet Játékos a Regisztráció során a jelen Adatkezelési szabályzat megismerésére és elfogadására vonatkozó mező kipipálásával ad meg. A hozzájárulás a Játékos jelen Adatkezelési szabályzatban részletezett tájékoztatás ismeretében adható meg. A Játékos a jelen pont szerinti adatszolgáltatással és a vonatkozó mező kipipálásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő a Regisztráció során megadott személyes adatait a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosult hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben másnak az adatait adja meg akkor ezt csak az érintett (akinek az adatait megadta) előzetes jóváhagyásával teheti meg miután tájékoztatta a Játékra vonatkozó adatkezelési szabályzatról. Tehát amennyiben más adatait adja meg akkor Ön, mint az érintett képviselője jár el. 
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Ptk. szabályozza az álképviseletet, azaz azt az esetet, amikor valaki képviseleti jog nélkül vagy azt túllépve tesz más nevében jognyilatkozatot. Az álképviselő nyilatkozata a képviselt jóváhagyásával vált ki joghatást, azaz a képviselt személy (akinek az adatait megadta) jóváhagyásától függ. Ha a képviselt személy jóváhagyja az álképviselő nyilatkozatát azaz, hogy az érintett valóban hozzájárult a személyes adatainak a kezeléséhez akkor ez az adatkezelés jogalapját is jelenti egyben. Ha a képviselt személy nem hagyja jóvá az álképviselő jognyilatkozatát az adatkezelésnek sem lesz meg a jogalapja és az álképviselő (aki az érintett személyes adatait megadta) ebben az esetben olyan adatkezelővé válik, aki jogellenesen kezeli az érintett, azaz a képviselt személy adatait. A képviselt személy, aki az adatkezelés érintettje is egyben a jogellenes adatkezelés miatt bírósághoz fordulhat, kártérítést és a személyiségi jogainak sérelme esetén sérelemdíjat követelhet az álképviselőtől.
A Ptk. alapján az álképviselőnek kártérítési felelőssége van harmadik személyekkel szemben a jognyilatkozat megtételével kapcsolatos kárért, ha a nyilatkozatot a képviselt személy nem hagyja jóvá. Tehát az a személy, aki más személyes adatait adja meg kártérítési felelősséggel tartozik a Szervezővel és a Lebonyolítóval szemben. 
Az Adatközlő (az a személy aki a Játékban más adatait megadja) aki más személyes adatait adja meg és álképviselőknek minősül az adatok megadásával kifejezetten elfogadja és szavatolja, hogy amennyiben a megadott személyes adatok más jogát megsérti, akkor az ebből esetlegesen eredő a Szervezőnél és/vagy Lebonyolítónál keletkezett kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség valamint költség (beleértve az ügyvédi munkadíjat is) megtérítésére személyes feltétlen és kifejezet kötelezettséget vállal.

5.) A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás és adattovábbítás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:


 • A Reklám Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., cégjegyzékszám: 13-09-192569, adószám: 13308982-2-13), az adatfeldolgozás célja: promóció lebonyolításához szükséges adatkezelés, technikai háttér, ügyfélszolgálat biztosítása, sorsolás.


Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Résztvevő kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

6.) Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az Adatkezelő Résztvevő kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • a Résztvevő személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • a Résztvevő jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • az adatfeldolgozó(k) nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.


Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Résztvevő rendelkezésére bocsátja. A Résztvevő által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Résztvevő elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül, közérthető formában, a Résztvevő kérelmére megadni a tájékoztatást. Résztvevő a hozzáférés iránti kérelmét az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott elérhetőségein nyújthatja be.

Kezelt adatok helyesbítése

Résztvevő jogosult kérni pontatlan személyes adatai helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével (megjelölve a helyes adatokat) az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzatban megadott elérhetőségein. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi a nyilvántartásban, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Résztvevőt.

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

A Résztvevő kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) a Résztvevő visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
c) a Résztvevő tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
d) a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Résztvevő kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy
 • komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


Kezelt adatok korlátozása

A Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:


 • a Résztvevő vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Résztvevő ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Résztvevő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a Résztvevő tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Résztvevő hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a Résztvevőt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmeket a Promóció ideje alatt Adatfeldolgozó által üzemeltetett ügyfélszolgálaton keresztül az nivea@areklam.hu e-mail címen nyújthatja be. Résztvevő adatainak törlése a Résztvevő Promócióból való kizárását is magával vonja, amíg a Résztvevő az adatkezelést írásban ismételten nem engedélyezi. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a nyeremény átadására a Promóció lezárását követően kerül sor, és a nyeremény átadása előtt kérelmezi ezen adatok, törlését, korlátozását, továbbá tiltakozik ezen adatainak kezelése ellen.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Résztvevőt kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Tiltakozáshoz való jog


Az érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés:

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;

A Résztvevő tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Résztvevő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, a Résztvevő jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja a Résztvevőt a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Résztvevőt. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Résztvevő kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja a Résztvevőt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Résztvevő panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Résztvevő kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Résztvevő kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.


7.) Adatbiztonság

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat a Játékos hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja arra, hogy tegyen eleget az adatbiztonság követelményének.
Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, ne törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírja.
A Résztvevő elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Promócióban való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítések ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Résztvevőnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Résztvevő is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 


8.) Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • Adatkezelő neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.


Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.


A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.


9.) Jogérvényesítési lehetőségek

Az adatkezelő köteles mindent elkövetni, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Résztvevő azok megszegésére utaló körülményt észlel, bejelentést tehet az nivea@areklam.hu e-mail címen.
Amennyiben pedig felmerül, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint bírósághoz, vagy a hatáskörrel rendelkező alábbi hatósághoz fordulhat:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu).

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozást az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza. 


10.) Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) irányadó. 

Budapest, 2020. 08.05.