JÁTÉKSZABÁLYZAT A NIVEA „ Gyűjts élményeket a NIVEA-val!”

                            JÁTÉKSZABÁLYZAT
A NIVEA „ Gyűjts élményeket a NIVEA-val!”
nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

1. A promóció rövid leírása

Mindazon vásárlók, akik a regisztrációt követően feltöltik a legalább 1499 Ft értékben történt NIVEA termék(ek) vásárlását igazoló blokk AP kódját, nyugtaszámát (számla esetén a számlaszám utolsó 9 karakterét), vásárlás helyét és pontos időpontját a promóciós honlapra (www.NIVEA.hu/gyujtselmenyeket), megnyerhetik a nyeremények egyikét.

Az összes érvényes kódot feltöltő Játékos között a promóció végén kisorsolásra kerül három Vitorlázás a Balatonon és egy főnyeremény: utazás 1 000 000 Ft értékben az IBUSZ Utazási Irodák Kft. jóvoltából. Továbbá azon Játékosok, akik NIVEA SUN terméket vásárolnak, megnyerhetik az 50 NIVEA Strandcsomag egyikét is.

Ezeken felül az Auchan, a dm, a Rossmann, és a Tesco üzleteiben további nyeremények is kisorsolásra kerülnek. Azon játékosok, akik az Auchan üzleteiben vásárolnak, megnyerhetik a 100 000 Ft értékű Auchan vásárlási utalványt. Azon játékosok, akik a dm üzleteiben vásárolnak a játék végén megnyerhetik a Canon EOS 4000D DSLR fényképezőgépet Azon játékosok, akik a Rossmann üzleteiben vásárolnak a játék végén megnyerhetik a Canon EOS 4000D DSLR fényképezőgépet. Azon játékosok, akik a Tesco üzleteiben vásárolnak, a játék végén megnyerhetik a 100 000 Ft értékű Tesco vásárlási utalványt.

2. A nyereményjáték szervezője

A NIVEA „Gyűjts élményeket a NIVEA-val!” nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Beiersdorf Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.; cégjegyzékszám: 01 09 160767; adószám: 10679232-2-44; a továbbiakban: "Szervező"). A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő") a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást az A Reklám Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., cégjegyzékszám: 13-09-192569, adószám: 13308982-2-13, a továbbiakban: "Lebonyolító"), valamint a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44) együttesen végzi. 

3. A Játékban résztvevő személyek

3.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel rendelkező, a 3.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt vásárol legalább 1499 Ft értékben bármely magyarországi üzletben kiskereskedelmi forgalmazás keretében kapható, a jelen Játékszabályzat 4. pontjában meghatározott terméket, elektronikusan regisztrál a www.NIVEA.hu/gyujtselmenyeket domain alatti weboldalon (a továbbiakban: "Honlap"), és feltölti a termék vásárlását igazoló blokk vagy számla adatait az 6. pontban foglaltak szerint.

3.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.3. Továbbá a Játékban nem vehetnek részt a Játékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi egységek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bek. 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.4. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a jelen pontban lévő kizáró okok fennállásával, valamint a Játékszabályzatban foglaltaknak való megfeleléssel kapcsolatosan a Szervező nyilatkozatot kér a Játékostól. A nyilatkozat tétel megtagadása esetén a Szervező jogosult a Nyereményt a tartalék nyertes részére átadni.

4. A Játékban résztvevő termékek

A játékban részt vesz minden típusú és kiszerelésű, magyar kiskereskedelmi forgalomban kapható NIVEA termék(ek), amelyek(ek) vásárláskori összértéke eléri az 1499 Ft-ot.

5. A Játék időtartama

A játék időtartama: 71 nap, 2019. április 10. 00 óra 00 perctől - 2019. június 19. 23 óra 59 percig tart.

6. A Játék menete

Vásároljon a 4. pontban megjelölt NIVEA termékek közül egyidejűleg legalább 1499 Ft értékben bármely, NIVEA termékeket árusító üzletben és 2019. szeptember 30-ig őrizze meg az eredeti blokkot vagy számlát. Az 1499 Ft értékben történő vásárláskor a vásárláskor a választott NIVEA termékért a vásárlás során kifizetett teljes összeg számít, tehát az az összeg, amelyet az akciók, kuponok és egyéb kedvezmények levonása után a Játékos a választott NIVEA termékekért együttesen fizetett.

Szervező kizárólag azokat a blokkokat/számlákat fogadja el, amelyeken a vásárlás időpontja 2019. április 10. 00:00 és 2019. június 19. 23:59 közé esik.

A nyereményjátékban csak azon blokkok (vagy számlák) adatai vesznek részt, melyeken a vásárolt NIVEA termékek összértéke eléri az 1499 Ft-ot. Az 1498 Ft értékű vásárlásokat nem fogadjuk el. Egy blokkal (vagy számlával) kizárólag egy Pályázat érvényesíthető függetlenül attól, hogy a blokkon szereplő NIVEA termékek az 1499 Ft-os minimum vásárlási feltételt milyen mértékben haladják meg (pl. ugyanazon blokkon szereplő, 3000 Ft értékű NIVEA termék vásárlása 1 Pályázatra jogosít, ugyanígy több olyan NIVEA termék együttes vásárlása esetén, melyek értéke egyenként is meghaladja az 1499 Ft-os összeget, csak 1 Pályázatra jogosítanak, amennyiben ugyanazon blokkon szerepelnek).

A Játékban az alábbiak szerint vehet részt:

A Játékban való részvételhez regisztráljon a www.NIVEA.hu/gyujtselmenyeket honlapon a „Regisztráció" címszó alatt. A Honlapon történő regisztráció során adja meg a személyes adatait (teljes név, születési dátum, e-mail cím, pontos lakcím), majd pipálja ki az adott mezőt, mellyel elfogadja jelen Játékszabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul a megadott személyes adatai (ideértve a megadott e-mail címet is) kezeléséhez a játékkal összefüggésben. Kérjük, ügyeljen arra, hogy valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az Ön által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét Ön, mint adatszolgáltató viseli. A regisztrációt minden kódfeltöltés alkalmával meg kell ismételni. A Játékos téves, hamis vagy hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosult hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

A Honlapon a megadott technikai útmutató figyelembevételével töltse fel a vásárlást igazoló blokkon található AP kódot, számlaszámot és a vásárlás adatait (vásárlás helye, dátuma és pontos időpontja). Minden AP kód és számlaszám a hozzá tartozó dátummal csak egy alkalommal vehet részt a Játékban. Maximum 1 darab olyan blokkot lehet feltölteni, melyeknek AP kódja és az időpontja azonos. A Szervező nem fogad el véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált számkódokat.

A Honlapon történő kódfeltöltés a továbbiakban „Pályázat”.

Egy Játékos legfeljebb 10 Pályázatot tölthet fel, amennyiben az a jelen játékszabályzatban foglaltaknak maradéktalanul megfelel. Egy szállítási címen lakó játékosok családtagnak számítanak a szabályzat értelmében. Egy család legfeljebb 10 Pályázatot tölthet fel. Egy Pályázat csak egy AP kódot vagy számlaszámot tartalmazhat. 
Játékos minden feltöltött vásárlás után visszaigazolást kap arról, hogy sikeres vagy sikertelen volt a kódfeltöltése. Egy Játékos egy nyeremény típusból egy alkalommal egy darabot nyerhet csak. A Vitorlázás a Balatonon nyeremény, a NIVEA SUN különdíj és a Csatornaspecifikus (Auchan, dm, Rossmann, Tesco üzletekben történt vásárlások) nyeremények megnyerése nem zárja ki a főnyeremény sorsolásán való részvételt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyertes feltöltés során megadott adatokat ellenőrizzük, a nyereményre való jogosultság feltétele a vásárlást igazoló eredeti blokk vagy számla postai úton való beküldése a promóciót lebonyolító A Reklám Kft. címére (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., Jelige: „Gyűjts élményeket!”). A blokk beérkezési határideje a nyereményértesítéstől számított legkésőbb 7. naptári nap! Eredeti blokk vagy számla visszapostázására nincs lehetőség semmilyen formában.

7. Nyeremények sorsolása

A Játék végén Vitorlázás a Balatonon nyeremény, NIVEA SUN különdíj, Csatornaspecifikus nyeremények (Auchan, dm, Rossmann, Tesco üzletekben történt vásárlások esetén), valamint főnyeremény (a továbbiakban: Nyeremény) talál gazdára.

Megnyerhető Nyeremények és számuk:


7.1. Vitorlázás a Balatonon, gépi sorsolás útján: összesen 3 darab balatoni vitorlázás egyike, amely 4 óra vitorlázást és 2 éjszaka szállást foglal magában, 4 fő részére. A Vitorlázás a Balatonon nyeremény részletes leírását a Játékszabályzat II. számú melléklete tartalmazza. 

7.2. Főnyeremény, gépi sorsolás útján: 1 darab 1 000 000 Ft értékű utazás az IBUSZ Utazási Irodák Kft. jóvoltából. A Főnyeremény részletes leírását a Játékszabályzat I. számú melléklete tartalmazza. 

7.3. NIVEA SUN különdíj, gépi sorsoláshoz kötötten: A játék végén összesen 50 darab NIVEA Strandcsomag egyike, amely tartalmaz egy NIVEA felfújható strandlabdát, egy NIVEA strandtörölközőt, egy NIVEA strandtáskát és egy NIVEA Sunshine Love tusfürdőt. Szervező fent tartja a jogot arra, hogy azonos vagy magasabb értékű nyereményre cserélje a nyereményeket. A NIVEA SUN különdíj részletes leírását a Játékszabályzat III. számú melléklete tartalmazza. 

7.4. Csatorna specifikus nyeremények, gépi sorsoláshoz kötötten:
7.4.1. Auchan esetén: 1 darab 100 000 Ft értékű Auchan vásárlási utalvány
7.4.2. dm esetén: 1 darab Canon EOS 4000D DSLR fényképezőgép
7.4.3. Rossmann esetén: 1 darab Canon EOS 4000D DSLR fényképezőgép
7.4.4. Tesco esetén: 1 darab 100 000 Ft értékű Tesco vásárlási utalvány
A fényképezőgépek részletes leírását a Játékszabályzat IV. számú melléklete tartalmazza.

7.5. Sorsolás időpontja

Vitorlázás a Balatonon nyeremény sorsolása:

A 2019. április 10. 00 óra 00 perc és 2019. június 19. 23 óra 59 perc között beérkezett valamennyi érvényes Pályázat közül sorsoljuk ki a 3db Vitorlázás a Balatonon nyereményt. 
A sorsolás közjegyző jelenlétében, gépi sorsoló program segítségével kerül lebonyolításra. A sorsolás időpontja: 2019. június 24. 14.00
A sorsolás helyszíne: Papné Dr. Csóka Anna közjegyző irodája (2040 Budaörs, Szabadság út 137.).

Főnyeremény sorsolása: 

A 2019. április 10. 00 óra 00 perc és 2019. június 19. 23 óra 59 perc között beérkezett valamennyi érvényes Pályázat közül sorsoljuk ki a főnyereményt, amely egy 1 000 000 Ft értékű utazás az IBUSZ jóvoltából. 
A sorsolás közjegyző jelenlétében, gépi sorsoló program segítségével kerül lebonyolításra. A sorsolás időpontja: 2019. június 24. 14.00
A sorsolás helyszíne: Papné Dr. Csóka Anna közjegyző irodája (2040 Budaörs, Szabadság út 137.).

NIVEA SUN különdíj sorsolása:

A 2019. április 10. 00 óra 00 perc és 2019. június 19. 23 óra 59 perc között beérkezett valamennyi érvényes Pályázat közül sorsoljuk ki az 50 db NIVEA SUN strandcsomagot.
A sorsolás közjegyző jelenlétében, gépi sorsoló program segítségével kerül lebonyolításra. A sorsolás időpontja: 2019. június 24. 14.00 
A sorsolás helyszíne: Papné Dr. Csóka Anna közjegyző irodája (2040 Budaörs, Szabadság út 137.).

Csatornaspecifikus nyeremények sorsolása: 

A 2019. április 10. 00 óra 00 perc és 2019. június 19. 23 óra 59 perc között beérkezett valamennyi érvényes Pályázat közül sorsoljuk ki a Csatornaspecifikus nyereményeket, amely 

i. Auchan esetén: 1 darab 100 000 Ft értékű Auchan vásárlási utalvány
ii. dm esetén: 1 darab Canon EOS 4000D DSLR fényképezőgép
iii. Rossmann esetén: 1 darab Canon  EOS 4000D DSLR fényképezőgép 
iv. Tesco esetén: 1 darab 100 000 Ft értékű Tesco vásárlási utalvány

A sorsolás közjegyző jelenlétében, gépi sorsoló program segítségével kerül lebonyolításra. A sorsolás időpontja: 2019. június 24. 14.00 
A sorsolás helyszíne: Papné Dr. Csóka Anna közjegyző irodája (2040 Budaörs, Szabadság út 137.).

A Nyeremények elektronikus úton történő sorsolása során egy utasítással a weboldal adatbázisában tárolt adatokból Szervező/Lebonyolító véletlenszerűen kisorsolja a feltételeknek megfelelő Vitorlázás a Balatonon nyeremény, NIVEA SUN különdíj, Csatornaspecifikus nyeremények, illetve a főnyeremény Nyertesét és a Tartaléknyerteseket. A Vitorlázás a Balatonon nyeremény, a Csatornaspecifikus nyeremények, illetve a főnyeremény sorsolásakor a nyertesekkel egyidejűleg a rendszer automatikusan kisorsol két-két (2-2) darab Tartaléknyertest, a NIVEA SUN különdíj esetében pedig húsz (20) darab Tartaléknyertest. A Tartaléknyertesek kihúzásuk sorrendjében válhatnak nyertes Játékossá, amennyiben az eredetileg kihúzott nyertes vagy az előttük álló Tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előttük álló Tartaléknyertes a Játékból kizárásra kerül, a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja.

Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig a soron következő Tartaléknyertesként meghatározott Játékos (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) minősül nyertes Játékosnak.

A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabály 8. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Egy szállítási címen lakó Játékosok családtagnak számítanak a szabályzat értelmében. A Játékosok családonként minden típusú nyereményből (Vitorlázás a Balatonon, főnyeremény, NIVEA SUN különdíj, Csatornaspecifikus nyeremény) egy nyereményre jogosultak, így a Pályázatoknál a legkorábbi időpontban feltöltött Pályázatot vesszük figyelembe. 

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.


8. Nyeremények átvétele


A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:

A Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti, a Játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján a sorsolást követően 24 órán belül, majd visszajelzés hiányában, további 48 órán belül ismételten. Amennyiben a Szervező észleli, hogy a Nyertes „nem elérhető”, (a második értesítést követő nyolc (8) naptári napon belül nem küld a Játékos visszajelzést vagy a vásárlást igazoló blokkot - vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye) a tudomásszerzést követően sor kerül a soron következő Tartaléknyertes kiértesítésére, ami szintén elektronikus úton történik, a Játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, melyről a Nyertes Pályázat érkezett, a tudomásszerzést követő 24 órán belül, majd visszajelzés hiányában további 48 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második értesítést követő nyolc (8) naptári napon belül köteles az adatait megerősíteni a nyereményértesítőben megküldött módon és megerősíteni szállítási címét. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, úgy elveszti a jogosultságát az adott nyereményre, továbbá a soron következő Tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek és a neki küldött második értesítést követően nyolc (8) naptári napos határidőn belül visszajelzett. 
A nyereményre való jogosultság feltétele a vásárlást igazoló blokk vagy számla eredeti példányának postai úton való beküldése a promóciót lebonyolító A Reklám Kft. címére (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., Jelige: „Gyűjts élményeket!”), ezért a Játékban résztvevő blokkokat és számlákat – 2019. szeptember 30-ig meg kell őrizni. A blokk vagy számla beérkezési határideje az első nyereményértesítéstől számított legkésőbb 8. naptári nap. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül és a Tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre.

A Játékban korlátozottan cselekvőképesek vagy cselekvőképtelen személyek nem vehetnek részt.

A nyeremények szállítási költségét a Szervező viseli, azonban minden egyéb felmerülő költség (pl. főnyeremény esetében utas- és poggyászbiztosítás, költőpénz stb.) a nyertes Játékost terhelik. 

Szervező a nyereményeket futárszolgálattal szállítja ki, kivételt képez a Vitorlázás a Balatonon nyeremény és a főnyeremény, amelyet személyesen adunk át. A nyeremények kiszállítását Szervező kétszer kíséreli meg, a megadott postázási címtől eltérő helyen való személyes átvételének lehetőségét nem biztosítja, valamint a nyeremények további kiküldését nem vállalja. Amennyiben a második kiszállítás is sikertelen, úgy Játékos elveszti nyereményre való jogosultságát, a nyereményre a soron következő Tartaléknyertes lesz jogosult, vagy Tartaléknyertes hiányában a nyeremény visszakerül Szervezőhöz.

Amennyiben a nyertes 2019. július 24-ig nem kapja meg a nyereményét, a promóció ügyfélszolgálatán érdeklődhet az átadásról. 2019 július 24. után reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

9. Információ a játékról

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak rövidített formában a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, és a www.NIVEA.hu/gyujtselmenyeket internetes oldalon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.NIVEA.hu/gyujtselmenyeket internetes oldalon jelenik meg. A nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse a Lebonyolító ügyfélszolgálatát a promóció teljes időtartama alatt minden nap 9:00 és 18:00 között a 06 30 705 6264–es telefonszámon, vagy a nivea@areklam.hu e-mail címen.


10. Személyi jövedelemadó

A Nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertes Játékosok nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót (SZJA) és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő egészségügyi hozzájárulást (EHO). Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

11. Vegyes rendelkezések

11.1. A Szervező kizárólag azokat a vásárlást igazoló, eredeti blokkokat/számlákat fogadja el a pályázatok érvényességének bizonyítására, amelyeken a Játékban résztvevő termékek – márkanevet is tartalmazó – megnevezése, illetve a teljes, jól látható AP kód, vagy egyedi azonosító számlaszám is szerepel. A Játékos kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a vásárlás igazolásaként. Az így elkészített – márkaneveket és termék megnevezéseket tartalmazó - számlákat is érvényesnek fogadja el a Szervező. Számla adatok feltöltésénél a számla számlaszámának utolsó 9 karakterét kell feltölteni az AP kód helyére, és a vásárlás idejének a számlán szereplő időpont kerül feltüntetésre.

A Szervező nyertesség esetén kizárólag azokat a postai úton beküldött eredeti blokkokat/számlákat fogadja el a nyertesség bizonyítására, melynek AP kódja/számlaszáma megegyezik a nyertes pályázat feltöltött vagy beküldött AP kódjával/számlaszámával és egyéb vásárlási adataival. A beküldött blokk/számla nem lehet szennyezett, tépett, elmosódott, olvashatatlan, illetve nem eshetett át bármely egyéb rongálódáson. 

11.2. A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/ gyártójával/ forgalmazójával szemben érvényesítheti. 

11.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket megváltoztassa és azokat ugyanolyan vagy nagyobb értékű nyereménnyel helyettesítse.

11.4. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 7. pontjában szerepel.

11.5. A vásárlóhelyi kommunikációs anyagok nyomtatási hibáiért a Szervező, és annak leányvállalatai, valamint a Játékban résztvevő üzletek továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

11.6. A hamisított promóciós termék vásárlását igazoló, vagy nem valós AP kódot tartalmazó blokkok vagy számlák érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a promóciós termék vásárlását igazoló blokkok vagy számlák felületének bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő blokkok és számlák és az azokon szereplő vásárlási adatok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita, vagy a Játék során esetlegesen felmerülő csalás, a Játékkal történő visszaélés esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a blokkok/számlák és a rajtuk szereplő vásárlási adatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

11.7. A Játékosok és a Honlapon regisztrálók a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhassa, továbbá publikálhassa vagy ismertethesse a nyertes Játékosok nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és képmásuk nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező és annak bármely leányvállalata időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.

11.8. A nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan eredeti AP kódot vagy számlaszámot és a hozzájuk tartozó dátumokat töltöttek fel a Honlapon, melyet a rendszer azonosított és elfogadott, majd a nyertesség tényéről visszaigazoló üzenetet küldött.

11.9. A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények átadására.

11.10. A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább, ez a Játékból való kizárást vonja maga után, valamint kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

11.11. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Honlap, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. 

11.12. Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

11.13. A Játékosok a regisztráció során a megfelelő mező bejelölésével fogadják el a jelen hivatalos Játékszabályzatot, amely megtalálható a www.NIVEA.hu/gyujtselmenyeket honlapon, valamint a jelen Játékszabályzat V. számú Mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatót, amely megtalálható a www.NIVEA.hu/gyujtselmenyeket oldalon.

11.14. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse.

11.15. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a nyereményének az átadását. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

Budapest, 2019. 04. 08.


Mellékletek:

I. számú Melléklet: Főnyeremény leírása 
II. számú Melléklet: Vitorlázás a Balatonon nyeremény leírása
III. számú melléklet: NIVEA SUN különdíj leírása
IV. számú melléklet: Canon EOS 4000D DSLR fényképezőgép leírása
V. számú melléklet: Adatkezelési Tájékoztató 
I. számú Melléklet – Főnyeremény leírása

Bruttó 1 000 000 Ft értékű utazás az IBUSZ Utazási Irodák Kft. jóvoltából. 

A nyeremény felhasználható: 2020. szeptember 20-ig


Nyeremény beváltásának feltételei: 

A nyeremény a nyertes által kiválasztott, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. katalógusában megtalálható garanciális utazási csomagra (utazás, szállás együttesen) használható fel, melyet a nyertes nyereményének felhasználása előtt az IBUSZ Utazási Irodák Kft-vel köteles egyeztetni.

Az utazás feltételei:

 • a nyerés pillanatában betöltött min. 18. életév a nyertes esetében,
 • magyarországi állandó lakóhely
 • a visszautazáskor még legalább fél évig érvényes utazási okmány minden résztvevő esetében,
 • kiváló, repülésre és utazásra alkalmas egészségügyi –és mentális állapot minden résztvevő esetében,
 • az IBUSZ Utazási Irodák Kft. katalógusában szereplő szervezett garanciálisan lekötött utazásra vonatkozik a nyeremény (körutazás, városlátogatás, mediterrán desztinációk)
 • az utazásra nyert összeg csakis egy összegben használható fel, külön-külön utazásra nem
 • amennyiben a Nyertes által választott út meghaladja a nyereményjátékban meghirdetett bruttó 1 000 000 Ft-os összeget, a fennmaradó összeg finanszírozása a nyertesre hárul, további összeg a Szervezőtől vagy az IBUSZ Utazási Irodák Kft-től nem követelhető
 • minden további esetben (lemondások, vis major) az IBUSZ Utazási Irodák Kft. Általános Szerződési Feltételei az irányadóak

 

Az utazás tartalmazza bruttó 1 000 000 forint értékben a nyertes választása szerint:

 • az IBUSZ Utazási Irodák Kft. katalógusában szereplő szervezett garanciálisan lekötött utazásra vonatkozik a nyeremény (körutazás, városlátogatás, mediterrán desztinációk) előre
 • egyeztetett időpontban, szabad helyek függvényében, legkésőbb 2020. szeptember 20-ig
 • repülőjegy
 • reptéri illeték
 • szállás
 • ellátás (opcionális)
 • magyar nyelvű asszisztencia a helyszínen

 

Az utazás nem tartalmazza:

 • utas-és poggyászbiztosítás
 • sztornó biztosítás
 • budapesti repülőtéri transzfer szolgáltatás
 • költőpénz
 • a fakultatív kirándulások és belépőjegyek árát
 • az utazás az IBUSZ Utazási Irodák KFt. által meghatározott feltételek alapján használható fel, módosításra nincs lehetőség


Nyertes és utazópartnerei kötelesek a megfelelő viselkedésre a nyeremény felhasználásának teljes időtartama alatt. Szervező nem felelős nyertes és utastársai által saját magukban, másokban vagy a környezetükben okozott károkért, illetve az utazás során saját akaratukból elkövetett semmilyen tevékenységért.

A nyeremény készpénzre nem váltható és nem ruházható át más személyre. A nyeremény átruházása esetén a Szervező jogosult a Nyertest kizárni a játékból és a Nyereményt a Tartalék nyertes részére átadni.

 


II. számú Melléklet – Vitorlázás a Balatonon nyeremény leírása


A Nyereményjáték végén kisorsolásra kerül 3db Vitorlázás a Balatonon nyeremény. A nyeremény tartalmaz 2 éjszaka szállást 4 fő részére.


A csomag tartalma: 

2 éjszaka 4 fő részére félpanziós ellátással a Hunguest Hotel Bál Resort – Balatonalmádi hotelben és 4 óra vitorlázás kapitánnyal. 

Részletek és további szolgáltatások:

 • Szállodai elhelyezés 2 db kétágyas szobában
 • Félpanziós ellátás: bőséges büféreggeli és büfévacsora
 • Esténként élőzene a Mistrál Bárban
 • A wellness részleg korlátlan használata: úszómedence, szauna, infraszauna, gőzkabin, merülőmedence, jacuzzi, Kneipp-taposó, fitnesz- és tornaterem, pihenőszoba, fürdőköntös használat
 • Díjtalan strandhasználat
 • Díjtalan szobaszéf és vezeték nélküli internet használat
 • A vitorlázás időtartama 4 óra, minden további megkezdett óra 18.000 Ft, melyet a Nyertes fizet.

A nyeremény felhasználásának időkerete: 2020 szeptember 20-ig

A nyeremény átadását követően a Nyertes felelőssége az IBUSZ Utazási Irodák Kft-vel való egyeztetés a nyeremény részleteivel kapcsolatosan. A nyeremény készpénzre nem váltható és nem ruházható át más személyre. A nyeremény átruházása esetén a Szervező jogosult a Nyertest kizárni a játékból és a Nyereményt a Tartalék nyertes részére átadni.

A hajózásra kiválasztott időpont vis major, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. nem vállal felelősséget az esetleges rossz időjárási viszonyokért, mely megakadályozza a hajózás igénybevételét.

A csomag nem tartalmazza: utazás, fakultatív kirándulások díja, egyéb, fel nem sorolt személyes jellegű kiadások   III. számú Melléklet – NIVEA SUN különdíj leírása

A Nyereményjáték végén kisorsolásra kerül 50db NIVEA strandcsomag, azok között az érvényes pályázatot feltöltő Játékosok között, akik NIVEA SUN terméket vásároltak. 

A csomag tartalma:

 • 1db NIVEA strandtáska: vállra akasztható, bélelt, praktikus strandtáska, belső zsebbel. Mérete 55x45cm, anyaga poliészter.
 • 1db NIVEA strandtörölköző: Mérete 75x150cm, anyaga 100% pamut.
 • 1db NIVEA felfújható strandlabda: Átmérő 30cm.
 • 1db NIVEA Sunshine Love tusfürdő 250ml


IV. számú Melléklet - Canon EOS 4000D DSLR fényképezőgép leírása


Amennyiben a Játékos a dm-ben vagy a Rossmannban vásárol NIVEA terméket legalább 1499 Ft értékben, esélye nyílik megnyerni az 1-1 darab Canon EOS 4000D DSLR fényképezőgép egyikét.

Vaku
Beépített vaku

Érzékelő
Szenzor felbontása (MP): 18 
Érzékelő mérete (mm): 22,3 x 14,9 
Kép feldolgozás: DIGIC 4+ 
Fókuszpontok: 9 fókuszpont 

Objektív
Objektív mérete (mm): 18–55  
Rögzítés: Canon EF-S 
Optikai zoom: 3x 
Fókusztávolság (mm): 18–55  
Fókusz: 9 pontos AF 
Zársebesség (mp): 30–1/4000 mp 

Képrögzítés
Expozíció: +/-5 Fé 1/3 vagy 1/2 lépésekben 
Kép/másodperc: 29.97 
Fotó felbontás (pixel): 5184 x 2912 3456 x 1944 2592 x 1456 1920 x 1080 720 x 400 
ISO érzékenység: 100–6400  
Fehéregyensúly: Automatikus 
Önkioldó (mp): 2/10 mp 
Sorozatfelvétel:   Igen 
Képstabilizátor:   Igen 


Video rögzítés

Videofelvétel formátuma: H.264 
Videó formátum: Full HD HD VGA 

Memória
Memória típus: SD / SD HC / SDXC 
Csatlakozás
Felület: Bluetooth 
Wi-Fi: Igen 
Kijelző/Kereső
LCD kijelző (hüvelyk): 2.7 
Kereső: Igen 

Egyéb
Tápellátás: 220 - 240 V 
Akkumulátor-élettartam: kb. 500 kép 
Méretek (Sz x Mé x Ma mm): 129 x 101.6 x 77.1 
Súly: 436 g 
Szín: Fekete 

Csomag tartalma 
Fényképezőgép
18-55 mm objektív 
Elem 
Tápkábel


V. számú Melléklet – Adatkezelési Tájékoztató 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató irányadó a Beiersdorf Kft. (székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3., cégjegyzékszáma:01-09-160767, adószáma: 10679232-2-44; a továbbiakban „Szervező”) által szervezett NIVEA „Gyűjts élményeket a NIVEA-val!” elnevezésű aktivitás (“Játék”, „Promóció”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. A Promócióval összefüggésben a megadott adatok kezeléséért Szervező felel, mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából az A Reklám Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., cégjegyzékszám: 13-09-192569, adószám: 13308982-2-13) végzi, mint adatfeldolgozó. A Játék lebonyolításához kapcsolódó kiszállítási feladatokat, GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44) végzi. 


1.) Adatkezelő adatai

Székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.
Cégjegyzékszáma: 01-09-160767
Adószáma: 10679232-2-44
Postacíme: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.
E-mail cím: info@nivea.hu

2.) A kezelt személyes adatok körre

A Promócióban történő regisztráció (a továbbiakban: Regisztráció) során Játékosoknak a következő személyes adataikat kell megadniuk (a­ *-al jelölt adatok megadása kötelező)

 • teljes név*
 • e-mail cím*
 • pontos lakcím*
 • mobilszám*

A fenti adatok megadása a Promócióban való részvétel célját szolgálják.
A Regisztráció során történő adatmegadásra és így a Játékban való részvételre kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak. 


3.) Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelő és adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Promócióval összefüggésben, a Promóció lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint nyertesség esetén a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Adatkezelő és adatfeldolgozók a fentieken túl anonim statisztika készítése céljából használja fel a lakcím adatot. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben a Promóció meghosszabbításra kerül, ebben az esetben a megadott adatokat a meghosszabbítás időtartama alatt tovább kezeli a Promóció végleges lezárásáig, illetve addig, amíg a Játékos nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Ez utóbbi esetben a Játékos a Promócióban a továbbiakban nem jogosult részt venni.

A személyes adatok az adatkezelési cél megszűnésekor vagy az adatkezelési céllal kapcsolatos elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szerint ez az elévülési idő a Játék végét követő 5 év. Ha a személyes adatokra számviteli szempontból szükség van, akkor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján a Játék végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre.
Amennyiben Játékos a Regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával ehhez hozzájárult, a Beiersdorf Kft. a Regisztráció során megadott adatait marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, illetve szolgáltatásaik ajánlása érdekében kezeli és felhasználja. Adatkezelő a közvetlen megkeresést elektronikus direkt marketing levélben (eDM) teszi.
Az adatkezelő a személyes adatokat a fenti marketing célból a cél megvalósulásáig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. 
A Játékos bármikor kérheti, hogy Regisztrációját, valamint az abban tárolt személyes adatait Adatkezelő haladéktalanul törölje, amely kérésének Adatkezelő a kérelem beérkezését követően haladéktalanul eleget tesz. Adatkezelő a jelen pontban foglalt feltételekről és eljárásról a törlési kérelem beérkezését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót. A Játékos a Játékban történő részvételre a Regisztrációja törlését követően nem jogosult. Jelen pontban foglaltak irányadóak abban az esetben is, ha a Játékos a Regisztrációját önmaga törli. 


4.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Promócióban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás kifejezett és önkéntes, amelyet Játékos a Regisztráció során a jelen Adatkezelési szabályzat megismerésére és elfogadására vonatkozó mező kipipálásával ad meg. A hozzájárulás a Játékos jelen Adatkezelési szabályzatban részletezett tájékoztatás ismeretében adható meg. A Játékos a jelen pont szerinti adatszolgáltatással és a vonatkozó mező kipipálásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő a Regisztráció során megadott személyes adatait a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosult hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben másnak az adatait adja meg akkor ezt csak az érintett (akinek az adatait megadta) előzetes jóváhagyásával teheti meg miután tájékoztatta a Játékra vonatkozó adatkezelési szabályzatról. Tehát amennyiben más adatait adja meg akkor Ön, mint az érintett képviselője jár el. 
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Ptk. szabályozza az álképviseletet, azaz azt az esetet, amikor valaki képviseleti jog nélkül vagy azt túllépve tesz más nevében jognyilatkozatot. Az álképviselő nyilatkozata a képviselt jóváhagyásával vált ki joghatást, azaz a képviselt személy (akinek az adatait megadta) jóváhagyásától függ. Ha a képviselt személy jóváhagyja az álképviselő nyilatkozatát azaz, hogy az érintett valóban hozzájárult a személyes adatainak a kezeléséhez akkor ez az adatkezelés jogalapját is jelenti egyben. Ha a képviselt személy nem hagyja jóvá az álképviselő jognyilatkozatát az adatkezelésnek sem lesz meg a jogalapja és az álképviselő (aki az érintett személyes adatait megadta) ebben az esetben olyan adatkezelővé válik, aki jogellenesen kezeli az érintett, azaz a képviselt személy adatait. A képviselt személy, aki az adatkezelés érintettje is egyben a jogellenes adatkezelés miatt bírósághoz fordulhat, kártérítést és a személyiségi jogainak sérelme esetén sérelemdíjat követelhet az álképviselőtől.
A Ptk. alapján az álképviselőnek kártérítési felelőssége van harmadik személyekkel szemben a jognyilatkozat megtételével kapcsolatos kárért, ha a nyilatkozatot a képviselt személy nem hagyja jóvá. Tehát az a személy, aki más személyes adatait adja meg kártérítési felelősséggel tartozik a Szervezővel és a Lebonyolítóval szemben. 
Az Adatközlő (az a személy aki a Játékban más adatait megadja) aki más személyes adatait adja meg és álképviselőknek minősül az adatok megadásával kifejezetten elfogadja és szavatolja, hogy amennyiben a megadott személyes adatok más jogát megsérti, akkor az ebből esetlegesen eredő a Szervezőnél és/vagy Lebonyolítónál keletkezett kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség valamint költség (beleértve az ügyvédi munkadíjat is) megtérítésére személyes feltétlen és kifejezet kötelezettséget vállal.

5.) A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás és adattovábbítás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó(k) végzi(k):

 • A Reklám Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., cégjegyzékszám: 13-09-192569, adószám: 13308982-2-13), az adatfeldolgozás célja: promóció lebonyolításához szükséges adatkezelés, technikai háttér, ügyfélszolgálat biztosítása
 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44), az adatfeldolgozás célja: kiszállítás biztosítása.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Résztvevő kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

Adattovábbítás:
A 3db Vitorlázás a Balatonon nyereményt és a főnyereményt az Adatkezelő voucher/kupon formájában adja át a nyertesek részére. A nyerteseknek közvetlenül kell egyeztetniük az IBUSZ Utazási Irodák Kft-vel (székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-266780, adószám: 10871403-2-43) a nyereménnyel kapcsolatosan. Az adatkezelés célja: utazás lefoglalása, lebonyolítása és erre vonatkozó kapcsolattartás.


6.) Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban


Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az Adatkezelő Résztvevő kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • a Résztvevő személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • a Résztvevő jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • az adatfeldolgozó(k) nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.


Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Résztvevő rendelkezésére bocsátja. A Résztvevő által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Résztvevő elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül, közérthető formában, a Résztvevő kérelmére megadni a tájékoztatást. Résztvevő a hozzáférés iránti kérelmét az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott elérhetőségein nyújthatja be.

Kezelt adatok helyesbítése

Résztvevő jogosult kérni pontatlan személyes adatai helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével (megjelölve a helyes adatokat) az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzatban megadott elérhetőségein. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi a nyilvántartásban, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Résztvevőt.

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

A Résztvevő kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) a Résztvevő visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
c) a Résztvevő tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
d) a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Résztvevő kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 
Kezelt adatok korlátozása

A Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a Résztvevő vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Résztvevő ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Résztvevő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a Résztvevő tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Résztvevő hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a Résztvevőt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmeket a Promóció ideje alatt Adatfeldolgozó által üzemeltetett ügyfélszolgálaton keresztül az nivea@areklam.hu e-mail címen nyújthatja be. Résztvevő adatainak törlése a Résztvevő Promócióból való kizárását is magával vonja, amíg a Résztvevő az adatkezelést írásban ismételten nem engedélyezi. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a nyeremény átadására a Promóció lezárását követően kerül sor, és a nyeremény átadása előtt kérelmezi ezen adatok, törlését, korlátozását, továbbá tiltakozik ezen adatainak kezelése ellen.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Résztvevőt kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés:

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;

A Résztvevő tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Résztvevő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, a Résztvevő jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja a Résztvevőt a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Résztvevőt. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Résztvevő kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja a Résztvevőt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Résztvevő panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Résztvevő kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Résztvevő kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.


7.) Adatbiztonság

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat a Játékos hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja arra, hogy tegyen eleget az adatbiztonság követelményének.
Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, ne törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírja.
A Résztvevő elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Promócióban való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítések ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Résztvevőnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Résztvevő is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 


8.) Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • Adatkezelő neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.


Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.


A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.


9.) Jogérvényesítési lehetőségek


Az adatkezelő köteles mindent elkövetni, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Résztvevő azok megszegésére utaló körülményt észlel, bejelentést tehet az nivea@areklam.hu e-mail címen.
Amennyiben pedig felmerül, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint bírósághoz, vagy a hatáskörrel rendelkező alábbi hatósághoz fordulhat:

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozást az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza. 

10.) Egyéb rendelkezések


Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) irányadó. 


Budapest, 2019. 04.08.