Fedezd fel a NIVEÁ-t!

Információt vagy termékeket a következő kategóriában:

NIVEA Baby nyereményjáték

My NIVEA Baby nyereményjáték szabályzat és adatvédelmi tájékoztató

My NIVEA Baby nyereményjáték szabályzat és adatvédelmi tájékoztató
 
I. A Szervező és a Lebonyolító
 
Szervező: Beiersdorf Kft. (a továbbiakban: „Szervező”)
székhelye: 1126 Budapest, Tartsay V. u. 3.
cégjegyzékszáma: 01-09-160767
 
Lebonyolító: Mindea Kft. (a továbbiakban: „Lebonyolító”)
székhelye: 1173 Budapest Pesti út 128. 3/10.
cégjegyzékszáma: 01-09-988415

Szervező megbízása alapján a Lebonyolító végzi Szervező „My NIVEA Baby” elnevezésű nyereményjátékának - a továbbiakban: „Játék” - sorsolását és a résztvevők személyes adatainak feldolgozását. 

 

II. Játékban való részvétel feltételei


A Szervező a Játékot a My NIVEA Baby program részeként, a hírlevél-programjához kapcsolódóan szervezi és a My NIVEA Baby hírleveleken keresztül hirdeti meg, illetve népszerűsíti, azt mindenki számára elérhető, nyilvános felületen nem teszi közzé.

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a My NIVEA Baby hírlevelére feliratkozott felhasználó (a továbbiakban: „Játékos”) a [*] oldalon regisztráljon valós adatainak önkéntes megadásával és elfogadja a Játék feltételeit a jelen szabályzatban foglaltak szerint.

A Játékos a Játékban történő részvétellel a jelen szabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes felnőttek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek, és a Szervező által előre meghatározott kritériumoknak megfelelnek. Egy Játékos csak egyszer regisztrálhat és egy nyeremény átvételére jogosult.

A Játékban nem vehetnek részt Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

A Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése), valamint felel az általa megadott adatok valódiságáért és helyességéért.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről a Szervező a My NIVEA Baby hírlevelein keresztül értesíti a Játékosokat, és a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.  A Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett, valamint a My NIVEA Baby hírlevelekben szereplő utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősséget elhárítanak, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím és lakcím elírás, stb.), illetve valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállalnak. Szervező és Lebonyolító nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező és Lebonyolító nem felelősek azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő, esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

III. A Játék menete és időtartama

A sorsoláson történő részvétel érdekében a Játékos a Játék időtartama alatt a https://www.nivea.hu/ujdonsag-a-niveatol/2019/jatssz-a-meglepetesekkel-teli-ajandekcsomagert oldalon a megfelelő panelen valós adatainak megadásával regisztrál a nyereményjátékra. A Játékban az itt regisztrálók vehetnek részt.

A Játék időtartama: 2019. április 1. 0:00 és 2019. november 30. 23:59.

IV. Nyeremények

A Játékosok között a Szervező havonta 10 db (összesen 80 db) nyereményt sorsol ki. A nyeremény NIVEA termékmintákból összeállított meglepetéscsomag.

Egy Játékos 1 db nyeremény megnyerésére jogosult.

A nyeremény készpénzre át nem váltható és másra át nem ruházható.

V. Nyertesek kiválasztása/kisorsolása


A nyereményjáték nyertesei a Játékra a Játék időtartama alatt szabályszerűen regisztrált Játékosok közül elektronikus sorsoló program igénybevételével kerülnek kisorsolásra az alábbi időpontokban: 

 • 2019. május 2. 10:00 óra;
 • 2019. június 3. 10:00 óra;
 • 2019. július 1. 10:00 óra;
 • 2019. augusztus 1. 10:00 óra;
 • 2019. szeptember 2. 10:00 óra;
 • 2019. október 1. 10:00 óra;
 • 2019. november 4. 10:00 óra;
 • 2019. december 2. 10:00 óra.


Havonta a 10 db nyeremény nyertesei mellett 2-2 db ún. tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében lépnek az eredeti nyertes helyébe, ha az eredeti nyertes hibás, vagy hiányos adatokkal regisztrált, és emiatt a nyeremény nem kézbesíthető a részére. Amennyiben a nyeremény nem kézbesíthető hibás adatok miatt, vagy a nyertes nem veszi át a nyereményt, úgy Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget és a nyeremény szabadon felhasználható.

Amennyiben két vagy több Játékosnak megegyezik a vezetékneve, és azonos a lakcíme, akkor ők családtagnak számítanak a szabályzat értelmében. Családonként egy nyereményre jogosultak a Játékosok, így a regisztrációknál a legkorábbi időpontban történt regisztrációt vesszük figyelembe. 

Keresztnevek esetében egy név több beceneve egy névnek, akkor így az egy regisztrációnak számít. 

A nyereményjáték nyerteseinek keresztnevét, valamint a postai címükben megadott városnevet a Szervező a My NIVEA Baby hírleveleiben is közzéteszi.

VI. Értesítés, nyeremények átvétele

A nyertesek értesítése - Lebonyolító által - a regisztráció során megadott email címre küldött email útján történik a sorsolás után.

Az email cím helyessége és működése, valamint megadott postai cím (lakcím) helyessége, valamint az oda érkező csomagok figyelemmel követése és a nyeremény átvétele Játékos felelőssége, a kézbesítés esetleges sikertelenségéért a Szervező és a Lebonyolító semmiféle felelősséget nem vállalnak. 

A nyereményeket postai úton – futárszolgálat igénybevételével – juttatja el Lebonyolító a nyertesekhez a regisztráció során megadott címre. Lebonyolító – az igénybevett futárszolgálat útján – egyszeri alkalommal kísérli meg a nyeremények kézbesítését az eredményhirdetést követő 30 napon belül. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

VII. Személyes adatok kezelése a Játékkal kapcsolatban

A Beiersdorf Kft. általános Adatvédelmi Keretszabályzatát az alábbi oldalon találja: https://www.nivea.hu/rolunk/adatvedelmi-nyilatkozat. Ez kiegészíti a jelen pontban foglalt adatvédelmi tájékoztatót, bármilyen esetleges eltérés esetén azonban a jelen pontban foglaltak irányadóak.

A jelen adatvédelmi tájékoztató irányadó a Szervező, mint adatkezelő, által szervezett Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.

A Játékkal összefüggésben a Játékosok, mint az adatkezelés érintettjei, által megadott adatok kezeléséért a Szervező felel. 

A. A kezelt személyes adatok köre

A Játékba történő regisztráció során a Játékosoknak az alábbi személyes adataikat kell megadniuk:

• vezeték- és keresztnév, 
• email cím, 
• postai cím (irányítószám, település, utca, házszám),
• nem (férfi vagy nő).

B. Az adatkezelés célja és időtartama

A Szervező és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás (e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel.

A személyes adatok kezelésének időtartama elkülönül (i) azon Játékosok esetében, akik nem minősülnek sem nyertesnek, sem tartaléknyertesnek, továbbá (ii) a Játék tartaléknyertesei (iii) és nyertesei esetében.

(i) Azon Játékosok esetében, akik nem minősülnek sem nyertesnek, sem tartaléknyertesnek:

A Szervező a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg a Játékos vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, de legkésőbb a Játékkal kapcsolatos eredményhirdetés közzétételéig.

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetben a Játékos a Játékban a továbbiakban nem jogosult részt venni.

(ii) Azon Játékosok esetében, akik tartaléknyertesnek minősülnek:

A Szervező a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg a Játékos vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, de legkésőbb a nyereményeknek a nyertesek részére történő sikeres kézbesítésig. Amennyiben a tartaléknyertes valamely nyertes részére történő sikertelen kézbesítés miatt nyertessé válik, az adatkezelés időtartamára a nyertesekre vonatkozó rendelkezések lesznek irányadóak.

(iii) Azon Játékosok esetében, akik nyertesnek minősülnek:

A nyertesek esetében az adatkezelés főszabály szerint a nyeremények részükre való sikeres kézbesítéséig tart. Bármely okból való sikertelen kézbesítés esetén a nyertesek adatainak kezelése a Szervezőnek a nyeremény Lebonyolítóhoz történő visszaérkezéséről való tudomásszerzéséig tart.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a sikeresen kézbesített nyereményekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogvitákra tekintettel a nyertesek által megadott adatok közül a nyertes nevét és postai címét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szerinti elévülési idő végéig, tehát a nyeremények sikeres kézbesítését követő 5 évig kezelje.

Amennyiben a megadott személyes adatokra számviteli szempontból szükség van, akkor a vonatkozó adatok (teljes név és postai cím) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §–a alapján a Játék végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre.

C. A személyes adatok kezelésének jogalapja és az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a Játékos a regisztráció során a vonatkozó mező kipipálásával ad meg. A nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a Játékos, mint az adatkezelés érintettje, hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] amit a Játékos a vonatkozó jelölő mező bejelölésével ad meg. A nyertesek esetében a Játék eredményhirdetését követően az adatkezelés jogalapja a nyeremény átadása és így a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont], valamint a nyeremény átadásával kapcsolatos számviteli jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal azért, ha a Játékos harmadik személy személyes adatait adja meg, vagy egyébként visszaélésszerűen vesz részt a játékban.

Az adatszolgáltatás önkéntes, annak elmaradása esetén azonban a Játékos a Játékban nem vehet részt.

D. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére a Szervező, a Szervező képviseletére jogosultak, valamint marketinggel és – a nyertesek esetében – könyveléssel foglalkozó munkatársai, illetve a Szervező által igénybevett adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:

 • Mindea Kft. (székhely: 1173 Budapest, Pesti út 128. 3/10., cégjegyzékszám: 01-09-988415) Az adatfeldolgozás célja: a Játék lebonyolítása;
 • Complexpress Logisztika Kft. (székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95., cégjegyzékszám:01-09-980739) Az adatfeldolgozás célja: a nyeremények kézbesítése.


A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a Játékosokat.

A Szervező kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Játékos kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

E. Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban


A Játékos a jelen fejezetben rögzített jogait elektronikus úton, az info@nivea.hu e-mail címre, vagy postai úton a Szervező székhelyére a Szervezőnek címzett levélben gyakorolhatja. 

A Játékos kérelmére írásban vagy elektronikus úton a Szervező tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; az érintett hozzáférési joga]:

 • arról, hogy milyen adatokat kezel a Játékosról; 
 • az adatkezelés céljairól;
 • azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • a Játékos jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről. 

A Játékos kérelmére a Szervező a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy a Játékos által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog].

A Szervező a Játékos kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) a Játékos személyes adatát, valamint erre a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosít [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog].

A Játékos kérelmére a Szervező törli a Játékos személyes adatait. A Szervező a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, a Szervezőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

A Játékos a Játékra való jelentkezéssel kapcsolatban adott hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, azzal, hogy a Szervező csak akkor törli a Játékos személyes adatait, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja, így különösen a Szervező jogi kötelezettségének teljesítéséhez ezen személyes adatok nem szükségesek.

A Játékos jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását),

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg a Szervező ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
 • ha az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de a Játékos kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)].

A Szervező a Játékos zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Szervező a tárolás kivételével csak a Játékos hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen Szervező tájékoztatja a Játékost.

A Játékos jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően a Szervező biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Játékos adatait a Játékos által meghatározott másik adatkezelőnek [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

A Szervező a Játékos kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Játékost a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén a Szervező a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy a Játékos panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („Hatóság”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben a Szervező az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha a Játékos az adatairól másolatot kér, vagy ha a Játékos kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó.
A Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor a Játékos személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha a Játékos a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a Szervező meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt a Játékosnak lehetősége van - elektronikus úton benyújtható - panaszával a Szervezőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. A Szervező a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Játékost írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha a Szervező a Játékos panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor a Szervező a Játékos adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Szervező bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Játékos érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A Szervező a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal érintett adatot továbbította. Jelen pontban szabályozott panaszeljárás a Játékossal történő kapcsolattartás keretében az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok kiküszöbölésére szolgál és nem vonatkozik a Szervező termékeinek helyszíni megvásárlása esetén az azokkal kapcsolatos fogyasztói jogok (szavatossági igények, jótállás, elállás, felmondás) érvényesítése érdekében tett jognyilatkozatokra. 

F. Adatbiztonság

A Szervező kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

A Szervező gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. 

A Szervező megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást a Szervező az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve a Szervező megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

G. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Játékos megítélése szerint a Szervező megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy a Szervező jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu.

Amennyiben a Játékos megítélése szerint a Szervező megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével a Játékosnak okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén a Játékos a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

H. Egyéb rendelkezések

A jelen adatvédelmi tájékoztatóra az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (GDPR), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót a Játékosok előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. 

Budapest, 2019. március 28.