Nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

A NIVEA „Ki lesz a győztes?”

JÁTÉKSZABÁLYZAT
A NIVEA „Ki lesz a győztes?”
Nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

1. A promóció rövid leírása

Mindazon vásárlók, akik a regisztrációt követően feltöltik a legalább 1499 Ft értékben történt NIVEA termék(ek) vásárlását igazoló blokk AP kódját, nyugtaszámát (számla esetén a számlaszám utolsó 9 karakterét), vásárlás helyét és pontos időpontját a promóciós honlapra (www.NIVEA.hu/kileszagyoztes), megnyerhetik a napi 5 darab NIVEA MEN Törölköző és a heti 3 darab Real Madrid kabát egyikét. 
A napi és heti nyereményen felül az Auchan, a dm, a Rossmann és a Tesco üzleteiben nyeremények is kisorsolásra kerülnek. Azon játékosok, akik az Auchan üzleteiben vásárolnak, a napi és heti nyereményeken felül megnyerhetik a 3 darab Real Madrid edzőtáska egyikét. Azon játékosok, akik a dm üzleteiben vásárolnak, a napi és heti nyereményeken felül megnyerhetik a 3 darab Real Madrid hátizsák egyikét. Azon játékosok, akik a Rossmann üzleteiben vásárolnak, a napi és heti nyereményeken felül megnyerhetik a 3 darab Real Madrid hátizsák egyikét. Azon játékosok, akik a Tesco üzleteiben vásárolnak, a napi és heti nyereményeken felül megnyerhetik a 3 darab Real Madrid edzőtáska egyikét.

Az összes érvényes kódot feltöltő Játékos között a promóció végén kisorsolásra kerül a főnyeremény, amely életre szóló fociélmény 2 fő részére, a 2019. március 3-i El Clasico-ra, azaz a Real Madrid – FC Barcelona mérkőzésre a madridi Barnabeu stadionban (meccsbelépő, repülőjegy és szállás összesen kb. 500 000 Ft értékben).

 

2. A nyereményjáték szervezője

A NIVEA „Ki lesz a győztes?” nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Beiersdorf Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.; cégjegyzékszám: 01 09 160767; adószám: 10679232-2-44; a továbbiakban: "Szervező"). A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő") a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást az A Reklám Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., cégjegyzékszám: 13-09-192569, adószám: 13308982-2-13, a továbbiakban: "Lebonyolító"), valamint a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44) együttesen végzi. 

3. A Játékban résztvevő személyek

3.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel rendelkező, a 3.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt vásárol legalább 1499 Ft értékben bármely magyarországi üzletben kiskereskedelmi forgalmazás keretében kapható, a jelen Játékszabályzat 4. pontjában meghatározott terméket, elektronikusan regisztrál a www.NIVEA.hu/kileszagyoztes domain alatti weboldalon (a továbbiakban: "Honlap"), és feltölti a termék vásárlását igazoló blokk vagy számla adatait az 6. pontban foglaltak szerint.

3.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.3. Továbbá a Játékban nem vehetnek részt a Játékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi egységek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bek. 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

4. A Játékban résztvevő termékek

A játékban részt vesz minden típusú és kiszerelésű, magyar kiskereskedelmi forgalomban kapható NIVEA termék(ek), amelyek vásárláskori összértéke eléri az 1499 Ft-ot.

 

5. A Játék időtartama

A játék időtartama: 42 nap, 2019. január 4. 00 óra 00 perctől - 2019. február 14. 23 óra 59 percig tart.

6. A Játék menete

Vásároljon a 4. pontban megjelölt NIVEA termékek közül egyidejűleg legalább 1499 Ft értékben bármely, NIVEA termékeket árusító üzletben és 2019. március 30-ig őrizze meg az eredeti blokkot vagy számlát. Az 1499 Ft értékben történő vásárláskor a vásárláskor a választott NIVEA termékért a vásárlás során kifizetett teljes összeg számít, tehát az az összeg, amelyet az akciók, kuponok és egyéb kedvezmények levonása után a Játékos a választott NIVEA termékekért együttesen fizetett.

Szervező kizárólag azokat a blokkokat/számlákat fogadja el, amelyeken a vásárlás időpontja 2019. január 4. 00:00 és 2019. február 14. 23:59 közé esik.

A nyereményjátékban csak azon blokkok (vagy számlák) adatai vesznek részt, melyeken a vásárolt NIVEA termékek összértéke eléri az 1499 Ft-ot. Az 1498 Ft értékű vásárlásokat nem fogadjuk el. Egy blokkal (vagy számlával) kizárólag egy Pályázat érvényesíthető függetlenül attól, hogy a blokkon szereplő NIVEA termékek az 1499 Ft-os minimum vásárlási feltételt milyen mértékben haladják meg (pl. ugyanazon blokkon szereplő, 3000 Ft értékű NIVEA termék vásárlása 1 Pályázatra jogosít, ugyanígy több olyan NIVEA termék együttes vásárlása esetén, melyek értéke egyenként is meghaladja az 1499 Ft-os összeget, csak 1 Pályázatra jogosítanak, amennyiben ugyanazon blokkon szerepelnek).

A Játékban az alábbiak szerint vehet részt:
A Játékban való részvételhez regisztráljon/feltöltse adatait (továbbiakban: Regisztráció) a www.NIVEA.hu/kileszagyoztes honlapon. A Honlapon történő regisztráció során adja meg a személyes adatait (teljes név, születési dátum, e-mail cím, pontos lakcím), majd pipálja ki az adott mezőt, mellyel elfogadja jelen Játékszabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul a megadott személyes adatai (ideértve a megadott e-mail címet is) kezeléséhez a játékkal összefüggésben. Kérjük, ügyeljen arra, hogy valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az Ön által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét Ön, mint adatszolgáltató viseli. A regisztrációt minden kódfeltöltés alkalmával meg kell ismételni. A Játékos téves, hamis vagy hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosult hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

A Honlapon a megadott technikai útmutató figyelembevételével töltse fel a vásárlást igazoló blokkon található AP kódot, számlaszámot és a vásárlás adatait (vásárlás helye, dátuma és pontos időpontja). Minden AP kód és számlaszám a hozzá tartozó dátummal csak egy alkalommal vehet részt a Játékban. Maximum 1 darab olyan blokkot lehet feltölteni, melyeknek AP kódja és az időpontja azonos. 
Egy Játékos (a napi maximum 1 azonos helyen és időben történt vásárlás esetét kivéve) korlátlan számú vásárlást tölthet fel. A Szervező nem fogad el véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált számkódokat.

A Honlapon történő kódfeltöltés a továbbiakban „Pályázat”.
Egy Játékos (a napi maximum 1 azonos helyen és időben történt vásárlást kivéve) korlátlan számú Pályázatot tölthet fel, amennyiben az a jelen játékszabályzatban foglaltaknak maradéktalanul megfelel. Egy Pályázat csak egy AP kódot vagy számlaszámot tartalmazhat. 
Játékos minden feltöltött vásárlás után visszaigazolást kap arról, hogy sikeres vagy sikertelen volt a kódfeltöltése. Egy Játékos egy nyeremény típusból egy alkalommal egy darabot nyerhet csak. A Napi, Heti, Csatornaspecifikus (dm, Auchan, Rossmann, Tesco üzletekben történt vásárlások) nyeremény megnyerése nem zárja ki a főnyeremény sorsolásán való részvételt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyertes feltöltés során megadott adatokat ellenőrizzük, a nyereményre való jogosultság feltétele a vásárlást igazoló eredeti blokk vagy számla postai úton való beküldése a promóciót lebonyolító A Reklám Kft. címére (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., Jelige: „Ki lesz a győztes?”). A blokk beérkezési határideje a nyereményértesítéstől számított legkésőbb 7. naptári nap! Eredeti blokk vagy számla visszapostázására nincs lehetőség semmilyen formában.

 

7. Nyeremények sorsolása

A Játék időtartama alatt Napi, Heti, Csatornaspecifikus (dm, Auchan, Rossmann, Tesco üzletekben történt vásárlások) nyeremények, valamint főnyeremény (a továbbiakban: Nyeremény) talál gazdára.

Nyereménykategória megnevezése, megnyerhető Nyeremények és számuk:

7.1. Napi nyeremények, gépi sorsolás útján: napi 5 darab NIVEA Törölköző (A játék ideje alatt összesen 210 darab). Szervező fent tartja a jogot arra, hogy azonos vagy magasabb értékű nyereményre cserélje a nyereményeket. A termékek, nyeremények részletes leírását A játékszabályzat II. számú melléklete tartalmazza.
7.2. Heti nyeremények, gépi sorsolás útján: játékhetenként 3 darab Real Madrid kabát (A játék ideje alatt összesen 18 darab). Szervező fenntartja a jogot arra, hogy azonos vagy magasabb értékű nyereményre cserélje a nyereményeket. A termékek, nyeremények részletes leírását A játékszabályzat II. számú melléklete tartalmazza.
7.3. Főnyeremény, gépi sorsoláshoz kötötten: a Real Madrid – FC Barcelona 2019. 03. 03-i mérkőzésre szóló meccsbelépő, valamint a Budapest-Madrid-Budapest útvonalra repülőjegy és szállás 2 fő részére, összesen 500 000 Ft összegben. A főnyeremény részletes leírását a Játékszabályzat I. számú melléklete tartalmazza.

7.4. Csatornaspecifikus nyeremények, gépi sorsoláshoz kötötten:
7.4.1. Auchan esetén: 3 darab Real Madrid edzőtáska
7.4.2. dm esetén: 3 darab Real Madrid hátizsák
7.4.3. Rossmann esetén: 3 darab Real Madrid hátizsák
7.4.4. Tesco esetén: 3 darab Real Madrid edzőtáska
A termékek részletes leírását a Játékszabályzat IV. számú melléklete tartalmazza

7.5. Játékhetek, valamint a sorsolások időpontja
1. játékhét: 2019. január 4. 00 óra 00 perc – 2019. január 10. 23 óra 59 perc (7 nap)
A heti nyeremények a 2019. január 4. 00 óra 00 perc és 2019. január 10. 23 óra 59 perc között, a napi nyeremények a játékhét egyes napjain 00 óra 00 perc és 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok között kerülnek kisorolásra, közjegyző jelenlétében, gépi sorsoló program segítségével.
A sorsolás időpontja: 2019. január 14., 15 óra 00 perc.
A sorsolás helyszíne: Papné Dr. Csóka Anna közjegyző irodája (2040 Budaörs, Szabadság út 137.).

2. játékhét: 2019. január 11. 00 óra 00 perc – 2019. január 17. 23 óra 59 perc (7 nap)
A heti nyeremények: 2019. január 11. 00 óra 00 perc és 2019. január 17. 23 óra 59 perc között, a napi nyeremények a játékhét egyes napjain 00 óra 00 perc és 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok között kerülnek kisorolásra, közjegyző jelenlétében, gépi sorsoló program segítségével.
A sorsolás időpontja: 2019. január 21., 15 óra 00 perc.
A sorsolás helyszíne: Papné Dr. Csóka Anna közjegyző irodája (2040 Budaörs, Szabadság út 137.).

3. játékhét: 2019. január 18. 00 óra 00 perc – 2019. január 24. 23 óra 59 perc (7 nap)
A heti nyeremények a 2019. január 18. 00 óra 00 perc és 2019. január 24. 23 óra 59 perc között, a napi nyeremények a játékhét egyes napjain 00 óra 00 perc és 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok között kerülnek kisorolásra, közjegyző jelenlétében, gépi sorsoló program segítségével.
A sorsolás időpontja: 2019. január 28., 15 óra 00 perc 
A sorsolás helyszíne: Papné Dr. Csóka Anna közjegyző irodája (2040 Budaörs, Szabadság út 137.).

4. játékhét: 2019. január 25. 00 óra 00 perc – 2019. január 31. 23 óra 59 perc (7 nap)
A heti nyeremények a 2019. január 25. 00 óra 00 perc és 2019. január 31. 23 óra 59 perc között, a napi nyeremények a játékhét egyes napjain 00 óra 00 perc és 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok között kerülnek kisorolásra, közjegyző jelenlétében, gépi sorsoló program segítségével.
A sorsolás időpontja: 2019. február 04., 15 óra 00 perc 
A sorsolás helyszíne: Papné Dr. Csóka Anna közjegyző irodája (2040 Budaörs, Szabadság út 137.).

5. játékhét: 2019. február 1. 00 óra 00 perc – 2019. február 7. 23 óra 59 perc (7 nap)
A heti nyeremények a 2019. február 1. 00 óra 00 perc és 2019. február 7. 23 óra 59 perc között, a napi nyeremények a játékhét egyes napjain 00 óra 00 perc és 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok között kerülnek kisorolásra, közjegyző jelenlétében, gépi sorsoló program segítségével.
A sorsolás időpontja: 2019. február 11., 15 óra 00 perc 
A sorsolás helyszíne: Papné Dr. Csóka Anna közjegyző irodája (2040 Budaörs, Szabadság út 137.).

6. játékhét: 2019. február 8. 00 óra 00 perc – 2019. február 14. 23 óra 59 perc (7 nap)
A heti nyeremények a 2019. február 8. 00 óra 00 perc és 2019. február 14. 23 óra 59 perc között, a napi nyeremények a játékhét egyes napjain 00 óra 00 perc és 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok között kerülnek kisorolásra, közjegyző jelenlétében, gépi sorsoló program segítségével.
A sorsolás időpontja: 2019. február 18., 15 óra 00 perc 
A sorsolás helyszíne: Papné Dr. Csóka Anna közjegyző irodája (2040 Budaörs, Szabadság út 137.).

Csatornaspecifikus nyeremények sorsolása: 
A 2019. január 4. 00 óra 00 perc és 2019. február 14. 23 óra 59 percig beérkezett valamennyi érvényes Pályázat közül sorsoljuk ki a csatornaspecifikus nyereményeket, amely 
i. Auchan esetén: 3 darab Real Madrid edzőtáska
ii. dm esetén: 3 darab Real Madrid hátizsák
iii. Rossmann esetén: 3 darab Real Madrid hátizsák
iv. Tesco esetén: 3 darab Real Madrid edzőtáska
A sorsolás közjegyző jelenlétében, gépi sorsoló program segítségével kerül lebonyolításra. A sorsolás időpontja: 2019. február 18., 15 óra 00 perc 
A sorsolás helyszíne: Papné Dr. Csóka Anna közjegyző irodája (2040 Budaörs, Szabadság út 137.).

Főnyeremény sorsolása:
A 2019. január 4. 00 óra 00 perc és 2019. február 14. 23 óra 59 percig beérkezett valamennyi érvényes Pályázat közül sorsoljuk ki a főnyereményt, a  Real Madrid – FC Barcelona 2019. 03. 03-i mérkőzésére szóló meccsbelépő, valamint a Budapest-Madrid-Budapest útvonalra repülőjegy és szállás 2 fő részére, összesen 500 000 Ft összegben.
A sorsolás közjegyző jelenlétében, gépi sorsoló program segítségével kerül lebonyolításra. A sorsolás időpontja: 2019. február 18., 15 óra 00 perc 
A sorsolás helyszíne: Papné Dr. Csóka Anna közjegyző irodája (2040 Budaörs, Szabadság út 137.).
A Játék főnyereménye a Real Madrid – FC Barcelona 2019. 03. 03-i mérkőzésére szóló meccsbelépő, valamint a Budapest-Madrid-Budapest útvonalra repülőjegy és szállás 2 fő részére, összesen 500 000 Ft összegben, melynek felhasználási feltételei az alábbiak:
i. A nyereményjáték lezárását és a beérkezett blokk ill. számla jóváhagyását követően a nyertes 5 munkanapon belül köteles jelentkezni az A Reklám Kft-nél, igényt tartva nyereményére. 
ii. A Főnyeremények sorsolásán mindazok a 3.1. pont szerinti Játékosok részt vesznek, akik az 5. pontban meghatározott időtartam alatt legalább egy érvényes Pályázatot feltöltenek, és eleget tesznek a jelen Játékszabályzatban szereplő összes feltételnek. A sorsoláson minden feltöltött érvényes kód külön-külön Pályázatként vesz részt, így a Játékosok nyerési esélyeiket több Pályázat feltöltésével növelhetik. A főnyereményre azok a Pályázatok is jogosítanak, amellyel a Játékos Napi / Heti / Csatornaspecifikus nyereményt nyert. 
iii. A Főnyeremény utazás átadására Budapesten, a NIVEA székházában (1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.) a nyertessel egyeztetett időben kerül sor. Amennyiben a nyertes Játékost vagy bármelyik Tartaléknyertest a regisztráció során megadott elérhetőségei egyikén sem lehet igazoltan elérni a sorsolást követő 8 naptári napon belül, vagy a főnyeremény átvételét visszautasítja, illetve az i. pont szerinti visszajelzést elmulasztja, úgy Pályázata érvénytelennek minősül és helyébe – a kisorsolás sorrendje szerinti következő – Tartaléknyertes lép.

A napi, a heti, a csatornaspecifikus nyeremények, a főnyeremény elektronikus úton történő sorsolása során egy utasítással a weboldal adatbázisában tárolt adatokból Szervező/Lebonyolító véletlenszerűen kisorsolja a feltételeknek megfelelő napi, a heti, a csatornaspecifikus nyeremények, illetve a főnyeremény Nyertesét és a Tartaléknyerteseket. A napi, a heti és csatornaspecifikus nyeremények, illetve a főnyeremény sorsolásakor a nyertesekkel egyidejűleg a rendszer automatikusan kisorsol két-két (2-2) darab Tartaléknyertest, akik kihúzásuk sorrendjében válhatnak nyertes Játékossá, amennyiben az eredetileg kihúzott nyertes vagy az előttük álló Tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előttük álló Tartaléknyertes a Játékból kizárásra kerül, a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja.

Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig a soron következő tartaléknyertesként meghatározott Játékos (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) minősül nyertes Játékosnak.

A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabály 8. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Egy szállítási címen lakó Játékosok családtagnak számítanak a szabályzat értelmében. A Játékosok családonként minden típusú nyereményből (napi, heti és főnyeremény) egy nyereményre jogosultak, így a Pályázatoknál a legkorábbi időpontban feltöltött Pályázatot vesszük figyelembe. 

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

8. Nyeremények átvétele

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:
A napi, heti és a csatornaspecifikus nyeremény esetén Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti, a Játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján a sorsolást követően 24 órán belül, majd visszajelzés hiányában, további 48 órán belül ismételten. Amennyiben a Szervező észleli, hogy a Nyertes „nem elérhető”, (a második értesítést követő nyolc (8) naptári napon belül nem küld a Játékos visszajelzést vagy a vásárlást igazoló blokkot - vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye) a tudomásszerzést követően sor kerül a soron következő Tartaléknyertes kiértesítésére, ami szintén elektronikus úton történik, a Játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, melyről a Nyertes Pályázat érkezett, a tudomásszerzést követő 24 órán belül, majd visszajelzés hiányában további 48 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második értesítést követő nyolc (8) naptári napon belül köteles az adatait megerősíteni a nyereményértesítőben megküldött módon és megerősíteni szállítási címét. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, úgy elveszti a jogosultságát az adott nyereményre, továbbá a soron következő Tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek és a neki küldött második értesítést követően nyolc (8) naptári napos határidőn belül visszajelzett. 
A nyereményre való jogosultság feltétele a vásárlást igazoló blokk vagy számla eredeti példányának postai úton való beküldése a promóciót lebonyolító A Reklám Kft. címére (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., Jelige: „Ki lesz a győztes?”), ezért a Játékban résztvevő blokkokat és számlákat – 2019. március 30-ig meg kell őrizni. A blokk vagy számla beérkezési határideje az első nyereményértesítéstől számított legkésőbb 8. naptári nap. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül és a tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre.

A főnyereményre való jogosultság feltétele teljes jelen Játékszabályzatnak való megfelelés, beleértve az I. sz. Mellékletben foglaltakat.

A Játékban korlátozottan cselekvőképesek vagy cselekvőképtelen személyek nem vehetnek részt.

A nyeremények szállítási költségét a Szervező viseli, azonban minden egyéb felmerülő költség (pl. főnyeremény esetében baleset, poggyász, bármely más értékbiztosítás, költőpénz stb.) a nyertes Játékost terhelik. 

Szervező a nyereményeket futárszolgálattal szállítja ki, kivételt képez a főnyeremény, amelyet személyesen adunk át. A nyeremények kiszállítását Szervező kétszer kíséreli meg, a megadott postázási címtől eltérő helyen való személyes átvételének lehetőségét nem biztosítja, valamint a nyeremények további kiküldését nem vállalja. Amennyiben a második kiszállítás is sikertelen, úgy Játékos elveszti nyereményre való jogosultságát, a nyereményre a soron következő Tartaléknyertes lesz jogosult, vagy Tartaléknyertes hiányában a nyeremény visszakerül Szervezőhöz.

Amennyiben a nyertes 2019. március 30-ig nem kapja meg a nyereményét, a promóció ügyfélszolgálatán érdeklődhet az átadásról. 2019. március 30. után reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

 

9. Információ a játékról

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak rövidített formában a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, és a www.NIVEA.hu/kileszagyoztes internetes oldalon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.NIVEA.hu/kileszagyoztes internetes oldalon jelenik meg. A nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse a Lebonyolító ügyfélszolgálatát a promóció teljes időtartama alatt minden nap 9:00 és 18:00 között a 06 30 705 6264–es telefonszámon, vagy a nivea@areklam.hu e-mail címen.

10. Személyi jövedelemadó
A Nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertes Játékosok nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót (SZJA) és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő egészségügyi hozzájárulást (EHO). Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

11. Vegyes rendelkezések
11.1. A Szervező kizárólag azokat a vásárlást igazoló, eredeti blokkokat/számlákat fogadja el a pályázatok érvényességének bizonyítására, amelyeken a Játékban résztvevő termékek – márkanevet is tartalmazó – megnevezése, illetve a teljes, jól látható AP kód, vagy egyedi azonosító számlaszám is szerepel. A Játékos kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a vásárlás igazolásaként. Az így elkészített – márkaneveket és termék megnevezéseket tartalmazó - számlákat is érvényesnek fogadja el a Szervező. Számla adatok feltöltésénél a számla számlaszámának utolsó 9 karakterét kell feltölteni az AP kód helyére, és a vásárlás idejének a számlán szereplő időpont kerül feltüntetésre. 
A Szervező nyertesség esetén kizárólag azokat a postai úton beküldött eredeti blokkokat/számlákat fogadja el a nyertesség bizonyítására, melynek AP kódja/számlaszáma megegyezik a nyertes pályázat feltöltött vagy beküldött AP kódjával/számlaszámával és egyéb vásárlási adataival. A beküldött blokk/számla nem lehet szennyezett, tépett, elmosódott, olvashatatlan, illetve nem eshetett át bármely egyéb rongálódáson. 
11.2. A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/ gyártójával/ forgalmazójával szemben érvényesítheti.
11.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket megváltoztassa és azokat ugyanolyan vagy nagyobb értékű nyereménnyel helyettesítse.
11.4. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 7. pontjában szerepel.
11.5. A vásárlóhelyi kommunikációs anyagok nyomtatási hibáiért a Szervező, és annak leányvállalatai, valamint a Játékban résztvevő üzletek továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
11.6. A hamisított promóciós termék vásárlását igazoló, vagy nem valós AP kódot tartalmazó blokkok vagy számlák érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a promóciós termék vásárlását igazoló blokkok vagy számlák felületének bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő blokkok és számlák és az azokon szereplő vásárlási adatok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita, vagy a Játék során esetlegesen felmerülő csalás, a Játékkal történő visszaélés esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a blokkok/számlák és a rajtuk szereplő vásárlási adatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.
11.7. A Játékosok és a Honlapon regisztrálók a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhassa, továbbá publikálhassa vagy ismertethesse a nyertes Játékosok nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és képmásuk nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező és annak bármely leányvállalata időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.
11.8. A nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan eredeti AP kódot vagy számlaszámot és a hozzájuk tartozó dátumokat töltöttek fel a Honlapon, melyet a rendszer azonosított és elfogadott, majd a nyertesség tényéről visszaigazoló üzenetet küldött.
11.9. A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények átadására.
11.10. A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább. A Szervező saját döntése alapján kizárhatja a Játékból azon Játékost, akik ezen rendelkezést megsértik, jogosult követelni a Játékostól minden ezen rendelkezés megszegéséből eredő olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okozott ezen Játékos.
11.11. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Honlap, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
11.12. Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
11.13. A Játékosok a regisztráció során a megfelelő mező bejelölésével fogadják el a jelen hivatalos Játékszabályzatot, amely megtalálható a www.NIVEA.hu/kileszagyoztes honlapon, valamint a jelen Játékszabályzat III. számú Mellékletét képező Adatkezelési Szabályzatot, amely megtalálható a www.NIVEA.hu/kileszagyoztes oldalon.
11.14. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse.
11.15. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a nyereményének az átadását. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
Budapest, 2018. november 30.

Mellékletek:
I. számú Melléklet: Főnyeremény leírása 
II. számú Melléklet: Napi, heti és havi nyeremények leírása
III. számú melléklet: Adatvédelmi Szabályzat

 
I. számú Melléklet – Főnyeremény leírása

A Real Madrid – FC Barcelona 2019. 03. 03-i mérkőzésére szóló meccsbelépő, valamint a Budapest-Madrid-Budapest útvonalra repülőjegy és szállás 2 fő részére, összesen 500 000 Ft összegben
A csomag tartalma, 2 fő részére:
Repülőjegy: menetrendszerinti járattal, Budapest – Madrid és Madrid – Budapest útvonalon
Szállás: min. 3*-os szállodában, a Santiago Bernabéu stadion közelében
Meccsbelépő: a Real Madrid – FC Barcelona mérkőzésre, 2019. 03. 03-án
Az utazás időpontja: 2019. 03. 02. – 2019. 03. 04.

II. számú Melléklet – Napi, heti és havi nyeremények leírása

A nyereményjáték időtartama alatt minden nap kisorsolásra kerül 5 db NIVEA Törölköző.
A nyereményjáték időtartama alatt minden héten kisorsolásra kerül 3 darab Real Madrid kabát.


A Real Madrid Adidas kabát tulajdonságai:
A hálós bélés és a légáteresztő anyag biztosítja a kényelmes viseletet. Anyaga: 100% poliészter.
Amennyiben a Játékos az Auchanban vásárol Nivea terméket legalább 1499 Ft értékben, esélye nyílik megnyerni a 3 darab Real Madrid edzőtáska egyikét.
A Real Madrid edzőtáska tulajdonságai:
Fekete-fehér unisex edzőtáska, párnázott és állítható vállpánttal, külön cipőrekesszel.  Mérete: 27 x 58 x 27 cm, 38,27 L. Cikkszám: CY5606.
Amennyiben a Játékos az dm-ben vásárol Nivea terméket legalább 1499 Ft értékben, esélye nyílik megnyerni a 3 darab Real Madrid hátizsák egyikét.
A Real Madrid hátizsák tulajdonságai:
Fekete-fehér unisex hátizsák, párnázott váll és hátpanel, állítható vállpánttal. Anyaga: 100% poliészter. Mérete: 16,5 x 26,5 x 55 cm. Cikkszám: CY5618.
Amennyiben a Játékos a Rossmannban vásárol Nivea terméket legalább 1499 Ft értékben, esélye nyílik megnyerni a 3 darab Real Madrid hátizsák egyikét.
A Real Madrid hátizsák tulajdonságai:
Fekete-fehér unisex hátizsák, párnázott váll és hátpanel, állítható vállpánttal. Anyaga: 100% poliészter. Mérete: 16,5 x 26,5 x 55 cm. Cikkszám: CY5618.
Amennyiben a Játékos a Tescoban vásárol Nivea terméket legalább 1499 Ft értékben, esélye nyílik megnyerni a 3 darab Real Madrid edzőtáska egyikét.
A Real Madrid edzőtáska tulajdonságai:
Fekete-fehér unisex edzőtáska, párnázott és állítható vállpánttal, külön cipőrekesszel.  Mérete: 27 x 58 x 27 cm, 38,27 L. Cikkszám: CY5606.
 

III. számú Melléklet – Adatkezelési Szabályzat

A jelen Adatkezelési Szabályzat irányadó a Beiersdorf Kft. (székhelye: 1126 Budapest, Tarsay Vilmos u. 3., cégjegyzékszáma:01-09-160767, adószáma: 10679232-2-44; a továbbiakban „Szervező”) által szervezett NIVEA „Ki lesz a győztes?” elnevezésű aktivitás (“Játék”, „Promóció”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. A Promócióval összefüggésben a megadott adatok kezeléséért Szervező felel, mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából az A Reklám Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., cégjegyzékszám: 13-09-192569, adószám: 13308982-2-13) végzi, mint adatfeldolgozó. A Játék lebonyolításához kapcsolódó kiszállítási feladatokat, GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44) végzi. 

1.) Adatkezelő adatai

Székhelye: 1126 Budapest, Tarsay Vilmos u. 3.
Cégjegyzékszáma: 01-09-160767
Adószáma: 10679232-2-44
Postacíme: 1126 Budapest, Tarsay Vilmos u. 3.
E-mail cím: info@nivea.hu

2.) A kezelt személyes adatok körre

A Promócióban történő regisztráció (a továbbiakban: Regisztráció) során Játékosoknak a következő személyes adataikat kell megadniuk (a¬ *-al jelölt adatok megadása kötelező)
teljes név*
születési dátum*
e-mail cím*
pontos lakcím*
jelszó*
A jelszó megőrzése Játékos kötelessége, az adatkezelő nem vállal felelősséget a jelszó illetéktelen személyekhez kerülése esetén. 
A fenti adatok megadása a Promócióban való részvétel célját szolgálják.
A Regisztráció során történő adatmegadásra és így a Játékban való részvételre kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak. 

3.) Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelő és adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Promócióval összefüggésben, a Promóció lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint nyertesség esetén a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Adatkezelő és adatfeldolgozók a fentieken túl anonim statisztika készítése céljából használja fel a lakcím adatot. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben a Promóció meghosszabbításra kerül, ebben az esetben a megadott adatokat a meghosszabbítás időtartama alatt tovább kezeli a Promóció végleges lezárásáig, illetve addig, amíg a Játékos nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Ez utóbbi esetben a Játékos a Promócióban a továbbiakban nem jogosult részt venni.

A személyes adatok az adatkezelési cél megszűnésekor vagy az adatkezelési céllal kapcsolatos elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szerint ez az elévülési idő a Játék végét követő 5 év. Ha a személyes adatokra számviteli szempontból szükség van, akkor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján a Játék végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre.
Amennyiben Játékos a Regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával ehhez hozzájárult, a Beiersdorf Kft. a Regisztráció során megadott adatait marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, illetve szolgáltatásaik ajánlása érdekében kezeli és felhasználja. Adatkezelő a közvetlen megkeresést elektronikus direkt marketing levélben (eDM) teszi.
Az adatkezelő a személyes adatokat a fenti marketing célból a cél megvalósulásáig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. 
A Játékos bármikor kérheti, hogy Regisztrációját, valamint az abban tárolt személyes adatait Adatkezelő haladéktalanul törölje, amely kérésének Adatkezelő a kérelem beérkezését követően haladéktalanul eleget tesz. Adatkezelő a jelen pontban foglalt feltételekről és eljárásról a törlési kérelem beérkezését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót. A Játékos a Játékban történő részvételre a Regisztrációja törlését követően nem jogosult. Jelen pontban foglaltak irányadóak abban az esetben is, ha a Játékos a Regisztrációját önmaga törli. 

 

4.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Promócióban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás kifejezett és önkéntes, amelyet Játékos a Regisztráció során a jelen Adatkezelési szabályzat megismerésére és elfogadására vonatkozó mező kipipálásával ad meg. A hozzájárulás a Játékos jelen Adatkezelési szabályzatban részletezett tájékoztatás ismeretében adható meg. A Játékos a jelen pont szerinti adatszolgáltatással és a vonatkozó mező kipipálásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő a Regisztráció során megadott személyes adatait a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kezelje.
Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosult hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben másnak az adatait adja meg akkor ezt csak az érintett (akinek az adatait megadta) előzetes jóváhagyásával teheti meg miután tájékoztatta a Játékra vonatkozó adatkezelési szabályzatról. Tehát amennyiben más adatait adja meg akkor Ön, mint az érintett képviselője jár el. 
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Ptk. szabályozza az álképviseletet, azaz azt az esetet, amikor valaki képviseleti jog nélkül vagy azt túllépve tesz más nevében jognyilatkozatot. Az álképviselő nyilatkozata a képviselt jóváhagyásával vált ki joghatást, azaz a képviselt személy (akinek az adatait megadta) jóváhagyásától függ. Ha a képviselt személy jóváhagyja az álképviselő nyilatkozatát azaz, hogy az érintett valóban hozzájárult a személyes adatainak a kezeléséhez akkor ez az adatkezelés jogalapját is jelenti egyben. Ha a képviselt személy nem hagyja jóvá az álképviselő jognyilatkozatát az adatkezelésnek sem lesz meg a jogalapja és az álképviselő (aki az érintett személyes adatait megadta) ebben az esetben olyan adatkezelővé válik, aki jogellenesen kezeli az érintett, azaz a képviselt személy adatait. A képviselt személy, aki az adatkezelés érintettje is egyben a jogellenes adatkezelés miatt bírósághoz fordulhat, kártérítést és a személyiségi jogainak sérelme esetén sérelemdíjat követelhet az álképviselőtől.
A Ptk. alapján az álképviselőnek kártérítési felelőssége van harmadik személyekkel szemben a jognyilatkozat megtételével kapcsolatos kárért, ha a nyilatkozatot a képviselt személy nem hagyja jóvá. Tehát az a személy, aki más személyes adatait adja meg kártérítési felelősséggel tartozik a Szervezővel és a Lebonyolítóval szemben. 
Az Adatközlő (az a személy aki a Játékban más adatait megadja) aki más személyes adatait adja meg és álképviselőknek minősül az adatok megadásával kifejezetten elfogadja és szavatolja, hogy amennyiben a megadott személyes adatok más jogát megsérti, akkor az ebből esetlegesen eredő a Szervezőnél és/vagy Lebonyolítónál keletkezett kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség valamint költség (beleértve az ügyvédi munkadíjat is) megtérítésére személyes feltétlen és kifejezet kötelezettséget vállal.

5.) A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó(k) végzi(k):

A Reklám Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., cégjegyzékszám: 13-09-192569, adószám: 13308982-2-13), az adatfeldolgozás célja: promóció lebonyolításához szükséges adatkezelés, technikai háttér, ügyfélszolgálat biztosítása
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44), az adatfeldolgozás célja: kiszállítás biztosítása.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Résztvevő kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.


6.) Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Hozzáférés a személyes adatokhoz
Az Adatkezelő Résztvevő kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:
az adatkezelés célja(i);
az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
a Résztvevő személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
az adatkezelés tervezett időtartama;
a Résztvevő jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
az adatok forrása;
az adatfeldolgozó(k) nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Résztvevő rendelkezésére bocsátja. A Résztvevő által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Résztvevő elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül, közérthető formában, a Résztvevő kérelmére megadni a tájékoztatást. Résztvevő a hozzáférés iránti kérelmét az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott elérhetőségein nyújthatja be.

Kezelt adatok helyesbítése

Résztvevő jogosult kérni pontatlan személyes adatai helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével (megjelölve a helyes adatokat) az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzatban megadott elérhetőségein. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi a nyilvántartásban, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Résztvevőt.

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

A Résztvevő kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) a Résztvevő visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
c) a Résztvevő tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
d) a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Résztvevő kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


Kezelt adatok korlátozása

A Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a Résztvevő vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és a Résztvevő ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Résztvevő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
a Résztvevő tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Résztvevő hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a Résztvevőt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmeket a Promóció ideje alatt Adatfeldolgozó által üzemeltetett ügyfélszolgálaton keresztül az nivea@areklam.hu e-mail címen nyújthatja be. Résztvevő adatainak törlése a Résztvevő Promócióból való kizárását is magával vonja, amíg a Résztvevő az adatkezelést írásban ismételten nem engedélyezi. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a nyeremény átadására a Promóció lezárását követően kerül sor, és a nyeremény átadása előtt kérelmezi ezen adatok, törlését, korlátozását, továbbá tiltakozik ezen adatainak kezelése ellen.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Résztvevőt kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés:
közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
A Résztvevő tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Résztvevő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, a Résztvevő jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja a Résztvevőt a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Résztvevőt. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Résztvevő kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja a Résztvevőt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Résztvevő panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Résztvevő kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Résztvevő kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

7.) Adatbiztonság

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat a Játékos hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja arra, hogy tegyen eleget az adatbiztonság követelményének.
Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, ne törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírja.
A Résztvevő elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Promócióban való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítések ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Résztvevőnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Résztvevő is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

8.) Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
Adatkezelő neve, elérhetősége;
az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

az érintett személyes adatok köre;
az érintettek köre és száma;
az adatvédelmi incidens időpontja;
az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

9.) Jogérvényesítési lehetőségek

Az adatkezelő köteles mindent elkövetni, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Résztvevő azok megszegésére utaló körülményt észlel, bejelentést tehet az nivea@areklam.hu e-mail címen.
Amennyiben pedig felmerül, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint bírósághoz, vagy a hatáskörrel rendelkező alábbi hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu).
Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozást az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza. 

10.) Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) irányadó. 

Budapest, 2018. december 14.