Fedezd fel a NIVEÁ-t!

Információt vagy termékeket a következő kategóriában:

Instagram nyereményjáték

NIVEA Adventi kalendárium Instagram nyereményjáték

JÁTÉKSZABÁLYZAT
NIVEA Adventi kalendárium Instagram nyereményjáték

 

Hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

1. A nyereményjáték szervezője

A Beiersdorf Kft. (székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.; cégjegyzék szám: 01-09-160767; adószám: 12158485-2-44,  továbbiakban: Szervező) által szervezett és a Wavemaker Hungary Kft. (székhelye 1123, Budapest, Alkotás 53.; cégjegyzékszám: 01-09-560385; adószám: 12158485-2-44 továbbiakban: Lebonyolító) által lebonyolított nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 16. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyar állampolgárságú természetes személyek vehetnek részt, (továbbiakban: Játékos), aki a Játék időtartama alatt, a jelen Részvételi- és (a továbbiakban: "Adatkezelők") a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Wavemaker Hungary Kft. (székhelye 1123, Budapest, Alkotás 53.; cégjegyzékszám Játékszabályzatban rögzítetteket betartják, az abban rögzítetteknek eleget tesznek, valamint a Játék és annak Szervezőjének céljait és szellemiségét magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelők: 01-09-560385; adószám: 12158485-2-44 ), a továbbiakban: "Lebonyolító" végzik. Ezen kívül az adatfeldolgozást Csizmadia Gabriella, továbbiakban: influencer a továbbiakban: adatfeldolgozó végzi. 
A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
A Játékban való részvétellel a Játékos a regisztráció és esetleges kérdések során megadandó személyes adatait (vezetéknév, keresztnév, lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési dátum) helyesen és a valóságnak megfelelő módon köteles megadni és egyben hozzájárul azok Játék céljaihoz és későbbi reklámcélú felhasználásokhoz kötött kezeléséhez, megőrzéséhez, valamint a Szervező és Lebonyolító közötti továbbításához.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

2.1 A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját Instagram profillal (”Instagram profil”) rendelkező természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt az adott influencer www.Instagram.com („Instagram”) weboldalon elérhető rajongói oldalának (továbbiakban: „Rajongói oldal”), profilján a 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot. 
Influencer
Csizmadia Gabriella https://www.instagram.com/gabi99x/ 

Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat"), valamint az Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező az Instagram oldalon megadott (profilnevét, profilképét, a nyertes esetében vezetéknevét, keresztnevét, címét, telefonszámát, e-mailcímét, születési idejét) az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti kezelje, továbbá Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Rajongói oldalon adott válaszát (kommentjét), illetve adatait jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban írtak szerint felhasználják. 

2.2. A Játékban nem vehet részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.


3. A Játék időtartama:

Csizmadia Gabriella https://www.instagram.com/gabi99x/ 
2018. november 5. 8 óra 00 perctől (a hálózati sebesség függvényében a kezdés időpontja eltérhet) – 2018. november 9. 15 óra 00 percig.


4. A Játék menete

4.1. A Játék menete és annak részletes leírása 

A Játékban való részvételhez keresse fel a 2.1-es pontban megjelölt Instagram Rajongói oldalt, majd ott a 3. pontban megjelölt játéknapokon felkerülő, a NIVEA által támogatott Instagram kép alatti szövegben megjelenő játékfelhívásban meghirdetett feladatnak tegyen eleget. (A Játékosoknak be kell követni a 2.1-es pontban megjelölt influencer profilját Instagramon, a megadott kép alá kommentben válaszolni az Instagram kép alatti szövegben feltett kérdésre és bekövetni a @nivea_hu Instagram profilját). 
Az a játékos, aki legalább 1 kommentet írt, részt vesz a játékban. 
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
A Játékosok a 2.1 pont szerint rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (pl. Instagram profil törlése, elérhetetlensége) Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják.
Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatják a Játékból.
A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó Instagram profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált Instagram profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a kommentek, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) pornográf vagy szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg, (vi) más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik, (x) jogsértőek, (xi) a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező az ilyen kommenteket azonnal törli saját megítélése szerint.

 

4.2. Nyeremények sorsolása

A Játék időtartama alatt az influencernél meghirdetett posztnál az 5. pontban foglalt nyeremények sorsolása az alábbiak szerint történik:
2018. november 9-én 24 óra 00 percig (a hálózati sebesség függvényében a kezdés időpontja eltérhet).
A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály 4.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
Az influencer az egyes sorsolásokon, 2 db tartaléknyertes Játékost sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá az adott nyereményre a 4.3. pontban foglaltak szerint, továbbá amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.  
Amennyiben adott nyeremény Tartaléknyertesei közül egy Tartaléknyertesnek sem lehetséges a nyeremény kiadása, a nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott nyeremény tehát nem kerül kiosztásra.

 

4.3. Nyeremény átvétele

A nyertes Játékos a nyereményt az alábbiak szerint veheti át:
A nyertes Játékosokat az influencer a 2.1-es pontban megjelölt Instagram Rajongói oldalán hirdeti ki a NIVEA által támogatott Instagram kép alatt kommentben 4.2. pontban megadott időintervallumon belül (eredményhirdetés), valamint a Játékos által a Játék során használt Instagram profilon keresztül, Instagram privát üzenetben („Értesítés”) a sorsolás napján. A nyertes Játékos az Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 (huszonnégy) órán belül köteles üzenet, e-mail vagy telefon útján visszajelezni az Értesítésben megküldött elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.
Amennyiben Szervező észleli, hogy a nyertes Játékos „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, haladéktalanul tartalék nyertes kiválasztására kerül sor a 4.4. pontban leírtak alapján. A nyertes Játékos az Értesítést követő legfeljebb 24 (huszonnégy) órán belül köteles üzenet, e-mail vagy útján visszajelezni az Értesítésben megküldött elérhetőségek valamelyikén és megadni szállítási címét. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.
A nyereményeket postai úton juttatja el Lebonyolító a nyertesekhez az általa megadott címre, egyszeri alkalommal, a Játék lezárását és a nyertessel való címegyeztetést követő 30 napon belül. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

 

5. A Nyeremény

A Játék időtartama alatt az influencernél meghirdetett posztnál 3 db nyeremény talál gazdára az alábbiak szerint:
Csizmadia Gabriella https://www.instagram.com/gabi99x/ 
3 db NIVEA Adventi kalendárium kerül kisorsolásra.


6. Személyi jövedelemadó, költségek

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

 

7. Vegyes rendelkezések

A Szervező, illetve azoknak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.
A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis major” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5. pontjában szerepel.

A nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.
A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, az Instagramot, illetve az azt kezelő szervert ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben az Instagramot, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket az Instagram rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztassa vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, illetve azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több Instagram profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
Az Instagram semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.
A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat az Instagram részére semmilyen körülmények között át nem adja.
A Játékos az Instagram promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy az Instagram.com weboldalt üzemeltető társasággal (Instagram valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. 

 

8. Személyes adatok kezelése

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Beiersdorf Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.; cégjegyzékszám: 01 09 160767; adószám: 10679232-2-44; a továbbiakban: Adatkezelő) által szervezett NIVEA Adventi kalendárium Instagram nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. 
A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért a Beiersdorf Kft. felel, mint adatkezelő. Adatkezelő Adatvédelmi Keretszabályzata és adatkezelési tájékoztatója itt elérhető: https://www.nivea.hu/rolunk/adatvedelmi-nyilatkozat. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából a Wavemaker Hungary Kft. (székhelye 1123, Budapest, Alkotás 53.; cégjegyzékszám: 01-09-560385; adószám: 12158485-2-44), és Csizmadia Gabriella adatfeldolgozó végzik.

A. A kezelt személyes adatok köre

Játék lebonyolítása során:
vezeték- és keresztnév, 
email cím, 
postai cím (irányítószám, település, utca, házszám),
telefonszám,
születési idő

A Játékba történő regisztráció során a Játékosoknak a fenti személyes adataikat kell megadniuk.

B. Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás (e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve ha a nyeremények átadására a Játék lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását követően törli.

 

C. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a Játékos a regisztráció során a vonatkozó mező kipipálásával ad meg. Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő részvétellel és a személyes adatainak a megküldésével önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő és az adatfeldolgozók jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kezelje, illetve dolgozzák fel.
A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg.

D. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.
Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:
Wavemaker Hungary Kft. (székhelye 1123, Budapest, Alkotás 53.; cégjegyzékszám: 01-09-560385; adószám: 12158485-2-44 ), az adatfeldolgozás célja: a Játék lebonyolítása 
Csizmadia Gabriella, az adatfeldolgozás célja: a Játék lebonyolítása. 
Beiersdorf Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.; cégjegyzékszám: 01 09 160767; adószám: 10679232-2-44), az adatfeldolgozás célja: a nyeremények kézbesítése.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Játékosokat.
Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

E. Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

Az Adatkezelő a Játékos kérésére tájékoztatást ad a Játékos általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol. 
A Játékos jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Játékost. 
A Játékos a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Játékost a nyilvántartásából. 
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadja: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3 postai címen vagy e-mailben az info@nivea.hu, illetve a következő weboldalon adatai megadásával: https://www.nivea.hu/rolunk/kapcsolat#user=1.

Amennyiben az adatkezelő a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.
A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne keresse meg őt marketing kapcsolattartása keretében, direkt marketing üzenetekkel, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címere történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve) 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3 postai címen vagy e-mailben az info@nivea.hu, illetve a következő weboldalon adatai megadásával: https://www.nivea.hu/rolunk/kapcsolat#user=1.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az Adatkezelő a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.
A Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.


F. Adatbiztonság


Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. 
Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

 

G. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. postai címre vagy e-mailben az info@nivea.hu, illetve a következő weboldalon adatai megadásával: https://www.nivea.hu/rolunk/kapcsolat#user=1.
Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).  
Továbbá amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a https://www.nivea.hu/nyeremenyjatek#user=1 internetes címen férhető hozzá és ismerhető meg.
2018. október 31.