Adatvédelmi Tájékoztató

Beiersdorf Kft. adatvédelmi tájékoztató


ADATAID VÉDELME FONTOS SZÁMUNKRA!

A NIVEA számára nem csak a bőröd ápolása és védelme fontos. A személyes adataid védelmének szintén nagy jelentőséget tulajdonítunk. Ezért tiszteletben tartjuk a magánéletéd és szeretnénk, ha ugyanannyira meg tudnál bízni bennünk az adatvédelmet illetően, mint a bőrápolást illetően. Mindig átlátható módon tájékoztatjuk arról, hogy milyen célból van szükségünk az adataidra, valamint arról, hogy tároljuk-e azokat és mennyi ideig. 

TARTALOMJEGYZÉK 

1. Általános Információk

1.1. Személyes adatok kezelése
1.2. Adatkezelő
1.3. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek
1.4. Közlés a hatóságokkal

 

2. Személyes adatok gyűjtése és kezelése a honlapunk meglátogatásakor

2.1 Cookie-k
2.1.1 Technikai cookie-k (A típus)
2.1.2 Funkció és Teljesítmény cookie-k (B típus)
2.1.3 Beleegyezésen alapuló cookie-k (C típus)
2.1.4 A cookie-k kezelése és törlése
2.1.5 Hozzájáruláskezelő CMP (Központi Cookie Kezelési Felület)

2.2 Webelemzések
2.2.1 Google Analytics
2.2.2 A Google Analytics Reklám Jellemzői (Google Analytics Advertising Features)

2.3 Közösségi Beépülő Modulok
2.4 Közösségi Bejelentkezés
2.5 YouTube-Videók
2.6 Online marketing
2.6.1 Google Ads konverzió (Google Reklámok, korábban Google Awards)
2.6.2 Adform
2.6.3Facebook Custom Audiences (“Facebook Pixel”)
        2.6.4 Hol vásárolj (Swaven)
2.7 Google Tag Manager (magyarul: Google Címkekezelő)
2.8 Chatbot (Loyjoy)
2.9 Captcha

3.További szolgáltatások (online és offline) és az ezekhez kapcsolódó adatkezelések

3.1 Kapcsolatfelvétel
3.2 Hűségprogram (NIVEA Klub)
3.2.1 Bejelentkezési Profil, Regisztráció
3.2.2 Hírlevél
3.2.3 Kampányok (pl. nyereményjátékok, felmérések, terméktesztek)
3.2.4 Címzett reklámküldemények küldése postai címre
3.2.5 Értékelések és Vélemények


Általános Információk

1. Általános Információk

A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy információt nyújtson a honlapunk és a kapcsolódó szolgáltatások használata során történő személyes adatok kezelését illetően. Ezen adatvédelmi tájékoztató minden honlapra és szolgáltatásra vonatkozik, amely a jelen adatvédelmi tájékoztatóra utal.

 

1.1.Személyes adatok kezelése

 

Az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 4. cikkének 1. pontja értelmében a személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkozó bármely információ, például név, lakcím, e-mail cím, stb.

A személyes adataid tekintetében Te minősülsz jogosultnak, azaz érintettnek (a továbbiakban: „Érintett”).

 

1.2.Adatkezelő

A GDPR 4. cikk 7. pontja szerinti adatkezelőnek a Beiersdorf Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3., email címe: info[kukac]nivea.hu, telefonszám: +36-1-457-3900) minősül (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő (DPO) nem került kinevezésre. Adatkezelő szervezetén belül azonban Adatkezelő kijelölt egy adatvédelemmel foglalkozó személyt, ún. adatvédelmi koordinátort, aki közvetlenül az alábbi címeken érhető el: info_hu(kukac)beiersdorf.com vagy az Adatkezelő postai címe alatt az “adatvédelmi koordinátor” figyelmébe. (Impresszum)

Egyes adatkezelési műveletek más adatkezelők felelősségi körébe tartoznak. Ezen esetekben az alábbiakban ismertetett adatkezeléseknél feltüntetésre kerülnek.

 

1.3.Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

 

Adatkezelő lehetőséget biztosít az Érintett számára, hogy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az Adatkezelő fenti elérhetőségein az alábbi módok bármelyikén előterjessze: (i) postai úton, (ii) e-mail útján, (iii) telefonon.

 

Adatkezelő az Érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az Érintettet. A kérelem esetleges megtagadásáról Adatkezelő szintén ezen a határidőn belül dönt és szintén a fentiek szerint tájékoztatja az Érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az Érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

 

Adatkezelő az Érintett kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban az Érintett postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az Érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az Érintett a személyazonosságát igazolta. Adatkezelő az Érintett e célra megadott postai címét vagy telefonszámát semmilyen más célra nem használja fel.

 

Adatkezelő az Érintett – alább részletezett – kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha az Érintettől azonos adatkörre vonatkozó, azonos tartalmú, újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

 

Az Érintettek egyes jogai a következők.

1.3.1. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon [GDPR 15. cikk; hozzáférési jog]:

o hogy milyen adatokat kezelünk az Érintettről,

o az adatkezelés céljai,

o azon címzettek kategóriái, akik számára a személyes adatokat átadhatjuk,

o az adatkezelés időtartama,

o a jogairól és a jogorvoslati lehetőségek, továbbá

o ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. Az Érintett ezen igénye mások jogait és szabadságait hátrányosan nem érintheti.

1.3.2. Az Érintett kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát. A személyes adatok helyesbítésére egyébként regisztráció esetén (ld.: 3.4. pont)a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosítunk [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog]. 

1.3.3. Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így különösen az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

1.3.4. Abban az esetben, ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, az Érintett ezen hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja Ebben az esetben az Érintett adatkezeléssel érintett személyes adatait – más jogalap hiányában – Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból [GDPR 7. cikk (3) bek.;hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét (ld.: 4. pont).

Ha érdekmérlegelésre alapozzuk személyes adataidnak a kezelését [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont], lehetőséged van az adatkezelés ellen tiltakozni [GDPR 21. cikk; tiltakozáshoz való jog] (ld.: 4. pont).

1.3.5. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását 

o ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatkezelés korlátozását, amíg az Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;

o ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

o ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

o ha az Érintett tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog].

 

Adatkezelő az Érintett adatkezelés korlátozása irántikérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Az Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

1.3.6. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően az Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

 

1.3.7. Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az Érintett jogosultpanaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben (pl. a kezelt adatok Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak). Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal érintett adatot továbbította.

 

Az irányadó jogszabályok szerint az Érintett jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél is, azaz panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36-1/391-1400; faxszám: +36-1/391-1400; a továbbiakban: „NAIH”), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal, illetve a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság, illetve a NAIH részére kiadja (GDPR 77. és 79. cikkei; panasztételhez és bírósági jogorvoslathoz való jog).

 

1.4.Közlés a hatóságokkal

 

Ilyen jogszabályi kötelezettségünk esetén fenntartjuk a jogot, hogy információkat közöljünk Rólad, amennyiben kötelesek vagyunk azokat az illetékes hatóságok vagy végrehajtó szervek részére átadni.


Az adattovábbítás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis jogi kötelezettség teljesítése.


2. Személyes adatok gyűjtése és kezelése a honlapunk meglátogatásakor


Amikor csak tájékozódási céllal látogatod meg és használod a honlapunkat, például nem regisztrálsz vagy nem nyújtasz más módon információt a részünkre, csak azokat, a böngésződ által a szerverünknek továbbított személyes adatokat gyűjtjük, amelyek technikailag szükségesek ahhoz, hogy megjelenítsük a honlapunkat számodra, és hogy garantáljuk a stabilitást és a biztonságot, továbbá amelyek honlapunknak az érdeklődésédhez való igazítását szolgálják. 

A kívánt célokkal (a weboldal megjelenítése és tartalmának elrendezése) összhangban a begyűjtött adatokat továbbítjuk a megfelelő belső adatkezelési osztályokra és a Beiersdorf AG és leányvállalati részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (például tárhely, tartalomkezelő rendszer). 

A látogatásokkal kapcsolatos naplóállományokat (log fájlok) a látogatástól számított 7 nap elteltével töröljük.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – adatkezelői jogos érdek.


2.1 Cookie-k

A fent említett adatok mellett a számítógéped cookie-kat tárol akkor, amikor meglátogatod és használja a honlapunkat. A cookie-k kisméretű szövegfájlok, amelyeket a böngésződ tárol az eszközödö bizonyos információk mentése érdekében. Amikor a következő alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével látogatod meg honlapunkat, a cookie-kban mentett információ vagy a honlapunkra („Első Fél cookie-ja”) továbbítódik vagy egy másik olyan honlapra, amelyhez a cookie tartozik („Harmadik Fél cookie-ja”). 

A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy korábban már beléptél oda és meglátogattad azt az eszközön használt böngészővel. Ezt az információt arra használjuk, hogy a honlapot a preferenciáiddal összhangban optimális módon tervezzük és jelenítsük meg. Ebben a vonatkozásban csak maga a cookie kerül azonosításra az eszközödön. Ezen a mértéken túl a személyes adatait csak a kifejezett hozzájárulásoddal, vagy abban az esetben mentjük, ha az feltétlenül szükséges a részédre felkínált és az általad elért szolgáltatás használatához. 

Ez a honlap a cookie-k alábbi típusait használja, amely cookie-k terjedelmére és funkciójára vonatkozó magyarázat alább található:

 

 • Téchnikai cookie-k (A típus)
 • Funkció és Teljesítmény cookie-k (B típus)
 • Hozzájáruláson alapuló cookie-k (például marketing) (C típus)

Jelen adatvédelmi tájékoztatóban további információkat találsz a honlapunkon használt eszközök leírásában rögzített és használt cookie-k típusairól.  Amennyiben ez a honlap cookie kezelési felületet üzemeltet további információt azon talál.

 

A cookie-k kezelése és törlése

 A böngészőjdet beállíthatod úgy, hogy az a cookie-k mentését főszabályként ne engedje meg, és/vagy úgy, hogy a böngésző minden alkalommal rákérdezzen arra, hogy egyetértesz-e a cookie-k bekapcsolásával. Bármikor törölheted is azokat a cookie-kat, amelyeket ismételten bekapcsolsz.

A böngésződ súgó funkciója használatával részletes tájékoztatást kaphatsz ennek működéséről.

Kérjük, vedd figyelembe, hogy a cookie-k használatának általános érvénnyel történő kikapcsolása korlátozhatja a honlapunk bizonyos funkcióinak működését.

 

2.1.1 Technikai cookie-k (A típus)

 

Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok:

A technikai cookie-k olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlapjaink nem használhatók rendeltetésszerűen. Ezen cookie-kat kizárólag mi használjuk. Ez azt jelenti, hogy a cookie-kban tárolt valamennyi információ visszakerül a honlapunkra. 

A technikai cookie-k figyelemmel kísérik a honlapon végzett műveleteidet, így például arra szolgálnak, hogy Te, mint regisztrált felhasználó mindig bejelentkezve maradj, amikor a honlapunk különböző aloldalaira belépsz, és így ne kelljen minden alkalommal újra beírnod a belépési adataidat egy új oldalra történő belépéskor.

 

 Az adatkezelés jogalapja:

A technikai cookie-k használata a honlapunkon a beleegyezésed nélkül lehetséges, annak jogalapját a GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont jelenti, tekintettel arra, hogy a honlap rendeltetésszerű működtetéséhez ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek.

A technikai cookie-k ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Ugyanakkor bármikor kikapcsolhatja a cookie-kat a böngésződben (lásd fentebb). 


 Az adatkezelés időtartama:

Ezen cookie-k által az Adatkezelő a fenti személyes adataidat a munkamenet végéig kezeli.

 

Címzettek:

 

- adatfeldolgozók:

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Consultix GmbH

DE-28195 Bremen,

Wachstr. 17-24.

Honlap működtetése

Etnetera Motion s.r.o.

CZ-170 00 Praha,

Jankovcova 49.

Honlap karbantartása

  

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az Érintett nem tudja a honlap minden funkcióját rendeltetésszerűen használni.

 

2.1.2 Funkció és Teljesítmény cookie-k (B típus)

 

Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok:

A funkció cookie-k lehetővé teszik, hogy a honlapunk már megadott adatokat tároljon (mint például a regisztrált név vagy nyelvválasztás), és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb funkciókat kínáljon. Ezen cookie-k csak anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy ne tudják követni az egyéb honlapokon való mozgásodat. 

A teljesítmény cookie-k arról gyűjtenek adatokat, hogy a látogatók hogyan használják a honlapjainkat, annak érdekében, hogy a honlapok vonzerejét, tartalmát és funkcióit javítsuk. Ezen cookie-k segítenek például meghatározni, hogy a honlapunk aloldalai látogatottak-e, illetve hogy mely aloldalak a látogatottak, valamint hogy a felhasználókat különösen mely tartalmak érdeklik.

Rögzítjük egy oldal látogatásainak a számát, az aloldalakra való belépések számát, a honlapunkon eltöltött időt, a látogatott oldalak sorrendjét, azt, hogy melyik keresési kifejezések vezették el a látogatókat hozzánk, az országot, a régiót és adott esetben a várost, ahonnan belépnek, valamint a honlapunkra belépő mobil eszközök arányát. Rögzítjük továbbá a számítógép egerének mozgását, az egérrel végrehajtott kattintásokat és görgetést is, hogy megértsük, hogy a honlapunk mely területei érdeklik különösen a felhasználókat. Ennek eredményeként a felhasználóink igényeinek megfelelően tudjuk alakítani a honlapunk tartalmát és optimalizálni tudjuk a kínálatunkat. A számítógépének technikai okok miatt továbbított IP címe általában automatikusan anonimizált és nem enged következtetéseket levonni az egyéni felhasználóra nézve.

 

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, azaz az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a honlapján személyre szabottabb funkciót kínáljon, továbbá, hogy a honlapot annak felhasználóinak igénye alapján fejleszthesse és javíthassa.

Az adatkezelés időtartama:

Ezen cookie-k által az Adatkezelő a fenti személyes adataidat a következő látogatásáig kezeli.

 

Címzettek:

 

- adatfeldolgozók:

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Consultix GmbH

DE-28195 Bremen,

Wachstr. 17-24.

Honlap működtetése

Etnetera Motion s.r.o.

CZ-170 00 Praha,

Jankovcova 49.

Honlap karbantartása

 

 

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az Érintett nem tudja a honlapot a saját igényeihez igazítottan, személyre szabott módon használni.

 

2.1.3 Beleegyezésen alapuló cookie-k (C típus)

 

Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok:

Azon adatokat, amelyekhez a honlapunk látogatói szokásainak az anonim elemzéséből a cookie-k által hozzá, felhasználjuk annak érdekében, hogy a saját honlapjainkon bizonyos termékeink egyes reklámjait megjelenítsük. Hisszük, hogy ez Neked, mint felhasználónak, is előnyére válik, mert olyan reklámot vagy tartalmat jelenítünk meg, amelyről úgy gondoljuk, hogy érdekel a böngészési szokásaid alapján, így kevesebb olyan véletlenszerűen megjelenő reklámot vagy tartalmat fogsz látni, amely kevésbé érdekelhet.

 

A marketing cookie-k külső reklámtársaságoktól érkeznek (harmadik fél cookie-jai), és ezek a felhasználó által látogatott honlapokról gyűjtenek információt annak érdekében, hogy a felhasználónak célcsoportra irányuló reklámot készítsenek.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Azon cookie-kat, amelyek nem technikai (A típus) és nem funkció vagy teljesítmény cookie-k (B típus), így például a marketing cookie-kat, csak a kifejezett hozzájárulásával használjuk [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

 

Az online reklámozáshoz használt cookie-k letiltása

Sok cég online reklámozásra használt cookie-jait kezelheti olyan, önszabályozó programok keretében számos országban létrehozott eszközök révén, amelyek biztosítják a fogyasztók választási lehetőségének az érvényesülését, mint amilyen például az amerikai https://www.aboutads.info/choices/ vagy az európai http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

 

A hozzájáruláson alapuló cookie-k (C típus) használatához való hozzájárulását egyénileg, a jövőre nézve bármikor visszavonhatod a cookie beállításaid megfelelő módosításával.

 

Az adatkezelés időtartama:

Ezen cookie-k által gyűjtött személyes adataidat az Adatkezelő a következő látogatásodig kezeli.

 

Címzettek:

 

- adatfeldolgozók:

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Consultix GmbH

DE-28195 Bremen,

Wachstr. 17-24.

 

Honlap működtetése

Etnetera Motion s.r.o.

CZ-170 00 Praha,

Jankovcova 49.

Honlap karbantartása

 

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az Érintett több olyan véletlenszerűen megjelenő reklámot vagy tartalmat fog látni, amely kevésbé érdekelheti. Az Adatkezelő a honlap tartalmát és az azon megjelenő reklámokat nem tudja az Érintettre szabni.

 

2.1.4 Az összes cookie kezelése és törlése

Belállíthatod úgy a böngésződet, hogy a cookie-knak az eszk özödre való telepítése általában akadályozva legyen vagy minden alkalommal megkérdezze, hogy hozzájárulsz-e a telepítéshez. Bármikor törölheted az összes cookie-t, amelynek a telepítését korábban engedélyezted. Ezzel kapcsolatosan részletes leírást a böngésző segítség felületén találsz.

Felhívjuk a figyelmed, hogy a cookie-k általános kikapcsolása a honapunk funkcióinak a korlátozásához vezethet.

2.1.5 Hozzájárulás kezelő CMP (Központi Cookie Kezelési Felület - Central cookie management platform)

Cél/Információ:

Ez a honlap a "consent manager" hozzájárulás kezelő felületet használja (www.consentmanager.net) annak érdekében, hogy hozzájárulást szerezzen az adatkezeléshez és a cookie-k vagy hasonló funkciók használatához. A "consentmanager" segítségével lehetőséged van a hozzájárulásodat adni a honlapunk egyes funkcióihoz pl. külső elemek telepítéséhez, streameléshez szükséges beépítéshez, statisztikai elemzésekhez, reklámok méréséhez és személyre szabásához. A "consent manager" segítségével egyesesével vagy az összes célhoz megadhatod vagy visszavonhatod a hozzájárulásoda. A beállítások a későbbiekben módosíthatóak. A "consent manager" integrálásának a célja, hogy a honlapunk felhasználóinak döntési lehetőséget biztosítsunk a fenti funkciókkal kapcsolatosan és a honlapunk további használata során lehetőséget biztosítsunk a korábbi beállítások módosítására. A "consent manager" használatával személyes adatot kezelünk a használt eszközről úgy mint IP cím.

Az adatok kezelésével a "consent manager" segít nekünk megfelelni a jogi kötelezettségünknek (bizonyíték szolgáltatására való köztelezettség). Az adatkezeléssel kapcsolatos érdekünk a cookie-kal és egyéb funkciókkal kapcsolatos a felhasználói beállítások elmentése. A "consent manager" addig tárolja az adatokat ameddig a felhasználói beállítása aktív.

Használt cookie-k: A típus. 
További információkért lásd a Cookie-k című fejezetet.

Címzettek:

Az összegyűjtött adatokat a releváns belső osztályok részére továbbítjuk feldolgozásra és külső kapcsolt vállalkozások részére a Beiersdorf cégcsoportban vagy külső szolgáltatók, szerződött adatfeldolgozók részére (pl. hosting, analitika, támogatást nyújtó szolgáltatók) a szükséges cél szerint (cookie hozzájárulás kezelő felület biztosítása). A fő szolgáltató a Consentmanager AB (Svédország).

Az adatkezelés időtartama:

Az adatok 13 hónap után törlésre kerülnek. Az általad hozott döntéseket (hozzájárulás/beállítás) egy évig tároljuk és megtekinthető itt. Bármikor törölheted a döntéseide a böngészőiben lévő cookie-k törlésével.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont (szerződéshez hasonló helyzet)
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (amikor az adatkezelés szükséges jogi kötelezettség teljesítéséhez)

2.2 Webelemzések

 

2.2.1 Google Analytics

Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok:

Jelen honlap Google Analyticset, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását használja. A Google Analyticset úgy módosítottuk, hogy csak a funkciót méri hacsak külön hozzájárulást nem adtak a további reklámozási elemekhez.

A Google Analytics a cookie egy meghatározott formáját használja, amelyet a számítógéped tárol, és amely lehetővé teszi a honlapunk általad történő használatának elemzését. A mérésekhez a Google Analytics által telepített cookie-k Első Fél cookie ami azt jelenti, hogy az Érintett cookie értékei minden többi ügyfélétől különbözik (nincsen egy Google Analytics cookie azonosító (ID) amely minden honlapon Google Analyticset használó honlapon azonos). A cookie által a jelen honlap általad történő használatáról létrehozott információ általában egy, az USA-ban található Google szerverre kerül továbbításra, majd ott tárolásra.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a Google Analytics azért került kiterjesztésre a jelen honlapra, hogy használja a “gat._anonymizeIp();” kódot az IP címek anonimizált nyilvántartásának (az úgynevezett IP álcázásnak) a biztosítása érdekében. A jelen honlap szerinti IP anonimizálás miatt az EU és az Európai Gazdasági Térség tagállamai területén a Google lerövidíti az IP címét. Kivételes esetekben a Google Analytics a teljes IP címet az USA-ban lévő Google szerverre továbbítja és annak lerövidítésére ott kerül sor.

A Google a nevünkben használja ezt az információt, hogy elemezze ennek a honlapnak az általad történő használatát annak érdekében, hogy jelentéseket állítson össze a honlapon folytatott tevékenységekről, valamint hogy a honlap- és internethasználattal kapcsolatos kiegészítő szolgáltatásokat nyújtson. A böngésződ által a Google Analyticsszel összefüggésben továbbított IP címet a Google nem egyesíti egyéb Google adatokkal.

A cookie-k tárolását megakadályozhatod, ha a böngészőszoftvered használata során a megfelelő beállításokat alkalmazod. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatod, hogy a Google rögzítse és kezelje a cookie által létrehozott, a jelen honlap Ön által történő használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét).

Információk a harmadik félről: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Analytics Szolgáltatási Feltételek: https://www.google.com/analytics/terms/hu.html, Általános Áttekintés a Google Analytics biztonsági és adatvédelmi elveiről: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu, valamint a Google adatvédelmi szabályzata: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

A harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. A GDPR 46. cikke alapján megfelelő garanciákként általános adatvédelmi kikötésekben állapodtunk meg. További információ található erről a kérdésről itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Jelen honlap a Google Analyticset használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. Az általad történő használat különböző eszközök közötti követését kikapcsolhatod a Google fiókodban az „Információim”, „Személyes információk” alatt.

Használt cookie-k: B típus. További információkért lásd a Cookie-k című fejezetet.

 

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy elemezze a honlapja felhasználók általi használatát.

 

Az adatkezelés időtartama:

A honlapon beállított cookie-k maximális élettartama: 12 hónap.

Az adatok maximum tárolási ideje 26 hónap.

 

Címzettek:

 

- adatfeldolgozók:

 

Név

Székhely

 

Adatfeldolgozói feladat

Consultix GmbH

DE-28195 Bremen,

Wachstr. 17-24.

 

Honlap működtetése

Etnetera Motion s.r.o.

CZ-170 00 Praha,

Jankovcova 49.

Honlap karbantartása

 

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

Az összegyűjtött adatokat továbbítjuk a megfelelő belső osztályoknak és más kapcsolódó vállalkozásoknak a Beiersdorf Csoporton belül, illetve külső szolgáltatóknak, szerződéses adatfeldolgozóknak (pl. platform, hoszting, támogatási és elemzési szolgáltatóknak) a szükséges céloknak megfelelően (elemzések készítése céljából). A platform/hoszting szolgáltatók harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból) fognak hozzáférni a személyes adatokhoz. A GDPR 46. cikke alapján megfelelő garanciákként általános adatvédelmi kikötésekben állapodtunk meg. További információ található erről a kérdésről itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az Érintett nem tudja a honlapot a saját igényeihez igazítottan, személyre szabott módon használni.

 

2.2.2. A Google Analytics Reklám Jellemzői (Google Analytics Advertising Features)

 

Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok:

Amennyiben beleegyezel a Google Analytics Reklám Jellemzőinek a használatába, ez a honlap a Google Analytics kiterjesztett funkcióit használja az alapfunkciókon kívül. A Google Analytics Reklám Jellemzőinek ezen honlapon történő alkalmazása magában foglalja a Google Analytics Demographics és Interest Reporting funkciókat is.

Mi Első Fél cookie-kat (pl. Google Analytics cookie) és Google reklámcookie-kat és azonosítókat együttesen használunk annak érdekében, hogy honlapunkat fejlesszük.

Ezen követéseket több módon is megakadályozhatod:

a) a böngészőjének megfelelő beállításával;

b) a Google ad settingsen kereszül (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=hu);

c) a saját cookie beállításainak megtételével.

Felhívjuk a figyelmed, hogy ezen esetben nem biztos, hogy a honlap minden funkcióját tudja használni.

Használt cookie-k fajtája:

C típusú. További információkért lásd a Cookie-k című fejezetet.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis a Te hozzájárulásod.

 

Az adatkezelés időtartama:

A honlapon beállított cookie-k maximális élettartama:12hónap.

 

Címzettek:

 

- adatfeldolgozók:

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Consultix GmbH

DE-28195 Bremen,

Wachstr. 17-24.

 

Honlap működtetése

Etnetera Motion s.r.o.

CZ-170 00 Praha,

Jankovcova 49.

Honlap karbantartása

 

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az Érintett nem tudja a honlapot a saját igényeihez igazítottan, személyre szabott módon használni.

 

2.3 Közösségi Beépülő Modulok

 

Honlapunkon használjuk a közösségi hálók beépülő moduljait („beépülő modulok”), különösen a Facebook „Megosztás” vagy „Megosztás az ismerősökkel” gombját. A Facebook honlapját, a facebook.com-ot a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) üzemelteti. A Facebook.com-ért a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) a felelős Európában. A beépülő modulok általában Facebook logóval vannak megjelölve.

 

A Facebook mellett a „Google+” (szolgáltató: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), a „Twitter” (szolgáltató: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) és a „Pinterest” (szolgáltató: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA) beépülő moduljait is használjuk.

 

Adatvédelmi okokból tudatosan úgy döntöttünk, hogy nem használjuk a közösségi hálók közvetlen beépülő moduljait honlapjainkon. Ehelyett a „Shariff” megoldást használjuk. A Shariff segítségével magunk határozhatjuk meg, hogy mikor kerülnek továbbításra, illetve hogy továbbításra kerülnek-e az adatok az érintett közösségi háló üzemeltetőjének. Ezen okból nem történik automatikus adattovábbítás a közösségi hálók, mint például a Facebook, a Google+, a Twitter vagy a Pinterest részére, amikor belépsz a honlapunkra. Az adatok csak akkor kerülnek továbbításra a közösségi hálók részére, ha a megfelelő közösségi háló gombjára kattintasz. Ebben az esetben az internetböngésződ kapcsolódik az érintett közösségi háló szervereihez. A megfelelő gombra kattintással (pl.: „Továbbítás”, „Megosztás” vagy „Megosztás ismerősökkel”) beleegyezel abba, hogy a böngésződ kapcsolatot teremtsen az érintett közösségi háló szervereivel, és továbbítsa a használati adatokat a közösségi háló megfelelő üzemeltetőjéhez és fordítva. Nem tudjuk befolyásolni, hogy a közösségi hálók ezután milyen jellegű és terjedelmű adatokat gyűjtenek.

 

A közösségi háló szolgáltató felhasználói profilként tárolja a gyűjtött adatokat, és azokat reklámozás, piackutatás és/vagy a honlapjának keresletorientált tervezése céljából használja. Az ilyen értékelés különösen a keresletnek megfelelő reklámtevékenység kialakítása érdekében történik (a nem bejelentkezett felhasználóknak is), valamint azért, hogy a közösségi háló más felhasználóit tájékoztassa a honlapunkon folytatott tevékenységeidről. Jogában áll tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, amely esetben ezen jog gyakorlása érdekében fel kell venned a kapcsolatot az érintett beépülő modul szolgáltatójával. A beépülő modulokon keresztül felkínáljuk számodra a lehetőséget, hogy a közösségi hálókkal és más felhasználókkal felvehesse a kapcsolatot, hogy fejleszteni tudjuk a kínálatunkat és érdekesebbé tehessük azt a Te, mint felhasználó, számára.

 

Az adatok arra tekintet nélkül kerülnek továbbításra, hogy van-e fiókod a beépülő modul szolgáltatójánál és be vagy-e oda jelentkezve. Ha bejelentkezetél a beépülő modul szolgáltatójához, az általunk gyűjtött adataid közvetlenül hozzárendelésre kerülnek a beépülő modul szolgáltatódnál meglévő fiókjához. Ha az aktivált gombra kattintasz, és például kapcsolódsz az oldalhoz, a beépülő modul szolgáltatója is tárolja az információt a felhasználói fiókodban és nyilvánosan megosztja azt az ismerőseiddel. Javasoljuk, hogy rendszeresen jelentkezz ki a közösségi háló használata után, különösen mielőtt aktiválod a gombot, így elkerülheted, hogy hozzárendeljenek a beépülő modul szolgáltatódnál meglévő profilodhoz.

 

Az adatgyűjtés céljával és terjedelmével, valamint a beépülő modul szolgáltatója általi adatkezeléssel kapcsolatos további információért kérjük, nézd meg ezen szolgáltatók alább megjelölt adatvédelmi nyilatkozatait, amelyek további információval szolgálnak az ebbe a tárgykörbe tartozó jogaival, valamint az adataid védelmét szolgáló beállítási lehetőségekkel kapcsolatban is:

 

a)         Facebook Inc., (1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA);
           
http://www.facebook.com/policy.php további információ az adatgyűjtésről:
           
http://www.facebook.com/help/186325668085084
           
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, valamint 

            Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; 
           
https://twitter.com/privacy
           

A harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. A GDPR 46. cikke alapján megfelelő garanciákként általános adatvédelmi kikötésekben állapodtunk meg. További információ található erről a kérdésről itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

 

2.4 Közösségi Bejelentkezés

 

A regisztrációkor és az ügyfélfiókodba történő belépéskor lehetőséged van a következő közösségi hálók egyikén, a Facebookon, Twitteren vagy Google+-on meglévő profilodsal igazolni magad, és végül regisztrálni vagy bejelentkezni.

E célból a regisztrációs oldalon vagy a bejelentkezési oldalon megtalálod a honlapunk által támogatott közösségi hálók egyes szolgáltatóihoz tartozó megfelelő szimbólumokat. A szolgáltatóhoz történő kapcsolódást megelőzően kifejezetten bele kell egyezned az alább meghatározott adatok kezelésébe és továbbításába.

A megfelelő szimbólumra kattintva egy új felugró ablak nyílik meg, amelyben be kell jelentkezned a közösségi hálóhoz tartozó belépési adataiddal. Miután sikeresen bejelentkeztél, a közösségi háló tájékoztat, hogy hitelesítés céljából mely adatok kerülnek továbbításra a részünkre a regisztráció vagy a bejelentkezési folyamat részeként. Ha belegyeztél ezen adattovábbításba, az általunk a regisztrációhoz igényelt mezők kitöltésre kerülnek a továbbított adatokkal. Az információk, amelyeket a regisztrációhoz vagy a bejelentkezéshez kérünk: (ii) az e-mail címed.

Az adataidat csak a továbbított és szükséges adatok használatához való kifejezett hozzájárulássodat követően tároljuk és használjuk a jelen adatvédelmi tájékoztatóban megállapított célokra. A hitelesítési folyamaton túl semmilyen kapcsolat nincs a nálunk létrehozott felhasználói fiókod és a megfelelő közösségi hálón lévő fiókod között.

A regisztrációhoz és a bejelentkezéshez szükséges hitelesítési folyamat végrehajtása érdekében az IP címed továbbítjuk a megfelelő közösségi háló szolgáltatód részére. Az adatgyűjtés céljára és terjedelmére, valamint a közösségi háló megfelelő szolgáltatód általi további adatkezelésre nincs befolyásunk. További információért kérjük, olvasd el a megfelelő szolgáltató adatvédelmi információit:

a)         Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;
           
http://www.facebook.com/policy.php 
            további információ az adatgyűjtésről: 
http://www.facebook.com/help/186325668085084
           
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications valamint
           
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo 
           

b)        Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu
           

c)         Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy
           

Facebook Connect

Ha egy úgynevezett „Facebook Connect Gomb” van elhelyezve a jelen honlapon, a honlapunkra be tudsz jelentkezni a Facebook felhasználói adataiddal. Emellett a Facebook Connect automatikusan a Facebook profiljába tudja foglalni az Ön honlapunkon folytatott tevékenységeidre vonatkozó információkat. Ebben a tekintetben, amikor aktiválod a gombot, lehetőséget kapsz, hogy kifejezetten hozzájárulj a Facebook felhasználói adataidhoz való hozzáféréshez, valamint az információknak és tevékenységeknek a Facebook profilodban történő közzétételéhez. További adatok felhasználására (pl. az e-mail címeden keresztül történő kapcsolatfelvételre) csak előzetes, kifejezett hozzájárulással kerül sor. Kérjük, vedd figyelembe, hogy a Facebook a Facebook Connecten keresztül kap információt az alkalmazásról vagy a honlapról, ideértve azt is, hogy éppen mit csinálsz. A kapcsolódási eljárás egyéniesítése érdekében a Facebook néhány esetben korlátozott mennyiségű információt kaphat az alkalmazás vagy honlap engedélyezését megelőzően. A Facebook adatvédelmi szabályzatában megtalálható az adatgyűjtés célja és terjedelme, az adatok Facebook általi további kezelése és felhasználása, valamint ott kerültek rögzítésre az ezen tárgykörbe tartozó jogaid, továbbá az adataidnak védelmét szolgáló beállítási lehetőségek:

Facebook Inc. (1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA); http://www.facebook.com/policy.php további információ az adatgyűjtésről: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, valamint http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

A harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. A GDPR 46. cikke alapján megfelelő garanciákként általános adatvédelmi kikötésekben állapodtunk meg. További információ található erről a kérdésről itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Adatkezelő:

A Közösségi Bejelentkezés feature-rel kapcsolatosan az adatkezelő a Beiersdorf AG (Unnastr. 48, 20253 Hamburg, Németország
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Dataprotection[at]Beiersdorf.com vagy az adatkezelő postai címén az "Adatvédelmi Tisztviselő részére" címezve.

 

2.5 YouTube-Videók

 

Honlapunkra YouTube videókat integráltunk, amelyek a http://www.YouTube.com-on kerülnek tárolásra, és amelyek közvetlenül lejátszhatók a honlapunkról. Ezek mind integrálva lettek a „kiterjesztett adatvédelmi eljárásba”, vagyis Róland, mint felhasználóról, nem kerül továbbításra adat a YouTube részére, ha nem kattintasz a videókra, hogy elindítsd a lejátszásukat. Csak a videók lejátszása esetén kerülnek a következő bekezdésben hivatkozott adatok a YouTube részére továbbításra. Erre az adattovábbításra nincs befolyásunk.

A honlap meglátogatásakor a YouTube tájékoztatást kap arról, hogy beléptél a honlapunk megfelelő aloldalára. Továbbá a jelen adatvédelmi tájékoztató 2. fejezetében meghatározott adatok kerülnek továbbításra. Ez független attól, hogy a YouTube nyújt-e felhasználói fiókot, amelyen keresztül be vagy jelentkezve vagy nem létezik felhasználói fiók. Ha be vagy jelentkezve a Google-ba, az adataidat közvetlenül összekapcsolják a fiókoddal. Ha nem szeretnéd, hogy összekapcsoljanak a YouTube profiloddal, a gomb aktiválása előtt ki kell jelentkezned. A YouTube felhasználói profilokként tárolja az adataidat és reklámozás, piackutatás és/vagy a honlapjának keresletorientált tervezése céljából használja azokat. Az ilyen értékelés különösen a keresletorientált reklámtevékenység nyújtása érdekében történik (a nem bejelentkezett felhasználóknak is), valamint azért, hogy a közösségi háló más felhasználóit tájékoztassa a honlapunkon folytatott tevékenységeiről. Jogodban áll tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, amely esetben ezen jog gyakorlása érdekében fel kell venned a kapcsolatot a YouTube-bal.

 

A YouTube általi adatgyűjtés céljával és terjedelmével, valamint a YouTube általi adatkezeléssel kapcsolatos további információért kérjük, nézd meg az adatvédelmi szabályzatot, amelyben további információkat találsz a jogaidról, valamint az adataid védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről:

A harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. A GDPR 46. cikke alapján megfelelő garanciákként általános adatvédelmi kikötésekben állapodtunk meg. További információ található erről a kérdésről itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

 

2.6 Online Reklámozás

 

2.6.1 Google Ads / Google Reklámok (korábban Google Adwords)

 

2.6.1.1 Google Adwords konverzió

 

A Google Adwords szolgáltatásait használjuk annak érdekében, hogy külső honlapokon reklámanyagok segítségével (úgynevezett Google Ads) felhívjuk a figyelmet a vonzó ajánlatainkra. A reklámkampányok adataival kapcsolatban meg tudjuk állapítani, hogy az egyedi reklámozási intézkedések mennyire sikeresek. Érdekeltek vagyunk abban, hogy olyan reklámokat mutassunk Neked, amelyek érdekelnek Téged, hogy érdekesebbé tegyük a honlapunkat a számodra, és hogy sikerüljön a hirdetési költségeket pontosan kiszámítani.

A Google az úgynevezett „Ad Servers”-en keresztül szolgáltatja a reklámanyagokat. E célból ad server cookie-kat használunk, amelyeken keresztül a siker mérésére szolgáló bizonyos paraméterek mérhetők, mint például a hirdetések közzététele vagy a felhasználók általi kattintások. Ha a Google aden keresztül lépsz be a honlapunkra, a Google Adwords tárol egy cookie-t az eszközödön. Ezen cookie-k általában 30 nap után járnak le és nem céljuk az Ön személyes azonosításod. Ezen cookie számára általában az egyedi cookie azonosító, a reklámhatások elhelyezésenkénti száma (gyakoriság), az utolsó benyomás (a megnézés utáni átváltáshoz lényeges) és az opt-out információ (annak megjelölése, hogy a felhasználó nem kíván a továbbiakban címzett lenni) kerül tárolásra elemzési értékként.

Ezen cookie-k lehetővé teszik a Google számára, hogy felismerje az internetböngésződet. Ha egy felhasználó egy Ads ügyfél honlapjának bizonyos oldalait meglátogatja és az eszközödön tárolt cookie nem járt le, a Google és az ügyfél felismerheti, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott és átirányították erre az oldalra. Minden egyes Ad Words ügyfél részére különböző cookie van kijelölve. Ennek következtében a cookie-k nem követhetők az Ad Words ügyfeleinek honlapjain keresztül.

Nem gyűjtünk és nem kezelünk semmilyen személyes adatot a fent említett reklámintézkedések keretében. Csak statisztikai értékeléseket kapunk a Google-től. Ezen értékelések alapján fel tudjuk ismerni, hogy a használt reklámintézkedések közül melyek a különösen hatékonyak. Nem kapunk semmilyen további adatot a reklámanyagok felhasználására vonatkozóan; különösen nem tudjuk ezen információk alapján azonosítani a felhasználókat.

A használt marketingeszközöknek köszönhetően a böngésződ automatikusan közvetlen kapcsolatot kezdeményez a Google szerverrel. Nincs befolyásunk azon adatok terjedelmére és további felhasználására, amelyeket a Google ezen eszköz használatán keresztül gyűjt, és ezért tudomásunk szerint tájékozatunk Téged: Az Ad Words konverzió integrálásával a Google megkapja az információt, hogy az internetes megjelenésünk megfelelő részét lehívtad vagy az egyik hirdetésünkre kattintottál. Ha regisztráltál valamelyik Google szolgáltatásra, a Google társíthatja a látogatását a fiókoddal. Akkor is lehetséges, hogy a szolgáltató megszerzi és tárolja az IP címed, ha nem regisztráltál a Google-ön vagy nem jelentkeztél be.

 

2.6.1.2 Google Ads Remarketing

 

A Google Ads szolgáltatásban a remarketing funkciót is használjuk. A remarketing funkció lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználóknak olyan reklámokat mutassunk, amelyek a Google reklám hálózaton belüli más honlapon kifejezett érdeklődési körüknek megfelel (a Google keresésben vagy a YouTube és az úgynevezett "Google ads" vagy más honlapokon). Ezért a felhasználóknak a honlapon történt interakcióit elemezzük – pl.: milyen ajánlat tetszett a látogatónak – annak érdekében, hogy célzott reklámot tudjunk mutatni neki, ha más honlapokat látogat. Ennek érdekében a Google sütiket tárol el azon látogatók böngészőjében, akik bizonyos Google szolgáltatásokat használnak vagy oldalakat látogatnak meg a Google Display hálózatban. Ezt acookie-t arra használják, hogy a látogatásukat rögzítsékés egyedileg azonosítani tudják a böngészőt egy bizonyos eszközön.

Használt cookie-k: C típus. További információkért lásd a Cookie-k című fejezetet.

Cimzettek:

A Google általi adatgyűjtés céljával és terjedelmével, valamint a Google általi adatkezeléssel kapcsolatos további információért kérjük, olvasd el az adatvédelmi szabályzatot, amely további információval szolgál a jogaival, valamint az adataidvédelmét szolgáló beállítási lehetőségekkel kapcsolatban is:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. A GDPR 46. cikke alapján megfelelő garanciákként általános adatvédelmi kikötésekben állapodtunk meg. További információ található erről a kérdésről itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Vagylagosan további információt talál a Network Advertising Initiative (NAI) honlapján is a http://www.networkadvertising.org címen. 

Az adatkezelés időtartama:

Az ezen követési eljárásban való részvételt különböző módokon akadályozhatod meg:

 1. a böngészőszoftvered megfelelő beállításával (különösen a harmadik fél cookie-jainak kikapcsolásával nem fogsz harmadik fél szolgáltatóktól semmilyen reklámot kapni); 
 2. a konverziókövető cookie-k kikapcsolásával, a böngésződ olyan beállításával, hogy a cookie-k a www.googleadservices.com, https://adssettings.google.hu/authenticated domain által blokkolva legyenek, azzal, hogy eza beállítás törlőd, amikor törlöd a cookie-jaidat; 
 3. a http://www.aboutads.info/choices linken keresztül azon szolgáltatók érdeklődés alapú reklámjainak a kikapcsolásával, amelyek „A reklámokról” elnevezésű önszabályozó kampány résztvevői. Azáltal, hogy törlöd a cookie-jaidat, ez a beállítás törlődik.
 4.  a böngészőiben a Firefox, az Internet Explorer vagy a Google Chrome végleges kikapcsolásával a http://www.google.com/settings/ads/plugin linken
 5.  az cookie preferenciáidnak megfelelő beállításával (kattints ide). Kérjük, vedd figyelembe, hogy ebben az esetben lehetséges, hogy nem tudod ezen ajánlat minden funkcióját teljes terjedelmében használni. 

A honlapon beállított cookie-k maximális élettartama: 180 nap.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (az érintett hozzájárulása)

 

2.6.2 Adform

Jelen honlap az Adform A/S Denmark által kínált Adform online marketing eszközt is használja. Az Adform cookie-kat használ a felhasználók számára releváns hirdetések megjelenítéséhez, a kampány teljesítményjelentéseinek a javításához, vagy annak megakadályozásához, hogy a felhasználó ugyanazt a hirdetést egynél többször lássa. Az Adform cookie-azonosítót használ annak követésére, hogy mely hirdetések mely böngészőben jelennek meg, valamint annak megakadályozására, hogy a hirdetések ne jelenjenek meg egynél többször. Ezenkívül az Adform cookie-azonosítókat használhat a hirdetési kérelmekkel kapcsolatos konverziók gyűjtésére. Ez az eset áll fenn például akkor, amikor egy felhasználó egy Adform hirdetést lát, később pedig a hirdető honlapját ugyanazzal a böngészővel látogatja meg és ott vásárol valamit. Az Adform szerint a cookie-k semmilyen személyes információt, például e-mail címet, nevet vagy címet nem tartalmaznak.

A honlapunk meglátogatásával a böngésződ automatikusan közvetlen kapcsolatot hoz létre az Adform szerverrel. Nincs befolyásunk az Adform által az eszköz használatával gyűjtött adatok terjedelmére és további felhasználására, ezért a legjobb tudomásunk szerint tájékoztatunk Téged: Az Adform integrálásával az Adform megkapja azt az információt, amelyet az internetes jelenlétünk megfelelő részeként megneveztél, vagy amelyre a hirdetésünkön keresztül rákattintottál.

Ezenkívül az Adform cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy megértsük, végrehajtasz-e bizonyos műveleteket a honlapunkon, miután megnézted az Adformon vagy más platformokon megjelenő grafikus- vagy video hirdetéseinket az Adform vagy egy hirdetésre történő kattintás (konverziókövetés) segítségével. Az Adform annak érdekében használja ezt a cookie-t, hogy megértse a tartalmat, amellyel a honlapunkon kapcsolatba léptél, hogy később célzott hirdetést küldhessen Neked.

Az ezen követési eljárásban való részvételed  különböző módokon akadályozhatod meg: a) a böngészőszoftvered megfelelő beállításával, különösen a harmadik fél cookie-jainak kikapcsolásával nem fogsz harmadik fél szolgáltatóktól semmilyen reklámot kapni; b) az Adform cookie-knak a böngésződön keresztül, a https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ címen történő deaktiválásával; c) a cookie preferenciáidnak megfelelő beállításával (kattints ide). Kérjük, vedd figyelembe, hogy ebben az esetben lehetséges, hogy nem tudod ezen ajánlat minden funkcióját teljes terjedelmében használni.

Az Adformról további információk érhetők el a https://site.adform.com/ címen, az Adform A/S Denmarknál biztosított adatvédelemről pedig a https://site.adform.com/privacy-center/overview címen.

Használt cookie-k: C típus. További információkért lásd a Cookie-k című fejezetet.

A honlapon beállított cookie-k maximális élettartama: az utolsó interakciótól számított 180 napig.

Az adatok maximum tárolási ideje 13 hónap.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (az érintett hozzájárulása).

 

2.6.3  Facebook Custom Audiences/Konverzió (“Facebook Pixel”)

Az adatkezelés célja:

A jelen honlap a Facebookszociálisközösségi háló„FacebookPixel”-jét és a Conversion API-t használja a következő célok érdekében:

Facebook (weboldal) Custom Audiences

A Facebook Pixelt és a Conversion API-t remarketing célokra használjuk annak érdekében, hogy 180 napon belül újra felvegyük veled a kapcsolatot. Ez lehetővé teszi nekünk, hogy érdeklődés alapú hirdetéseket jelentessünk meg a weboldal felhasználói számára („Facebook Hirdetések”), amikor a Facebook közösségi hálót vagy egyéb olyan honlapokat látogatnak, amelyek szintén használják ezt az eszközt. Ily módon azt az érdeket követjük, hogy a számodra érdekes hirdetéseket jelentessünk meg azért, hogy a weboldalunkat, illetve az ajánlatainkat érdekesebbé tegyük számodra.

Facebook konverzió

A Facebook Pixelt és a Conversion API-t arra a célra is használjuk, hogy biztosítsuk azt, hogy a mi Facebook Hirdetéseink egyezzenek a felhasználók lehetséges érdeklődésével és nem zavaróak. A Facebook Pixel segítségével követni tudjuk a Facebook Hirdetések hatékonyságát statisztikai és marketing kutatási célokra úgy, hogy látjuk, hogy a felhasználók vissza lettek-e irányítva a weboldalunkra miután rákattintottak egy Facebook hirdetésre (ún. „konverzió”).

Az alkalmazott marketing eszközöknek Facebook Pixel és a Conversion API köszönhetően a böngésző automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szerverrel, amint az engedélyköteles cookie-k használatához hozzájárultál.A Facebook Pixel és a Conversion API integrálásával a Facebook megkapja az információt, hogy Te az interneten való jelenlétünk megfelelő weboldalátmegnyitottad vagy az egyik hirdetésünkre kattintottál. Ha regisztráltál valamelyik Facebook szolgáltatásra, a Facebook társíthatja a látogatásodat a fiókodhoz. 

Az ilyen adatok Facebook általi adatkezelése a Facebook adatvédelmi tájékoztatója keretében történik. A Facebook Pixelre és a Conversion API-ra vonatkozó különleges információt és részleteket, illetve a Facebook Pixel funkcionalitásait is megtalálhatod a Facebook súgó központjában.

Használt cookie-k: C típus. További információkért lásd a Cookie-k című fejezetet.

Címzettek:


Ebben a folyamatban közösen vagyunk felelősek az adatok összegyűjtéséért és továbbításáért a Facebook Ireland Ltd-vel  (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland; „Facebook”). Ez a következő célokra vonatkozik:

Az egyéniesített vagy hozzáillő hirdetések megalkotása és optimalizálása

Kereskedelmi és tranzakcióhoz kapcsolódó üzenetek kézbesítése (pl. Messenger útján)
Így a következő folyamatokra nem vonatkozik a közös adatkezelés:

Az adatok összegyűjtését és továbbítását követő folyamatok kizárólag a Facebook felelőssége alá tartoznak.

A jelentések és elemzések összesített és anonimizált formában történő készítését Adatkezelőként végezzük, így ez a mi kizárólagos felelősségünk.
A közös adatkezelésre megfelelő megállapodást kötöttünk a Facebookkal, amit itt lehet elérni: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Ez a megállapodás meghatározza a közös adatkezelésre tekintettel a GDPR szerint teljesítendő kötelezettségekkel kapcsolatos megfelelő felelősségi köröket. 

Az Adatkezelőnek, illetve a Facebook adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei itt találhatók: https://www.facebook.com/about/privacy.

Megállapodást kötöttünk a Facebookkal, hogy a Facebookot kapcsolattartási pontként lehet használni az érintetti jogok gyakorlása céljaira (ld. 1.3. pontot). Ennek a sérelme nélkül az Érintettek jogaira vonatkozó joghatóság nincs korlátozva. 

Itt található további információ arra vonatkozóan, hogy a Facebook hogyan kezeli a személyes adatokat, ideértve a jogalapot is, illetve további információ az érintettek jogairól: https://www.facebook.com/about/privacy. Mi az adatokat a közös adatkezelés keretében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján (jogos érdek) továbbítjuk.

Az adatbiztonsági feltételekre vonatkozó információ itt található: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms, az általános adatvédelmi kikötéseken alapuló adatkezelésre vonatkozó információ pedig itt:https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

További címzettek:

Az összegyűjtött adatokat továbbítjuk a megfelelő belső osztályoknak és más kapcsolódó vállalkozásoknak a Beiersdorf Csoporton belül, illetve külső szolgáltatóknak, szerződéses adatfeldolgozóknak (pl. platform, hoszting, támogatási és elemzési szolgáltatóknak) a szükséges céloknak megfelelően (hirdetés feltüntetésének végrehajtása és elemzések készítése céljából). A platform/hoszting szolgáltatók harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból) fognak hozzáférni a személyes adatokhoz. A GDPR 46. cikke alapján megfelelő garanciákként általános adatvédelmi kikötésekben állapodtunk meg az ilyen szolgáltatókkal. További információ található erről a kérdésről itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Az adatkezelés időtartama:

A “Facebook Custom Audiences” funkció kikapcsolható a  Cookie Beállításokban és bejelentkezett felhasználóknak a https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_címen.

A honlapon beállított cookie-k maximális élettartama: az utolsó interakciótól számított 180 nap.

Az adatok maximum tárolási ideje 13 hónap.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az Érintett előzetes hozzájárulása.

 

2.6.4. Hol vásárolj (Swaven)

Honlapunkon lehetőséget nyújtunk Neked arra, hogy termékeinket online viszonteladói honlapokon keresztül megvásárold. A funkció az adott viszonteladó logoja alatti „Megveszem” gombra kattintással érhető el. Ezen funkció használatával kizárólag teljesítmény- és elemzési adatokat gyűjtünk, amelyek alapján – cookie-k használatával – nyomon követhetjük a funkció hatékonyságát. A funkció hatékonyságának nyomon követéséhez jogos érdekünk fűződik. Azon honlap forgalmát, amelyre a funkció használatával továbblépsz, nem ismerjük meg, így arról nem gyűjtünk adatot, hogy  a viszonteladói honlapon keresztül vásárolál-e valamit.

A jóbb felhasználói élmény érdekében és azért, hogy helyi boltokat mutassunk a látogatók helyzetét is felhasználjuk a szolgáltatáshoz. A működéshez város szintű helyzetmeghatározást használunk az IP cím részleges elemzése alapján. Egy pontosabb helymeghatározást akkor lehet használni, ha a felhasználó jóváhagyta ezt a funkciót. A helymeghatározás csak a session alatt történik.

Használt cookie-k: B típus. 
További információkért lásd a Cookie-k című fejezetet.

Címzettek:

A funkció által gyűjtött adatokat partnerünk, a Swaven SAS (71 Ruedu Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris, France) felé továbbítjuk. A Swaven SAS által végzett adatkezelésről bővebb információt itt találsz: https://www.swaven.com/cookie-policy/.

A honlapon beállított cookie-k maximális élettartama: 12 hónap.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az Adatkezelő fent említett jogos érdeke).

 

2.7 Google Tag Manager (magyarul: Google Címkekezelő)

Jelen honlap a Google Tag Manager-t használja. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a honlap címkék kezelését egy interfészen keresztül. A Google Tag Manager csak címkéket hoz létre. Ez azt jelenti, hogy nem használ cookie-kat és nem gyűjt személyes adatokat. A Google Tag Manager ugyanakkor nem fér hozzá ezen adatokhoz. Ha a kikapcsolásra domain vagy cookie szinten került sor, az érvényes lesz valamennyi követési címke tekintetében, ha azokat a Google Tag Managerrel hozták létre.

Címzettek:

Információk a harmadik félről: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. A harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. A GDPR 46. cikke alapján megfelelő garanciákként általános adatvédelmi kikötésekben állapodtunk meg. További információ található erről a kérdésről itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Jogalap: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (jogos érdek)

 

2.8 Chatbot (Loyjoy)

 

Az adatkezelés célja:

Jelen honlap az Veled való személyre szabott párbeszéd folytatása érdekében használja ezt a funkciót. Ezen chatbot igénybevételével részt vehetsz felméréseinkben, nyereményjátékainkon, továbbá feliratkozhatsz hírlevelünkre. Mindezekre tekintettel az általad megadott, különböző kommunikációs, kapcsolattartási adataidat gyűjtjük. A funkció lehetővé teszi azt is, hogy ezen adatokat elemezzük, valamint statisztikai céllal értékeljük.

Az összegyűjtött adatokat a kívánt célokkal [chatbot és az ezen keresztül igénybe vett szolgáltatás (pl. hírlevél-küldés) működtetése] összhangban adatkezelés/adatfeldolgozás céljából továbbítjuk a megfelelő belső osztályainkra és a Beiersdorf AG és leányvállalatai részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (pl. tárhely-szolgáltatóknak, más adatfeldolgozást végző szolgáltatónak). A legfőbb szolgáltató a Loyjoy GmbH (Kapuzinerstraße 20, 48149 Münster, Németország). A platform/tárhely-szolgáltatók hozzáférhetnek harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból) származó személyes adatokhoz. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. További információ a témáról itt olvasható: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

 

Az adatkezelés időtartama:

A chatboton belüli párbeszédek (chatek) 48 órát követően automatikusan törlésre kerülnek. Neked a chatbot felhasználójaként lehetőséged van a párbeszédet a chatbot menüjében ennél korábban is törölni, illetve további, a Téged érintettként megillető, jogaidat gyakorolni. Az adatkezelés időtartama egyébként a chatbot használatának céljának megfelelően (nyereményjáték, felmérés vagy hírlevél-küldés) alakul – ezekről bővebb információt a jelen tájékoztató lenti 3. pontjának megfelelő alpontjaiban találsz.

Használt cookie-k: B típus. További információkért lásd a Cookie-k című fejezetet.

A honlapon beállított cookie-k maximális élettartama: 24 hónap.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy (i) a chatbot használatával lehetővé tegye a honlapja felhasználói számára, hogy könnyebben kapcsolatba lépjenek vele, továbbá (ii) hogy statisztikai elemzéseket végezzen a honlap használatával kapcsolatban.

 

2.9 Captcha

Cél/Információ:

Jelen honlap meghatározott esetekben ún. „Google reCAPTCHA v2” funkciót használ a szöveges felületekkel kapcsolatban az automata rendszerek vagy robotok általi használat megakadályozása érdekében. Ezen funkció elősegíti a honlapunk biztonságát, valamint az ún. SPAM üzenetek kiszűrését. A honlap biztonságának elősegítése és az ún. SPAM üzenetek kiszűrése jogos érdekünket képezi, valamint eleget teszünk vele a ránk irányadó jogi kötelezettségnek.

Ezen funkció által hardverre és szoftverre vonatkozó adatokat gyűjtünk, így például a használt eszközre, alkalmazásra vonatkozó adatokat és az adatépségi vizsgálatok (integrity checks) eredményeit. Ezen adatokat továbbítjuk a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) felé. A Google személyre szabott hirdetések céljából ezen adatokat nem használja fel.

Bővebb információt az adatkezeléséről a Google adatvédelmi szabályzatában találsz: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

További tájékoztatás itt érthető el:
https://developers.google.com/recaptcha 
https://www.google.com/recaptcha/admin/create

Címzettek:

Harmadik fél információi: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. Harmadik országba való továbbítás lehetséges. Megfelelő biztonsági intézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános adatvédelmi kikötéseket alkalmazunk. A témáról több információt itt találsz:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Törlés:

Cookie élettartama: 24 hónapig (csak azon cookie-k esetében, amelyet a honlap telepít)

Jogalap:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése);
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az Adatkezelő fent említett jogos érdeke).

 

2.10 LinkedIn Insight Tag

Tájékoztatás/Cél:

A LinkedIn Insight Tag-et használjuk a honlapunkon. A LinkedIn Insight Tag meta adatokat gyűjt (URL, IP cím, időbélyeg, eszköz és böngésző informáicók) a honlapon annak érdekében, hogy betekintést és jelentést nyújtson a kampányokról, amelyek nem azonosítanak Téged. Mi nem tudunk Téged juk Ön ezen jelentések alapján azonosítani. A LinkedIn csak olyan riportot és jelzést küld (amelyek Téged nem azonosítanakt) a honlapról, amely a honlap látógatóival és reklám teljesítményével kapcsolatos. A személyes adatinak reklámozás céljára való felhasználását be tudjod állítani a LinkedIn fiókodban.

További információ:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table

Használt cookie-k: C típus.
További információkért lásd a Cookie-k című fejezetet.

Címzettek:
Az összegyűjtött adatokat a releváns belső osztályok részére továbbítjuk feldolgozásra és külső kapcsolt vállalkozások részére a Beiersdorf cégcsoportban vagy külső szolgáltatók, szerződött adatfeldolgozók részére (pl. hosting, analitika szolgáltatók). A fő szolgáltató a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Grand Canal Dock, Dublin, 2 Írország. Harmadik országba való továbbítás lehetséges. Megfelelő biztonsági intézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános adatvédelmi kikötéseket alkalmazunk. A témáról több információt itt találsz:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Törlés/hozzájárulás visszavonása:
Az adatait a kampány végén töröljük.

A jövőre nézve bármikor visszavonhatod a hozzájárulásod, amelyet a cookie-k használatához adtál (C típus) a cookie beállítások megfelelő átállításával itt.

Cookie élettartama: legfeljebb 90 nap.

Jogalap:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás)

2.11 Data Management Platform / Adatkezelési Felület (Salesforce Audienxe Studio/Krusx)

Tájékoztatás/Cél

A honlapunk egy olyan eszközt használ, amely központosítja a látogatókat egy felületre annak érdekében, hogy szegmentálja a látogatókat kampányokhoz és információt kapjunk az egyes kampányok teljesítményéről. A látogató azonosítását egyedi azonosító (cookie vagy helyi tárolás) alapján végezzük. Ez az eszköz továbbá lehetőséget biztosít egyes termékek/marketing üzente harmadik felek honlapján való megjelenítéséhez a látogatónak a honlapunkon történt látogatása alapján. Az információ tartalmazhatja, hogy a látogató hogyan érkezett a honlapunkra és milyen interakciót végzett. A böngésző automatikusan küld néhány alap információt minden honlapnak a látogatásról, mint például IP cím, böngésző típus és nyelv beállítás, hozzáférés idője, ajánló honlap címe.  Az eszköz ezen felül lehetőséget biztosít, hogy a látogatót (több eszközön keresztül) összekössük a regisztrált felhasználókhoz, ha bejelentkeznek és ehhez felhasználó hozzájárult. 

További információ megtalálható: https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/audience-studio-privacy/  

Használt cookie-k: C típus.
További információkért lásd a Cookie-k című fejezetet.

Címzettek

Az adatokat továbbítjuk a releváns belső osztályok részére feldolgozás céljából és a Beiersdorf csoport tagjainak, valamint külső szolgáltatóknak vagy szerződött feldolgozóknak (pl. platform-, hoszting-, támogató- és analitikai szolgáltatók) a szükséges feladatoknak megfelelően (kampányok lefolytatása, szegmentáció, felhasználói adat összekapcsolása és analizálása). A fő szolgáltató a salesforce.com Germany GmgH, Németország. A platform és hoszting szolgáltatóknak harmadik országokból (az Európai Gazdasági Övezeten kívülről) is lesz hozzáférése az adatokhoz. Megfelelő biztosítékként a GDPR 46. cikke alapján általános szerződéses kikötésekkel szerződést kötöttünk ezekkel a szolgáltatókkal. Ezzel a témával kapcsolatosan több információt talál a https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en oldalon.

Törlés/Visszavonás:

A személyes adatok, amelyet ezen eszköz gyűjt 6 hónap inaktivitás után törlésre kerülnek. A hozzájárulás a cookie beállítások (kattintson ide) között visszavonható. A regisztrált felhasználók esetében és azok hozzájárulásával az adatokat a fogyasztói profilhoz kapcsolhatóak. A fogyasztói profil törlési feltételei alkalmazandóak ezen esetben. 

 


3. További szolgáltatások (online és offline) és az ezekhez kapcsolódó adatkezelések

A honlapunk tisztán információs célú használata mellett különböző szolgáltatásokat kínálunk, amelyek céljából kezeljük a személyes adataidat. 

Ha szerződött szolgáltatókat veszünk igénybe a kínálatunk szerinti egyes funkciók ellátására, vagy ha az adataidat reklámozási célra szeretnénk használni, részletesen tájékoztatni fogunk Téget az alábbi eljárásokról.

A külső szolgáltatók kiválasztása és megbízása során a megfelelő gondossággal jártunk el, az utasításainknak megfelelően kötelesek eljárni és tevékenységüket rendszeresen ellenőrizzük.

Ha a szolgáltatóink székhelye az Európai Gazdasági Térségen (EGT-n) kívül található, ezen körülmény következményeiről Téged a szolgáltatás alábbi leírásában tájékoztatunk.

3.1 Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja:

Amikor felveszed velünk a kapcsolatot, pl. e-mail-en vagy a honlapunkon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, az általad megadott adatokat a kérdéseid megválaszolása, továbbá belső ellenőrzések végrehajtása érdekében tároljuk.

Amennyiben telefonon lép velünk kapcsolatba megkérdezésük, hogy rögzíthetjük-e a telefonbeszélgetést minőségbiztosítási és képzési célból. Amennyiben hozzájárul a felvétel készítéséhez akkor a hívás során rendelkezésünkre bocsátott adatokat (beszélgetés során elhangzottak, esetlegesen érzékeny (egészségügyi) adatok, telefonszám, hang és más személyes adat) kezeljük.

A kapcsolatfelvétel során felmerülő adatok kezelése során jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy az adatokat belső ellenőrzések végrehajtása érdekében, vagy későbbi esetleges jogvitákra tekintettel kezeljük.

Címzettek:

A terrorizmus elleni küzdelem érdekében törvényi kötelességünk összehasonlítani az adatokat a szankciós listákkal. Erre tekintettel az adataidat abból a célból is kezeljük, hogy meg tudjunk felelni azoknak a jogi követelményeknek, amelyek az adatoknak ezen listákkal való összehasonlítására vonatkoznak. Ezenkívül, a Beiersdorf AG-n és annak leányvállalatain belül a bűncselekmények és más kötelességszegések megelőzése és kivizsgálása, a kockázatok értékelése és ellenőrzése, a belső kommunikáció céljából, valamint a megfelelő adminisztratív célok érdekében kezeljük az adataidat.

Amennyiben üzleti vásárló vagy partner vagy, szükséges lehet a személyes adataid továbbítása a jövendőbeli vásárlók irányába egy céges tranzakció részeként. A megfelelő gondosság során általában anonimizált adatokat kezelünk. Ugyanakkor különleges egyedi esetekben szükséges lehet személyes adatokat kezelni. A jogos érdekünk a céges tranzakció végrehajtásában rejlik.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a GDPR 9. cikk (2) bekezdése a)  pontja (hozzájárulás a telefonbeszélgetés rögzítéséhez, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az Érintett között esetlegesen létrejövő szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, azaz az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a megadott személyes adatokat belső ellenőrzések végrehajtása érdekében kezelje.

 

A kezelt személyes adatok köre:

Az  általad megadott személyes adatok.

Amennyiben a kapcsolatfelvételre a honlapunkon található kapcsolatfelvételi űrlapot használod, ezek az alábbiak: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, születési időpont.

 

Az adatkezelés időtartama:

A kapcsolatfelvétel során közölt személyes adatokat töröljük, miután a tárolásukra a továbbiakban már nincs szükség, tehát például a vonatkozó kérdés megválaszolásra került.

A telefonhívásokról készült hangfelvételt 90 napig őrizzük.

A belső fogyasztó kezelési eszközünkön keresztül beérkező fogyasztói megkeresések esetén a személyes adatokat két év után töröljük. Hosszabb ideig őrizzük meg az adatokat, ha jogszabály szerinti megőrzési kötelezettségek állnak fenn (ekkor az adatkezelés időtartama a jogszabály által megkövetelt időtartam) vagy a személyes adatok megőrzése jogi igény érvényesítése során szükséges (ekkor a vonatkozó elévülési időt kell figyelembe venni).

Az adatkezelés ellen az 1.3.4. pontban foglaltak szerint tiltakozhatsz.

 

Címzettek:

 

- adatfeldolgozók:

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Consultix GmbH

DE-28195 Bremen,

Wachstr. 17-24.

Honlap működtetése

Etnetera Motion s.r.o.

CZ-170 00 Praha,

Jankovcova 49.

Honlap karbantartása

 

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

 

- más adattovábbítás:

 

A kívánt célokkal (kapcsolatok és ügyfélszolgálat kialakítása) összhangban a begyűjtött adatokat adatkezelés céljából továbbítjuk a megfelelő belső osztályokra és a Beiersdorf AG és leányvállalatai részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (pl. tárhely-szolgáltatóknak). A platform/tárhely-szolgáltatók hozzáférhetnek harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból) származó személyes adatokhoz. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal, További információ a témáról itt olvasható: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

A címzettek pontos listája az Adatkezelőtől igényelhető.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az érintett Adatkezelővel nem tudja felvenni a kapcsolatot.

 

3.2. NIVEA Klub Hűségprogram

Az adatkezelés célja:

A program célja, hogy egy személyre szabott élményt kapjál mint tag. A hűségprogramban való részvétellel (online vagy offline) exkluzív és személyre szabott tartalmakhoz jutsz hozzá, így termékmintákhoz vagy különleges ajánlatokhoz (nyereményjátékban, termékek tesztelésében, kérdőívek kitöltésében való részvétel, stb.), e-mailben, postai úton, vagy – közvetlenül a Honlapon vagy harmadik személyek közvetítésével (így különösen közösségi média oldalakon, például Facebookon, keresztül) történő – online marketing (ld.: 2.6. pont) útján. Ennek érdekében kezeljük az általad e célból (is) megadott kapcsolattartási adatokat (pl.: e-mail cím, postai cím). A kapcsolatfelvételre csakis az adatkezeléshez való hozzájárulásod során általad megadott elérhetőségeidet használjuk, így például postai úton akkor keressünk meg, ha megadtad a postacímed. 

Annak érdekében, hogy a számodra releváns, személyre szabott információkat összegyűjtsük, és így személyre szabott tartalomból álló felhasználói fiókot hozzunk létre a számodra, értékeljük a Honlapon, valamint a hírleveleinkben megvalósuló kattintásaidat. Ezen adatokból következtetést vonunk le az aktivitásaidról, és inaktivitás esetén (ld.: alább) automatikusan töröljük a profilodat.

A fentieken túl a megadott személyes adataidat (ideértve az egyes, hűségprogramunk részét képező kampányok során megszerzett személyes adatokat is) elemezzük a hűségprogrammal kapcsolatos szolgáltatásaink hatékonyságának fejlesztése érdekében, piackutatási célból. 

A kezelt személyes adatok köre:

- a regisztrációs űrlapon megadott adatok (vagyis: nem, vezetéknév, utónév, e-mail cím, jelszó;); 
- a hűségprogramba történő regisztráció pontos időpontja (ideértve a vonatkozó hozzájárulás megadásának időpontját is) és annak az eszköznek az IP-címe, amelyről a regisztráció történt;
- annak ténye, hogy az Érintett a 18. életévét betöltötte; 
- a felhasználói fiókban való megszólítás (felhasználónév); 
- az egyes értékelések elküldésének ideje, valamint ezek tartalma;
- információk hűségprogram tevékenységeiben való részvételről, a pontgyűjtési versenyben havonta, vagy egyes pontgyűjtésre lehetőséget nyújtó tevékenység során elért esetleges pontokról, jutalmakról, eredményekről, valamint a nyeremények kiszállításának címe; 
- információk a kért és küldött termékmintákról, valamint a szállítási cím;
- az Érintett által a hűségprogrambeli kommunikáció és tevékenységek során megadott egyéb adatok.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az Érintett előzetes hozzájárulása;
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a szolgáltatásai hatékonyságát elemezhesse és ennek alapján fejleszthesse, továbbá hogy a felhasználói fiók összehangolja a megadott személyes adatokkal. 

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adataid törlésre kerülnek, amint a profilodat törölted, kivéve, ha ez jogszabályi adatmegőrzési kötelezettségekbe vagy elévülési szabályokba ütközik. A személyes adataid törlése érdekében, kérjük, jelentkezz be az ügyfélfiókodba és használd a „törlés” funkciót, vagy küldd el részünkre e-mailen az adatkezeléshez való hozzájárulásod visszavonásáról szóló nyilatkozatodat, vagy használd a Honlap „Kapcsolat” funkcióját. Személyes adataidat 12 hónapnyi inaktivitást követően automatikusan töröljük.

Amennyiben a profilja nem került megerősítésre az úgynevezett double opt-in /dupla hozzájárulási eljárásban akkor a profilja legkésőbb 6 hónap után törlésre kerül.

 

Címzettek:

- adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Consultix GmbH

DE-28195 Bremen,

Wachstr. 17-24.

 

Honlap működtetése

Etnetera Motion s.r.o.

CZ-170 00 Praha,

Jankovcova 49.

Honlap karbantartása, valamint pontgyűjtő verseny technikai hátterének biztosítása

 

Isobar Budapest Zrt.

HU-1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

Pontgyűjtő verseny lebonyolítása


 

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

- más adattovábbítás:


A kívánt célokkal (termékminták, reklámok küldése, stb.) összhangban a begyűjtött adatokat adatkezelés céljából továbbítjuk a megfelelő belső osztályokra és a Beiersdorf AG és leányvállalatai részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (pl. tárhely szolgáltatók, kézbesítést végző szervezetek, ügyfélszolgálati szolgáltatók). A platform/tárhely-szolgáltatók hozzáférhetnek harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból) származó személyes adatokhoz. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. További információ a témáról itt olvasható: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

A címzettek pontos listája az Adatkezelőtől igényelhető.


Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Nem tudsz az Adatkezelő hűségprogramjában részt venni.

A hűségprogramban való részvétel magába foglalja a következő tevékenységeket, amelyek adatkezeléssel járnak: (i) regisztráció a Nivea Klubba; (ii) hírlevélküldés; (iii) részvétel kampányokban (pl. nyereményjátékok, felmérések, terméktesztek); (iv) címzett reklámküldemények küldése postai címre; (v) értékelések és vélemények írása. Az egyes tevékenységek tekintetében a fenti általános szabályokhoz képest ezen adatkezelések jellemzőit pontosabban is meghatározzuk az alábbiak szerint.

 

 

3.2.1. Bejelentkezési Profil, Regisztráció

Az adatkezelés célja:

A regisztrációval lehetőséget nyújtunk Neked, hogy részt vegyél a NIVEA Klubban – így különösen termékértékeléseket írj, létrehozz egy kedvencek listát, hírlevelet kapj, valamint hogy a jövőben a szokásaid alapján személyre szóló tartalmat szolgáltassunk Neked. A regisztrációval hozzájárulsz ahhoz, hogy az adataidat tároljuk, valamint piackutatási és hirdetési célokra használjuk. Ezt követően a termékeinkre vagy a szolgáltatásinkra vonatkozó, egyénre szabott reklámokat tudunk Neked küldeni.

A kezelt személyes adatok köre:

Név, e-mail cím, születési dátum.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az Érintett előzetes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

Az adataid törlésre kerülnek, amint a profilodat törölted, kivéve, ha ez jogszabályi adatmegőrzési kötelezettségekbe vagy elévülési szabályokba ütközik. Az adataid törlése érdekében kérjük, jelentkezz be az ügyfélfiókodba és használd a „törlés” funkciót, vagy küldd el részünkre e-mailen az adatkezelésre vonatkozó visszavonási nyilatkozatodat. Személyes adataidat 12 hónapnyi inaktivitást követően automatikusan töröljük.

Címzettek:


- adatfeldolgozók:

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Consultix GmbH

DE-28195 Bremen,

Wachstr. 17-24.

 

Honlap működtetése

Etnetera Motion s.r.o.

CZ-170 00 Praha,

Jankovcova 49.

Honlap karbantartása

 

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

- más adattovábbítás:

A kívánt célokkal (a reklámtevékenység végzése stb.) összhangban a begyűjtött adatokat adatkezelés céljából továbbítjuk a megfelelő belső osztályokra és a Beiersdorf AG és leányvállalatai részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (pl. tárhely-szolgáltatóknak, fogyasztói adatbázis szolgáltatóknak, marketing ügynökségnek, értékelési szolgáltatást nyújtóknak). A platform/tárhely-szolgáltatók hozzáférhetnek harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból) származó személyes adatokhoz. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. További információ a témáról itt olvasható: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

A címzettek pontos listája az Adatkezelőtől igényelhető.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Nem tudsz részt venni a Nivea Klub aktivitásaiban (így különösen termékértékeléseket írni, kedvencek listát létrehozni, hírlevelet kapni, valamint a jövőben a szokásaid alapján személyre szóló tartalmat kapni).

 

3.2.2. Hírlevél

Az adatkezelés célja:

A hírlevél híreket, ajánlatokat és a kiválasztott Beiersdorf márkákra vonatkozó további információkat tartalmaz. A hírlevélre történő feliratkozással személyre szabott információkat fogsz kapni a termékekről, szolgáltatásokról vagy a promóciókban (pl.: nyereményjátékok vagy terméktesztek) e-mail útján történő részvételre vonatkozó ajánlatokról.

Adatkezelő speciális hírlevél-programokat is szervezhet, amikre vonatkozóan külön adatvédelmi tájékoztatót tesz közzé. Ezekben a speciális adatvédelmi tájékoztatókban nem szabályozott kérdésekben ugyanakkor a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak irányadók azzal, hogy a speciális adatvédelmi tájékoztató és a jelen adatvédelmi tájékoztató közötti esetleges eltérésekben a speciális adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak irányadóak.

A hírlevélre egy ún. NIVEA Klub felhasználói fiók létrehozásával iratkozhatsz fel.

A saját igényeidre szabott („személyre szóló”) hírleveleket fogsz kapni. A számodra releváns információk összeállítása érdekében értékeljük a honlapjainkon vagy a hírlevélben tanúsított vásárlási és kattintási szokásaidat. Újraértékesítési intézkedéseket is alkalmazunk, hogy a releváns online hirdetéseket mutassuk Neked. Ezzel kapcsolatos tájékoztatóért lásd a jelen tájékoztató 3.2.1. pontját is.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az Érintett hozzájárulása. Ezt az Érintett a hírlevélre való feliratkozással adja meg.

A kezelt személyes adatok köre:

Egy, ún. NIVEA Klub felhasználói fiók létrehozásával: név, e-mail cím, születési dátum.

Az adatkezelés időtartama:

Az összegyűjtött személyes adataidat 24 hónapnyi inaktivitást követően automatikusan töröljük.

Amennyiben a profilja nem került megerősítésre az úgynevezett double opt-in /dupla hozzájárulási eljárásban akkor a profilja legkésőbb 6 hónap után törlésre kerül.

Amennyiben nem kívánsz a továbbiakban hírlevelet kapni, bármikor leiratkozhatsz róla. Kattints a valamennyi hírlevélben megtalálható linkre, ami után végigvezetünk a leiratkozási folyamaton, vagy küldd el részünkre e-mailen a visszavonásról szóló nyilatkozatodat.

Címzettek:

Az adatokat az ügyfélkezelő platformunkra továbbítják, amely szolgáltatók (adatfeldolgozók) a hírlevélben foglaltak támogatása és végrehajtása céljából szintén rendelkezhetnek hozzáféréssel.

- adatfeldolgozók:

 

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Consultix GmbH

DE-28195 Bremen,

Wachstr. 17-24.

 

Honlap működtetése

Etnetera Motion s.r.o.

CZ-170 00 Praha,

Jankovcova 49.

Honlap karbantartása

 

 

 
- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

- más adattovábbítás:
A kívánt célokkal (hírlevél küldése az arra feliratkozóknak) összhangban a begyűjtött adatokat adatkezelés céljából továbbítjuk a megfelelő belső osztályokra és a Beiersdorf AG és leányvállalatai részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (pl. tárhely-szolgáltatóknak). A platform/tárhely-szolgáltatók hozzáférhetnek harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból) származó személyes adatokhoz. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. További információ a témáról itt olvasható: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

A címzettek pontos listája az Adatkezelőtől igényelhető.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Részedre az Adatkezelő hírlevelet nem tud küldeni.

 

3.2.3. Kampányok (pl. nyereményjátékok, felmérések, terméktesztek)

Az adatkezelés célja:

Amikor nyereményjátékban, felmérésben vagy hasonló kampányban veszel részt, az általad megadott személyes adatokat felhasználjuk a kampány lebonyolításához. A célokról további információt a kampány megfelelő feltételeiben találsz. 

A kampányokkal kapcsolatban Adatkezelő külön, az adott kampányra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó, speciális adatvédelmi tájékoztatókat bocsát ki. Ezekben a speciális adatvédelmi tájékoztatókban nem szabályozott kérdésekben ugyanakkor a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak irányadók azzal, hogy a speciális adatvédelmi tájékoztató és a jelen adatvédelmi tájékoztató közötti esetleges eltérésekben a speciális adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak irányadóak.

Az adatkezelés jogalapja:


GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, azaz az adatkezelés szükséges az Érintettel kötött szerződés, vagy a szerződéshez hasonló helyzethez fűződő kötelezettségek teljesítése, a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtétele érdekében.
A személyes adataidnak a megadása a szerződés teljesítéséhez szükséges. Nem vagy köteles személyes adataidat megadni.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, azaz az Érintett előzetes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre:

A kezelt személyesk adatok köre eltér a különböző kampányok vonatkozásában. Lásd az adott kampányra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatóban.

Az adatkezelés időtartama:

Az adataidat az egyes kampányok teljes lebonyolítása után töröljük (lásd a részvételi feltételeket), kivéve, ha ez jogszabály által meghatározott adatmegőrzési kötelezettségbe vagy elévülési szabályokba ütközik. 

Az adatkezelések pontos időtartama a különböző kampányok vonatkozásában eltérhet. Lásd az adott kampányra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatóban.

Címzettek:

- adatfeldolgozók:

 

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Consultix GmbH

DE-28195 Bremen,

Wachstr. 17-24.

 

Honlap működtetése

Etnetera Motion s.r.o.

CZ-170 00 Praha,

Jankovcova 49.

Honlap karbantartása

Isobar Budapest Zrt.

HU-1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

Kampányok lebonyolítása

 

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

- más adattovábbítás:

A kívánt célokkal (kampány lebonyolítása) összhangban a begyűjtött adatokat adatkezelés céljából továbbítjuk a megfelelő belső osztályokra és a Beiersdorf AG és leányvállalatai részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (pl. tárhely-szolgáltatóknak, szállítási szolgáltatásokat nyújtó társaságoknak vagy adatkezelési szolgáltatóknak). A platform/tárhely-szolgáltatók hozzáférhetnek harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból) származó személyes adatokhoz. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. További információ a témáról itt olvasható: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

A címzettek pontos listája az Adatkezelőtől igényelhető.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Ha nem adod meg az adataidat, nem vehetsz részt a kampányban. 

További információt a kampány megfelelő feltételeiben találsz. 

 

 

3.2.4. Címzett reklámküldemények küldése postai címre

 

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő a kiválasztott ügyfelei, valamely termékének tesztelésében résztvevő személyek részére postai úton a termékeiről, az ajánlatairól szóló híreket és tájékoztatást, valamint termékmintákat küld.

Az Adatkezelő azért alkalmazza a közvetlen üzletszerzésnek ezen módját, hogy exkluzív információknak a fenti személyek részére való megküldésével ezen személyek hűségét elősegítse.

A kezelt személyes adatok köre:

Név, postai cím.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy ügyfelei részére postai úton címzett reklámküldeményeket küldjön a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (4) bekezdésének megfelelően.

 

Az adatkezelés időtartama:

Az adataid törlésre kerülnek, amint ezen szolgáltatásról leiratkozol, kivéve, ha ez jogszabályi által meghatározott adatmegőrzési kötelezettségekbe vagy elévülési szabályokba ütközik. Bármikor jogosult vagy ezen szolgáltatásról leiratkozni, illetve ingyenesen és korlátozás nélkül megtiltani az ilyen reklámküldemények küldését (ld.: 4. pont). A fentieken túl személyes adataidat 12 hónapnyi inaktivitást követően automatikusan töröljük.

Címzettek:

- adatfeldolgozók:

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Consultix GmbH

DE-28195 Bremen,

Wachstr. 17-24.

 

Honlap működtetése

Etnetera Motion s.r.o.

CZ-170 00 Praha,

Jankovcova 49.

 

Honlap karbantartása

Isobar Budapest Zrt.

HU-1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

Címzett reklámküldemények kézbesítéséről való gondoskodás

 

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

- más adattovábbítás:

A kívánt célokkal (címzett reklámküldemények küldése postai címre) összhangban a begyűjtött adatokat adatkezelés céljából továbbítjuk a megfelelő belső osztályokra és a Beiersdorf AG és leányvállalatai részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (pl. ügyfélszolgálati szolgáltatók, marketing ügynökségek, postai szolgáltatást nyújtók, futárszolgálat). A platform/tárhely-szolgáltatók hozzáférhetnek harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból) származó személyes adatokhoz. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. További információ a témáról itt olvasható: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

A címzettek pontos listája az Adatkezelőtől igényelhető.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Nem kapsz címzett reklámküldeményt a postai címedre.

 

3.2.5. Értékelések és Vélemények 

 

Az adatkezelés célja:

A regisztrált felhasználóknak lehetőségük van termékek, eljárások értékelését és bírálatát vagy a honlapon megtalálható ajánlatokra vonatkozó egyéb értékeléseket írni a honlapra a felhasználási feltételekkel összhangban.

Az értékelés és vélemények beküldése során megadott adatokat gyűjtjük és kezeljük.  

Amennyiben a honlap kér külön hozzájárulást érzékeny személyes adatokhoz akkor ezen érzékeny adatokat (képeken keresztül vagy tartalom leírással) is kezeljük az egészségedről vagy az etnikumodról főleg véleményeknél, amiben a termék alkalmazásával és bőrrel kapcsolatos problémák esetén kerül sor.

Az általad megadott adatokat arra használjuk, hogy megjelenítsük az értékeléseket és véleményeket a honlapon a felhasználási feltételekkel összhangban.

A megadott adatokat a jogos érdekünk alapján annak szűrésére is használjuk, hogy vélemények és értékelések nem csaló magatartásból származnak vagy automatikus programok / botok készítik. Ezért lehetséges, hogy megerősítő e-mailt kapsz email címed a jóváhagyása érdekében, kivéve ha a felhasználói fiókodon keresztül léptél be.

Jogos érdekünk, hogy a felhasználók kinyilváníthassák a termékekre vonatkozó szabad véleményüket, és hogy ezen vélemények becenéven vagy álnevesített formában megjelenhessenek harmadik személyek honlapján is.

A közzététel előtt lehetőségünk van a véleményed áttekintésére. Fenntartjuk a jogot, hogy töröljük a hozzászólásokat, ha azokat, mint jogelleneseket harmadik felek kifogásolják. További információt ezzel kapcsolatban itt találsz: https://www.nivea.hu/rolunk/felhasznalasi-feltetelek.

 

A kezelt személyes adatok köre:

Véleményedet az általad választott felhasználónévvel együtt teheted közzé, a megadott vezetékneved rövidítjük. 

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a honlapján közzétegye a termékeivel, eljárásaival kapcsolatban a honlap regisztrált használóinak honlapra feltöltött véleményét.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja

 

Az adatkezelés időtartama:

A regisztrált felhasználók véleményeit és értékeléseit a felhasználói fiók törlésével egyidejűleg anonimizáljuk.

Törlés / Tiltakozás:

A felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek vagy anonimizáljuk őket miután a felhasználói fiók törlésre került vagy kifejezett kérés esetén. Azon felhasználók esetében, akik csak megerősítő emailt kaptak, de nincsen felhasználói fiókjuk a személyes adatok anonimizálásra vagy törlésre kerülnek a kérelem beérkezését követően. A már közzétett vélemény továbbra is látható marad a becenéven/álnéven, kivéve ha ennek az eltávolítását külön kéri.

 

Címzettek:

 

- adatfeldolgozók:

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Consultix GmbH

DE-28195 Bremen,

Wachstr. 17-24.

Honlap működtetése

Etnetera Motion s.r.o.

CZ-170 00 Praha,

Jankovcova 49.

Honlap karbantartása

 

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

 

- más adattovábbítás:

 

A kívánt célokkal (a honlapon történő közzététel) összhangban a begyűjtött adatokat adatkezelés céljából továbbítjuk a megfelelő belső osztályokra és a Beiersdorf AG és leányvállalatai részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (pl. tárhely szolgáltatók, ügyfélszolgálati szolgáltatók). A platform/tárhely-szolgáltatók hozzáférhetnek harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból) származó személyes adatokhoz. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. További információ a témáról itt olvasható: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

 

A címzettek pontos listája az Adatkezelőtől igényelhető.

Használt cookie-k: A típus.
További információkért lásd a Cookie-k című fejezetet.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Nem tudsz értékelést, véleményt írni a honlapra.